Bugünden 1930'a 5,447,148 adet makaleKatalog


«
»

Cu mhuriye71.HSAY1 KURUCUSU. YMHUt "MH (1924-1945) BAŞYAZARI- MMİR NMİ (1945-1991) 17ŞUMM986CUNU Avrupa Parlamentosu karan: Onceinsan lıaklan, soııra gumruk bırligı • Avrupa Parlamentosu'nun dün aldığı kararda, Türkiye'dekı ınsan haklan ihlallerinin. şu anda gümrük birliğinin oluşmasına izin vermeyecek kadar ciddi olduğu öne sürüldü. Gümrük birliğine onay verilmesi için Türk anayasasında köklü değışiklikler yapılması ve Kıbns sorununa çözüm bulunması istendi. STRASBOURG (AA) - Av- rupa Parlamentosu dün kabul edılen bır kararla, Türkıye ile gümrük birliğine gıdılmesıne karşı çıktı. Kararda Türkiye'de- kı ınsan haklan ıhlallennın, şu anda gümrük birliğinin oluşma- sına izın vermeyecek kadar cıd- dı olduğu ılen sürüldü. Avrupa Parlamentosu'nun karannda gümrük birliğine onay venlmesı ıçin Türk anaya- sasında köklü değışiklikler ya- pılması ve Kıbns sorununa çö- züm bulunması şartlan da yer aldı.Genel kurulda kabul edılen kararda, "Avrupa Partamento- su, Türk hükümetinden ve TBMM"den,demokrasiveinsan haktannın korunmasını garan- ti aJtına almak için, anavasada köklü değişikliklere gftmesi yo- lundaçağnda bulunur" şeklın- de bır ıfadeye yer venldı Avnı- pa Parlamentosu'nun karannda, AB Komısyonu'ndan. Türk anayasasında yapılan değışik- likler ile ılgilı düzenh raporlar hazırlaması ıstenerek, gümrük bırliği konusunda son bağlayıcı karann, Avrupa Parlamento- su'nda alınması gerektığı ıddıa edıldi Oylamada 244 parlamenter "evet" oyu venrken. büyuk ço- ğunluğunu Hınstıyan Demok- rat üyelennın oluşturduğu 144 mArkasıSa. 19.SH 6'da r»sîui Sfcvunanlan PKlCy. detteMefreKls suçy taran d» bîr demoJırat o l a ^ P ^ ' y l»rtırrh» . et^enin bahaneSı çHd^nv düşÎMÜyor.-fr... SHP veCHP sorunları aştı• Ortak bır toplantı yapan SHP ve CHP genel sekreterleri, halktan özür dilediler ve 18 şubatta bütünleşmenin gerçekleşeceğini açıkladılar. • SHP Genel Sekreteri Mustafa Timisi, "Çatı sorununun protokol gereğınce delegelenn oylanyla karara bağlanacağını" belirtirken, CHP Genel Sekreten Adnan Keskin. temel anlaşmazlıklann çözüldüğünü vurguladı ve "Bu kez şölen yapacağız"' dedı. • 5. Sayfada THK Göklerde 7O.yıl •THK Genel Başkanı Attila Taçoy, kurumun 70. yıl hedeflerini açıkladı. THK'nin Güneydoğu Anadolu Projesi kapsamında sularnaya açılacak alanlar için zirai ilaçlama uçağı gereksinimi olduğuna işaret eden Taçoy, uçaklann THK tarafından üretıleceğini bildirdi. •Hava Olımpıyatlan'nın Türkiye'de gerçekleştirilmesi için girişimleri olduğunu belirten Taçoy, Uluslararası Havacılık Federasyonu'nun Türkiye'ye sıcak baktığını söyledi. • 3. Sayfada Geç emeklilik yasa taslağının yeni biçimi tartışmaya açıldı Emeldiolmakhayal•Emeklilik yasa tasansına göre; 15 yılı doldurmuş bulunan kadınlar 7 bin 200 gün, 20 yılı doldurmuş bulunan erkekler de 9 bin gün prim ödeme koşulunu yerine getirdiklerinde yaşa bakılmaksızın emekli olacaklar. 15 yıldan az süresi olan kadınlar 50 yaş ve 7 bin 200, 20 yıldan az süresi olan erkekler de 55 yaş ve 9 bin prim ödeme koşulunu yerine getirince emekli olacaklar. Ilk kez sigortalı olacaklar için 55-60 yaş koşulu geliyor. IŞIK KANSU ANKARA - Çahşma ve Sos- yal Güvenlık Bakanlığı, kamu- oyunda tepkılere yol açan ışçı- lenn "geç emekli" olmalannı ıçeren yasa taslağına yenı bıçim verdı. Taslağın yenı halı de şu anda geçerlı olan "erkeklerde 25, kadınlarda 20yıl sigortalı ol- mak ve? bin gun prim öde\erek emekli olma" koşullannı zor- laştınyor Halen çalışmakta olan sıgortalılann emekli ola- bılme koşullanna çeşıtli seçe- nekler getiren taslak. ılk kez si- gortalı olacaklar ıçm kadınlar- da 55. erkeklerde de 60 yaşın doldurulmuş olmasını öngörü- yor. Çahşma ve Sosyal Güven- lik Bakanı Nttıad Matkap. tas- lağın Hazıne, DYP ve SSK yet- kililen tarafindan ele alınacağı- nı belırterek, "Benim en son ka- bulleneceğim nokta bu" dıye konuştu Taslak. SSK'den ayn ayn gösterge tablolan üzerin- den emekli maaşı alınması uy- gulamasına da ıkı yıl ıçınde son \erilerek. "tektaMo" hazırlan- ması hükmünü getınyor. Koahsyon hükümetı, ANAP ıktidan dönemınde uygulamaya konduktan sonra kaldınlan "geç emeklilik" düzenlemesıne gen dönüyor. Çahşma Bakanlı- ğı'nca hazırlanan ve ilgili ku- ruluşlann görüşüne sunulan, SSK'den "geç emekli" olunma- sı ile ılgıh \ asa taslağmda. "yaş- hhk a>hgından yararîanma" ko- şullan şöyle duzenlendı: MArkasıSa.l9,Sü.3'te Sıfır zam öfkesiCtVAN DAVASI u ŞifreU hesaplar Ozallar'a ait" • Gazetecı Uğur Dündar, Show TV'de dün gece yayımlanan Arena programında, Engın Civan'ın not deftenne göre Zürih'teki Bank Indosuez'e para aktanlan şifreli hesaplann üçünün Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın çocuklan Zeynep ve Efe ile Zeynep Özal'ın eskı kocası Adnan Güngör'e ait olduğunu açıkladı. • Programda Dündar'ın sorulannı yanıtlayan Adnan Güngör, şifreli hesabını 1991 yılında açtığını, Zeynep Özal'ın da aynı bankada hesabı olduğunu, 4-5 ay önce öğrendığınde ıse çok şaşırdığını söyledi. • Istanbul Curnhuriyet Başsavcısı Avni Bilgin, Dündar tarafından savcıhğa teslim edilen not defterinın adlı tıp incelemesı sonucunda Engin Civan'a ait olduğunun saptandığını açıkladı. • 7. Sayfada T C D D ' D E B O R D R O L U E Y L E M - Maaşlannı alamayan TCDD memurlan Is- tanbul ve Adana'da iş bırakma e\lemi vaptılar. Bordrolannı göstererek eylem vapan Demi- ryolu çabşanlaruun protestolan nedeni>le İstanbuFda Havdarpaşa-Gebze hattındaki ban- liyö trenlerinin çalıştînlmaması ulaşımda aksamalara ve istasyonlarda birikmeiere yol açar- ken Adana'da posta treninin hareketine izin verilmedi. İzmir'de ise Türkive Zirai Donatun Kurumu'nda (TZDK) çalışan memurlar maaşlannı alamadı. Kurum yetkilileri ödemeterin nezaman yapılacağı konusunda bilgDerinin olmadığım sövlediler.(Fotoğraf: AHMET ŞIK) Çevreyi savunanlaryargılanıyor MAHKEMEDE NÜKLEER ENERJÎ\1 PROTESTO ETTİLER -1 ile 3 yd arasında hapisleri istenen Greenpeace üvesi sanıklar, halkın ve çevrenin sağüğı için eylemlerine devam edecekkrini söyledÜer. (Fotoğraf: RIZA EZER) •Akkuyu'da yapımı planlanan nükleer santrah protesto etmek için 11 Kasım 1994günüTEK bması önünde gösteri yapan 9'u yabancı 35 sanığın yargılanmasına, Ankara 6. Aslıye Ceza Mahkemesi'nde dün başlandı. Yabancı sanıklar, duruşmaya katılmadı. •Toplam 11 avukat tarafından savunulan çevreci sanıklar, eylemin banş ve yeşilı korumak amacına yönelık olduğunu, kımseye zarar \ermedığıni belirterek "Bueylemımizle anayasanın bıze tanıdığı haklar doğrultusunda düşüncelerimizi açıklama özgürlüğümüzü kullandık. Suçlamalan reddediyoruz" dediler. • 19. Sayfada • Hükümetin kamu sektöründe ücretleri dondurma girişimi, toplumun her tarafından sert tepkiyle karşılandı. ANAP Genel Başkanı Mesut Yıîmaz "Allah, bunlara akıl fikir ihsan etsin. Bu fedakârlığa katlanabilecek kaç işçi, memur, çiftçi, esnaf kaldı?" derken Türk-Iş Genel Başkanı Bayram Meral, sıfır zam önerisine karşı olarak "Biz duymamış olalım" dedi. • Sorumluluğun hükümette olduğu bir demokratik rejimde böyle bir önerinin 40 yıllık sendikal birikimi reddetme anlamına geldiğini söyleyen DÎSK Genel Başkanı Rıdvan Budak, "B.u öneriyi hangi cesaretle yapıyorlar" diye sordu. ANKARA (Cumhuriyet) - Hükümetin, kamu sektorunde geçen yıl toplusozleşme farkla- nnı 6 ay süreyle dondurmasının ardından, bu yıl da ücret don- durmayı gündeme getırmesı. "örgütknmeye yöneiik kteolojik saldın" olarak nıtelendınldı ANAP Genel Başkanı Mesut Yılmaz. "Allah'tan hükümete akıl ve fîkir ihsan etmesini" dı- lerken. Turk-lş Başkanı BavTtun Meral. bu yöndekı açıklamalan "duymanıış kabul ettiklerini" sövfedı. DÎSK Genel Başkanı Rıdvan Budak da hükümetin böyle bır önen getırerek. çah- şanlan yüzde 15-20 oranındakı zamma razı etmeyı amaçladığı- nı vurguladı. Selüloz-lş Sendı- kası Genel Başkanı Mithat Sa- rı, "Smr zamla bize gi>dirmeye kalktıklan deligömleğini biz on- lara giydireceğiz" dedı Harb-lş Sendıkası Genel Başkanı tzzet Çetin ıse kararda ısrar edilmesi halınde, "hükümetin, karşısm- da işçi sınıfının örgütlü gücünü bulacağını" soyledı. Hava-lş Sendıkası'nın Genel Başkanı Atflay AyçİB, hükümetin ancak faşıst rejımlerde uygulanabıl- mesı mümkun olan hükümet ka- rarlanm açıklarken "şarHara uy- mArkasıSa.l9,Sü.3'te DYP SUSKUN, SHP TEPKİLİ • 19. Sayfada ÇİLLEITE SORU ÖNERGESt ~ ANAP - Sabah batıka tarbşması • ANAP Genel Başkanı Mesut Yılmaz'ın önceki gün partisinin grup toplantısında Sabah gazetesinin bağlı bulunduğu Medya Holding'in hükümet ve Emlakbank aracıhğıyla banka sahibi yapıldığım ileri sürmesi üzerine Medya Holdıng GTJNDEM MtSTAFA BALBAY Geldik Sıfıra... Kameraman ve foto muhabıri arkadaşlann bugünlerde çok dik- katli olmaları gerekiyor. Çiinkü Başbakan Tansu Çiller, kamu- oyuna açık ilk büyük toplantıda, işçiler ıçin ağlayacak. Önce Rotary'nin ödül töreninde kendıne ağlayan Çiller, halkın sı- kıntıları aklına geldıkçe bunu yıne- lemeye başladı. Geçenlerde de memurun ve emeklinin haline ağ- lamıştı. Devlet Tıyatrolan'ndan bir arkadaşa sordum, zırt pırt ağla- mak kolay mıdır diye. "Tıyatrocu- lar için zor bir şey değıl" deyip devam ertı: "Sanatçılar duygusal yoğunlu- • Arkosı Sa. 19, Sû. 3'te tarafından yapılan açıklamada, Yılmaz'm "haksız ve asılsız" iddialar ortaya attığı bildirildi. •ANAP Aydın Milletvekili Yüksel Yalova da, Başbakan Tansu Çiller'in yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na verdiği soru önergesinde, özelleştirme kapsamına alınan Emlakbank için neden Medya Holding ile birlikte hareket edildiğini sordu. I 6. Sayfada OLAYLARIN ARDBNDAKİ GERÇEK Havacılıkta 70'inci Yıl Atatürk'ün başlattığı Ana- dolu aydınlanmasının ve uluslaşma sürecınin köşe taşlarından bırinı oluşturan Türk Hava Kurumu, dün 70'inci kuruluş yıldönümünü kutladı. Havacılığın taşıdığı önemı 'Istikbal göklerdedır' sözü ile vurgulayan, Türk kadınını da havacı olma ko- nusunda özendiren Ata- türk'ün buyruğu ile kurul- muş olan Türk Hava Kuru- mu, ulaştığı 70 yaşına karşın ilk günkü heyecanı ile ülkeye ve ülke insanına hızmet ven- yor. Kurumun üstlendiği, bir bölümü şöyle özetlenebile- cek çok önemli görevler var: Türk gençlerine uçak, pla- nör ve paraşüt eğitımınde önderlık ve eğiticilik yap- mak. Tarım alanında havadan ilaçlama konusunda modern teknolojinin katkısını sağla- mak. Cumhunyetımizin laik ni- telığını vurgulamak ve bu il- keyı geçersız kılma savaşımı veren şerıatçı güçleri kurban bayramlarında sergileyerek amaçlarının açık seçik orta- ya konulmasına aracılık et- mek. Atatürk'ün uluslaşma sü- recinde gerçekleştirdiği Türk Dil Kurumu ile Turk Tarih Kurumu'nun o günlerdeki kimhk ve kişıliklerinden nasıl uzaklaştırıldıkları biliniyor. Bunun kendılerını Atatürkçü • • • MArkasıSa. 19,SiL8'de Bezmen koleksiyonuna devlet sahip çıksın •Kamuoyunu uzun süre meşgul eden Halil Bezmen'ın sanat koleksiyonu, satışa çıkanlmasma kısa bir süre kala yine gündeme geldi. Koleksiyonda yer alan tablolar, Rafi Portakal'a ait Portakal Sanat Evi tarafından düzenlenecek müzayedeyle 26 şubat günü satışa çıkanlacak. Ancak Bedri Baykam, Ozdemir Altan, Bubi ve Güngör Taner, koleksiyonda yer alan tablolanna "5, 10, 15 milyon gibi, tuval masraflannı bile zor karşılayacak, sanatsal değerlenni yok sayan bedeller biçildiği" gerekçesiyle mahkemeye başvurdu. • 14. Sayfada Oscar, kaliteye göz kırptı 67. kez dağıtılacak Akademi ödüllerinin film adayları arasında bu yıl ilginç bir çekişme yaşanıyor. • Arka Sayfada Yeltsinden orduya gözdağı Başarısız Çeçenya operasyonu için orduyu suçlayan Rusya lideri, silahlı kuvvetlerde değişikliğe gidileceğini Söyledi • 9. Sayfada Orman yakana ömür boyu hapis Orman yangınlarına neden olanlara ağır cezalar öngören yasa tasarısı, TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edildi. • 3. Sayfada Her şeye karşın PTT kârda PTT, son on yılda devletin îinansman desteğini kesmesine, içine sokulduğu borç faizi yüküne rağmen, hem yatırımlarını sürdürdü hem de 1994 yılına kadar zarar etmedi. • 12. Sayfada Efes, Barcelonayı devirdi Kulüpler Avrupa Şampiyonası'ndaki temsılcimiz Efes Pilsen, Ispanya takımını 81 -76 yenerek yarı final şansını son maçataşıdı. MSpor'da BORSA ûDun 27.976.66 Öncekı 27.703.69 DOLAR ûDün 41.225 Öncekı 41.200 MARK ûDün 27.550 Öncekı 27.275 ALTIN ÛDun 501.500 öncekı 500.500
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog