Bugünden 1930'a 5,447,148 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuri71.Yİ.SAY1 TL (KDViçinde) KUfiUCUSU: (1924-1945) BAŞYAZARI: M Ü I H U İ (1945-1991) Avrupa Birliği, Yunanistan'ın Türkiye'yi engellemesini önlemek istiyor AtiııaVa öclîuı• Avrupa Birliği, Türkiye ile gerçekleştireceği gümrük birliğine yönelik Yunan vetosunun kalkması için yeni bir formül gündeme getirdi. AB, Kıbns Rum Yönetimi'ne, bazı Doğu Avrupa ülkelerine tanınan statünün tanınması üzerinde duruyor. • AB, Rusya'nın bu ülkeler üzerindeki baskılanna karşı birlik ile hızlı bir entegrasyonu gerçekleştirmeleri için Polonya, Macaristan, Slovak ve Çek cumhuriyetleriyle "Avrupa Anlaşması Ortaklan" adlı bir anlaşma imzaladı. • Anlaşmaya göre bu ülkeler AB ile tam üyelik müzakerelerine başlamadan da birliğin dış politika ve güvenlik toplantılanna katılabiliyorlar, ancak oy hakkı ve karar verme mekanizması dışında tutuluyorlar. IALE 8ARİBfWH(M06tiriMl tabari • 9. Sayfada MUHALEFETTEN GÜMRÜK BİRLtĞİ UYARISI 4 Kıbrıs baglanbsı kabul edilemez' • Gümrük birliği konusunda KKTC'yi pazarlık konusu yapan hükümetin tutumu eleştirilere neden oluyor. ANAP lideri Mesut Yılmaz "Konu, gereği gibi ele alınmıyor" derken "Acele işe şeytan kanşır" yorumunu yapan DSP lideri Bülent Ecevit, TBMM'nin gümrük birliğine gidilmesi için onay vermesi gerektiğini, bunun gerçekleşmemesi durumunda Anayasa Mahkemesi'ne gideceklerini açıkladı. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Hükümetin, Avrupa Birliği'ne (AB) üye olmadan gümrük birliğine gırme ve KKTC konusunu pazarlık konusu yap- ma yönünde gelışen gümrük birliğine giriş sürecinde parlamentoyu bilgilen- dirmemesi, muhalefet lıderlerinin eleş- tirilerine neden oldu. DSP Genel Başka- nı Büient Ecevit, gümrük bırliğine giriş konusunda TBMM 'den onay alınmama- sı durumunda Anayasa Mahkemesi'ne gideceklerini belirtırken "Acele işe şey- tan kanşır''yorumunuyaptı. Ecevit, AB üyeliği ile Kıbns sorunu arasında bağ- lantı kurulmasının kabul edilemeyece- ğıni vurguladı. ANAP Genel Başkanı Mesut Yılmaz. partisince düzenlenen "Türkiye ile AB Arasında Gümrük Birliği'' konulu pa- nelde yaptığı konuşmada, gümrük birli- ğinin Türkiye açısından bazı fedakâr- lıklara yol açacağını, ancak AB'nin, Yu- nanistan'ın vetosu nedeniyle Türkiye'ye yöneltmesi gereken mali kolaylıklan sağlayamadığına dikkat çekti. AB'nin dünyanın en büyük entegre hareketi ol- duğunu vurgulayan Yılmaz, Türkiye ile AB arasında tam anlamıyla gümrük bir- liğine geçilmesinin ardından ekonomik dengesizliklerdoğacağını belırterek ül- kenin gümrük birliği ile saglayacağı avantajtann da belirsizliğini koruduğu- nu söyledı. Yılmaz, "ABülkeleri bugün KKTC'ye ambargo uygulamaktadır. Türkiye de AB've girdiği takdirde bu ambargovu uygulamak zorunda kala- • Arkası Sa. 17,Sü. 1 'de Genel sekreterKk sdantısı• CHP kökenliJerin, görevi sürdürmesini istediği Adnan Keskin'e, SHP kökenlilerin bir kısmmın karşı çıktığı belirtiliyor. • Keskin'i istemeyenler, Hasan Fehmi Güneş'in, iki partinin geçtiği süreç içinde "daha ıhmlı ve kabul edilebilir" bir isim olduğunu dile getıriyorlar. Güneş'ten yana tavır koyan SHP'liler, "Partide yenileşme gerekiyor. Adnan Keskin, yeni CHP Parti Meclisi tarafından seçilmedi ki görevini sürdürsün. Hasan Fehmi GöneşjKmen hemen tûm SHP koken.li.PM üyeleri ve CHP PM'nin yaklaşık üçte ikisinden fazla destek görüyor" görûşünü dile getiriyorlar. 5. Sayfada Karayalçın'ın kişisel özverinin en büyük örneğini verdiğini vur- gulayan Hikmet Çetin, CHP'nin iktidan için bep biriikte. elbir- Uğivİe, gönülbiriiğhle yürüyeceklerini söyledi. Hikmet Çetin'i kuımzı güllerle karşüayan Deniz Baykal görevini coşku ve sevinç içinde devrettiğmi söyledi (Fotograflar: RJZ A EZER) CHP, Hikmet Çetin'e emanet • Önce Murat Karayalçın ile görüşen Hikmet Çetin, CHP Genel Merkezi'ne giderek Deniz Baykal'dan görevi devraldı. Bakanlann istifalannı Çetin'e vereceğini açıklayan Karayalçın, "Benim devretme durumunda olduğum bir şey yok. Bu, klasik bir devir teslim olmayacak" derken Çetin, özverili katkılan için kendisine teşekkür etti. • Baykal da kapıda kırmızı güller sunarak karşıladığı Çetin'e, "Huzur içinde görevimi, CHP'yi, CHP'nin temsil ettiği bütün güzellikleri, bütün umutlan sizin genel başkanlığınıza emanet ediyorum, devrediyorum" dedi. • 5. Sayfada GUNDEM ML STAFA BALBAY Bütünleşme Zamanı...Aylar süren solda birlik ça- balannda kamuoyunun nere- deyse gelenekselleşmiş bir yargısı vardı: - Bunlar birieşemezler, bir- leşseler de bütünleşemezler. Bir dizi rezaletten, fiyasko- dan, basit çıkar hesapların- dan sonra birieşme sağlandı. Temelin dayatmasıyla, CHP çatıs4 altında birteşildi. Çabuk affeden, geçmişi kolay unutan Türk kamuoyu, birieşme gerçekleşince, "Aaa M Arkası Sa.17, Sû.3'te CHP'NİN HÜKÜMET ÎÇÎN 3 KOŞULU • 5. Sayfada Emlakbank-Sabah oıtakbğında gölge Medya Holding açıklaması Ekonomi Servisi - Sabah gazetesıni yayım- iayan Medya Holding, bıryazılı açıklamaya- parak Emlakbank ile ortaklaşa satın alınan bankanın, merkezi Paris'te bulunan Bank In- dosuez olmadığını vurguladı. Özal ailesinin gizli hesaplanrun bulunduğu Isviçre'deki şu- be ile satın alınan banka yönetimi arasında bir • Arkası Sa. 17,SH6 'da Cumhuriyefin yapbğı kasrt mı cehalet ÜgCumhuriYet 21 Şubat 1995 Uribli Sabah gazetesinİD Cumburiyet'i bedef alao yazısı • Fransız Bank Indosuez'in Türkiye'deki ticari bankasını, Medya Grup ile ortaklaşa satın almak için Yüksek Planlama Kurulu'na (YPK) başvurmadan sadece Başbakanlık'tan izin alan Emlak Bankası'nın 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'ye aykın davrandığı belirtiliyor. BÜLENTKIZAMJK Emlak Bankası ile Medya Holding'in "Bank Indosuez ortaklığı" çıkmaza giriyor. Ya- sal bir zorunluluk olduğu halde Yüksek Planlama Kurulu'na başvurmayan Emlak Banka- sı'na, Başbakanlık Yüksek De- netleme Kurulu'nun "dur" de- diği öğrenildi. YPK'nin SHP'li üyelerinden Bayındırlık Bakanı Halil Çulhaoğlu, "Başbakan- lık Yüksek Denetleme Kurulu YPK karan istiyor" dedi. Emlakbank yöneticileri ise, bu ortaklığa katılım konusunda Başbakanhk'ın yazılı izni oldu- ğunu ve bankayı denetleyen Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu üyesinin "Sorun yok" dediğini belirttiler. Emlakbank M Arkası Sa. 17, Sü. 3'te TİCARET StCtLl DOCRULAMADI • 17. Sayfada Türk Escoban olarak bilinen Nejat Daş'ın nerede olduğu saptanamjyor. Daş'ın köstebeğî kiııı? • Romanya'daki adresi bilindiği halde emniyet yetkililerinin parmaklannın arasından kaçan Nejat Daş'ın izini kaybettirmesi askeri yetkilileri kızdırdı. • Romanya'da ele gecirildiği haberlerinin yayımlanmasının hemen ardından Nejat Daş'ın yakalanamadığı ve izini kaybettirdiği anlaşılınca polıs, askenye ve lçişleri Bakanlığı içinde basına bilgi sızdıran 'köstebek' araştırması başlatıldı. Y1LMAZKARABACAK Uyuşturucu kaçakçıhğından hükümlüyken firar eden Nejat Daş'ın Romanya'da bulundu- ğu adresi bilınmesıne karşın izini kaybettirme- si lçişleri Bakanlığı ile askeri yetkilılen karşı karşıya getirdi. Daş'la ilgili tüm ıstihbarat bil- gilerinin ilgili makamlara bildirildiğinı kayde- den askeri kaynaklar, basına kesinlikle biigi ve- rilmediğini belirttiler Bu arada Daş'ın yakala- namamasıyla ilgili olarak Rumen yetkılilersuç- lanırken, soruşturma sırasında firar olayını ay- dınJatacak adlan gızli tutulan önemli bazı kişi- lerin de gözaltına alındıgı ve sorgulannın sür- • Arkası Sa.1'7, Sül'de Başsavcı Avni Bilgin: Ozaflar'a ait şîfreli hesap inceleniyor • Engin Civan'ın Rusya'daki eşyalan arasında Türkiye'ye gönderilen not defterleri ile belgelerdeki isimler belirJendi. Istanbul Cumhuriyet Başsavcısı Avni Bilgin, kendisinin başkanlığında iki savcının ve GüngÖr'ün katılımıyîa çok geniş çaplı bir soruşturma başlatacaklannı söyledi. Bilgin, Özal ailesine ait olduğu belirtilen Isviçre'deki Bank Indosuez'deki şifreii hesaplarla ilgili olarak da incelemenin sürdürüldüğünü belirtti. • 17. Sayfada Meclis'e 'tembellik' davası• Istanbul Eczacı Odası ve 7 eczacı, Anayasa Mahkemesi'nin karanna karşm 3 yıldırTürk Eczacılan Birliği Yasası'nı çıkarmayan TBMM'ye dava açtılar. YAHYA KOÇOĞLU tstanbul Eczacı Odası ve odanın 7 yönetici- si, 3 yıldır Türk Eczacılan Birliği Yasası'nı çı- karmayan Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne karşı 1 milyar 700 milyon liralık manevi taz- minat davası açtı. TBMM Başkanlığt'naaçılan davanın dilekçesinde Meclis "anayasalbirku- rum olan TBMM, kendisine emredici bir şektt- de verilen görevi ağır bir şekilde savsakJayarak yine ana>usal bir kurum olan İstanbul Eczacı Odası'nı işlemez hale getirmekle'* suçlandı. Davayı açanlardan İstanbul Eczacı Odası • Arkası Sa. 17, Sü. 6'da OLAYLARIN ARDEVDAKİ GERÇEK Borsa ve Halh.. Dün medyanın kımi gaze- telerinde olumlu haberfer bi- rinci sayfaları kaplıyordu. "Solda CHP'nin çatısı altın- da birieşme ve Hikmet Çe- tın'in genel başkanlığının toplumda yarattığı hava, Borsa'ya yansımıştı. Solun birleşmesini 'siyasi istikrarı pekiştirecek bir gelişme'o/a- rak değerlendiren piyasaya güven gelmişti. Borsa hızla yükselmiş, gözlemcilere gö- re bir 'rekor' kınlmıştı; bir- ieşme kuruftayından önceki cuma gününe göre 816 pu- an artmıştı." Olayın ardındaki gerçek neydi?.. Eskiden sermaye çevreleri solun bırleşip güçlenmesini bir felaket olarak değerien- dirirlerdi. Bu ilkel alışkanlığın yerini daha başka anlayışla- ra bıraktığı görülüyor. Ba- tı'daki gibi solu demokrasi- nin "olmazsa olmaz" koşulu olarak görmeye mi başla- dık?.. Eğer bu aşamaya gelin- mişse, iyimserliğimize bir gerekçe bulabiliriz. Ancak Türkiye'de bir sol partinin yapması gereken pek çok iş vardır; en başta vergi reformuyla biriikte de- mokratikleşmenin gerçek- leştirilmesi, üretimin rayına oturtulması, sonuna dek bo- zulmuş bulunan sosyal ada- let dengelerinin sağlanması, • • • • Arkası Sa. 17, Sü. 8'de Greenpeace geldi, 4 Tansu' hâlâ kayıp • Greenpeace uzmanlan. kurtarmak amacıyla geldikleri balina "Tansu"yu bulamadılar. Balina uzmanı Fabbrizio Fabbri, kaşalot türü balinanın körfezde beslenmesinin olanaksız olduğunu vurgulayarak "Işimiz çok zor" dedi. İZMİR (Cumhuriyet Ege nanın körfezde beslenmesinin Bürosu)- Greenpeace uzman- lan Izmir Körfezi'ne sıkışıp kalan balina "Tansu"yu kur- tarmak için dün lzmir'e geldi. Ancak gün boyu yapılan ara- malarda balinanın izine rastla- namadı. Balina uzmanı Fabb- rizio Fabbri, kaşalot türü bali- mümkün olmadığını belirte- rek. "Kaç gündür bilemiyoruz ama balina şu an ac~dedi. Greenpeace uzmanlanyla biriikte Çevre Koruma Genel Müdürû Fahri Akben de dün \ArkastSa.l7,Sü.8'de Sıvas'ı protestoya dava Sıvas katliamını protesto mitinginde 'halkı itaatsizliğe tahrik ettikleri' gerekçesiyle 4 kişi hakkında dava açıldı. H 3. Sayfada Zehlri hem soluyor hem yutuyoruz Avrupa'da yasaklanan katkı maddeteri Türkiye'de yaygın olarak kullanılıyor. • 5. Sayfada Loto 35 milyar devrettl Spor Loto'nun, bu hafta yapılacak hasılat ile birfikte 8 beraberliğe 50 milyar lira vermesi bekleniyor. • Spor'da. Kupada ilk finallst Türkiye Federasyon Kupası'nda Galatasaray ve Fenerbahçe 1-1 biten ilk maçın rövanşına çıkıyor. • Spor'da Berin Nadl yargılandı DGM'de yargılanan gazetemiz Imtiyaz Sahibi Berin Nadi, "Sahibi olduğum Cumhuriyet gazetesi, şeriata karşı yayın yapmaktadır' dedi. • 3. Sayfada Mercümek bilmecesi Aimanyaya giden İstanbul Mali Şube Müdürü ve Fatih Cumhuriyet Savcısı, RP'nin yurtdışı örgütü ve para kaynaklannı yerinde inceliyor. • 4. Sayfada BORSA ûDün 29.149.32 Önceki 29.030.06 DOLAR ûDun 41.650 önceki 41.450 MARK ûDun 28.160 önceki 28.100 ALTÎN ûDün 508.500 Önceki 507.000
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog