Bugünden 1930'a 5,447,148 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet71. t l SAYI 26*46 l\mniL(KDViçinde) KURUCUSU: YUNU8IWDİ (7924-7945; BAŞYAZARI: IMD» HUÂ (1945-1991) Rauf Denktaş, KKTC'nin geleceği için Türkiye'ye güveniyor: Birleşîriz• Cumhuriyet'e özel demeç veren Rauf Denktaş, "Ortadabir Yunan oyunu var. Kıbns Rumlannın tek yanlı başvurulan Avrupa Birliği'nden kabul görürse, biz de Türkiye Cumhııriyeti ile birleşiriz" dedi. • Rumlann ve Yunanistan'ın Kıbns adına hiçbir şey yapamayacaklannın altını çizen KKTC Cumhurbaşkanı, "Kıbns adma ahnan her karar sadece Güney'i, yani Rumlan ilgüendirir" görüşünde kararlı. REŞATAKAR LEFKOŞA - Günlerdır cum- hurbaşkanhğı seçimleri ve KKTC'dekı hükümet kriziyle il- gılenen Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş, Türkiye'nin gümrük birliğine girmesine ilişkin Yunan vetosunun kaldınlacağı yönün- deki haberleri ilk kez Cumhuri- yet'e değerlendirdi. Yunanistan'ın bir oyun içeri- sinde olduğuna dikkat çeken Denktaş, bu oyunun 6 marta ka- dar de\am edeceğini belirterek "Hele 6 martı bekleyelim. O za- man Yunanın nasıl bir oyun oy- nadığını hep birlikte göreceğiz" dedi. Avrupa'nın gümrük birliğı konusunda Türkiye'den taviz beklediğını anımsatmamız üze- nne Denktaş şunlan söyledı: "Türkiye bunun karannı ver- miştir. Eğer, gümrük birligi ger- çekleşecek veya Yunan vetosu kaldırüacak diye Rumlann tek yanlı başvurulan yürürlüğe ko- nursa o zaman buieşme kesinle- şir." Kıbns'la ılgili olarak ve "Kıb- ns" diye alınan her karann sade- ce Güney Kıbns'ı ilgilendirdiği- ne dikkat çeken KKTC Cumhur- başkanı, böyle bir şeyin Kıbns M Arkası Sa. 6, Sü. l'de Ecevit, gümrük birligi konusundaki kaygılannı Cumhuriyet'e açıkladr. Rımılara yol açdch"Ankara, itiraz hakkı bulunduğu halde, kendisinin üye olmadığı bir uluslararası kuruluşa Kıbns'ın dahil olmasına yeşil ışık yaktı" diyen Bülent Ecevit, AB Kıbns konusunda karar vermeden önce Türkiye'nin ilk adımı atması gerektiği görüşünde ANKARA (CumhuriyetBüro- su) - DSP Genel Başkanı Bülent Ecevit Avrupa Bırlığı (AB). Kıb- ns Rum yönetimıne üyelık ko- nusunda takvim vermeden, Türk tarafinın KKTC ile özerklık yö- nünde tavır koyması gerektığini belirtirken, "AB karannı açıkla- dıktan sonra, Türkiye karşısmda bütün Avrupa'yı bulacak" dedi. Ecevit, gümrük birlığımn. Tür- kiye'ye AB üyeliğinin kapısını açacağı yönündeki görüşün de "hayal" olduğunu savundu. Ece- vit, Ermenıstan'la yumuşama eğilımi gösteren hükümetin, SSCB'nin dağılmasının ardından Kafkasyapolıtıkasını yönlendirme açısından çok önemli firsatlan "pısınkuğT nedeniyle kaçırdı- ğını kaydetti. DSP hderi Ecevit, Cumhuriyet'in sorulanna şuyanıtlan verdi• - Avrupa Birligi ile gümrük birliğine geçiş aşa- masında. Kuzey Kıbns üzerine yapüan spekü- lasyonlan nasıl değerlendirivorsunuz? - Bız AB'ye üye olmadan Kıbns'ta iki toplum Devlet, yabancıların denetiminde • Temel devlet atıhmlannın başında gelen eğitim, sağlık, özelleştirme, büyük istikrar projeleri, hatta devletteki personel rejimine kadar birçok proje ve bunlara verilen kredüer yabancı uzmanlann denetiminde yürütülüyor. • 3. Sayfada arasındaki federasyon kurulduğu takdırde ve Türkiye buna izin verdıği takdirde ne olacaktır? Kıbns Türklennin Türkiye ile bağlan büyük öl- çüde kesılecektir. Buna karşılık Kıbns Yunanis- tan'la fiilen bütünleşmiş olacaktır. Onun için Türkiye, Zürih-Londra Antlaşmalan'ndan kay- naklanan hakkından feragat edemez Yani ken- disinin üye olmadığı bir uluslararası kuruluşa Kıbns'ın dahıl olmasına ızin veremez, vermeme- sı lazım. Fakat bunun yeşıl ışığını şimdiden yak- tı. nasıl olsafederasyon kurulur diye. Federasyon kurulacak; Türkiye AB'ye üye ol- mayacak, Yunanıstan AB'ye üye. Kıbns AB'ye üye. bızler tama- men kopmuş olacağız. O zaman bizım askerlere 'Gft* diyecekler ve Türkiye, karşısına artık Rum- lan. Yunanistan'ı değıl: bütün AB ülkelerini koymuş olacak. Buna karşı tek çare. KKTC ile Türki- ye'nin bağlannı güçlendirmesi. Benim önenm özerklik ilişkisı. Yani dış politikasını Türkiye üst- len&ıru onun dışında tamamen ba- ğımsız kendi parlamentosu, hü- kümeti, bürokrasisi olan bir özerk devlet olsun O zaman buna Karayalçın şiddetle karşı çıkmış- tı. Şimdi kendisi daha ıleri bir bütünleşme öngö- rüyormuş gibi konuşuyor. Fakat ölçüsü ne olur- sa olsun bunun adımını şimdiden atmak gerekir. Yani AB, "Biz falan tarihte Kıbns'ın üyeliğini gö- rüşmeye başlayacağız, süreci başlatacağız" de- meden önce Türkiye'nin o adımı atması gerekir. Aksi halde o andan itibaren Türkiye, karşısında U Arkası Sa. 6, Sü. l'de Demirerden dünya kamuoyuna: Bosna vahşetini durdurun • Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, bir günlük resmi bir ziyaret için bugün Bosna-Hersek'e gidiyor. Demirel, Saraybosna'da Bosna-Hersek Devlet Başkanı îzzetbegoviç ile görüşecek. • Demirel, gezisi sırasmda dünya kamuoyuna "Büyük bir vahşet oldu, bari bu aşamada durdurun" mesajı vereceğini, Bosnalılara da "Şerefinizi koruyun, ama olabildiğiniz kadar uzlaşmacı olun" uyansında bulunacağını açikladl. • 11. Sayfada BAŞBAKAN TOKYO DA Çîfler mmıt saçtı • Koalisyon hükümetinin zorlu bir dönemi el ele vererek aştığını söyleyen Başbakan Tansu Çiller, enflasyonun özellikle mayıs ve haziran aylannda ciddi şekilde düşeceğini öne sürdü. Haber Merkezi - Başbakan Tansu Çiller, koalisyon hükü- metinin zorlu bir dönemi bera- berce aştığını belirterek "Şim- di bundan sonra da koalisyo- nun memleket meselelerini ön plana alarak devam edebilece- ğûıi düşünmek istiyonım" de- di. Çiller, Türkiye'de enflas- yonda özellikle mayıs ve hazi- ran aylannda çok ciddı düşme olacağını. terörle mücadelenın de belli bir noktaya ulaşacağı- nı belirterek "Ve ondan sonra Türkiye,âdetabir aplama plat- • Arkası Sa. 6, Sü. 1 'de Çetin'den üniversite olaylanna tepkiler: Karanlık güçlerin oyunu • CHP Genel Başkanı Çetin, PM'de öğrenci çatışmalanna değinerek "Türkiye'yi kanştıran gizli eller. şimdi de üniversitelere uzanıyor. Duyarh olun" dedi. • DYP Genel Başkan Yardımcısı Karakuyu, partileri olaylann üzerine gitmeye çağırdı; Diyanet îşleri Başkanı Yılmaz oruçsuz öğrencilere saldınyı kınadı. I 5. Sayfada Çetin'e tamyetki • CHP PM, 'çekilmek dahil' hükümet konusunda DYP ile görüşme yapmak için Çetin'e tam yetki verdi. PM toplantısmda 51. hükümetin kurulması ve koalisyon protokolünün takvime bağlanması ağırlık kazandı. • 5. Sayfada MUZAYEDE Bezmen'in hacizli tablolarma 4.5 milyar • Portakal Sanat Evi tarafından düzenlenen "Mensucat Santral TAŞ'ye Ait Tablo Koleksiyonu" müzayedesinde tablolar muhammen bedellerinin üstünde alıcı buldu. • Yıldız Sarayı Silahhane Binası'nda yoğun bir katıhmla gerçekleştirilen müzayedede en yüksek fıyata satılan yapıt, Neşe Erdok'un "İstasyon" adlı tablosu oldu. Taolo, 1.4 milyar liraya satıldı. • Müzayedeye ünlü isimler ile basm büyük ilgi gösterdi. Halil Bezmen'in avukatı Gül Güner Erman da müzayedeyi başından sonuna kadar izledi. Erman tablolardan bazılannın Bezmen'e ait olduğunu bu nedenle dava açtıklannı yineledi. • Arka Sayfada OLAYLARIN ARDENDAKİ GERÇEK Kafkasya İkilemi Ankara, Kafkasya'da Ba- kü ile Erivan arasında kalmış görünüyor. ABD'nin Hazar petrolleri için Bakü-Ceyhan güzergâ- hını tercih ettiğini açıklama- sından sonra Ankara, Eri- van'a karşı yumuşama sin- yalleri vermeye başladı. Bu tutumunun nedenleri şöyle özetlenebılirdi. Önce Bakü- Ceyhan hattı için en kısa yol Ermenistan'dan geçiyordu. Ayrıca ABD ve Batı Avrupa, Türk-Ermeni ilişkilerinin nor- malleştirilmesi ve Türkiye üzerinden Ermenistan'a in- sani yardım yapılmasına izin vermesi için Ankara'ya baskı yapıyordu. Ermenistan'la ilişkilerin normalleştirilmesi ayrıca ABD ve Fransa'daki güçlü Ermeni lobilerinin Tür- kiye aleyhindeki faaliyetleri- nin de frenlenmesine yol açabilirdi. Ermenistan Devlet Başka- nı Levon Ter Petrosyan, bir süre önce fanatik Türkiye düşmanı Daşnak partisini kapatarak anlamlı bir jest yapmış, soykırım iddiaların- dan vazgeçmişti. Çiller hükümetı bu ortam- da, boru hattınm güzergâhı konusunda tercihini Türkiye lehinde yapan ABD'yi de memnun etmek için Erme- nistan'a yumuşama sinyalle- ri vermeye başladı. Ne var ki, biraz aceleci bir davranışla verilen bu sinyal- • • • U Arkası Sa. 6, Sü. 8'de Boğaz'dd dev platformİstanbul Haber Servisi - Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığfnca, (TPAO) doğalgaz aramak amacıUa Roman\a'dan kiralanan \e yüksekliği 65 metreyi bulan 'Orizont' adlı de\ petrol platformunun geçişini kolaylaştırmak için ıstanbul Boğazı dün sabah saat OS.OO'ten akşam geç saatiere kadar deniz trafığinekapatıldı Saatte 1 mil hızla iierledigi beHrtilen 'Orizont' adlı petrol platformunun uzun süren geçişi, İstanbullu vatandaşlar tarafindan da ilgiyle iziendi 'Orizont'un Boğaz Köprüsü'ne çarpmamasu köprü altma geldiği sırada. su alarak i ' biklirildL (Fotoğraf: HATK Askerler asıleresıy ders verecek• Genelkurmay Başkanlığı, subaylann dışında sınırlı sayıda sivil kamu yöneticisinin katılmasına izin verilen Milli Güvenlik Akademisi'ne siyasi parti yöneticilerinin de alınmasının sağlanması için çalışma başlattı. • Gerçekleştirilmesi "düşünülen" uygulamanın olumlu ya da olumsuz yanlannı belirlemek isteyen Genelkurmay, kuvvet komutanlanna ve yüksek rütbeli subaylara yazı göndererek görüş ve değerlendirmelerini aldı. KBtUL YURTfflf l*takarl• 4. Sayfada Uğur Mumcu korunınadı • TBMM Faili Meçhul Cinayetleri Araştırma Komisyonu, Mumcu cinayetinde polisin ihmaline ilişkin çok sayıda bilgi saptadı ve birçok örgütün hedefi durumundaki yazanmızm korunmamasının "düşündürücü" olduğunu belirtti. • Komisyon raporundaki "kuşkulu noktalann" kamuoyuna yansıyıp tepki görmesi üzerine, yetkililerin önceki beyanlannı değiştirdiklerine de değinilerek "Bu durum da idarenin, kimi koruyup korumadığmı bilmesi açısından önem taşımaktadır" denildi. • 4. Sayfada Apaydın ödüfleri Kııtlar ve Nesin'e • Orhan Apaydın Demokrasi ve Banş Vakfı'nm 1995 yılı ödülleri sahiplerine dağıtıldı. Vakıf, bu yılki ödüllere kaybettiğimiz gazetemiz yazan Onat Kutlar ile yazar Aziz Nesin'i değer gördü. • Kutlar'ın ödülü, eşi Filiz Kutlar'a, Kadıköy Belediye Başkanı Selami Öztürk tarafından verildi. Aziz Nesin, yurtdışında bulunması nedeniyle ödül törenine katılamadı. Nesin'in ödülü, Müjdat Gezen tarafından Nesin Vakfı'nda öğrenim gören bir grup öğrenciye verildi. • 4. Sayfada TEKZÎP METNİ • 5. Sayfada Hükümet Nevraz'u yasallaştırıyor • Başbakan Tansu Çiller'in, 'Nevruz ulusal bayram ilan edilecek' açıklaması üzerine harekete geçen insan haklanndan sorumlu Devlet Bakanhğı, Nevruz'un bahar bayramı ilan edilmesi için yasa tasansı hazırladı. •Tasanda, "Anadolu halkı ve Ortadoğu uluslannın inanışlanna göre her yıl kutlanan bu ortak bayramı resmi tatil günü olarak kabul etmek, birlik ve beraberliğimize önemli bir harç oluşturacaktır" görüşü savunuldu. • 6 .Sayfada GUNDEM MUSTAFA BALBAY Kitaba Devlet Vahşeti... Katma Değer Vergisi'nin (KDV) ilk uygulanmaya baş- landığı 1980'lerin ikinci yarısında, "vergi zamlanna" tepki gösteren yurttaşlar, KDV'ye değişik adlar takmıştı. Izmir'de bir pazar esnafı avazı çıktığı kadar bağınyordu: "Kızını davulcuya verdiii, kızını davulcuya verdiii"... Arkadaşıma sordum; "/Ve diyor?" "KDV'nin açılmışını katma değer vergisi yerine böyle okuyor" dedi. O günîer- de masum kızımız Zeynep, davulcu Asım'a gönlünü kaptırmıştı. KDV zamanla oturdu, ama oranlar sürekli degişti. Her kim araya girip baskı yapıyorsa, bir ürüne ya da hizmete yüzde 20 olan KDV oranı, Resmi Gazete'de yayımlanan bir genelgeyle yüzde 10'lara, 5'lere düşebilıyor. Bazen de M Arkası Sa. 6, Sü.3'te Grozni'de 25 Rus öldü Çeçenya'da savaş yayılırken, başkent Grozni'de önceki gün meydana gelen patlamada en az 25 Rus askeri öldü. • 11. Sayfada Jlrinovski Ankara'ya çattı Rusya'da, aşın milliyetçı Lıberal Demokrat Parti lideri Vladimir Jirinovski, Bağdat'ta yaptığı açıklamada Irak'a karşı tüm yaptınmların kaldınlmasını isterken Türkiye'yi insan haklannı ihlal etmekle suçladı. U 11. Sayfada Paklstan'da Sünni-Şii çatışması büyüyor Pakistan'da önceki gün 20 Şıinin öldünjlmesiyle doruk noktasına ulaşan gerginlik sürüyor. Pakistan polisi sokak çatışmalannı önlemek için Karaçi kentinin kilit noktalanna birlikler yığarken dün meydana gelen Stışmalarda 10 kişi hayatını kaybetti. //. Sayfada
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog