Bugünden 1930'a 5,446,570 adet makaleKatalog


«
»

Hatît Celenk UMUT HAN6İ DAÖIN ARDINDA 90.000TUU>Vi(Mİt> Cumhunyet Kitap KulObü Çağ Paznlama İŞ. Tüıkocajı Cod 39/41 (34334) Coğababteonbul Cu m huriyet lÜCevdet Anday 5*- *" SEVJ^MENİIt GÜpÛKLÜĞÜ **•- Cwnhuıwet Kitm Kulabü CoS hmüna KŞ Maogı C * 39/41 (34334) CogabjWsfcnW 71. YM. SAYI 26320 /16000 TL (KDV içmde) KURUCUSU: YUNU8 MDİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADki MADİ (1945-1991) an a DYP 51. hükümet arayışlannı sürdürürken, SHP ortağına tepki gösterdi Çfller nıeydan okuduSHP: Beceriyorsanc kunm SHP Genel Başkan Yardımcısı Etem Cankurtaran, "Buyursunlar, kursunlar. Bizim, ille hükümet olacağız diye bir derdimiz yok. Zaten bugüne kadar sürdürülen hükümet modelini sürdürmek istiyorlarsa bunun ne Türkiye'ye ne DYP'ye ne de birleşilecek sol partiye bir yaran dokunur" dedi. SHP MYK üyesi Sağlar, "PM ile grup toplanıp hükümetten çekilmeyi tartışmalı" açıklamasını yaparken, Adalet Bakanı Moğultay, "Hükümet sürerken arayışlar hoş değil" dedi. DYPden gözdağı Başbakan Tansu Çiller, bir yandan "Bu hükümetle ya da başkasıyla, ama biz yolumuza devam ederiz" diyerek ortağına gözdağı verirken GİK toplantısmda da "18 şubata kadar bekleyelim" sözleriyle birleşik sol partisiz hükümet seçeneğinin zor olduğu mesajım verdi. ANAYOL'cu milletvekilleri, gelişmeleri, SHP'den kurtulmak için "fırsat" olarak değerlendirirken toplantı sonunda Başbakan Çiller'e, yeni hükümet kurulması ve bu yönde temaslar yapması için yetki verildi. • 5. Sayfada Ankara'daki kulislerde konuşulan hükümet senaryoları DYP: 183 Birleşik solparti: 64 Toplam: 247 DYP: 183 ANAP: 96 Toplam: 279 DYP: 183 RP:38-MHP:17 Toplam: 238 DYP: 183 RP: 38 - Bağımsız: 7 Toplam: 228 Boru hattı iiiçin diplomasi trafiği• ABD'nin öncekı gün Kazak ve Azerı petrollerinin Türkiye üzerinden dış dünyaya pazarlanmasına destek verdiğini açıklamasının ardından Ankara, ilgili ülkelen bilgilendirme trafiğını sürdürüyor. ABD'nin verdiği desteğe rağmen Ankara'nın gerek petrol gerekse ilgili ülkeler nezdindeki ikna çalışmalanna ağırlık vermesi gerektiğine dikkat çekildi. • BOTAŞ Genel Müdürü Hayrettin Uzun ise ABD'nin Türkiye'ye ulaşacak boru hatlannın Iran Ü2erinden geçmesine sıcak bakmadığını belirtti. Uzun, boru hatlannın yakınından geçeceği Güneydoğu bölgesinde güvenlik sorununun aşılması gerektiğmi söyledı. • 11. Sayfada ABD'den işkence suçlaması •ABD Dışışleri Bakanlığı tarafından dün Kongre'ye sunulan 35 sayfalık raporda, Türkiye'deki msan haklan durumunun 1994yılında önemli ölçüde kötüye gittiği; insan haklan ihlallerinin büyük bölümünün, Kürt kımliklerini siyasi ya da açıkça vurgulamak isteyen Kürtlere yönelik olduğu vurgulandı. • Raporun yayımlanmasıyla ilgili olarak dün Ankara'da basına açıklama yapan Amerikalı bir yetkili, demokratikleşme paketinin olumlu unsur olarak değerlendırildiğine dikkat çekti Hlffr KOZLIlKLirnon habert I 7. Sayfada fitfT/A Çetin, adaylığını Meclis'te açıklıyor • SHP ve CHP'nin birleşme kurultayında genel başkan olması üzerinde anlaştıklan eski Dışışleri Bakanı Hikmet Çetin'in, PM'yi küçültme formülûne göre 18 şubatta yapılacak kurultaydan sonra SHP ve CHP kökenlı MYK üyelerinin istifası ve genel başkanın 40 kişilik yeni bir MYK oluşturması bekieniyor. • Ortak kurulda benimsenen formüle göre bu 40 kişilik yeni MYK içinden 14 kişilik bir Başkanlık Kurulu oluşturulacak ve parti, genel başkanla birlikte bu 14 kişi tarafından yönetilecek. Başkanlık Kurulu'nda 6 genel başkan yardımcısı, 6 genel sekreter yardımcısı ile genel sekreter ve genel saymanın yer alması öngörülüyor. Birleşilecek partinin CHP'den olması beklenen genel sekreterliği için Hasan Fehmi Güneş adı geçiyor. • 5. Sayfada YILMAZ'DAN DYP'YE RET • • 4. Sayfada İstanbul Büyfikşehir Belediyesi eski Başkanı Nurettin Sözen ve \SKİ eski Genei Müdûrü Ergun Göknet, Moda Kolektörü ihale- sine fesat' kanşürdıklan iddiasıyla açılan davada yargıç önüne çıktdar. (Fotoğraf: YAHYA KOÇOĞLU) Sözen-Göknel mahkemede buluştu Istanbul Haber Servisi - tstanbul Bü- yûkşehir Belediyesi eski Başkanı Nurettin Sözen, İSKİ eski Genel Müdürü Ergun Göknel ile ISKİ Yönetim Kurulu üyeleri, İSKİ tarafından yaptınlan Moda Kolektö- rü ihalesınde, yüklenıci firmaya 5 milyon dolar fazla ödedikleri gerekçesıyle açılan davada mahkeme önüne çıktılar. Istanbul 4. Agır Ceza Mahkemesi'nde dün başlayan dava, önceki İSKİ davalan- na oranla çok az sayıda vatandaş tarafından ızlendi. Davada, Nurettin Sözen, Ergun Göknel, ISKt Yönetim Kurulu üyeleri Me- tin Kavuk, Hüseyin Yüksd Yavuz ve Meh- met Vaşar Baykal ile yüklenıci fırma so- rumlusu Enzo L'mberto Merizzi, ISKl'nin yaptırdığı Moda Kolektörü ıhalesinde "yüklenki fırmaya 5 milyon dolar fazladan paraödeyerek kurumu zarara uğratmakve çıkar sağiamakHa suçlanıyor. Sanıklar hakkmda TCK'nin 205'inci maddesı uyannca 10 yıldan başlayan hapis cezalannın istendiği davada ifadesi alınan Sözen, suçla hıçbir ilgisi olmadığını söy- ledi. Belediye başkanı olduğu için İSKİ M Arkası Sa.19, Sü.l'de Güneydoğu'da her fle cezae\i • Şırnak'a fabrika yerine cezaevi yapılması ile ilgili tartışmalar sürerken, yoğun göçlerle nüfusun arttığı, işsizliğin had safhaya ulaştığı Diyarbakır'a üçüncü bir E tipi cezaevinin yapılması kararlaştınldı. Toplam bin tutuklu ve hükümlüyü alabilecek olan Siirt ve Midyat cezaevlerinin ise bu yıl içinde hizmete sokulacağı bildirildi. • Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Öztorun, sanık sayısında artış nedeniyle yeni cezaevlerine gereksinim duyduklannı belirterek, "9 binin üzerinde siyasi tutuklu ve hükümlü var. Halen Diyarbakır DGM'de 3 bine yakın sanık yargılanıyor. Tutuklu ve hükümlüleri koyacak yer bulamıyoruz" dedi. • Adalet Bakanı Mehmet Moğultay, "Bir ülkede ne kadar çok cezaevi yapılıyorsa, o ülkede o kadar çok demokraside eksiklik vardır" dedi. SHP'li Ziya Halis "Güneydoğu politikası gözden geçirilmeli" derken, Bağımsız Mahmut Ahnak da "fhalelerde resmen çeteler oluşturulmuş" dedi. ERGâN «BOY'ıın habert • 4. Sayfada •Istanbul Büyükşehir Belediyesi'neait mülklerin kiralanması ve satışı ile belediyeye ait hisse senetlerinin satışı konusunda Recep Tayyip Erdoğan'ı tek yetkili kılan kararname valilikten geri döndü. Erdoğan'a böyle bir yetki verilmek istenmesini "çok tehlikeli" bulan uzmanlar, Turing Otomobil Kurumu'ndan alınan tarihi köşk ve kasırlann yanı sıra çok sayıda mülkün amaç dışı kiralanıp satılabileceğine dikkat çektiler. •Istanbul Valisi Kozakçıoğlu'nun Yardımcısı Haydar Şen, bütçede olimpiyat payı dışındaki değişiklikler ile gerekçelerini açıklarken "Bütçe kararnamesiyle Büyükşehir belediye meclisine ait olan bazı yetkileri belediye başkanına devretmişler. Bütçe kararnamesiyle başkana devredilmek istenen yetkiler büyükşehir belediye meclisine aittir, meclis kullanır bu yetkiyi. Biz bunu düzelttik ve tadilen tasdik ettik" dedi. MEHMET OEMkK/mrmn haberi • 3. Sayfada İSLAMCI TERÖRİST KUŞKUSU Cezayirli turisüer buhar oldu uçtu • tçişleri Bakanı Nahit Menteşe, 1994'te Türkiye'ye 22 bin Cezayirlinin gırdiğini, ülkeden çıkan turist sayısmın ise 21 bin olduğunu söyledi. • Cezayir'den gelen tunstlerin arasında îslamcı terönstlerin bulunabileceğinden kuşkulanılıyor. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu)- Türkiye'ye 1994 yılında gıriş yapan Cezayirli turistlerden 1000'inin resmi kayıtlara göre çıkış yapmadığı anlaşıldı. Içışleri Bakanı Nahit Menteşe, olayı doğrulayarak "Bu turistlerin çıkış yapıp yapmadığı net değU" dedi. Terörü ıktıdara gelış yöntemi olarak benimseyen Cezayirli radikal Islamcılann ülkelen içindeki eylemleri sürerken, uluslararası alandaİd çalışmalan da dikkat çekiyor. Son olarak Fransa ve Almanya, bu konuda çeşitli önlemler aldı. Turizm Bakanı Şahin Ulusoy'un geçen günlerde Cezayirli turistlere ilişkin yaptığı açıklama, radikal Îslamcı gruplann Türkiye'de de faaliyette olabileceği işaretini verdi. Ulusoy, açıklamasında Cezayirli tunst sayısında normalin üzerindeki artışa dikkat çekmişti. Ulusoy, daha önceki yıllarda Türkiye'ye yılda 4-5 bin Cezayirli geldiğini, ancak bu rakamın 1994'te 22 bine çıktığını söylemişti. tçişleri Bakanı'nın dün yaptığı açıklama, beraberinde yeni soru işaretlerini getirdi. Cezayirli turist sayısındaki artışı kabul eden Menteşe, giriş-çıkış rakamlannın çeliştigini söyledi. Menteşe, "Çıkış yapan turist sayısı bin eksik. Bu konuda kesin bir bilgj yok" dedi. Cezayirli lerin Türkiye'deki radikal Îslamcı gruplarla işbirliği içinde olabileceği belirtilirken, Emniyet Müdürlüğü'nün bu konuda çalışma başlattığı öğrenildi. KURAN KURSLARI TEMEL EGİTİME HAZIRLANIYOR • 19. Sayfada GUNDEM MUSTAFA BALBAY Büpokraside Dinselleşme... Bir ülkenın genel değerlerinin sıyasete alet edilmemesi "ahlaki" bir kuraldır. Örneğın, yurtseverlik. Yurdunu, yaşadığı toprakları sevmek kimsenın tekelin- de değildir. "En yurtsever benim" dye ortaya çıkmak, en azından dürüst bir yaklaşım olmaz. Orneğin, din. Bir kişi çıkıp, "En dindar benim" deyıp sıyasete atıldı mı, sorunlar yumağı başlamış demektir. En dindar olmanın ölçüsü ne? Dindarlığın dozunu sap- tayan bir alet var mı? Örneğin, kan bağı, aşıretler. MArkasıSa. 19,SiL3'te RAMAZAN OLAYLI BAŞLADI Haliç Köprüsü'ne bomba: 1 ölü• Haliç Köprüsü'nün ayağına bomba yerleştirmek isteyen bayan saldırgan bombanın elinde patlaması üzerine yaşamını yitirdi. Kadının üstünden Gülsen Özdemir adına düzenlenmiş kimlik çıktı.Köprü ayağına yerleştirilmiş ikinci bomba etkisiz duruma getirildi • Merter'deki McDonald's şubesinin bahçesine yerleştirilen bombanın 18.30'da patlaması sonucu bir araç hasar gördü. Yaklaşık 15 dakika sonra Merter Keresteciler Sitesi Pamukbank Şubesi önüne bırakılan bir bomba daha patladı. Patlamada banka binası hasar gördü. Saldınlan üstlenen olmadı. tstanbul Haber Servisi - besi önünde meydana geldi. Ramazanayınınilkgünülstan- McDonald's'ın park yerinin bul'un çeşitli yerlerinde üç kenanndakı toprağa gömülen, bomba patladı. Uç ayn yerde- ki patlamalarda maddi hasar meydana gelirken Haliç Köp- rüsü'nün ayağına bomba yer- leştirmek isteyen bir saldırgan, bombanın elinde patlaması so- nucu yaşamını yitirdi; olay ye- rinde bulunan köprü ayağına yerleştirilmiş ikinci bir bomba ise etkisiz hale getirildi. llk patlama saat 18.30 sıra- lannda Merter'de E-5 Karayo- lu üzenndeki McDonald's şu- zaman ayarlı ve parça tesirli ses bombasının patlaması sonucu park halindeki 74 AN 074 pla- kalı otomobilde maddi hasar meydana geldi. Otomobilin sa- hibi Coşkun Karakuşbilgısıne başvurulmak üzere gözaltına alındı. Patlamada McDonald's binası hasar görmedi. Çevrede büyük heyecan yaratan patla- ma sonrası güvenlik önlemle- • Arkası Sa. 19,SH3 'te OLAYLARIN ARDCNDAKİ GERÇEK Dere ve Paça... Türkiye'nin ilk çalı$ma ba- kanı, 12 Mart sonrası baş- bakanlarından Sayın Sadi Irmak'ın adı "Acul Sadi"ye çıkmıştı. Bir işin üzerine gidi- şindeki ıvecenlik, adına Acul (Aceleci) sıfatını ekleyiver- mişti. Günümüzde de kendi- sini anımsatan yüzlerce, fa- kat sahte "acul" var. Sosyal demokrat partiler arasında pazar günü bitti sa- nılan birleşme çalışmaları yeniden canlandı ya; önce medya ve iş çevreleri, hükü- met konusunu nalıncı keseri örneği gündeme getiriverdi- ler. Yeni hükümetler kuruldu, DYP-birleşik sol parti koalis- yonu gerçekleştirildi, hatta bakanfıklar bile paylaştırıldı. Belki de DYP'ye protez bir bacak gerektiği kanısında olacaklar ki 18 şubatta ya- dırgamasın diye şimdiden alıştırmaya çalışıyorlar. Oysa ortada ne fol var ne de yumurta. SHP ve CHP liderlerinin birleşme kurultayı için aday gösterme konusunda görüş birliğine vardıklan Sayın Hik- met Çetin henüz "ben ada- yım" bile dememiş. Görüş belirleme çalışmalannın sür- düğünü ve "adaylık olasılığı- nın güçlü olduğunu" belirt- mekle yetiniyor. 1956 yılında atıldığı politikayı hem cıddi- ye aldığı ve devlet adamlığı ile eşdeğerde götürmeye calıştığı için karann ortak ku- rultay tarafından verileceğini • • • M Arkası Sa.19, Sü. 8'de Demirel. $eriat tehlikesi yok Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, Türkiye'de köktendincılik tehlikesi bulunmadığını, ırkçı ve dinci parti kurulması durumunda, yargıç ve savcılar tarafından kapatılacağını söyledi. • 19. Sayfada Berlusconl'nin ba$ı ylne dertte Eski Italyan lider, başkanı olduğu AC Milan'daki yolsuzlukla suçlanıyor. • 10. Sayfada BORSA ûDün 25.341.62 önceki 25.228.78 DOLAR ûDün 40.650 Önceki 40.550 MARK Dün 26.725 önceki 26.900 ALTIN ûDun 492.000 önceki 491.000 Cazeteciler, 'gazeteci'yi andı Abdi Ipekçi, dün öldürülüşünün 16. yıldönümünde Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki kabri başında anıldı. TGC Başkanı Nail Güreli, "Karanlık cinayetin hâlâ karanlıkta kalması hukuk devletimiz açısından eksikliktir" dedi. • 3. Sayfada Abidin Dlno anıldı Abidin Dino, Atlantik'in öte tarafında, ABD'de kendisini yakından tanımış ve tanımamış iki yüze yakın 'dostu' tarafından anıldı. • 14. Sayfada Laikliği koruma çağrısı Izmir Baro Başkanı Kasım Sönmez, toplam 25 meslek odası şubesi adına okuduğu ortak basın açıklamasında, "Anayasada bu değişıklikleri değil yapmak, yapılmasını önermek bile anayasa suçudur" dendi. • 3. Sayfada Bugün ve her perçembe Cumhuriyetie
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog