Bugünden 1930'a 5,446,570 adet makaleKatalog


«
»

yeniye, ,er zaman üeriye. Cumhu71. H. SAY12BM4 /16000 Tl (KDV KURUCUSU: YUNU8 HUÂ (1924-1945) BAŞYAZARI. M D h HMÂ (1945-1991) 28ŞUB*T1896P*ZAB Demirerden Ermenistan'a: Azeri topraklarından çekilin Erivan'am anAzeriler kızdı Ankara- Erivan flişkisine sert tepki • ABD'nin, Hazar Denizi petrollerinin Türkiye üzerinden Batı'ya pazarlanmasına ilişkin projeye verdiği desteğin ardından Erivan-Ankara ilişkilerinin normalleştirilmesi yönündeki yumuşama Bakü'yü ayağa kaldırdı. • Azerbaycan Cumhurbaşkanı Ahyev'in danışmanı Gulizade, "Başını bir kez eğen, bır daha kaldıramaz. Türkiye, Türk halkına düşman olan hatları güçlendirmemelidir. Erivan'la ilişki.Azerilere hıyanet olur" dedi. • 6. Sayfada • Cumhurbaşkanı Demirel, Petrosyan'ın danışmanı Jirair Liberidyan'la yaptığı görüşmede, "İşgal altındaki Azeri topraklan ile Dağlık Karabağ'daki Şuşa'yı terk edin. Uzlaşıcı davranırsanız bizden karşılığını görürsünüz. Ancak işgali kaldırmanız şart" dedi. Liberidyan ise Azeri topraklanndan çekilebilecekleri yolunda bir mesaj vermedi. ANKARA (Cumhurivet Bürosu) - Cumhurbaşkanı Sü- levman Demirelin; öncekı gün görüştüğü Ermenistan Cumhur- başkanı LevonTerPetrosyan'ın danışmanı Jirair Liberidyan'a. "İşgal ettiğiniz topraklan terk edin. l zlaşıcı olursanız karşıhğı- nı görürsünüz" mesajı verdığı öğretuldi. Cumhurbaşkanı Demirel. Er- menistan Cumhurbaşkanı Pet- rosyan'ın. Dış Politıka Enstıtü- sü'nün düzenlediği bir semıner için Türkıye'ye gelen danışma- nı Jirair Lıbendyan'ı öncekı gün kabul ettı. Demirel'ın, kabulde Erme- nistan'a "İşgal altında tuttuğu- nuz Azeri topraklan ile yine iş- gal altındaki Dağlık Kara- bağ'daki Şuşa kentini terk edin. Uzlaşıcı davrandığınız takdirde Tûrki>e'den karşılığını görürsü- nüz. Ancak işgali kaldırmanız şarfdediğıbelırtıldi. Demirel'in. Türkiye'nın dip- lomatik ilişki kurmaktan kaçın- dığı Ermenistan liderinin danış- manını kabul etmesi "Bu iilkey- le uzlaşıcı olun" mesajını ver- meye yönelık olarak degerlen- dinlıyor. Libendyan'ın ıse Demırel'e Türkiye"den jest beklediklennı belırttığı, ancak ışgal altındaki Azen topraklanndan çekilebi- lecekleri yolunda bır mesaj ver- medıği öğrenildı. Libend- yan'ın. ikı ülke arasındakı sını- nn kapalı olmasına karşın el al- tından tıcaret yapıldığını ıma e- derek Türk mallannın Ermenis- tan pazarlannda satıldığına dik- kat çektığı bıldırıldi Liberid- yan, öncekı gün, özel ızınle açı- lan Kars Sınır Kapısı'ndan ge- çerek ülkesine döndü. Kaynaklar. Başbakan Tansu Çiller liderlığindekı hükümetin, zaman zaman endişe verici dış politika yaklaşımlannı dengele- mek ve komşular arasmda dış politikanın geleneksel unsuria- nnı yürürlüğe koymak ıçin Cumhurbaşkanı'nın devreye girdiğıne dikkat çekiyorlar. Er- menistan, geçen yıl sonlannda, Türklere karşıthğıyla bilınen Taşnak Partisi 'ni kaparmış, ana- yasasma da "soykınm" sözcü- ğünü koymamıştı. Envan, işgal altında tuttuğu Azen toprakla- nndan çekılmeden, doğrudan Türkiye'ye yaptığı jestler karşı- lığında, Ankara'nın kapalı tuttu- ğu iki ülke arasındaki sınırlann açılarak, ciddi ekonomık sorun- lannın çözülmesi umudunu ta- şıyor. Türkiye"de bazı çevrelerde, Ermenistan'a, Azen toprakla- nndan çekilmeden önce bır jest yapılmasının, işgali sürdürme konusunda Envan'ın cesaretini arttıracağı kaygılan yaşanıyor. Çanakkale görücüye çıkıyor • Çanakkale Boğazı'na yapılacak asma köprünün 'yap-işlet-devret' yöntemine göre yapımı için yann uluslararası çağn açıklanıyor. Başbakan Tansu Çiller de Uzakdoğu gezisinde bu köprü ile birlikte çeşitli otoyol ve devlet yollannın yapımına Japonlann katıhmını isteyecek. • Kilitbahir ile Çanakkale arasındaki 1460 metrelik köprü ve 20 kilometrelik bağlantı yollan 400 milyon dolara (yaklaşık 17 trilyon lira) mal olacak. lstanbul'da birinci köprüyü bir İngiliz firması, ikincisini ise bir Japon firması yapmıştı. Ikinci köprünün ihalesi Londra ile Tokyo'nun arasını açmıştı. OZGEN ACAR Çanakkale Boğazı asmaköp- rüsünü "'yap-işlet-devret" yön- temı ile yapmak isteyenlere pa- zartesı günü uluslararası nitelik- te bır çağn yapılacak. Aynca Başbakan Tansu ÇiUer de pazar- tesi günü Tokyo'da Japonya'yı bu köprü ile birlikte üç otoyol ve sekiz de\let yolunun yapımına katılmaya çağıracak. Akdenız \e Ege kı> ılannı Av- rupa'ya baglayacak olan Çanak- kale Köprüsü 1460 m uzunlu- ğunda olacak ve 20 km'lik bağ- lantı yolunu içerecek. Projenın 400 milyon dolara (yaklaşık 17 trilyon lira) mal olacağı bildiri- lıyor. Asma köprünün Kilitbahir ile Çanakkale arasında yapılma- sı öngörülüyor. Karayollan Genel Müdürlü- ğü'ncepazartesigünüyapılacak uluslararası çağnda. Çanakkale Köprüsü ile çevre yollannı "yap-işlet-devret" yöntemine göre almak ısteyen yerlı ve ya- bancı ya da ortak firmalann ıkı ay içinde başvurmalan duyuru- lacak. Genel müdürlük, başvuru in- celemelennı 2-3 ay içinde ta- mamlayacak. tnşaatla ilgili ça- lışmalara bu yıl içinde başlanıl- ması da sağlanılacak. Hükümetin bu konuda aldığı ılke karan özetle şöyle: 1."Yap-işlet-devret" yöntemi ıçin sadece iki firma öneri ver- se dahı. ihale bu iki firma ara- sında yapılacak. Böylece köp- rü, devlet bütçesi olanaklan dı- • Arkası Sa. 6, Sü. 8 'de l i a V R H i r i t n İ İ İ c İ P O İ s İ ^ ra ^' u ti ar ÇÖkmüştügüııleı-dirkentinüstüne.Sanki2.Dünya Savaşı yaşa- a v c u ı u I I I U J U C : L I S myormuşçasına radyolardan, televizyonlardan anonslar yapdıyor: "Sokağa çıkmayın, sobalan yakmayın, kaloriferleri söndürün." Anonslarda bir tek Rıfat Dgaz'ın 'Karartma Geceleri'nde yazdığı gibi "ışıklannta söndürün' emri eksik. Sokaklarda manzara daha da ürkütücü. Ağı/Jannda maskeleıie insanlar dolaşıyor. Bir si- hirii dudak beklercesine gö/Jer gökyüzünde, esecek rüzgâra bağlanmış umudar... Sonra birden 'güneş' çıkıyor bulutlann ar- dından. A\ dınlık samor dört bir yaru. Maskeier çıkarOhyor, zaten biitün emirlere rağmen söndürülmeyen sobalar daha bir ra- hat yaküryor bu kez. insanlar parklara, sahillere doluşuyorlar. Sadece insanlar mı? Güvercinler de her zamanki mekânlan olan minareteri, kubbeleri terketmişler; sahilde. denize nanr güneşin keyfıni çıkarrjyorlar. (Fotoğraf: ERDOCAN KÖSEOĞLU) Ankara'nın kozu KKTCfle bütünleşnıe • Ankara, AB'nin Kıbns ve gümrük bırliği arasında koyduğu denklem karşısında suskunluğunu sürdürüyor. • Türkiye, AB'nin Kıbns ve gümrük birliği arasında kurduğu bu denkleme karşıhk KKTC ile bütûnleşmeyi fıilen başlatmak yerine, Rum yönetimi ile görüşme sürecine ilışkın gelişmeleri bekleme eğiliminde. • Garantörlerden biri olan Türkiye'nin, AB'nin, KKTC'yi dışanda tutup Rum yönetimi ile tek yanlı olarak entegrasyon başlatmasını reddetmeye yönelik yasal haklan bulunduğu belirtiliyor. • Ingiltere Avam Kamarasrndan bir grup milletvekili, Kıbns Rum kesiminin Kıbns Türklerini temsil etmedığini ve Rumlann KKTC'yi dışlayarak AB'ye girme talebinin gayrimeşru olduğunu belirttı. • 6. Sayfada Eskimeyen bîr zenne: Huysuz Virjin • Memur maaşıyla geçinemeyınce, 40'mdan sonra sahneye çıkan ve Huysuz Virjin şovuyla yıllardır ilgi çekmeyi başaran Seyfi Dursunoğlu, meslek serüvenını şöyle anlatıyor: llginç olması için zennelığı seçtim. Daha ilginç olması ıçin espriyi kattım. Şov olabilmesi için dansı, müziği ekledim. Tekrar tekrar seyredilebilmesi ıçin de doğaçlamayı düşündüm. • Özel yaşamında son derece cıddı, hatta asık suratlı bir insan olan Dursunoğlu, yaptığı ışi, seyircınin de içine katıldığı bir ortaoyunu olarak nıteliyor ve çekindiği konulan şöyle sıralıyor: Huysuz Virjin her şeyi söyleyebilır. İnsanlar kızmadan gülebilirler. Ama ben yine de, sıyaset, din ve spor konulannda şaka yapmaktan çok korkanm. Bu konularda toplum olarak hoşgörüden o kadar uzağız ki... ŞÜKRAN SONER'İH siyleşisi • Arka Sayfada Uç kaçak hazine daha ortaya çıktı • Anadolu'dan, Londra ve Ne* York'a yaklaşık yüz yıl önce kaçınlan görkemli üç hazine daha ortaya çıktı. Hazinelerden biri Aliağa yakınındaki Kyme antik kentinden, öteki ikisi Gelibolu'dan kaçınldı. • Türkiye'den kaçınlan ve halen New York Metropolitan Müzesı'nde "Yunan Altınlan" adıyla sergılenen eserler arasında yer alan üç büyüleyici hazineye ait değerli takılan, Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürü farkında olmadan gezdi. I Arka Sayfada "Hiilkla ilişkfler'in annesi Mardin • Betül Mardin Türkiye'de halkla ilişkilerin kurucusu olarak tanınıyor. Meslekteki bu birikim, onu bugün Uluslararası Halkla llişkiler Demeği'nin (IPRA) başkanı yaptı. IPRA uluslararası alanda önemli ve etkilı bir dernek. Mardin'in IPRA'nın başkanlığını üstlenmesi ise Türkiye için büyük bir reklam olanağı... • Türkiye için özel bir şey yapmaya gerek olmadığını söyleyen Betül Mardin şöyle diyor: "Böyle bir kuruluşun başında olmam ilgıyi Türkiye'ye yöneltmiş durumda."' LEYLA TAVŞANOĞLU'nil söyllfisi • 8. Sayfada Mumcu cinayeti 6 Demiral görevini yapmadı' • TBMM Faili Meçhul [ Cinayetleri Araştırma Komisyonu. DGM Başsavcısı N'usret Demiral'ı, görevini dikkatlı yapmamakla suçladı. Komısyon, soruşturmayı başlatandönemın DGM Savcısı Ülkü Coşkun'un da soruşturmayı başka yöne sevk ettiğini ilen sürdü. • Soruşturmayı yürütmekle sorumlu savcılann 'kanunı görevini yapmayan veya ihmal eden kişiler' olarak tanımlandığı raporda, Ankara DGM savcılan hakkında, parlamentoya karşı "cephe oluşturulmasına yol açtıklan' suçlaması da yer aldı. • 4. Sayfada Üniversite olayı Ecevit'ten MHP'ye suçlama • DSP Genel Başkanı Bülent Ecevıt, üniversitelerdeki olaylardan MHP'yı sorumlu tuttu. Ecevit, "Ülkücü saldırıların ünıversitedeki eylemleri karşısında MHP'nın sürdürdügü suskunluk, bu partının son zamanlarda büründüğü kuzu postu altındaki kurdu yenıden ortaya çıkarmaktadır" dedi. • Öğrencıler, düzenledikleri basın toplantısında. çok sayıda arkadaşlannın yaralandığım behrterek "Üni\ersite yönetimi olaylara sessiz kalarak polis ve ülkücü faşistlerin ortak saldınlanna göz yummuştur' dediler. • 3. Sayfada GUNDEM MUSTAFA BALBAY HoşgÖPÜ Yılı! 1995 "Hoşgorü Yılı". Bu- na, Türkiye öncülük etti. 1991 yılında Parıs'te, Türki- ye'nın UNESCO Daimi Tem- sılciliği, UNESCO Yürütme Konseyi'ne bir öneri götür- dü. Konsey, öneriyi kabul et- ti. 1993'te genel kurulca onaylandı. Aynı yıl BM Genel Kurulu, 1995'ı "Hoşgorü Yı- //" olarak ilan ettı. Acaba Türkiye'dekı görü- nüm, öncülüğünü ettiğimiz U Arkası Sa. 6, Sü. 3'te 67 oy aldı Keskin genel sekreter • PM toplantısı öncesinde bir anlaşma sağlanamaması üzerine Adnan Keskin, seçitne katılmak üzere CHP Genel Sekreterliği'nden istifa etti. PM'de yapılan genel sekreterlık seçimine Keskin ile CHP Genel Başkan Yardımcısı Hasan Fehmi Güneş katıldılar. • Yapılan seçimler sonunda Adnan Keskin, 67 oy alarak CHP Genel Sekreterliği'ne seçildi. Hasan Fehmi Güneş ise 52 oy aldı. • 5. Sayfada OLAYLAREN ARDENPAKİ GERÇEK Koalisyon Mizahu. Hükümetin durumu üzeri- ne çeşitli yorumlar, tartışma- lar, kulis haberieri, açıkotu- rumlar birbirini izlemeye başladı. Anayasa'da bu konuya ilişkin bir kesin hüküm ve bır açıklık yok, başbakan göre- vine devam edebilir... Ama edebilir mi? Kimi yorumcuya göre, "sosya/ demokrar/ar birle- şince daha geniş tabanlı bır hükümet oluşmuştur; olaya güvenoyu açısından bakılın- ca Başbakan'ın rahatladığı söylenebılir." Doğrudur... CHP'de birleşen sosyal demokratlar bu rahatlığı Başbakan'a verirlerse bir sorun yoktur. Yine de bir hükümet yalnız başbakandan oluşmuyor. 50'ncı hükümet DYP ile SHP'nın imzaladığı bir 'ko- alısyon protokolü'ne ve Meclis'ten güvenoyu almış bir 'hükümet programı'na dayanıyordu. Şimdi bu iki hukuksal belgenin ıkisi de ortada yoktur; çünkü bu belgelere hukuksal dayana- ğını veren SHP kendi kendi- sini feshetmiştir; durum hiç de samldığı gibi değildir; DYP ile CHP'nin -eğer or- taklık yapacaklarsa- yeniden anlaşmalan gerekmektedir. Bu anlaşma olmadan hü- kümet devam edebilir mi?.. Edebilir; ama o zaman iş • • • M Arkası Sa. 6, Sü. 8'de SOSYALÎZMDEN KAPÎTALÎZME DÖNÜŞ • Yüzyılımız bir sosyalizm denemesi ile başladı. Yüzyıl, denemenin başansızlığı ile noktalandı. Doğu Avrupa'da önce Demokratik Alman Cumhuriyeti çöktü. Onu domino taşları gibi öteki sosyalist ülkeler izledi. Sonra Doğu Avrupa'da özelleştirme rüzgarlan esmeye başladı. • Doğu Avrupa'da sosyalizmden kapitalizme dönüşün noktası özelleştirme ile kondu. Demokratik Alman Cumhuriyeti (DDR), Rusya, Ukrayna, Macanstan, Polonya, Çek Cumhuriyeti, Slovakya, Bulgaristan, Baltık cumhuriyetlen, Slovenya, Arnavutluk, Beyaz Rusya, Moğolistan'da düzenin adı artık 'kapitalizm'. A Y D I N E N G İ N İ B y a z i U İ Z l t İ • 12. Sayfada B U G Ü N Cumhuriyerie birlikte
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog