Bugünden 1930'a 5,447,148 adet makaleKatalog


«
»

yaratıcı ve öncü bir çizgi... EMLAK BANKASI 71. Yl. SAYI25341 /15808 Tl (KDV ıçmdej CumhuriyKURUCUSU: YIHU8 HADİ (1924-1945) BAŞYAZARl. WM» NMİ (?945-7997) GfeMRÜKBİRLİĞİ Polis, 120 öğrenciyi gözaltına aldı. Sol görüşlü 3 öğrenci bıçaklandı Üıriversitede çabşma• Marmara Ünıversitesi'ndeki çatışmada bir öğrenci beyın travması geçirdi. tstanbul Universitesi'nde çıkan çatışmada 3 sol görüşlü öğrenci bıçaklandı. •Ankara Üniversitesi'nde çıkan kavgada da bazı öğrenciler yaralandı. İTÜ ve ODTÜ'de bir grup öğrenci Marmara Ünıversitesi'ndeki olaylan kınadı. İSTANBUL/ANKARA (Cumburiyet) - Mannara Unıversıtesı'nde ülkücü öğ- rencılenn sol görüşlü öğren- cilere saldırmasıylabaşlayan olaylann yarattığı gergınlık dündesürdü Sol görüşlü öğ- rencılenn dün ülkucü 2 öğ- rencıyı rehın almasından sonra müdahale eden polıs yaklaşık 120 sol görüşlü öğ- rencıyı döverek gözaltına al- dı Istanbul Unıversıtesı'nde ıse okul çıkışında karşılaşan karşıt görüşlü öğrenciler ara- sında kavga çıktı. Sol görüş- • Arkası Sa. 4, Sü. S'te GERGtNLÎK - Oruç rutmayan öğrencilere > onelik saldınlar. üniversitderde havayı gerginleştirdl Önceki gün ve dün çıkan olav lar sonrası çok sayıda öğrenci gözaltına alındı. Tekbir getirerek bıçak ve sanrla saldıran sağ görüşlü grubun yaraladığı öğrenciler hastanede tedavi alüna alındı. (KEREM ILGÂZ) 3 ayn tarihte verilen mal bildirimleri ne birbirlerine ne de tapu kayıtlanna uyuyor Ozaflar'ın servet çeKsldsi ŞİFRELİ HESAPLAR Zeynep Ozal annesini yalanladı • 20 gün önce yaptığı bir açıklamayla Bank Indosuez'dekı Magic Box, Gotcha ve Jaguar isimli şifreli hesaplann çocuklanna ait olmadığını, bunun medyanın bir komplosu olduğunu ileri süren Semra Özal'ı, kızı Zeynep Özal yalanladı. • Kanal 6'ya çıkarak sessizliğini bozan Zeynep Özal, Jaguar şifreli hesabın 5 aydır ayn yaşadığı eşi Adnan Güngör'e ait olduğunu da bılmediğini söyledi. • 19. Sayfada KANAL 6 DAKİ AÇIKOTURUM ~ Mete Akyol: Para almadun GÜNDÜZtMŞİR Sekızıncı Cumhurbaşkanı TurgutÖzaTın kızı ZeynepOzal Gün- gör'ün, hakkındakı ıddıalara açıklık getırmek içın çıktığı, karde- şınm tele\ızyonu "Kanal 6"dakı program "komedi"ye dönüştü Zeynep Özal'a programa, soru sormak üzere aralannda Mete Ak- yol'un da bulunduğu 8 gazetecı davet edil- dı Ancak Akyol, Zeynep Özal'la "teke tek" program yap- mak ıstedığını söyle- di Bunun üzenne dı- ğer gazetecıler prog- rama kabul edılmedı- GUNDEM MUSTAFA BALBAY ftzaletin Son Perdesi... Meger hayal gücü yüksek olan sadece Turgut Özal değilmış. Maşallah, baba-oğul, ana-kız tüm sülale, bulunmaz nevale. • Arkası Sa. 19, Sü. 3'te ler. Programa çıkan Mete Akyol ise sor- dugu sorular ıle ızle- yıcılenn tepkisini • Arkası Sa. 19, Sü. 3'te Zeynep Güngör ÖzaTın Ka- nal 6'da katıldığı canlı yayın tarüşüıvor.(Fotoğraf: AYTCUT KÜÇÜTCKAYA) AYŞEYILDKIM Ozallar'ın çeşıtli tanhlerde verdiklen mal bıldırimlen bır- bırini tutmuyor. 1983, 1993, 1995 yıllannda ayn ayn venlen mal bıldınmlen hem bırbınyle hem de tapu kayıtlanyla çelışı- yor. Özallar'ın, tapuda kayıtlı olan bazı gaynmenkullennı mal bıldınmlennde göstermedığı an- laşıldı Ahmet Oıal'ın üç ay önce -Babamın 1983 yüında 3 kışlık, 3 \azhk. 9 kilo altm, 2 araba, Si- de'de arsa ve çeşitli hisseleri var- dL Bugün 4 kişlik, 2 yaztak var. Altuı vearabalar yok" acıklama- sının da doğru olmadığı ortaya çıktı. Mal bildınminde oğlunu "valanlayan" Semra ÖzaL 4 kış- lık yenne ikı evı, 2 yazhk yenne bıryazlığı olduğunu açıkladı Ozallar'ın servetı 12 yıl ıçın- de büyük değışkenlık gösterdı. 1983 yılında Başbakan olan Tur- gut ve eşı Semra Özal'ın aynı yıl üzennde görünen bırçok daire ve arsa 1993 yılında Turgut Özal'ın ölümü üzenne Maliye ve Gümrük Bakanhğı'na venlen veraset ıntıkal beyannamesınde yer almadı. 12 yıl önce mal bil- dınminde yer alan Beşiktaş'takı 583 metrekare arsa, Özal'ın ölü- münden sonra venlen veraset ın- tıkal beyannamesınde gosteril- medi. Ancak, bu arsa 1995'te Semra Özal'ın TBMM Komıs- yonu'na verdığı mal bıldmmın- de birdenbire ortaya çıktı. Ostelık üzenne bına da yapılmıştı. TBMM Malvarlıklannı Incele- me Komısyonu. "CKangate" olayı üzenne Özal ailesınden mal bildınminde bulunmasını ıstedı Ancak, uzun bir süre Özal aılesinden ses çıkma- yuıca tapu kayıtlannı mceledı Tapuda olan, an- cak mal bildınminde bulunmayan gaynmenkul- ler şöyle- - Malatya'da Semra Özal'ın üzerine 232 met- • Ozallar'ın serveti 12 yıl içinde büyük değişkenlik gösterdı. 1983 yılında Başbakan olan Turgut Ozal ve eşi Semra Özal'ın aynı yıl üzerinde görünen birçok daire ve arsa 1993 yılında Turgut Özal'ın ölümü üzerine Maliye ve Gümrük Bakanhğı'na verilen veraset intikal beyannamesinde yer almadı. ~ - - rekarelık bir arsa Ancak bu arsa hıçbir mal bil- dınminde yer almadı. -1983 yılında mal bıldinminde gösterilen ve tapuda kayıtlı olan Bodrum Aktur'dakı yazlık, bu yılkı bıldirimde yer almadı Bildınmde dığer yazlık, Bodrum Bıtez'dekı dubleks daıre yer al- dı. • Arkası Sa. 19, Sü 3'te • SEMRA ÖZAL POLİS ZORUYLA TANIK • 19.Sayfada Vetoya karşıbk Kıbrıs• Yunanıstan, Kıbns Rum Kesimi'nin Avrupa Birliği'ne girişi için takvim verilmesine karşılık olarak Türkiye'nin gümrük birliğine girmesine ilişkin vetosunu kaldırmayı kabul etti. •Atina'nın önceki gece AB Dönem Başkanı Fransa'ya ilettiği yanıta göre, ilke anlaşması metninde Kıbns Rum Kesimi'nin üyelik görüşmelerinin başlangıç tarihine ilişkin ifadenin "1996 devletler zırvesinden 6 ay sonra başlayacak" şeklinde değiştirilmesi halinde Yunanistan, gümrük birliğine itiraz etmeyecek. •Yunanistan'ın Kıbns Rum Kesimi ile birlik arasında tam üyelik müzakereleri için net bir tarih alması, Türkiye açısından bir geri adım olarak değerlendiriliyor. • //. Sayfada Bir şaibeli talip daha... HAVAŞ'ı aÜece götürüyorlardı •HAVAŞ'ın özelleştirilmesinde skandallann arkası kesilmiyor. Genel müdürün oğlundan sonra, HAVAŞ ihalesine teklif veren bir başka firmanın genel müdür yardımcısmın da, HAVAŞ Yönetim Kurulu'nda yer aldığı ortaya çıktı. •HAVAŞ'a talip olan şirketlerden Koç Grubu'na bağlı Tur-Yat'ın Genel Müdür Yardımcısı Atay Şevkatlioğlu, yönetim kurulu üyeliğine, Kamu Ortakhğı îdaresi Başkanlığı'nca önerilmişti. Ö2G0R UUROrm iabCPİ • 8. Sayfada Dava açıyor Mümtaz Hoca pes etmiyor • Mümtaz Soysal, Özelleştırme Yûksek Kurulu'nun Kardemir ve Petlas'ın satış, Erdemir'in de ihaleye çıkanlması yönündekı kararlannın iptalı ıçm idari mahkemeye dava açılacagını bildirdi. •9. Sayfada HAVAŞ'ta greve karşı lokavt • HAVAŞ'ta 2 bin 300 işçi greve çıktıgı anda, işveren sendikasının lokavt karan uygulamaya konuldu. Hükümetin, uzlaşma arayışmda olduğu, grevin sona ermesi durumunda, 'savunma lokavtı'ndan vazgeçeceği öğrenildi. •HAVAŞ'ta başlayan grev nedeniyle havalimanlanndaki yer hizmetleri önemli ölçüde aksadı. Türk Hava Yollan personeli yer hizmetlerini de üstlendi. • 3. Sayfada Tüketiei haklarına yasal koruma • Önceki gün Meclis'ten geçen ve Cumhurbaşkanı Demirel'in onayından 6 ay sonra yürürlüğe girecek yasa, 'tüketiei mahkemeleri' ve 'tuketici konseyi' kurulmasını içeriyor. • Yeni yasayla yaşlı ve küçükleri istismar edici reklam yapılamayacak; tehlikeli mallara açıklayıcı bilgi konulacak; tüketicinin, bozulan malı değiştirme istemi reddedilemeyecek. Ticari reklam ve ilanlarla ilgili 'reklam kurulu' oluşturulacak. • 9. Sayfada OLAYLARIN ARDENDAKİ GERÇEK Kuşaktan Kuşağa... Marmara Üniversitesi'nde patlak veren öğrenci olaylan öteki ünıversitelere yayıla- cak mı?.. Bunu kestirmek güçtür. Şımdılik İTÜ ve OD- TÜ'de çatışmalann tepkileri ızlenıyor; çatışmalann neden çıktığını ayrıca ırdelemek gerekıyor. Önceki gün, Marmara Ünıversitesı Göztepe Kam- pusu'nda yemek yıyen öğ- rencilere tekbir getirerek sal- dıran şeriatçı grup da yük- seköğretim gençliğınde one çıkan çeşıtli akımlara ilişkin bir fikır verebılir. Önemli olan, çeşitli fîkirie- re sahip öğrenciler arasında bir hoşgörü ortamının sağ- lanmasıdır. Ancak ülkede si- yasal ortamın gergınleşmesı, ekonomik yaşamın katlanıl- maz koşullara surüklenmesı, toplumun her kesıminde ve katmanında şiddet ve terö- rün tırmanması, karşılıklı hoşgorü havasının sağlan- masını güçleştınyor. Gençlik, bu havada yaşlı- lardan daha serinkanlı bir tırtumu benımseyebilır mı?.. Aynca gençliğe istediği gibi örgütlenıp sorunlannı özgür- ce dile getırme haklan verili- yor mu?.. 12 Eylül'den arta kalan YÖK düzenlerı bugün de üniversitelerde egemen değil mi?.. Gençlik eylemlerine başka ülkelerde de rastlanır; ora- larda arada sırada çatışma- • • • M Arkası Sa. 19, Sü. 8'de Bugün Cumhuriyerie Kıbrıs'ta hükümet istifa etti KKTC'de, 13 aylık icraat döneminden sonra, koalisyon hükümeti dün istifa etti. • //. Sayfada ölüm ve Kız Ariel Dorfman'ın oyununu Roman Polanski sınemaya uyartıyor. • 75. Sayfada 'TRT'ye yasak uyguluyorum' Dört yıl sonra yenı kasetını hazırlayan Erkın Koray, "Yasak TRT'nin tekelınde değil' diyor. • 14. Sayfada BM'nin Makedonya alarmı BM Yugoslavya Temsılcısı Thorvald Stoltenberg, Makedonya'da durumun çok gergın olduğunu soyledı. • 10. Sayfada Loto'da heyecan dorukta 23. haftada 50 milyar lira ikramiye verecek Spor-I_oto'yu yatırmak ıçın son gün kuyruklar oluştu. • 18. Sayfada Yasar Kemale PEN desteği Iki bin sekız yüz üye adına göndenlen mektupta, Yaşar Kemal'e yöneltilen suçlamalann sona erdirilmesı istendi. I Arka Sayfada BORSA ûDun 29.720.09 önceki 29.488.81 DOLAR Dun 41v430 Önceki 41.470 MARK QDun 2&160 önceki 2&175 ALTIN ODun 507.500 Önceki 507.500 Sosyalizmden kapltalizme donuş Yüzyıl boyunca 'kapıtatizmden sosyalızme geçiş sorunlan' tartışıldı. Sosyalıstler arası bölünmeler, çekişmeler, kavgalar hep bu sorunun yanıtlannda patlak verdi. yazi diztsi yanı CnnhııHyetle
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog