Bugünden 1930'a 5,446,570 adet makaleKatalog


«
»

umhuri71. Yi. SAYI 25338 /15000 TL iKDVıçmde) KURUCUSU (1924-1945) BAŞYAZARI IWDİB WADİ rJ945-T99îJ Çiller-Çetm diysdoğiı Olumlu Bir Adım... Sosyal demokratlann birleşme sürecinde birkaç nokta belırlendu Sayın Hık- met Çetın, ovbırlığhle veni partinin genel başkanı seçü- di, CHP çaüsı altında birleş- me karan alındı, SHP ken- di kendisini kapatma kara- nnıverdi Geçen a\in 28'indeki ilk bırleşme girişimlerinde ser- gilenen olumsuzluklan ağır biçimde eleştirmiştik. Bu ke/ başanlan işin an- latnını behrtmek gerekhor. Koalisvon ortağı olan ve iktidann nimetlenni pavla- şan bir partinin, daha ku- çuk bir partinin çatısı altın- da potitıkava de\am etmek içın kendi kendısını kapat- ma karan vermesı kolav de- ğildir: sivasal tarihte bir eşi daha bulunduğunu sanma- dığuıuz bu kararia. partinin ve vandaşlarının kimi çı- kaıİannın > aralandığı açık- ür. Sosval demokrat kesim- de tarihsel bir aşama ger- çekleştirildi; olayı azımsa- mak için bir nedcn buiuna- maz; gosterilen kararlıhk, iyimserlığın başlangıcı sa- yılmahdır. Halk katlannda ve seç- menlerin gozunde o\ oranı bakımından bu olayın nasıl değerlendınlecegi bir avn konudur; sosv al demokrat- lar işin doğrusunu vapnuş- lar, kendikrine duşen göre- vi verine getirmişlerdir. • Biıieşme surecinde, hal- kın \ e demokratık kuruluş- lann payı buyuktur. Çunku seçmen kişisel çıkarlar ve anîamsız çabşmalarla bölu- nenlen sandıkta cc/alan- dırmıştır; sol kesımdekı ka- muov u. orgutlenerek parti- lerin birleşmesi volunda su- rekli baskı gruplanna do- nüşmuştur. SHP \e CHP voneticileri kamuov unun baskısına da- > anamayarak bırieşmek zo- runda kalmışlardır. Bu zo- rakiliğin en çarpıcı goster- gesi. birleşme surecindeki ilk gırişımlerde sergılenen olumsuz tutumlardır. Ardk bu aşamanuı gcride kaldığı sov knebilir. • Ancak işin en guç >anı bundan sonra başlıvor; bır- leşme kararının iki parti arasında mutlu \e umutlu bir butunleşme surecine do- nuşmesi volunda nasıl yü- nınecektir?.. Bu sorunun > anıtı. Genel Başkan Hikniet Çetin'in becerisine, sağduyusuna \e vetilerine buyuk oranda bağlıdır. Eğer butunleşme surecin- de uzlaşmazkklar, olumsuz- luklar ve çıkar kavgalan gündemi yine doldururlar- sa, geçici iyimserlik havası- nın dağılması tehlikesi var- dır. \enı CHP"nın sağlıklı vapılanmasını sağlamak, kolav bir iş değildir. Sayın Çenn, o> birliğiv le seçilerek giıçlu bir destek sağladı; alacağı koktencı onlemler kamuoyunca desteklene- cektir. Yeni genel başkanuı ata- cağı ilk adım,v eni parti için- de sağlıkb yapılanmayı ve giıçlu butunleşmevı sağla- yacak bir kadrolaşmadır. Bundan önce girişilecek hu- kumet pazarlıklan. atı ara- banın onune değil, arkası- na bağlamak olur. Turkıy e'de demokrasinin kurulmasu her tuıiü sonı- numuzun çözumlenmesi için onkoşul değerini kazan- nmştır; sosval demokratla- nn birleşme volundakı ça- balannı bu açıdan değer- lendırivoruz. Cumhuriyet Çetin: Koalisyonun devamına sıcak bakıvor. Solda bütünleşmenin CHP çatısı altında gerçekleşmesinin ardından, dikkatler koalisyonun devamına ilişkin tartışmalara yönelirken, Başbakan Tansu Çiller, Hikmet Çetin'i telefonla arayınca koalisyonun devamı için ilk diyalog kuruldu. Çetin, hükümetin yeniden oluşturulması için "Bu tamamen Başbakan'ın inisiyatifinde" dedi ve önceliği CHP'deki yapılanmaya vereceğini açıkladı. Başkanlık Kurulu ile partiyi yönetecek olan Çetin'in, istediği bazı adlan kurula sokamama olasılığına dikkat çekildi. CHP çevreleri, koalisyonun devamında sıkıntı olacağını sanmadıklannı, ancak ortak parti meclisinin eğiliminin, 'protokolün yenilenmesi ve şu ana değin kabinenin sol kanadından gelen isteklerin gerçekleştirilebilmesi amacıyla kesin bir takvim belirlenmesi koşuluyla hükümete devam" olacağını belirttiler. • Çiller: Diyalog başlatmakta ilk adunı atn. SHPTi bakanların istifa günü • Koalısyon hukumetının SHP kokenlı bakanlannın bugun ıstıfalannı sunmalan beklenıyor Bakanlann arasında, ıstıfalannı, kendılennı kabıneye alan Başbakan Yardımcısı \e Dışışlen Bakanı Murat Karayalçın'a mı yoksa CHP Genel Başkanı Hikmet Çetın'e mı sunmalan gerektığı konusunda farklı goruşler dıle getınlıyor Bakanlann buyuk bolumu, "tstıfalanmızı yenı genel başkanımız Çetın'e \erinz" dıvor • Adalet Bakanı Moğultay "Meşruıyetçı olmak lazım, Çetın genel başkanımız, ona ıstıfamızı sunanz" derken, Bayındırhk Bakanı Çulhaoğlu da "Çetın'e ıstıfalanmızı \ennz" dıyerek aynı yonde goruş bıldırdı Tunzm Bakanı Ulusoy ıse "Gerekırse hem Karayalçın'a hem Çetın'e ıstıfalanmızı vennz" yonamunu yaptı Istıfa etmeyıp azledılmeyı bekleyeceğı soylenen Devlet Bakanı Koyluoğlu ıse soylentılen yalanladı • Hikmet Çetin'in yenı kabıne hazırlıklan kulıslerde "lnonu ekıbı gen donuvor" yorumlanna neden oluyor. Baykal, hukumette ve parti yonetımınde gorev almavacağını yıneledı Karayalçın'ın "kabınede gorev almak ıstemedığını" açıklamasına karşın 6-7 martta yapılacak gumruk bırlığıne geçış konusunun ele alınacağı AB OrtakTık Konseyı toplantısına dek Dışışlen Bakanlığı gorevını surdurmek ıstedığı behrtılıyor • 4. Sayfada DısislerTnden5 5 iırsaıı hakları uyarısı• Dışışlen Bakanlığı, Guneydoğu'da ınsan haklan konusunda hassasıyet gostenlmemesı halınde, çok kısa sure ıçınde Amenkan asken kredı yardımlannın tumunun kesılebıleceğı konusunda hukumetı uyardı Okullara insan hakları dersi I 6. Sayfada • Dışışlen Bakanlığı'nın, asken yardımlarla ılgılı olarak hukumete yaptığı çıfte uyanda. terorle mucadelede sıvıllenn zarar gonnesının engellenmemesı halınde yardımlann tamamen kesılebıleceğı belırtıldı • Bakanhk, ABD'nın bugune kadar bir bolumunu ınsan haklan ve Kıbns şartına bağlı olarak dondurduğu duşuk faızlı kredı >ardımlannı tamamen kesmesı olasılığına karşı hazırlıkh olunması konusunda hukumete ıkıncı bir uyanda daha bulundu • 11. Sayfada Dava açan işçinin alacaklan tehlikede Işçi alacaklan soıııuıda ödeniyor • DYP- SHP hukumetı. yaklaşık 300 bın kamu ışçısının 24 tnlyon lıralık enflasyon farkı odemelennı, bugun 6 ay gecıkmeyle yapacak Gecıkme faızı ıstemıyle dava açan 26 bın ışçının sozleşme alacaklan ıse tehlıkeye gırdı • Kamu kesımı toplusozleşmelennden sorumlu De\let Bakanı Daçe, da\a açan 26 bın kışının, yargının vereceğı karan beklemesı gerektığını savunarak, bu ışçılere dava açtıklan 1 5 aylık farklannın bugun odenmeyeceğını belırttı Daçe, "Faız ıstemıyle dava açanlar, mahkeme karannın sonucunu beklemeh" dedı GÜNEŞ GÛRSOHrun haberi • 9. Sayfada GUNDEM MLSTAFA BALBAY Başa Dönüş... 12 Eylul yonetımının kapattığı CHP 9 Eylul 1992'de yapılan kurultayla açılmıştı O gun ıkı beklentı vardı Ya Baykal ve arkadaşları delege oyları- nın çoğunu alacak ve CHP yola bu ekıp- le devam edecektı ya da Erol Tuncer seçımı kazanacak ve SHP ıle butunleş- me sağlanacaktı Delege bınncı olasılıgı yaşama geçırdı Denız Baykal 679, Erol Tuncer 452 oy aldı O gun Baykal ekıbının hedefı, açılış ruzgânyla yelkenlerı şışırmek ve tum solu kucaklamaktı Zamanla SHP de erıye- cek ve adım adım CHP'ye katılacaktı Inönu ekıbının beklentısı ıse CHP'nın buyuyemeyeceğı, bir hızıp partısı gorun- tusunden kurtulamayacağı, adım adım guçlenecek bir SHP'nın zamanla CHP yı de ıçıne alacağı yonundeydı • Arkası Sa. 6, Sü. 3 'te TANSU ÇİLLER tstanbul Mali Şube Muduru Salih Güngor ile Fatih Cumhurivet Savcısı Çay- han Ulgen U 4nlaşmalar çerçevesinde araşormalannuzı V'dpacağız" dediler. Mercümek, Almanya'da incelenecek • Refah Partısı'nın Bosna yardımlan ıle ılgılı araştırma yapmak uzere Almanya'ya gıden Sahh Gungor'un, Isvıçre'de Ozal aılesının açtırdığı belırtılen hesaplan da ınceleyeceğı oğrenıldı tstanbul Haber Servisi - Refah Par- tısı nın bankalarda faızde kullandığı sa\lanan 'Bosna vardımlan' ıle Özal- lar a aıt olduğu one surulen Isvıçre'de- kı şıfrelı hesaplarla ılgılı soruşturmalar- da donüm noktasına gelındı Her ıkı so- ruşturmayı dasürduren İstanbul Emnı- yet Mudürluğu Malı Şube Mudürû Sa- lih Gungör ıle Fatıh Cumhunyet Savcı M Ça\han Ulgen dun ıncelemelerde bu- lunmak ûzere Almanya ya gıttıler Gün- gor' un Isvıçre'de Ozal aılesının açtırdı- ğı belırtılen hesaplan da ınceleyeceğı oğrenıldı Turk \e Alman kamuovunu aylarca meşgul eden Refah Partısı nın, Bos- na'dakı Müslumanlara gonderılmek uzere toplanan mılyarlarca lıra rutann- dakı Turk Lırası dovız ve zıynet eşya- M Arkası Sa. 6, Sü. 3'te THY grevinde çözüm arayışıANKARA (Cumhurivet Buro- su)-TH\ veHAVAŞ'ta'sıfirzam' onensmın reddedılmesı uzenne gre\ ertelemeyı gundeme getıren hukumet bugun taraflan bir arava getırerek çozum bulma aravı^ına gırdı Kamu kesımı toplusozleşme- lennden sorumlu Devlet Bakanı BekirSamiDaçe 'sıfirzamma'tep- kı gosteren ozel sektor ışverenıne 'aynava bakmalarf çağnsını yapa rak ozel sektor çalışanlannın ucret oranlan açısından, kamudan 1 5-2 mılyon lıra gende olduğunu vurgu- ladı Daçe, Ha\a-tş Sendıkası Genel Başkanı Atila> Avçın THY Yone- tım Kurulu Başkanı Erman Yerde- ien ve TUHtS Genel Sekreten Ah- met Ateş ıle bugun Ankara'da bir arava geleceklennı soyledı Daçe Cumhuriyet e yaptığı açıklamada THY v e HAV ^Ş toplusozleşme go- ruşmelennde 'çozum aravışı ıçınde olduklannf vurgulayarak "Toplu- $ozleşme pazarüğL bu- sureç olav> dır. Duşunce ortava kovmadan, he- men ısvan etmek gerekmıvor" de- dı Metal ışkolu başta olmak uzere, ozel sektorde ucretlenn, kamunun gensınde olduğunu ıtade eden Da- çe, hukumetı eleştıren ışverenlenn eleştınlennın 'haldıbirdavanağıol- madığını' soy ledı Daçe "Kendile- n yaptıklan toplusozleşmelerde uc- retlen, kamudakı ucretlenn duzev i- ne taşımış olsalar eleştirilerini hak- lı hulacağım. Kendı uvgulamaları ıle sovledıkleri arasında çelışkıler var. AvTiava bakıp ovle konuşsun- lar" dedı THY ve HAVAŞ grevının erte- lcnmesını 'hukumetin konusu' ola- rak nıtelendıren Daçe **Umuvo- rum kı mılli guvenlığı Ogilendıren konuda, ters bir tablo ortava çık- maz. Askeri ihtivaç için devamlı su- rette THY kullanıhvor. Bosna-Her- sek de buna dahil" dı> e konuştu Daçe koalısyon ortağının'milli gu- venlik konusundaki hassasiyetine guvendığını de' belırttı Daçe uyuş- mazlığın çozulmçmesı durumun- da, 'bugünku hukumetin" 24 şubat cuma gununden oîıce grevın erte- • Arkası Sa. 6, Sü. 7'de TURS^B'DAN THY'YE ÇAĞRI • 6. Sayfada CHPfle devam• ' Koalısvonun yapısında temel olarak bugun ıçın çok bu>uk bir farklılık yok" dıyen Çiller, gazetecılenn "Istıfa edecek mısınız" sorulannı yanıtsız bırakırken "Hava da bayağı güzel bugun" demekle yetındı • Çiller, DYP GlK'ın karanna koşut olarak, CHP Panı Meclısı'nın hukumetin geleceğı konusunda Hikmet Çetın'e tam yetkı vermesı gerektığı beklentısını dıle getırdı DYP kurmaylan, hukumetin ıstıfasına gerek bulunmadığını soyledı ler I 4. Sayfada MÜMTAZ SOYSAL Dahların dediği oldu • Ankara Mılletvekılı Mumtaz Soysal, genış tabanh bir hukümet ıçın asken baskı kuşkusunu dıle getınrken, Erdal Inonu'nun butunleşme surecinde devreye gınnesınde bu endışenın de etkısı olduğunu soyledı Soysal. "Allah'ın dedığı olur, dıye bir soz vardır tlahlann dedığı oldu" açıklamasını yaptı • Soysal, bir süre sonra "bırleşmenın amacf'nın unutulacağını, CHP ve SHP'lıler arasında kuçuk tarrışmalann doğacağını vurgulayarak, Denız Bavkal'ın da ağustos ayına kadar parti ıçınde hızıpçılık başlatabıleceğı uyansında bulundu • 5. Sayfada BÜLENT ECEVİT Birleşmeye ıııalıkûıiKİıılar • Ikı partinin bırleşmesını mecbunyet ve mahkûmıyet olarak değerlendıren DSP lıden "Tek tek genel barajı aşmaları mumkün değıldı kı bu bırleşerek bıle çok zor Bu bırleşmenın butunleşme olabıleceğıne manamıyorum Yanı uyum ıç uyum anlamında Çunku aynlmalara neden olan durum şımdı tekrar devam edecek" dedı 1 4 . Sayfada YILM^Z ÇETİN LİDERLİĞ^DE BİRLEŞME OLUMLU • 6. Sayfada ANAP İSTANBUL İL BAŞKANI YtNE TAŞÇIOĞLU • 6. Sayfada
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog