Bugünden 1930'a 5,446,570 adet makaleKatalog


«
»

umhuriyet71. Y l SAYt 25338115000 Tl <KDV,V ncte) KURUCUSU yUM«WMİ(?924 1945JBAŞYAZARI IMDİR MDİ (1945 1991) 18ŞDMTH 3 kişilik bir savcılar heyeti Özal ailesi hakkındaki iddialan araştıracak • # OzaEarnıhesapları incelenecel• Eskı Emlakbank Genel Muduru Engın Cnan'ın not deften ve ajandasında bulunan hesaplann Semra OzaL Zeynep Gungor Ozal ve Efe Ozal'a aıt olduğu ıddıalanna savcılık elkoydu • Istanbul Cumhunyet Başsavcısı Avnı Bılgın. Malı Şube Muduru Salıh Gungor'un. Ozallar'ın hesaplannı ıncelemek ıçın pazartesı gunu tsvıçre'ye gıdeceğmı açıkladı Semra Özal Zeynep Ozal YAH\A KOÇOĞLl) Istanbul Cumhunvet Başsavcısı Avni Bilgin eskı Emlakbank Genel Muduru Engın Cıvan ın notlanndan çıkan yenı bılgılenn araştınlması ıçın kendı baş- kanlığında 3 kışılık bır savcılar kurulu oluşturulacağını bıldırdı Ozallar'a aıt olduğu ılen surulen hesaplan ınceleme- sı ıçın Malı Şube Muduru Salih Gun- gor'un pazartesı gunu Isv ıçre'ye gıdece- ğmı açıklavan Bılgın "Şuaşamadakim- senin ifadesini almayacagız"" dedı Istanbul Cumhunyet Başsavcısı Avnı Bılgın, eskı Emlakbank Genel Muduru olan ve ışadamı Setim Edes ten ruşvet aldığı gerekçesıyle tutuklu bulunan En- gın Cıvan'ın not deften ajandası ve not- lanndan çıkan yenı bılgılerle ılgılı ola- rak gazetecılenn sorulannı >anıtladı Öncekı akşam vayımlanan Arena prog- ramında 8 Cumhurbaşkanı Turgut Ozal' ın kızı Zeynep Ozal Gungor ve oğ- lu Efe Ozal'a aıt olduğu ılen surulen he- saplann ıncelenecefım belırten Bılgın Malı Şube Muduru Salıh Gungor'un bu ınceleme ıçın 20 şubat pazartesı gunu Isvıçre'ye gıdeceğmı açıkladı Isvıçre makamlanna banka hesaplannda ıncele- me yapılabılmesı ıçın yetkı baş\ urusun- EfeÖzal da bulunulup bulunulmadığı konusuna açıklık getırmeyen Bılgın, Gungor'un 6 gun Isvıçre'de kalacağını ve dondukten sonra bır rapor hazırlavacağını soyledı Yurutulen ıncelemenın bır soruşturma olmadığma dıkkat çeken Bılgın sözle- nnı şo>le surdurdu "Biz, hesaplan inceleme talimaü ver- MArkasıSa. 17,Sü.8'de AİLENİN SER\ ETİ HEP GLNDEMDEYDİ • 17. Sayfada GİZLÎ HESAP ANAPTA SIKINTI YARATTI • 17. Sayfada Damat, hesaplan doğruladı • Zeynep Ozal'ın 5 yıllık eşı ışadamı Adnan Güngör, tsvıçre'deeşı, kendısı ve Efe Ozal ıçın hesap açıldığını soyledı YILMAZ KARABAC\K Ozal aılesının ıkın- cı damadı, ışadamı Adnan Gungor, eşı Zeynep Özal'dan altı aydır ayn yaşadığını belırterek "\rtik Ö- zal ailesi beni ilgilen- dırmıvor O deften ka- patnm. Bu ola\ lar or- taya çıktikça muthiş sinirienı\orum. Zaten Zeynep'ten ayrılma karan almıştun. Son Damat Adnan Cıingör, Ze> nep'le 6 aydır a> n._ MSa. 17, Su. 6 'da SHP ve CHP, 28 ocaktaki fiyaskodan sonra ortak lider adayıyla kurultaya gidiyor; tek sorun çatı Bütünleşınede 2. randevu GUNDEM MUSTAFA BALBAY Delegeler Zamanı (2) Yazının başlığını "Ve Soz Delegenın" koymuştum Sozu delegeye bırakıp bı- rakmayacaklarından emın olamadığım ıçın değıştırdım 28 ocak kurultayı oncesınde, az bır olasılık da olsa, butunleşmenın gerçek- leşebıleceğını hesaplayarak, "Delegeler Zamanı" demıştık Ancak, tum Turkı- ye'nın gozu onunde gelışen 28 ocak re- zaletı delegeler zamanı değıl, hderler M 4rkası So. 17, Sû. 3'te • SHP ve CHP hderlen bırleşık solun lıderlığı ıçın SHP Gazıantep Mılletvekıh Hıkmet Çetm'ın adı uzennde uzlaştıklan ıçın kurultayda genel başkanhk kavgası yaşanmayacak Çetın, partıyı 31 ağustosta yapılacak olağan kurultaya taşıyacak • Erdal Inonu'nün açıklaması, çatı sorunu konusunda CHP yonetımının guvenını arttınrken, Murat Karayalçm ve çevresı kurultaydan SHP çatısınm çıkacağına ınanıyor SHP'de sol kanat da "Çatı SHP olmalı" gorüşünde TÜtEY KÖSFBÜ habari • 5. Sayfada Ankara'dan AB'ye sert tavır Günırük birliğiııe girmeyizBrÜkSel'e mesaj: Turkıye, Avrupa Bırlığı'nın Yunanıstan'ın ısteklen doğrultusunda daha ılen düzeyde bır karar alması ve malı yardım konusunda Ankara'ya kesın bır rakam vermemesı halınde gümrük bırlığıne gırmeyeceğı uyansında bulundu. Avrupa Parlamentosu'nun, "önce ınsan haklan, sonra gümruk bırhğı" karan, bır öncekı parlamento karanna gore yumuşak bulunmakla beraber, hukumet ve ışadamlannın lobı faalıyetlenne gınşmesı gerektığı vurgulandı. AB'den Atinaya uyari: AB,Atma'ya "Vetonuzu kaldırmazsanız, Turkıye ıle mart başında planlanan Ortaklık Konseyı toplantısı ertelenebılır Bu da Kıbns Rum yonetımı ıle planlanan Ortaklık Konseyı'nın ertelenmesıne neden olur" mesajını verdı n habarf • 9. Sayfada IsraiPe tlll} Ollllllv kayırmaF-4 ve tanker uçaklar ihalesiz: "Ortak kullanım" koşuluyla ihalesiz olarak ABD'den sıpanş edılen yaklaşık 13 tnlyon lıralık 7 adet tanker uçağın yanı sıra 700 mılyon dolar tutannda olduğu belırtılen 54 adet F-4 uçağının modernıze edılmesı ışlemlen de ıhale yapılmadan Israıl'e venldı CÖIhan yamlttl: Mıllı Savunma Bakanı Mehmet Golhan'ın, 'Fantom' olarak bılınen F-4'lenn modernızasyonu ıçın ıhale yapılabıleceğıru açıklamasına karşın. projenın. bakanhğının ıstemı üzenne. Bakanlar Kurulu karanyla Israıl'e venldığı ortaya çıktı • 4. Sayfada Bakan Alpago'dan bayanlara müjde • Devlet Bakanı Onay Alpago. uzun sure TBMM Adalet Komısvonu'nda bekleyen Medenı Kanun'da degışıklık ongoren yasa tasansının, boşanma ve mal rejımıne ılışkın hukumler dışındakı maddelennın tamamlandığmı, hazıran ayına kadar TBMM'ye sunulacağını açıkladı • Çeşıth kadın kuruluşlan, Medenı Kanun'un kabulunun 69 yıldonumu nedenıyle dun etkınlıkler duzenleyerek yasanın bır an once çıkanlmasını ıstedıler • 3. Sayfada Hükümet, THY greviııi erteleyecek • Devlet Bakanı Bekır Samı Daçe. Turk Hava Yollan \e HAVAŞ'ta uyuşmazlıkla sonuçlanan goruşmeler uzenne alınan grev karannın erteleneceğını açıkladı Karan, THY Yonetım Kurulu Başkanı Erman Yerdelen 'ışçının lehıne' olarak değerlendınrken Sendıka Başkanı Atılay Ayçın 'faşızan bır u\gulama' olarak nıteledı YNKARA (Cumhurijet Burosu) - Işçıve sıfır dıkası'nın Turk Hava Yollan ve HAVAŞ'ta uyuş- Marilyn, gün ışığma çıktı BORSA ûDun 2B.2U19 Ö DOLAH ûDun 41J7S Öncekı 41.225 MABK û27 875 O ALTTN ûDun 5O4J0O Cmcek soijoo zam oneren hukumet Turk Hava Yollan nda (T4Y) 24$ubatta baijlatılacak grev ı erteleme ka- ran aldı THY Yonetım Kurulu Başkanı Erman Yerdelen grevın ertelenmesının ışçı lehıne oldu- ğvnu belırterek "Bu sefer gre> olursa çabuk hal- lotnaz, aradaki fark çok buvuk 7 ' dedı Hava-Iş Seıdıkasi Genel Başkanı Atüaj Ayçin. Turk Ha- va Yollan ve HAVAŞ'ta çalışan 9 bın 692 ışçmın 2-4şubattaçıkacaklan grevın 'askersevkıyati' ge- reLçesıvle ertelenmesı karannı "faşizm uvgula- mısı" olaak nıtelendırdı 3ev let 3akanı Bekir Sami Daçe Hava-lş Sen- mazlıkla sonuçlanan goruşmelenn ardından aldı- ğı ve Kamu lşverenlen Sendıkası'na (TUHİS) resmen bıldırdığı grev karanna karşılık hukume- tın 'erteleme' yetkısını kullanacağını açıkladı Da- çe ışçı ve memur ucretlen arasında dengesızlık bulunduğunu belırtırken "işçijesdirzamnnnsos- yal adaleti sağiavacagını" one surdu Daçe, gre- vın ertelenmesıne ılışkın karar metnının hazır- mArkasıSa.l7,Sü. l'de ÇİLLER'N MEMUR ZAMMI HESABI YUZDE 60 tLE 80 • 3. Sayfada OLAYLARIN ARPENDAKİ €ERÇEK Bütünleme Sınavu.. Bugur SHP ıle CHP ortak k^ırultay toplanıyor Amaç, ı*< partınn bırleşmesını sağ- lEnaktır Bu ko'uda, şımdıye değın yışanarara bakarak olum- ^ ı z yor.mlar yapılabılır, ıkı partının yonetıcılerı bunu hak etmışlerdır Ancak bır de gozlerını bır- leşme kurultaylarına çevır- mış halk kıtlelerı var Ikı partının de halka layık olmak ıçın ellerınden gelenı yapmalan gerekıyor Çunku Turkıye, Cumhun- yet tarıhının en bunalımlı ve karanlık donemınden geçı- yor şenatın yukselışıyle bır- lıkte etnık çelışkıye oturtulan terorun azgınlaşması, amaç- lanan çağdaş demokratık duzenın yerleşmesını gecık- tırıyor, ulkede lyımserlığın dayanabıleceğı temeller yok edılıyor, uluslararası zemın ayağımızın altından kayıyor Boyle bır zamanda solda- kı bırleşme surecıne, partıler, hızıpler ya da sağ ve sol açı- sından yaklaşmanın bır an- lamı yoktur Bırleşme ulkede dırlık ve duzenlığın kurulma- sı yoluna bır taş doşeyecek- tır hangı mezhep ve meş- repten olursa olsun herkesın bu surecı desteklemesı, her şeye karşın geçmışı unut- maya çalışması gerekıyor Solcu olmayanların, ancak demokrat olanlann da bu mantığı benımsemesı sağ- duyunun urunudur Çunku • • • MArkasıSa.l7,Sû. 8'de Marilyn Monroe. aşkları. ilişkileri, sanatçılığı veölü- müyle bir efsane gibi geldi geçti dünyadan. Asıl ününü intiharından sonra kazandı. Hakkındayayım- lanan biyografiler ve resimlersaymakla bitmez. Bu yayınların her biri, bir puzzle oyununun parçaları gi- bi, bu efsaneyi tamamlayarak bizlere aktarmaya çalıştıysa da. asla tamamlanamadı... Bugünlerde. 1985yılındaölenfotografçı Milton H. Greene'in. bir • sır gibi sakladığı koleksiyonu ya- yımlanıyor. Gre- ene,1954-1957 yılları arasında Ma- rilyn Monroe'nun hem fotoğrafçısı. hem danışmanı hem de menajeri | olarak onunla ça- lışmış, builişki Ma- rilyn Monroe, Art- hurMillerileevlen- diğinde birdenbire **""* kesilmişti. Spor tesisleri satı$ta Başbakan'ın ozelleştırme polıtıkası spor tesıslennın haraç mezat satışıyla başladı • Spor'da Yönetmen de makaslar Yves Yersın'ın 4 yılda, 4 saatlık çekıp, sınema ıçın 2 saate ındırdığı fılm TRT 2'de • 75. Sayfada MFö'nun yeni kasedi Grubun altyapısını Avrupa'da bıtırdığı kasedi ılkbaharda pıyasada H 12. Sayfada Kaçakçıların gazabı Eşsız tanhsel eserien kaçakçıların elınden kurtaran Çanakkale Muzesı Mudıresı Nurten Sevınç, arkeologluğa donduruldu • Arka Sayfada Bugün Cumhuriyet'le
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog