Bugünden 1930'a 5,447,148 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet71. n. SAYI 25338 /16000 Tl fKDi/ KURUCUSU: Y1HB NADİ (7924-7945) BAŞVAZAffl: M B h NADİ (7945-7991) Çiller, memur zamımiçin düğmeye bash • Memurlann ekonomik durumlannı düzeltmek için düğmeye basan Başbakan Tansu Çiller, kamu çalışanlanna verilecek zam oranıru belirlemek için yann Bakanlar Kurulu'nu toplantıya çağırdı. • Bakanlar Kurulu, memurlara verilecek zam oranıru Yetkı Yasasf na dayanarak çıkartacağı kanun hükmünde kararname ile belirleyecek. 1 milyon 600 bin kamu calışam ile işçi ve memur emeklisi için planlanan yüzde yüze varan artış oranı, bütçeye 60 trilyon liralık yük getirecek. BIGÜN AKSOY/ESM YBIBInftabert• 3. Sayfada Nejat Daş bîlmecesi • Kırmızı bülten ile aranan Nejat Daş'la ilgili olarak Emnıyet Genel Müdürü Mehmet Ağar, "Nejat Daş'ın nerede olduğuna ve yakalanıp yakalanmadığına ilişkin bize herhangi bir bilgi ulaşmadı" dedi. YILMAZ KARABACAK 'Tiirk Escoban' olarak ünlenen ve uyuşturucu kaçakçılığı suçlamasıyla tutukluyken firar eden Nejat Daş'ın kaçınlışında olduğu gıbi yakalandığı yolundaki senaryolar da esrannı koru- yor. Emnıyet Genel Müdürü Mehmet Ağar, "Nejat Daş'ın ne- rede olduğuna veyakalanıpyakalanmadığına ilişkin bize herhan- gi bir bilgi ulaşmadı" dedı. Daş'ın yakalandığına ilişkin yanlış bilginin Istanbul ll Jandarma Alay Komutanlıği'nın açıklama- sından kaynaklandığı ıleri sürüldü. Daş'ın 'kırmızı bülten'le aranırken rahatça yurt- dışına çıkması üzerine emnıyet ve istihbarat ör- gütlennin, 'kimler yar- dunaoldu' soruşturma- sını da başlattıklan öğ- renildi. Daş'ın kaçınlı- şında kullanılan otomo- bilı, kendisini cezaevine sevkle görevli askeri tim komutanının kullandı- ğının öne sürülmesi üzerine de soruşturma derinleştirildi. Ülke tarihinin en bü- yük uyuşturucu kaçak- çılığı davasmm bir nu- maralı sanığı Nejat Daş'ın tutuklu bulundu- ğu Sinop Cezaevi'nden duruşma için getırildiği Istanbul 'da, elini kolunu sallayarak kaçışının ar- dındaki giz perdesı, olayda ağır görev kusur- lan görülen askerlerin verdikleri ifadelerle ara- lanmaya çalışılıyor. Daş'ın, poliste ve em- niyette şok etkisi yara- tan kaçınlışı, Daş'ı tu- tuklu bulunduğu Sinop Cezaevi'nden Istan- bul'a getiren askeri tim- de görevli askerlerin ifa- delerine göre şöyle ge- lişti: 8 Kasım 1994'te sa- baha karşı Sinop Cezaevi'nden Jandarma Astsubay Mehmet Tural'ın sorumluluğundakı Uzman Çavuş MuratOzcan. Onba- şı İsmailGöcoğlu ilejandarmaerleri LeventKuşoğlu. AkınKah- raman ve Mehmet Tektaş'tan oluşan askeri tim, Daş'ı cezaevi aracına bindirerek tstanbul'a hareket ettiler. Tutuklu olarak yargılandıklan mahkemede, Daş'ın kaçınl- ması olayından komutanlan Jandarma Astsubay Mehmet Tural'ı Çok Özel programımn sunu- cusu Çeliker, medyayı suçladı. Idil Çeliker serbest İstanbul HaberSenisi - Show TV'de yayımlanan 'Çok ÖzeT programının sunucusu JdilÇeB- ker'in de adının kanştığı koka- in operasyonu. Çehker'in dün çıkanldığı Şişli Adliyesi'nde serbest bırakılması ve 11 sanı- ğın tutuklanmasıyla sonuçlandı. Aralannda Idil Çeliker'in eşı U Arkası Sa. 17, Sü 1 'de \ Arkası Sa. 17,Sü.l'de Başbakan Çifler annesini yitirdi İSTANBUL/ANKARA (Cumhuriyet) - Başbakan Tansu Çiller'in annesi Muaz- zez Çiller Istanbul'da vefat et- ti. Muazzez Çiller'in cenazesı yann öğlen Teşvikiye Ca- miı'nde kılınacak cenaze na- mazınm ardmdan tstanbul'da toprağa verilecek Başbakan Çiller'in annesi Muazzez Çiller dün İstan- bul'da vefat etti. Başbakan Tansu Çiller annesinin ölüm haberini aldıktan hemen sonra, saat 15.00'te uçakla Anka- ra'dan Istanbul'ageldı. Çiller'i lstanbul'a hareketinden önce Başbakanlık Konutu'nda ziya- ret eden Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Murat Ka- M Arkası Sa. 17, Sü.3 J te CHP çatısında birleşen iki partinin ana gündem maddesi 'Çetin' örgütlenmeSHP-CHP birleşmesinden sonra Hikmet Çetin'in öncelikli hedefi örgütlenme. Çetin, iki partinin merkez yürütme kurullannın bir araya gelmesi ile oluşan 40 kişilik kuruldan 20 kişilik bir "Başkanlık Divanı" oluşturmayı düşünüyor. Önce grubu, daha sonra perşembe günü de Parti Meclisi'ni toplantıya çağıracak olan Çetin'in genel sekreterlik seçiminde işinin zor olduğu söylenıyor. I Genel sekreterlik için CHP Genel Başkan Yardımcısı Hasan Fehmi Güneş ismine karşılık I özellikle eski CHP kökenli yöneticilerin Adnan Keskin konusunda ısrarlı olduklan gözleniyor. Ankara kulislerinde, yeni Genel Başkan Hikmet Çetin'in, örgütleri yeniden yapılandırma süreci içinde genel sekreter yardımcılannın sayısının yüksek olmasından yana olduğu belirtiliyor. Hikmet Çetin'in, kendisine yakın yöneticilerle çahşmasını sağlamak düşüncesiyle eski SHP MYK üyelerinden büyük çoğunluğunun istifaya hazır olduklan, ancak CHP MYK üyelerinin çekilme yanlısı olmadıklan dikkat çekiyor. Bu arada üyeliklerin gözden geçirilmesi de gündeme geliyor. Üyelerin, sandık eşasına göre yeniden gözden geçirilmesi düşüncesi öne çıkıyor. ANKARA (Cumhuriyet Bûro- su)-CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin, öncelığı parti ıçi yapılan- maya verecek. Çetin'in, iki parti- nın merkez yürütme kurullannın bir araya gelmesi ile oluşan 40 kı- şihk kuruldan 20 kişilik bir "Baş- kanlık Drvanı" oluşturmayı dü- şündüğü ifade ediliyor. Çetin'in, yeni genel sekreterin belirlenme- sınde zorluk çekeceği. CHP Ge- nel Başkan Yardımcısı Hasan Fehmi Güneş ismine karşılık özellikle eski CHP kökenli yöne- ticilerin Adnan Keskin konusun- da ısrarlı olduklan gözleniyor. Es- ki SHP Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyelen, gerekirse istifa edebıleceİderini belirtirken CHP MYK'nin çekilmeme eğiliminde olduğu dikkat çekiyor. Kaynaklar, Çetin'in, örgüt- len yeniden yapılandırma süreci içmde genel sek- reter yardımcılannm sayısının yüksek olmasından yana olduğunu savunuyorlar. CHP'de üyeliklerin sandık esasına göre yeniden gözden geçirilmesi Yeni hükümet görüşü ağır basıyor • Kurultayda kabul edilen 'CHP hükümet protokolünü de devrahr' ilkesi görüş aynhğma yol açtı. Eski CHP yönetimi, bu ilkeye dayanarak Hikmet Çetin'in, yeni bakanlar atayıp hükümete devam etmesine karşı. CHP'liler "Hükümete girip girmeme, girilirse hangi koşullarla girileceği PM'de tartışılmalı" görüşünü dile getiriyorlar. • 5. Sayfada Anlaşma tamam, formaliteler çözülür • DYP kurmaylanna göre liderler, 50. hükûmetin, koalisyon prokotolünün takvime bağlanması ve bazı rötuşlar yapılması koşuluyla devam etmesi konusunda uzlaşmaya vardılar. Yeni koalisyonun kurulmasının, gümrük birliği toplantısı sonrasına kalması kesinleşti. • Başbakan Çiller, DYP kanadında bakan değişikliğini CHP kanadındaki değişiklik sonrasına bıraktı. • 5. Sayfada Demirel Çankaya'da bekle gör politikası • Çiller'in, yeni bakanlann listesini Çankaya Köşkü'ne sunarak hükümeti devam ettireceği görüşünde ısrar etmesi üzerine gözler Cumhurbaşkanı Demirere çevrildi. • Cumhurbaşkanrnın, gelişmelere ilişkin görüşlerini soran siyasi çevrelere, "Daha hiçbir şey belli değil. Yeni parti görev bölümü bile yapmadı" diyerek değerlendirme yapmadığı öğrenildi. • 5. Sayfada düşüncesinin de öne çıktığı belirtiliyor. CHP Ge- nel Başkanı Hikmet Çetin, hükümet tartışmalan- na girmekten kaçınarak öncelıkle yeni örgütlen- me yapısını oluşturmayı amaçlıyor. Edinilen bıl- giye göre bugün mazbatasını alması beklenen Çe- tin, yann önce grubu toplayacak. ardından da haf- ta ortasında CHP Parti Meclisı (PM) ilk toplantı- sını yapacak. Bu toplantıdan sonra, Çetin'in, iki partinin birleşmesinden sonra 40 kişiye çıkan MYK'nin içinden, yaklaşık 20 kişilik bir "Baş- kanhk Divanr oluşturması beklenıyor. Genel baş- kan yardımcılıklan ve genel sekreter yardımcılık- lan belirlenırken bunlardan yansınm SHP, yan- sının da CHP'li olmasına dikkat edileceği belir • Arkası Sa. 17,SH3 'te Greve MGK engeKMilli Güvenlik Kurulu ile Milli Savunma ve Içişleri bakanlıklan, THY'de grevin ertelenmesi gerektiği yolunda Başbakanlığa görüş bildirdi. Hükümet, grevin ertelenmesine ilişkin KHK'yi imzaya açtı. SHP kökenli CHP'li bakanlann grevin ertelenmesine ilişkin kararnameyi "hassas bir konu olduğu" gerekçesiyle imzalama eğiliminde olduklan belirlendı. ANKARA (CumhuriyetBü- rosu) - Hükümet, Türk Hava Yollan'nda (THY) alınan grev karannın yaşama geçmesine 4 gün kala. toplusözleşmede uz- laşmaya vanlamaması ve Mil- li Güvenlik Kurulu'nun (MGK) da uyansı üzerine, gre- vin ertelenmesine ilişkin ka- nun hükmünde kararnameyi bakanlann ımzasına açtı. MGK'nin yanı sıra, Içişleri ve Mıllı Savunma bakanlıklannın da, Başbakanlığa, THY'de ça- lışan 7 bın 479 işçinin greve çıkmaması gerektiği yolunda yazılı görüş bildirdıği öğrenil- di. DYP'nin, "Güneydoğu'nun özelkonumu" \e "Bosna-Her- sek'teki askerlerin sevkıyatı" gerekçelerini öne sürerek im- zaya açtığı grevin ertelenme- sine ilişkin kararnameyi; SHP kökenli CHP'li bakanlann da "hassas bir konu" olduğu ge- rekçesiyle imzalama eğilimin- de olduğu belirlendi. Kamu kesimi toplusözleş- melerinden sonımlu Devlet Bakanı Bekir Sami Daçenin çağnsı üzerine, taraflann dün yaptığı toplantıda, idari mad- deler ele alınmazken, ücret ko- nusunda uzlaşma sağlanama- dı. Hükümet, Hava-Iş Sendi- kası'na 6 ay süre için yaptığı "smr zam"önerisini dün, yüz- de 16'ya çıkararak, yineledi. Hükûmetin yeni önerisinde, sözleşmenin yürürlük süresi- nin başlangıcı olan 1 Ekim \ Arkası Sa.17, Sü. 5'te 45. Altin Avı ödülünü, başroUerini Richard Berry De Marie Gilnan'uı oynadığı "L"Appaf fılmi kazandı. Berlin Festivali'nde Taverniersürpriû Üç gencin öyküsünün yer aldığı "L'Appat" filminde şiddetin kısırdöngüsü anlatıhyor. Altın Ayı ödülünü bu filmin kazanması Berlin'de şaşkınlık yarattı. • Arka Sayfada KİLİT BAKANLIK Dışişleri, hükümeti bekliyor • SHP- CHP birleşmesinin ardından Dışişleri Bakanlığı'nda aksayan merkezdeki iç yapılanmanın bir an önce tamamlanması beklentileri doruk noktasma ulaştı. • Merkezdeki aksaklıklar devam ederken, AB ile geçilecek gümrük birliği konusunun ele alınacağı 6-7 marttaki kritik ortaklık konseyi toplantısında, Dışişleri Bakanı Murat Karayalçın'ın Türkiye'yi temsil edip etmeyeceği netlik kazanmadı. UU£ SJU*(WIİM0Ö.U'l«ı habart • 8. Sayfada GUNDEM MUSTAFA BALBAY The Boyner Hoca Efendi Said-i Şerif Başkent, geçen hafta solda birlik rüzgâ- nyla sarsıldı. Bu hafta da hükümetle uğraşa- cağız. Kim kabineye girecek, CHP kadrolan kimlerden oluşacak, Çiller kendi kanadında değişiklik yapacak mı? Bu soaılar yanndan itibaren tek tek yanrtlanacak. UArkasıSa. 17,Sû. 3'te TRABZON Öğretmen linç edilmek istendi • Trabzon'un Akçaabat ilçesinde 7 öğrenciye cinsel tacizde bulunduğu öne sürülen Murat Erdem adlı ilkokul öğretmeni velilerin şikâyeti üzerine gözaltına alındı. • 3. Sayfada Yılmaz'dan medya eleştirisi • Mesut Yılmaz, Meclis'in çalışmaması nederuyle, halka medya aracıhğıyla ulaşmaktan başka yol kalmadığım belirtirken, "Ama her TV'nin, gazetenin ardında bir banka var. Boğazlarına kadar ticarete girmişler. Televizyonlar ve gazeteler istediğimizi değil, başka şeyleri veriyorlar. Bu durum sürerse gazetelerin tirajı düşecektir" diye konuştu. OSMAN AYDOĞAN ŞANLIURFA - ANAP Genel Başkanı Mesut Yıtaıaz. Meclis' ın çalışmaması nedeniyle, halka medya aracıhğıyla ulaşmaktan başka yol kalma- dığım belirterek. ".Ama her TV'nin, gazetenin ar- dında bir banka var. Boğazlarına kadar ticarete girmişler. Televizyonlar ve gazeteler istediğimizi değil. başka şeyleri verryoriar" dedı. Yılmaz, Sü- leyman Demirel'in, Cumhurbaşkanhğı görevin- de bugüne kadar şıkâyetçi olmalannı gerektire- cek herhangi bir davranışı olmadığını belirterek, "oyunu kurallanna göre oynadığuu" vurguladı. ANAP Genel Başkanı Mesut Yılmaz, millet- vekilleri. parti yöneticileri ve kurmaylanyla bır- likte sürdürdüğü Güneydoğu gezisine Şanlıurfa ve ilçelerinde devam etti. İlhan Kesici. Yılmaz'ın Harran ilçesini ziyareti sırasında, halkın yoğun sevgi gösterisı nedeniyle yaralanma tehlikesi at- lattı. Kesici, kendisini omuzlanna almak ve do- U Arkası Sa. 17,Sü.6'da Ortadoğu banşı çıkmazda • Israil'le Filistinliler arasındaki anlaşmazlık çözülemiyor. Filistin Devlet Başkanı Yaser Arafat, uluslararası topluma çağnda bulunarak banş sürecinin kurtanlraası için yardım istedi. • Arafat, önceki gün Fransız televizyonundan yaptığı açıklamada, "Avrupa Birliği, Amerika, Rusya, Mısır ve Norveç'e çağnda bulunuyorum. Banş sürecinin yeniden raylanna oturması için yardım edin" dedi. Arafat, karşıhkh verilen sözlerin yerine getirilmemesinin "acı" olduğunu belirtti. • 9. Sayfada İSKİ'deki hayalet işçi ISKl'ye bağlı Belbim A.Ş.'ye başvuran ve işe alınan eski Suser işçisi Güler Ataş, 37 gün çalıştıktan sonra RP'Iİ yönetim tarafından 'pardon' denilerek işe başlamamış sayıldı. • 3. Sayfada Richard Holbrooke Türklyede ABD'nin Dışişleri Bakan Yardımcısı Richard Holbrooke Türk hükümeti ile temaslanna dün başladı. • 9. Sayfada 00 gündür direniyorlar Pendik işçileri, RP'li Belediye Başkanı tarafından bundan 40 gün önce işsizlikle tanıştırıldılar. 207 kişiden oluşan işçiler her türlü koşulda eylemlerinde kararlılar. • 3. Sayfada TRT'den fantastlk dizl TRT'nin 27. yıl kutlamalanna yönelik gerçekleştirilecek 13 bölümlük dizinin çekimlerinebaşlandı. • 75.Sayfada Türkiye karşı vurus yaptı VVashington Büyükelçisi Nüzhet Kandemir, Kongre üyesi Chris Smith'i ikiyüzlülükle suçladı. • 9. Sayfada BORSA ûDun 29.030.06 önceki 28.214.19 DOLAR ûDün 41.450 Önceki 41^75 MARK ûDun 28.100 Önceki 27.875 ALTİN ûDun 507.000 Önceki 504.500
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog