Bugünden 1930'a 5,447,148 adet makaleKatalog


«
»

umhuriy71. Yl SAYI 25342 /15000 TL( KDV ,çınde) KURUCUSU: VUNU8 NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI NADfc HUÂ (1945-1991) 24ŞUB/ff1995CUM* MUMCU SUİKASTI Tahrifat zinciıi büyüyor • Mumcu suıkastmda şüpheh görülen Sunye uyruklu Muhammed Abo Attot'un evinde ele geçen 9 adet bilgısayar dısketı, 'Tûrk standartlanna uygun olmadığı' ve 'dısketlen çalıştıracak makıne bulunamadığı' için deşıfre edilemedi. • Ankara Emniyet Müdürlüğü'nün, Mumcu cinayetinden sonra yaptığı operasyonlarda. şüphelı görûlerek gözaltına alınan 3 yabancı uyruklunun yakalama tutanaklannda, düzenleme tarihleri üzerinde tahrifat yapıldığı ortaya çıktı. • TBMM Faili Meçhul Cınayetleri Araştırma Komisyonu tarafından belgelenen tahrifatlara göre olaydan sonra gözaltına alınan Sunye ve Lıbya uyruklu 3 kışinin evinde yapılan aramalara ılişkin 'muvafakath ev arama ve yakalama' tutanaklannda, tanh çelışkisi saptandı. • 19. Sayfada SAVCIYA SUÇ DUYURUSUNA YANIT YOK • 19. Sayfada GÜNDEM MUSTAFA BALBAY Suçsuzu Korkutanlap Uğur Mumcu'nun katledılışının ar- dından tam 25 ay geçtı. Katledenier meçhul, ama herhalde, "kahır" içınde- dirler. Ne Uğur Mumcu'yu unutturabil- diler, ne de onu sevenleri yıldırabildıter. Ikinci yıldönümündeki anma etkinlik- leri, "kurumsallaşma" ışaretleri verdi. Uğur Mumcu'nun katledildığı gün, gi- W Arkası Sa. 19, Sü. 3'te Hıfn Veldet Velidedeoğlu anılıyor • Atatürkçü Düşünce Denıeği'nin Onursal Genel Başkanı yazanmız Hıfzı Veldet Velidedeoğlu ölümünün üçüncü yıhnda bugün etkinliklerle anılacak. Antakya'da düzenlenecek olan anma töremne, gazetemız yazarları Ahmet Taner Kışlalı, Şükran Soner ve Meriç Velidedeoğlu konuşmacı olarak katılacaklar. Istanbul Haber Servisi - Çağdaş Türki- ye'nın oluşumunda bü\uk katkılan olan Atatürkçü Duşünce Derneğı Onursal Genel Başkanı yazanmız Hıfia Veldet VelkJedeoğ- lu, ölümunun üçüncü yılında bugün düzen- lenecek etkinliklerle anılacak. Atatürkçü Düşunce Demeğı Istanbul Şu- besı'nce düzenlenen anma toplantısı bugün saat 14 00-19 00 saatlen arasında yapıla- cak Toplantıya 15 dönem CHP mılletve- kıllermden hukukçu Hasan Basri Akgiray konuşmacı olarak katılacak Hatay Ataturk- çü Düşünce Derneğı tarafından Antakya M Arkası Sa.19, Sül'de DtN VE HUKUK IflFZI VELOET VElDHIEOĞUrnn yazm • 19. Sayfada Akdeniz'de deprem: 5.7 Haber Merkezi - Akdenız'de dün akşam saat 23 O4'te aletsel buyuklüğü 5 7 şıddetın- de bır deprem meydana geldı Boğazıçı Ünı- versıtesi Kandılh Rasathanesı'nden alınan bılgne gore. depremın merkez ussü Akde- nız"de Antalya açıkları Aynca 23 11 ve 23 41 saatlennde 4 9, 4 7 şıddetlennde ıkı deprem daha oldu Deprem, Kıbns'ıntüm yerleşım bınmlennde de hissedıldı. Dep- remden sonra pek çok kışınm evlennı terk ederek sokağa çıktıklan gözlendı Deprem- de Kjbns Rum Kesımı'ndeki bazı bınalann yıkıldığı. ıkı kişinın öldüğü, on kişinın de yaralandığı bildınldı. Seçim kampanyası için Almanya'dan Mercümek kanalıyla 600 bin dolar aktanldığı belgelendi RP'ye yardnnskandah• Fatih Cumhuriyet Savcısı Ceylan Ülgen ve İstanbul Mali Şube Müdürü Salih Güngör'ün Almanya'da yaptıklan araştırma sürerken partiye yeni bir para aktanmı saptandı. • RP lideri Erbakan'ın adil düzen kampanyasını yürüten reklam ajansının masraflannın Almanya'dan ödendiğinin belirlenmesiyle RP'nin yurtdışmdan yardım aldığı ortaya çıktı. • Konu hakkında detaylı bir araştırma yapan Alman makamlar, Refah Partisi'nin seçim masraflan için yollanan 600 bin dolan Süleyman Mercümek'in gÖnderdiğini belirledi. METtN DALMAN BONN - Refah Partisi'nin Al- manya'dan maddı yardım aldığı belirlendı. RP çevrelennce topla- nılan Bosna yardımlannın Alman- ya'da Söleyman Mercümek tara- fından aklanarak Refah'a aktanl- dığı savlanyla ılgılı olarak Jatih Cumhunyet Savcısı Ceylan Ulgen ve İstanbul Mali Şube Müdürü Sa- lih Güngör'ün Almanya'da yaptık- lan araştırma sürerken yenı bir skandal ortaya çıktı Süleyman Mercümek ve Refah Partısı konusundakı araştırmayı dennleştıren Alman ıstıhbarat bınmlen ve ekonomık suçlar dedektıflen tarafından yapılan soruşturma sonucu, Süleyman Mercümek'ın 1989 senesınde Alman- Bosna Başkonsolosluğu Refah'ı yalanladı ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Bosna-Hersek'in Ankara Büyükelçilıği'nın ardından Bosna-Hersek İstanbul Başkonsolosluğu da Refah Partisi'nce (RP) kendılerine herhangı bır yardımın ıletilmedığını açıkladı. Başkonsolosluğun, Başbakan Tansu Çfller'ın Bosna-Hersek yardım paralanna yönelik "RP, Bosna parasuu iç etti" sözlennden dolayı RP tarafından açılan dava ıçın Ankara 9. Aslıye Hukuk Mahkemesi'ne gönderdığı yazıda, "Konsoloslukta, RP'nin direkt bağısta bulunduğuna dair herhangj bir belge yok" denildı. Cevabı > azıda. kışisel olarak bazı Türk vatandaşlannın yardım ettiklenne değınılerek Şerife M Arkası Sa.19, Sü. 8'de ya'dakı Türklerden para toplayarak Refah Partısı'ne aktardığı belirlendı. Alman ıs- tıhbarat bınmlennden alınan bılgılere gö- re 27 Mart seçımlenne hazırlanan Refah Partısı'nın "adil düzen" adı altında yüriıt- tüğü kampanya için harcanan 600 bin do- lann Almanya'dan Türkıye'ye aktanldığı belırlendi. Konu hakkında detay lı bır araş- tırma yapan Alman makamlar. Refah Par- tisi'nin seçim masraflan ıçın yollanan 600 bin dolan Süleyman Mercümek'in gön- derdığını saptadı Alman uzmanlar, Refah Partisi'nin "adildüzen"kampanyasını yü- rüten. merkezi Istanbul'da bulunan AN Ajans ısımlı reklam kurumuna yollanılan 600 bin dolann hangı yollardan elde edil- diğı yolunda bır ven bulunamadıgını be- lırttıler. 600 bin dolarlık Refah Partısı se- çim masraflannın hangı kaynak- tan elde edildığı yolunda yapılan araştırmalarda, ayni dönemde Re- fah Partisı'ne yakınlığı ile tanı- nan AMGT (Avrupa Mıllı Görüş Teşkilatlan) camilerinde bağış adı altında makbuzsuz para top- lanıldığı yolunda duyumlar oldu- ğu belirtılıyor Refah Partisi'nin "adü düzen" kampanyası ıçın Al- mama'dan Süleyman Mercümek tarafından yollanan 600 bin dolar- lık havalenın, 1989 senesı Şubat ayı ıçensınde gerçekleştıği oğrenıldı Al- man ıstıhbarat bınmlennın Süleyman Mercümek konusunda yaptıklan araştır- mada. havale ışlemının Faısal Fınans Al- • ArkasıSa. 19, Sü. 8'de 3 b İ n haVaVOİİHn CâllSâlll ^ k a n ' a r Kurulu,THY grevini "milligüvenük" gerek- eden 3 bin hava>ollan çalışaru ise dün havalimanında nel Başkanı Atilay Ayçin, THY'deki grev erteleme ka- •J , . „ . . , . . çesiyleertdedi,ancakHAVAŞ'ın2bin300çalışanıdün THY Genel Müdürlüğü ve HAVAŞ Genel Müdürlü- rannındurdunılmasıiçinDanıştay'abaşvurduklannı g r e V h a k k l İÇIII y Ü n i a U gece greve çıkü. THY grevinin ertelenmesini protesto p ' n e yürüyerek "grev haklannT istedl Hava-tş Ge- açıkladı. (Fotoğraf: UĞUR GÜNYÜZ) Çiller: Işçi ve memııru ezdik YÜZde 66 Oraninda zam Kamu kesiminde çalışan işçilenn ücretlerini dondurmayı gündeme getiren hükümet, son 12 ayda yüzde 160'a fırlayan enflasyona karşın memur, işçi ve memur emeklilerinin maaşlanna, nisan ayından itibaren yüzde 33 ile yüzde 66 oranlan arasında zam yapılmasmı kararlaştırdı. 15 nisanda yansiyacak Başbakan Tansu Çiller, ocak ayında venlen ^zde 15 oranındaki zam dışmda kalan bütün artışlann 15 nisan itibanyla maaşlara yansıtılacağını bildirdi. Böylece 3'er aylık dilimler halinde zam yapılan maaşlara, temmuz ve ekim aylannda artış uygulanmayacak. • 5. Sayfada HÜkÜmette İlk Çatlak CHP lideri Hıkmet Çetin, Murat Karayalçın ve SHP kökenli bakanlarca da imzalanan THY grevini erteleme karan konusunda kendisine bilgi verilmediğini belirterek tepki gösterdi. Çetin, "Grev, işçilenn kullanacaklan haktır. Ertelenmesini doğru bulmuyorum" dedi. • 5. Sayfada Cenel sekreterlik Hikmet Çetin'den, Keskin'e 'istifa et' mesajı • CHP Genel Başkanı Çetin, genel sekreterliğin, parti meclisinde yapılacak seçımle doldurulmasını ısterken "seçimle geldiği" görevinden aynlmayacağmı açıklayan Adnan Keskin'i dolaylı olarak uyardı. •Genel sekreterlik için Genel Başkan Yardımcısı Hasan Fehmi Güneş'le birlikte Ismail Cem'in de adı geçerken, tçel Milletvekili Fikri Sağlar'ın, Keskin ile vaptığı görüşmeden sonuç çıkmayınca, Çetin olaya el koydu. TÜREY KÖSFrin haiKPİ • 5. Sayfada OIAYLARIN ARDINDAKİ GERÇEK Muhtacı Himmet.. Dünya hantasına benek benek yaylmış olmak, Türk- lerin br özelliğidir. Elimizde olan br şey değıl, bu olgu tarihinnızın oluşturduğu bır sonuçur. Drta Asya göçleri ve Osmanlı fetihleriyle bi- çimlenmış kocaman bir coğrafyaya sahibiz. Ikinci Dünya Savaşı'ndan sonra Anadolu'dan Avrupa'ya yö- nelen işçi göçleriyle olay da- ha karmaşık bir yapıya ka- vuştu; böylece yurtdışına yayılan ilgi alanımızın boyut- lan büyüdü. Müslümanlık olgusunu Türklük kavramının yanına katarsak bu iş daha da de- ğişir; Anadolu halkı Balkan- lar'da Boşnaklarla, Kafkas- ya'da Çeçenlerle sankı kapı komşuymuş gıbi ılgılenmeye başlar. Dünya polıtıkasına ilişkin ilgisı ve bilgisı kıt bır yurttaş, televizyondakı dış haberieri hıç izlemezken de- ğışır; dünya küçülmüştür, haberler dakikası dakıkasına görüntülü olarak yansıtıl- maktadır; Almanya'da evi yakılan Türk, Balkanlar'da ya da Kafkasya'da öldürülen Müslüman, kahvedeki yurt- taşa dert olur; başkentteki yöneticilerın hemen gereğini yerıne getirmelerı ve dünya- nın neresinden olursa olsun Turklere ve Müslümanlara yardıma koşmaları istenir; Anadolu'nun güneydoğu- sunda olan bitenler ılgimızi • • • m Arkası Sa. 19, Sû. 8'de Saldınlan protesto eden sol görüşlü öğrenciler ünrversite dışuıa bırakılmadL (AHMET ŞIK) Üniversitelerde gerflim • Marmara Üniversitesi'nde önceki gün başlayan çatışma dün de sürdü. Polisin önlem aldığı taşlı ve sopalı çatışmada bazı öğrenciler yaralandı. îstanbul Üniversitesi kantininde de oruç tutmayan bir öğrenci, ülkücülerin bıçaklı saldınsıyla yaralandı. • 3. Sayfada özallar'ın dövizl yurtdışında TBMM Servet Komisyonu, Özallar'ın mal bildirim zarflannı açtı. Semra Özal'ın, New York'ta adını açıklamadığı bir bankada 14 bin dolannın bulunduğu belirlendı. • 7. Sayfada Ru&büyükelçiden garip açıklama Ankara'da düzenlenen Guney Kafkasya Konferansı'nda Rusya Büyükelçisi Vadim Kuznetsov, Çeçenya'ya Türkiye üzerinden askeri yardım gönderildığını ıma etti. • //. Sayfada BORSA Dun 29.488.81 Öncekı 29.674.45 DOLAR ODun 41.470 Öncekı 41.600 MARK ODun 28.175 ûncekı 28.200 ALTIN İ ODun 507.500 öncekı 507.500
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog