Bugünden 1930'a 5,447,148 adet makaleKatalog


«
»

MtMM M.Cevdet Andoy -' SEVİŞMENİIft GÜpjlKLÜĞÜ VE YUCELIGİ NJMTL(KWı<>dı) CunfaiyetKHmKulûbû Cog Pnzariamo A.Ş. Mocoğı Cod 39/41 (34 Cumhuriyek^ ^ 4 | A I W 6 A 6 I N ARDINDA \ > • / Cumhunyet IGtap Kuiöbö fefazorian9*> MocofjıCod 39/41 (34334) Coğotoğb4stanbul 71. VL SAYI25822 /15000 TL (KDV IÇ ınde) KURUCUSU. YUMB MD< (1924-19451BAŞYAZARI: (1945-1991) 4$0Mri885CtlM«IBl Başbakan'ın ailesinin servetiyle ilgili yeni iddialar ANAP: ÇfllerkaçakçıTBMM'ye İhbar.ANAP, Başbakan Tansu Çiller ve eşi Özer Uçuran Çiller'in ABD'deki milyarlık servetleriyle ilgili olarak bir Amerikan şirketine yaptırdığı araştırmanm sonuçlannı, "ihbar" olarak TBMM Başkanlığı 'na sundu. Yunanll i ş a d a m i Yapılan araştırma sonucunda, Çiller ailesinin, ABD'deki ticari faaliyetlerini yürütmek üzere Yunan asıllı işadamı Christopher Gistis'i yediemin tayin ettiği ve şirketlerini, fîrma ortaklannm açıklanmak zorunda olmadığı Massachusetts eyaletine kaydırdıklan ortaya çıktı. • 4. Sayfada Marsan'a Slğindl Başbakan Tansu Çiller'in eşı Özer Uçuran Çiller, mal bildiriminde gösterilmeyen ABD'deki taşınmaz mallannın, Marsan Holding adına kayıtlı olduğunu bildirdi. Özer Çiller, ABD'deki malvarlığının bugünkü değerlerinin abartılı gösterildiğini savundu. • 4. Sayfada DYP'de Demirel rahatsızlığı • Demırel'm "51 'ıncı hükümetı kunna görevını Tansu Çıller'e vermek zorunda olmadığını" açıklaması DYP'de kırgınlık yarattı. DYP'liler eski genel başkanlanna sıtem ederek, partılerı ve lıderlennın görmezden gelındiğinı belırttiler. • Devlet Bakanı Bekır Samı Dace, "Cumhurbaşkanı, DYP ve onun genel başkanını görmezden gelemez; bunun aksi, millet iradesı yonünden zaaf teşkil eder" derken, Genel Başkan Yardımcısı Ismail Köse, DYP'yı dışlamayı hedefleyen ginşımlenn, sıyasi teamülleri ve siyası ahlakı zedeleyeceğını söyledi. 5. Sayfada Cindoruk: Göreve hazınm • "Ufukta seçim görünüyor" dıyen Türkıye Büyük Millet Meclısı Başkanı Hüsamettın Cindoruk 'partısının kendısıne vereceğ) her türlü göreve hazır olduğunu' belırtti •Solda birlik tartışmalannın hükümetın yapısını ve çalışmasını olumsuz yönde etkiledığinı vurgulayan Cindoruk, şöyle konuştu: "Ben, bütünleşmeden yana bır ınsanım. Çok partıli hayat lyıdır, ama çok fazla partilı hayatta daima sıkıntı olur. Hıçbır partinın Meclıs'te yeterli çoğunluğu olmadığı gıbi, halkta da yok. Doyurucu oyu yok. En fazla yûzde 27 oy alan parti, iktidann lokomotıfi. O nedenle o lokomotifi dikkatli izlemek lazım." • 5. Sayfada ^^ ^ Hak-Iş, Refah'ıkoDuyor GUNDEM MUSTAFA BALBAY 'AhlaksC Özelleştirme... Özelleştırme tartışmalannın ba- şından bu yana toplum, bu konu- da ıki temel kampa ayrılmak is- tendı: - özelleştirmeden yana mısın, değil mısın? özelleştirmeden yanaysanız ile- ricısıniz, çağdaşsınız, küreselleş- M Arkası Sa. 6,Sü.3'te Solda yarış 6 ay sonra • SHP hderi Karayalçm ıle CHP lıden Baykal 6 ay sonra gerçekleşecek olağan kurultaya hazırlanıyorlar. Murat Karayalçın "'Sıyasete ginlir çıkılmaz" derken Denız Baykal da "Her şeyin zamanı var. ıddıanın da zamanı var, yol vermenin de ön vermenin de zamanı var. Zaman şimdı yol verme, ön açma zamanıdır" dedi. • Mümtaz Soysal da "Ben vanm, var olmaya devam ediyorum. Yenıleşme hareketinin önü kesildi. Ben bunu, kendi tarzımda zorlayacağım" mesajını verdi. TÜREY KÖSFlİn haiNri • 5. Sayfada İnsan Haklan Raporu: Türkiye'den karşı atak •Türk Dışişlen Bakanlığı'nca hazırlanan "Türkıye'de İnsan Haklan" başlıklı raporda, etnik kökenleri ne olursa olsun her Tûrk yurttaşının. anayasanın tanıdığı haklardan yararlandığı belırtılerek sistemlı bır ışkenceden söz edilemeyeceğı savunuldu. RMT KOZLUUJrm tahrf • 11. Sayfada • Hak-lş Konfederasyonu Genel Başkanı Çelik, EBK'nin arsalan için Ankara ve Istanbul anakent belediyeleriyle imar çahşması yaptıklannı doğruladı. Tesislerin yüzde 20'siyle arsalan satacaklannı da bildiren Çelik, "Rant geliri ve bu tesislerin satış gelirinden işletme sermayesi kuracağız" dedi. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Et Bahk Kurumu'nu (EBK) 24 ay sonra ödenmek uzere 1 5 tnlyon lıra- ya satın alan Ortak Ginşım Gru- bu'nun en büyük hıssedan Hak-Iş Konfederasyonnjnun başkanı Neca- ti Çettk, kurumun arsalan ıçın Anka- ra ve tstanbul'un RP'lı anakent bele- dıyelenyle ortak çalışma yaptıklan- nı doğruladı Çelik, işletme sermaye- si sağlamak ıçin beledıyelerle tesıs- ler ve et kesım merkezlennde ortak- !ık kuracaklannı da kabul ettı. Çelik dün düzenledığı basın top- lantısında, Cumhurivefı "Hak-Iş- Refah ortakügı*' \e "Miharük arsa- lar Refahla paylaş.üıyor" yolundakı haberlen nedenıyle "yalancüık veah- laksızlık''la suçlarken konuşmasında satış sözleşmesi ımzatanmadan EBK'nin arsalan ıçın Refahlı beledı- yelerle ortak çalışma yürüttüklennı doğruladı. Çelik, beledıyelerle çalış- ma yaptıklannı belırtırken EBK ıçın bır partı veya kurumla anlaşma yap- madıklannı söyledi Arsalann satışında gereken ıman çıkarmak ıçın beledıyelerle ortak ça- lışma yapmak zorunda olduklannı savunan Çelik, Özgıda-lş'e bağlı bır elemanın, ımar hazırlıklan ıçın Istan- bul Anakent Beledıyesı ıle çalıştığı- nı da bıldırdı EBK'nin 4O'ı aşkın tesisinın ışle- tilmesinin olanaksız olduğuna dıkkat çeken Çelik, tesıslenn yüzde 20'sının satılacağını, arsalardan da rant geliri elde edıleceğını bildırdı. İşletme ser- mayesi sağlamak ıçın tesıslen satmak zorunda olduklannı vurgulayan Çe- lik, "Bu aşamada 'Beledıyelerle or- taklık kurmayacağız veya beledıye- lere satmayacağız" diyemeyiz. Biz iş- letmecilik anlayışı neyi gerektiriyorsa onu u\gula>acağız*'dedı Hak-lş Genel Eğıtım Sekreteri Sa- lim Uslu da yaptığı konuşmada, EBK'nin tesıslen ıçın beledıyelerle ortaklık kurmayı düşündüklennı söy- ledi. Ozellıkle beledıyelen et kesım merkezlenne ortak ederek sağlıklı et kesımını garantılemeye çalışacakla- nnı savunan Uslu, "Befld de baa te- sisleri karşılıksız beiediveiere veririz. lşçi çıkartmavacaklannı, üretime de- • Arkası Sa. 6, Sü. 3'te EBK. EN DÜŞÜK FİYATA SATILDI M6. Sayfada KapitoSosyalist Çin Çin Komünist Partisi 'nin değerlendirmesi: Sosyalizm yenilmedi, Sovyetler çöktü. SSCB çok konuştu yapamadı, biz az konuştukyapacağız. Kapitalist sistem, sosyal devlet anlayışını inşa ederken sosyalizmden esinlendi. MUSDtfA BttBfflrn dbbi M12. Sayfada Cumhurbaşkanı Demirel'in gezisinde, uçakta iftar tartışıldı RP'li Coşar, Tac Mahal sınavında 'kaldı' • Karanlığm erken çöktüğü doğudan, günbatımının geç olduğu batıya doğru, saatte yaklaşık 850 kılometrelik bir hızla gıdiliyorsa, iftar ne zaman yapılır? Hızla gidilen yerde günbatımı mı beklenir? Yoksa, günbatımına geç ulaşılacağı gerekçesiyle, oruca gündoğumundan sonra mı başlanır? Işte bu sorulann yanıtı Demirel'in Hındistan gezısme katılanlan çokça meşgul etti. Esprilı yanıt ıse Demirel'den geldı "Ben devlet başkanıyım. Bu konuda bir fetva verebilirim." DOĞANAKfN BOMBAY/ANKA- RA - tslamın beş şar- tından bın olan oruç, insanın, belırli bır sü- re içın yeme-ıçme ve cınsel ılışkıden uzak durmasıyla yerine ge- tınlenbirıbadet Oruç süresı, "gündoğumun- dan günbatımına ka- dargeçen zaman" ola- rak belırlenmış. Pekı, karanlığm erken çök- tüğü doğudan. günba- tımının geç olduğu ba- tıya doğru, saatte yak- laşjk 850 kılometrelik bır hızla gıdiliyorsa, iftar ne zaman yapıla- cak 9 Hızla gidilen yer- de günbatımı mı bek- lenecek? Yoksa, gün- batımına geç ulaşıla- cağı gerekçesiyle, oru- ca gündoğumundan sonra mı başlanacak 9 Türkiye'den 3 5 saat ilende olan Hındıstan'ın Bombay kentınden Ankara'ya doğru yol alan uçakta tartişılan bu sorulann yanıtı, Pakıstan sınınnda bu- lundu. lyi haber, güneş henüz batmamışken. ön taraftan geldı: "Cumhurbaşkanı orucu bozduuuu..." Cumhurbaşkanı SüJeyman Demirel. Razaman ayının ılk günlenne rastlayan Hındistan gezı- M Arkası Sa. 6, Sü.ö'da Singapur Acar gazeteci işadamlannın peşinde • Manısa Sanayı ve Ticaret Odası'nın Singapur'a düzenlediğı "ış gezısi"nı cebinden para vererek izleyen yerel gazeteci Serdar Öztürk, burada gerçekleştinlen tüm "ılişkileri" videoyâ kaydedince kıyamet koptu. • Türk işadamlannın "temaslannı" izleyen Öztürk'ün odası darmadağın ediliyor ve dönüş için aldığı uçak biletı kayboluyor. NBfel MTl baberi • 6. Sayfada OLAYLARIN ARDENDAKİ GERÇEK GÖTÜer Kafkasya'da Kafkasya, stratejik ve eko- nomık bakmından dünyamı- zın en önemlı bölgelerınden birı olmaya aday. Çeçen- ya'dakı savaş ve boru hatları tartışması bu gerçeği ortaya Bugun ve her cumartesi Cumhupiyet'le Düşünceyi yok etmek terörist bir eylemdîr Yaşar Kemal, Mîtterrand'la göpüştü M 6. Sayfada • Aslına bakarsamz, düşünce özgürlüğünü yok etmeye kalkışmak ile bir terör eylemine kalkışmak arasında çok yakın bir bağıntı vardır. Bireyin düşünme özgürlüğünü yok etmeye çalışmak, insanoğlunun yabanıl bir hayvandan aynldığı en belirgin özelliği, yani insan ile hayvan arasındaki aynmı ortadan İcaldırmaya çahşmaktan farksızdır. • insanın terör eylemine kalkıştığı an ise düşünceden en çok uzaklaştığı, düşünme ediminden en yoksun kaldığı, yani hayvanla arasındaki aynmı en çok kaldırdığı, yabanıl bir hayvana en çok yaklaştığı andır. Denilebilir ki, düşünceyi yok etmek terörist bir eylemdir. CBJU.toTBTİRyiZM • 15. Sayfada çıkardı. Aslında Kafkasya uzun sü- redir büyük devletlerin ilgisı- ni çekmiş, çetin rekabetlere sahne olmuş bir bölge. 19. yüzyılda Osmanlı Imparator- luğu ile Çarlık Rusyası ara- sındaki rekabete Ingiltere de katılmıştı. Majestelerinin hü- kümeti önce Hindıstan'a gı- den yol üzerinde bulunması nedeniyle bölgeyle ilgilen- miş, daha sonra Azerbay- can'ın zengin petrol yataklan bu ilgiyi büsbütun arttırmıştı Sovyetler Birlığı'nin dağıl- masından sonra Kafkas- ya'da etnık ve mılliyetçı kav- galar su yüzüne çıkarken, büyük devlet rekabeti de bölgeye gerı döndü. Rusya içın Kafkasya hem stratejik hem de bölgenin zengin petrol kaynaklarını denetım altına alma açısın- dan çok önemlı. Nitekım Moskova, Gürcıstan'da ayn- lıkçı Abhazları destekleye- rek, bağımsız polıtika izle- mek ısteyen Tiflıs yönetımını dize getırmiş, Azerbay- can'da da el altından isyancı Albay Suret Hüseyinov'a yardım ederek Ebulfez Elçi- bey'ın devrılmesıne yol aç- mıştır. • • • • Arkası Sa. 6, Sü. 8 'de Basın, çakman'ı terlettl "Fıratpen Altın Adam" yanşmasına katılan, Kocaelispor Başkanı Sefa Sırmen, karan hak etmediklerini söylerken olay hakem Serdar Çakman, "Onurfu bir davranışta bulundum" dedi. • 18. Sayfada 'Bir elin parmakları kadar kaldıir Edip Akbayram: "İnsanın doğru bıldiği; inandığı fikırlen vardır; bunlar kolay değişmez. Ama değişiyor, yıllardır topluma sol mesajlar vermiş insanlann nerelere gittiğini görünce kahroluyorum." • 14. Sayfada Bizimkiler' satılık mı klralık mı? TRT, beş yıllık bölumlen atv'ye 'kıralayıp' Interstar'a 'satmamakla' suçlanıyor. • 17. Sayfada Boru hattına ılımlı yakla$ım ABD'nin, Hazar bölgesı petrollennin Türkiye üzerinden geçınlecek petrol boru hattı ile uluslararası pazarlara ulaştınlmasına verdıği desteğe, Rusya ılırnlı yaklaştı. • 7. Sayfada Bel ağrısı. bajın belası Kamyon şoförieri, ağır kaldınma ve dönme gerektiren mesleklerde çalışanlar bel ağrılanna yakaianma riski altındalar. • Arka Sayfada BORSA ODun 25.463.39 öncekı 25.81439 DOLAR ûDun 40.725 Oncekı 40.700 MARK ûDun 26.850 öncekı 26.800 ALTIN ûDun 493.500 öncekı 492.250
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog