Bugünden 1930'a 5,446,570 adet makaleKatalog


«
»

mCevdfetAnday ?'*** SEVİŞMENİt* GÜDÜKLÜ6Ü VE YUCEUGI U.OOOTL[KWiqMİe) Çoğ Paaııkıno A.Ş. Türkcogı Cod 39/41 (34334) Coğobğblstnnbul Cumhuriyet Haltt Celenk UMUT HANGİ DAÖIN ARDINDA 9000OTL(KD¥KIKU) Cumhunyef Kıtap Kulûbû Çoğ Pazarian» A.Ş. Mocoğı Cad. 39/41 (34334ı Cnğok^stanfaui 71. Yl SAY! 2SSn 115000 R (KDV.ynde) KURUCUSU: YIHU8 MBİ (7924- 7945J g^X4Z4fî/: MDİR MDİ f7345-1991) 3JUMT1885CUM/I Yeııihükümetistasyonda EBK, HAK-İŞ'E SATILDI Milyarlık arsalan RP ile paylaşıyorlar •EBK'yi ÖlB'den alan Hak-lş, kurumun milyarlık arsalan için Refahlı beledıyelerle ortaklık kurmaya hazırlanıyor. tstanbul ve Ankara'nın Refahlı büyükşehir belediyeleri, kurumun Istanbul Haydarpaşa'daki 14 bin 500 metrekarelık yaklaşık 181 milyar değenndeki arsasıyla, Ankara Yenimahalle'deki 170 bin metrekarelik 1 trilyon 700 milyar lira değenndeki arsası için satış karan onaylanmadan imar hazırlıklannı başlattılar. ESRA YENER ANKARA - Et Balık Kurumu'nu (EBK) çalışanlar adına ça- lıştıracaklan >önünde kamuoj-u yaratarak satm alan Hak-lş Kon- federasyorru. kurumun milyarlık arsalan için Refahlı beledıye- lerle ortaklık kurmaya hazırlanıyor. ts- tanbul ve Ankara'nın RP'li büyükşehir belediyeleri, kurumun, fstanbul-Hay- darpaşa'daki 14 bin 500 metrekarelik 181 milyar değenndeki arsasıyla, An- kara Yenimahalle'deki 170 bin metre- karelik 1 trilyon 700 milyar lirayı bu- lan değerdeki arsası için, satış karan onaylanmadan imar hazırlıklannı baş- lattılar Hak-lş Konfederasyonu Genel Egıtim Sekreten Salim Uslu, EBK'nın arsalan için beledıyelerle imar çalış- BK'nin1.5 trilyonluk sözleşmesi • 6. Sayfada malan başlatnklannı doğrularken, "Ancak, Refah/Hak-İşortak- iığı söz konusu değildir. Eğer betediyeler vüksek değer verirse ar- salan onlara satanz veva ortaklaşa tesis kuranz" dedı. M Arkası Sa. 6, Sü. l'de • Cumhurbaşkanı Demirel, Hindistan gezisinin son gününde, koalisyonlann ömürlerinin 15-20 ay olduğunu ve daha sonra eskidiğini belirtti. Solda bütünleşmenin çatısı ne olursa olsun, haberlerin, yeni bir hükümet gereksinimini ortaya koyduğunu vurgulayan Demirel, "GÖrevi istedieime veririm" dedi. • Türkiye'de 50 tane hükümet kurulduğunu belirten Demirel, "Yani Türkiye hükümet kurmayı biliyor" dedi. Sağda birlik konusunda "Onlar benim işim değil" diyen Demirel, anayasanın hükümet kurulmasını kolaylaştırdığını anlattı ve "Siyasetin istikrar bulması için iki seçim daha lazım" yorumunu yaptı. DOĞAN AKIN BOMBAY - Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, yeni-hükü- metı kurma görevini DYP Genel Başkanı Tansu ÇiUer'e \ermek zorunda olduğu yolundakı Baş- bakanlık kaynaklı görüşlen. ana- yasada kendısini bağlayıcı hü- küm olmadığına dıkkat çekerek, reddettı. "Çoğunluğun birparti- deolmadığıyerierdecumhurbaş- kanu hükümeti kurma görevini kime isterse verir" dıyen Demi- rel, 51 hükümetin "istasyonda olduğunu" söyledı. Cumhurbaş- kanı, omurlerinın 15-20 ay oldu- ğunu vurguladığı koalisyonlann, daha sonra eskidiğini, solda bü- tünleşmenin çatısı ne olursa ol- sun, haberlerin. yenı bir hükü- met gereksinimini ortaya koydu- ğunu vurguladı. ANAP liden Mesut Yılmazın, "Bu koalisyon ne kadar başan- lıysa DYP'siz bir hükümetde o kadar ba- şanlı olur" sözlerine dıkkat çeken kay- naklar. venı hükümeti kurma görevınin Çıller'e \enlmesinın en yüksek olasılık olduğuna ışaret ettiler Cumhurbaşkanı Demirel, Hındıstan gezisinin son günün- de Yenı Delhi'den Bombay'a geçerken, uçakta gazetecılerin ıç politikaya ilişkin sorulannı yanıtladı Yenı Delhi'dekı te- maslar sırasında Hınt yönetiminın Tür- kiye'dekı enflasyondan söz etmemelen konusunda "Etmemeleri daha ivi Onla- Hikmet Cetin: îkiev birleşecek • Geçicı genel başkan olmadığını, herkesle çalışabileceğini söyleyen Hikmet Çetin, aday olduğunu açıkladı. Çetin, her iki partinin de kendi evı olduğunu söyleyerek, "iki evim var. Şimdi bunlan birleştireceğım" dedi. • Çetin, görevinin koalisyonla değil, bütünleşmeyle ilgıli olduğunu vurgulayarak, "Nakıs, geçici, bir sürelik bir genel ba$kanlık söz konusu değil. Başan ölçüsünde devam edecektir" dedi. • 5. Sayfada GUNDEM MUSTAFA BALBAY Hükümet Senaryoları••• Solda birlik çekışmelerinde yaşanan hastahk "hükümet" tartışmalarına yansımış görünüyor. Daha 18 şubatta ne olacağı belli ol- madan, DYP kanadı telaşını gizleye- miyor. öyle görünüyor ki, Tansu Çil- ler, eşınin ilahi bağlantılanndan da ya- rarlanarak hem "sonsuza kadar Mu- rat'/a" hem "cehennem azabına katla- nıp Mesut'/a" hesaplar yapıyor. Başkentte her cephenin ayrı hükü- M Arkası Sa. 6,Sü.3'te Ciller Ortağından vazgeçmiyor • DYP Genel Idare Kurulu'ndan tam yetki alan Başbakan Tansu Çiller, "sosyal demokrat ortakian vazgeçmeyeceği" mesajım verdi. • DYP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Küçükel, solda bütünleşmenin gerçekleşeceği 18 şubata kadar beklemenin, "siyasi nezaket" gereği olduğunu belirtirken, "'birleşik sol parti"den olumlu sinyal alamadıklan takdirde, ANAP dahjl bürün partilerle görüşebileceklerini söyledi. I 5. Sayfada nnki yüzde 9._ Bize' Ey kahraman Türk- ler, ne yaptınız?' deseler ne cevap verece- ğiz?lşte, 'Bakmayın, bunlargeçicidirfa- lan, bu sene daha iyi olacak" gibi sözler- le geciştiriyoruz isi. Değfl mi?" değerlen- dırmesını yapan Demirel, sorulara şu ya- nıtlan verdı: - Yeni hükümet ve eğer gerekirse güve- noylaması ihtiyacı var mı? - Türkiye'de 50 tane hükümet kuruldu. Ben bunun 7-8'inde vanm evelallah. De- mek ki hükümet kurma işi Türkiye'de ye- nı değil. Yani Türkiye hükümet kurmayı biliyor. Aynı zamanda kaideleri var, ha- len 50. hükümet devam edıyor. Diyecek- sinizki. "51. hükümetvoldamı,istasyon- da mı, nerede?" Bana göre istasyonda bekliyor. Yani 18 şubattan sonra yola çı- kabilir. Çıkmayabilir de, bilmiyorum. Ama ben daha önce de söyledim; iki par- tinin birleşmesi olayı hangi şekilde neti- celenırse neticelensin. bir yeni hükümet Türkiye'de kaçınılmazdır. Genellikle ko- alisyonlann ömrü, 15-20 aydır. Koalis- yonlar 15-20 ay zarfında eskiyor. Yeni bir hükümet kurma ihtiyacı, Türkiye'den gelen haberlerde de görülüyor. Taraflann hemen hepst yeni bir hükümet kurma ih- tiyacını söylüyorlar. Yeni hükümet nasıl kurulur? Evvela bu hükümet "Ben istifa etttaı" der, ondan sonra cumhurbaşkanı istişare eder. Sonra yenı hükümeti kimin kurabileceği konusunda kanaate gelır. Sonra da kimın kurabıleceğine kanaat • Arkası Sa. 6, Sü. 3 'te DSP lideri Ecevit, solda birliğin bütünleşme anlamına gelmediğini söyledi Yalnızca Hikınet Çetiıre evet• Türkiye'nin içinde bulunduğu bunahmlı ortama bir de hükümet ortaklanndan birisinin "kendi iç bunahmf'mn eklendiğini belirten Ecevit, "SHP ile yeni CHP er geç birleşebilirler, birleşeceklerdir. Başka çareleri yoktur. Ama birleşme de bir çare olmayacaktır kendileri için, çünkü bu bir bütünleşme olmayacaktır. Bütünleşmede bir uyum vardır. Bu birleşmeye çahşan partiler içinde ne kadar uyumsuzluklar olduğu, çelişkiler olduğu son haftalarda apaçık gözler önünde sergilendi" dedi. • "Türkiye'de sosyal demokrasinin rükeniştne tanık oluyoruz. Fakat bu asla Türkiye'de sol tükendi anlamına gelmez" yorumunu yapan Ecevit, "Çetin'in genel başkanlığında birleşilecek partiyle bütünleşecek misiniz" sorusuna "Sayın Çetin tek başına bir parti olsaydı bu sorunuza olumlu yanıt verebilirdim. Kendisi benim eski bir arkadaşımdır. Ama bu iflah olmaz bir kümelenmenin üstesinden en yetenekli lider bile gelemez. Sol, DSP'de uyumluluk içinde bütünleşiyor" yanıtını verdi. • 4. Sayfada Olümden döndülerKadıköy-Beşiktaş seferini yapan şehir hat- laruıa bağlı bir yolcu vapurunun. motoıia çarpışması sonucu 10 kişi yaraJandı. Kad> köVBeşiktaş seferini yapan "Bayrakir isimli şehir hatian vapuru ile saat 11.00'de Eminönü'den kalkan "Varan 3" isimli yol- cu motonı, saat 11.20 sıralannda Havdar- paşa açıklannda çarpıştı. Vblcu motorun- dan denize düşen yolcular. çevreden gelen balıkçı motoıian tarafından kurtanldı. Oiayda can kaybı olmazken, çarpışmarun şiddetiyle motorda bulunan Halide Boz, Necari Yüdız, Tamer Aktaş, Murat V ıldız, Köksal Eldn, Kemal Yazılıtaş. Müşerref Eken, Şerife Ok, Mahmut Ok ve Muhar- rem Ok adlı tdşiler hafif şekilde yaralandı- lar. Yaraldar Haydarpaşa Numune Hasta- nesi'nde tedavi aîöna ahnırken "Bayrakh" gemisi de Kabataş tskelesi'ne çekildi. (Fotoğraf: ERDOGAN KÖSEOĞLU) • Ezeli lider: Mao Başkaq: Deng Düzen: Sosyalizm Rehber: Kapitalizm • Çin Komünist Partisi'nin değerlendirmesi: "Sosyalizm yenilmedi, Sovyetler çöktü." • "SSCB çok konuştu yapamadı, biz az konuştuk yapacağız." • "Kapitalist sistem, sosyal devlet anlayışını inşa ederken sosyalizmden esinlendi. Ozaman kapitalist sistemin adı değişmedi" • Komünist Parti'de patron okulu... MUSWM BMJtNVM fninotlanve kıcaiemsi yaraı Cumhurjyetta IMF sıkı denetim istiyor • IMF. para piyasalanndaki dalgalanmalann önlenememesı üzerine, serbest piyasa koşullannın denetim altına alınması uyansında bulundu. • Hazine Müsteşan Ayfer Yılmaz'la görüşen IMF yetkililennın, tüm mevduatlara bağlanan devlet güvencesınin kaldınlması ve resmi kurun tekrar Merkez Bankası tarafından belirlenmesi yönünde şart koştukian öğrenıldi. • Merkez Bankası yetkilılennden alınan bilgıye göre; banka, tüm mevduatlara sağlanan devlet güvencesinin, "1 milyar liraya" kadar olan mevduatlar için uygulanmasına yönelik yeni bir çalışma başlattı. 1 8 . Sayfada 'Düşünce ozgurlugü toplatıldı Istanbul Haber Servisi - Can Yayınlan tarafından basılan ve 20 edebiyatçının yazıi^annın bulunduğu "Düşünce Ozgür- lüğü ve Türldye" isimli kitap, Yasar Kemal'in yazılan nede- niyle Istanbul 1. No'lu Devlet Güvenlik Mahkemesi'nin (DGM) karanyla toplatıldı. Mahkeme, toplatma karanna gerekçe olarak, Yaşar Ke- mal'in kıtapta yer alan "Tür- Hye'nin Lstündeki Kara Gök- yûzü" ve "Zulmün Artsın" başlıklı iki yazısını gösterdi. Yaşar Kemal'in büyük yankı m Arkası Sa. 6, SH6'da YAŞAR KEMAL BU KEZ İNGlLİZCE YAZDI I 6. Sayfada OLAYLARIN ARDCVDAKt GERÇEK Mlazür-Akdeniz MoruHaÜarı Azerbî/can ve Kazakis- t-en'daki jetrol rezervlerinin, OtadoğL ülkelerindeki pet- r-<l yatakarından daha zen- g n oldü:u tahmin edilıyor. "•Irkmerstan doğalgazının ise dünyanın en önemli ikin- ci kaynağı olduğu varsayılı- yor. Her üç zengin kaynağın ortak paydasını ise Hazar ve bu denize kıyısı olan ülkeler oluşturuyor. Yakın tarihe ka- dar "Azeri" ya da "Kafkas petrolü" olarak bilinen bu petrol yataklanna şimdi artık "Hazar petrolü" denıliyor. Bu kaynaklar; yıllarca geri kalmış bir teknoloji ile SSCB'nin iç tüketimine, ucuz fiyatla hizmet ediyor- lardı. Bağımsızlıklarını elde etmiş bu yeni cumhuriyetler, kendi ulusal ekonomilerine katkıda bulunmak amactyla doğal kaynaklannı artık ulus- lararası pazara açma karan aldılar. Bu amaçla ilk önemli ge- lişme, Azerbaycan hüküme- tince gerçekleştinldi. Türki- ye'den TPAO'nun da yüzde 1.7 oranında bir payla katıl- dığı bir yabancı şirketler konsorsiyumu kuruldu. Kon- sorsıyumun yapılanma çalış- maları sürerken Azerı petro- lünün Batı pazarlarına nasıl ulaşacağı sorusu da günde- me geldı. Rusya'nın Novo- rossisk, Türkiye'nin Ceyhan ve Iran'ın Körfez'deki petrol • • • • Arkası Sa. 6, Sü. 8 'de insan hakları raporu çarpıtılmış Ankara'ya göre ABD tarafından açıklanan raporda, PKK eyiemleri eleştirilmekten kaçınılıyor. Diplomatik kaynaklar, Türkiye'ye ağır insan haklan ve işkence eleştirisi getiren raporun çarpıtılmış ve acemice hazırlandığını vurguluyorlar. • 10. Sayfada K. irak'ta ABD-TÜIK anlasmazlığı Kuzey Irak'ta çatışmaların durdurulması BORSA ûDun 25.814.89 öncekı 25.341.62 DOLAR ûDun 40.700 öncekı 40.650 MARK ûDun 26.800 Öncekı 26.725 ALTIN ûDun 492.250 öncekı 492.000 konusunda VVashington'la görüş aynlığı çıkınca Ankara, taraflan bir araya getirme girişimlerinden vazgeçti. • //. Sayfada En büyük görev. seyircinin Emniyet Genel Müdürü Mehmet Ağar, spor sahalannda yaşanan anarşiyi değerlendirdi. • Spor'da Rıdvan ve Pingel 1 martta sahada Şadan Kalkavan, Rıdvan ve Pingel'in önümüzdeki günlerde takıma katılacak olmasıyla daha da güçleneceklerini ve şampiyonluğu zorlayacaklannı söyledi. I Spor 'da Cem özer, Kanal D'de Şhow TV'den Kanal D'ye geçen Cem Özer, yeni programıyla televizyonlardaki en pahalı prodüksiyonlardan bırini gerçekleştirecek. • 15. Sayfada 'Hastanedeki iıııaııı hastayı demoralize eder' • Sağhk Bakanlığı'nın da olumlu görüşü doğrultusunda hastanelerde görev yapacak imamlar belirlenmeye başlandı. Istanbul Müftüsü Kaya, "Imam, doktorun işini yan yanya kolaylaştınr" derken, tıp çevreleri uygulamaya karşı çıkıyor. • İstanbul Tabip Odası Başkanı Karagülle "Hastanelerde imamlar değil, tedavi için gerekli insanlar istihdam edilir" dedi. t.Ü. Istanbul Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Altuğ "Ben kendi hastanemde imam istemem" derken, Sanyer Devlet Hastanesi Başhekimi Akgün "İmam son duayı yapar. Hasta demoralize olabilir" dedi. • 7. Sayfada
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog