Bugünden 1930'a 5,446,570 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet71. Y l SAYI25S34 /15000 R (KDV ,çmde) KURUCUSU YUNUSNADİ (1924 1945) BAŞYAZARI M D h MOİ (1945-1991) Bursa'da Islami Hareket operasyomı • Bursa polısı, hırsızlıktan yakaladığı ve adlıveye sevk ederek tutuklanmalannı sağladığı 2 kışıyı, tahlıye olmalannın ardından sorguladı ve tslamı Hareket operasyonu > aptı • Özdılek alışvenş merkezınde tesadufen fakalanan 2 kışıden bınnın slamı Hareket Orgutu'nün önemlı ısmı lbrahım Gunaydın olduğu behrlendı Günaydın ve hırsızlık yaptığı arkadaşının yanı sıra 3 kışı daha yakalandı Sanıklar Istanbul DGM've gondenldıler M 7. Sayfada • Iıııaııı hatiplere örtülü destek • Devlet parasız yatılı sınavma gıren oğrencılenn ımam-hatıplerde okumalan ıçın her turlu ozendıncı tedbır alınıyor FİGEN AT\LA\ Devletın olanaklan ıle burslu oğrenım gormek ısteyen "mad- di imkânlardan yoksun" oğren- cılere ımam-hatıp lıselen ozen- dınlıyor De\ let lıselennın yete- nnce yatılı bolumlennın bulun- maması \e bu >onde yatınm ya- pılmaması oğrencılen ımam- hatıplere mecbur bırakıyor Bu sınav ıle gınlebılecek parasız yatılı okullar arasında yıllardır yapılan duzenlemelerle ımam- hatıp lıselenndekı pansıyonlu- luk oranı yuzde 60'a ulaşırken normal lıselerde bu oran yuzde 10'larda kaldı UArkasıSa. 19,SıL6'da Tarikat liseleri davası reddedildi İZ.MİR (Cumhuriyet Ege Burosu) - Ozel Yamanlar Lıse- sı'nı ışleten Şelale Ozel Eğıtım Yayıncılık Tıcaret AŞ nın ga- zetemızde yayımlanan "Tarikat liseleri" başjıklı haber nedenıv leıstedığı 1 mılyarlıralıkmane- vı \e 50 mılvon lıralık maddı tazmınat talebı ıle açtıgi dava. Izmır 12 Aslıye Hukuk Mah- kemesı'nın dunku oturumunda reddedildi UArkasıSa. 19.Su.3'te HOCA'YA TEPK.İ Ç 5. Sayfada RP-FETHULLAH ÇEKlŞMESl BUYÜYOR • 4. Sayfada Hükümet, IMF'yi dikkate alarak 'sıfır zam' planmı resmeçt açıkladı... Ücreflere sıkı\©ııetim• Devlet Bakanı Daçe. 'Bu sene fedakârlık yılı olacaktır' Çalışma Bakanı Matkap, 'Çıller'ın öngordüğu uygulamayı onaylamayacağım' Turk-!ş Genel Başkanı Meral. Başbakan 1980 oncesı ortam hazırlamak ıstıyor' Ecevıt. 'Dıkta rejımlen bıle boyle bır karan uygulayamaz Soysal, "Bu, lokavt, arkasından da ekonomıde olağanustu hal ılanı demektır' dıye konuşrular ANKARA (Cumhuriyet Burosu) - 1994 vılını vûzde 150 ve varan enf- lasyon oranıvla kapatan Çıller Huku- metı. Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) ısteklennı de dikkate alarak kamuda çalışan ışçılenn ucretlennı yılın ılk 6 ayinda dondurmava yone- lık planını resmen açıkladı Devlet Bankalar 'batık fonu'na yanaşmıyor • Hukumetm, tasfıye sürecıne alınan TYT Bank, împexbank ve Marmarabank'ın 200 mılyon dolara ulaşan dış borçlannın karşılanması ıçın ortak bır fon oluşturulması ısteğıne bankalardan olumlu yanıt gelmedı • Devlet Bakanı Aykon Doğan, fonun kurulması konusunda yasa hazırlığı yapıldığını açıklamasına karşın, Hazıne Müsteşan Ayfer Yılmaz' ın, bankalann ıkna olmaması durumunda projeden vazgeçıleceğını bıldırdığı öğrenıldı EHU YBVBmtatari• 8. Sayfada Bakanı BekirSamiDaçe kamuışyer- lennde çalışan işçılenn 199S yıhnda vapılacak toplusozleşmelennde bı nncı 6 ay ıçın sıfır zam onenleceğını bıldınrken "Bu sene fedakârlık yıü olacak. Herkes uzenne duşen feda- kâriığı yapmak durumundadır" dedı Çalışma ve Sosyal Guvenlık Bakanı Nihad Matkap uygulamaya onay vermeyeceğını açıklarken Turk-lş Genel Başkanı Bayram Meral huku- metın ışçılen sokağa dokerek anay a- sada belırtılen olağanustu hal gerek- çelennı oluşturmavı amaçladığını ıle- n siırdu DİSK yonetımı hukumetm ınsan yaşamıvla kumar oynadığını belırterek "1995'ın karanlık ve kar- maşık bir yıl olabılecegı" konusunda ıktıdan uyanrken, DSP lıden Bulent Ecevit sıfır zam planı ıçın "Dikta re- jımlen bile bo>le bir karan uygulaya- maz'* dedı Devlet Bakanı Bekır Sa- mı Daçe Turk Hava Vollan çalışan- lannın ucretlenne ılk 6 ay ıçın zam yapılmamasının ongorulduğunu anımsattı Ulkenın ıçınde bulundugu koşullar nedenıyle bazı fedakarlıkla- ra ıhtıyaç bulunduğunu kaydeden Da- çe Anadolu Ajansı'na yaptığı açıkla- mada kamuda çalışan ışçılenn orta- lama çıplak ucretının 19 mılyon lıra ıle Turkıye standartlannın ustune çık tığını, 1 mılyon dolayındakıaltduzey memurun çıplak maaşının ıse 5-6 mılyon lıra olduğunu soyledı Daçe, gelecek gunlerde kamu kesı- mınde 151 sozleşme ımzalanacağmı halen 4 toplusozleşme goruşmesının devam ettığını belırterek şoyle dedı "Turkiye'nin ekonomık şartian içeri- sinde yeni bır duzenlemeye ıhtiyaç vardır. Aynca adil olmayan mevcut uygulamalann bır adalet noktasına çekilmesi gerekmektedır. Kurum ve kuruluşlann malı ve ekonomik du- rumlannı dikkate alan duzenlemele- re ıhüvaç vardır Bu ıtıbaria bu toplu- sozleşme donemı bır fedakârlık done- mı olmalıdır Ozeüıkle 1995 yüı ıçın bunu ıfade etmek istıyorum." Daçe "Sozknnızdeo, oteki kamu UArkasıSa. 19, SH3'te Bütiinleşmede 5 sıkuıtı12 bakanlığın paylaşımı SHP'den 7, CHP'den 4 kışının bakanlığa getınlmesı beklenıyor. Boş bulunan bır devlet bakanlığının da paylaşımı soz konusu CHP-SHP ideolojisi tartışması Karayalçın, SHP'nın daha dınamık kesımlen temsıl ettığını söylerken partı ıçı sol kanat temsılcılen de "CHP ıdeolojısıyle bütunleşmemız mümkun değıl" dıyorlar Erken hesaplaşma kaygısı îkı partı temsılcılerınden oluşan ortak kurulun çalışmalannda, seçımlı olağanustu kurultay toplanmasmın zorlaştınlması konusunda anlaşma sağlanamıyor Yeni yönetim pazarlığı Bırleşık sol partmın, 14 kışılık başkanlık kuruluyla yönetılmesı konusunda anlaşmaya vanldı Ancak ıkı partının 40 kışılık ortak MYK'sı ıçınden seçılecek başkanlık kurulu konusunda Çetın'e yardımcı olmak ıçın ıkı partının MYK'lennın ıstıfa etmesı ve yenıden oluşumu konusunda anlaşılamadı çatı kavgası sürüyor Murat Karayalçın ıle yakın çevresı. "Bız buyuk partıyiz, çatı SHP olsun, CHP adını alalım" derken CHP tarafı, Erdal Inonu'nün açıklamasından sonra çatı konusunda rahat gorunüyor • 5. Sayfada Özürlüler için bıılııştular Çankaya ile hukumet, Cumhurbaşkanı Demirel'in ocak ayı sonunda çıktığı Hin- distan gezisinin ardından ilk kez, ozıirlulerin sorunlarının çozümune vonelik çalışma vapanlar ıçın duzenlenen plaket toreninde buluştu. Çıller ıle mesafeli durması dıkkat çeken Demırel. ozurlulere verılen sozlerın tutulmadığını ıma ederken, hukumetı ustu kapalı olarak eleştırdi. Başbakan Tansu Çıller de ozur- lülerin sorunlarına mümkun olduğu kadar sahıp çıkacaklarını soyledı. Toren- de işadamı Sakıp Sabancı, eskı Mıllı Eğıtım Bakanı Koksal Toptan, eski Ana- dolu Iniversitesı Rektoru Prof. Dr. Yılmaz Buyukerşen'in de aralarında bu- lunduğu 2O'yeyakın kişıyeteşekkur plaketi verildi.(Fotoğraf TAR1KTINAZAY) Hastahk ^hava'dan geliyor • Buyuk kentlenn uzenne sıs ıle bırlıkte çoken kırlı havanm akcığer hastalıklanna neden olduğu behrlendı Havakırlılığı nedenıyle hastanelere başvurular voğunlaştı GÜNDÜZ İMŞİR ~ Son gunlerde Istanbul'uetkı- sı altına alan yoğun hava kırlılı- ğı başta"kronikobstruktifak- ciger hastahğı'- (KOAH) olmak uzere kalp ve astım hastalannı cıddı bır şekılde tehdıt edıyor Hava kırlılığmde nsk sınırlan- nın aşılması sonucu hastanele- İstanbul'a kâbus gibi çoken kirfi havadan en çok etkilenenler küçük çocuklar oJuyor. (Fotoğraf ERDOĞ \ N KOSEOĞLU) • Arkası Sa. 19, Sü. 1 'de Düşen savaş uçaklaıi hanş yorgıınu • Bır hafta ıçınde 3 savaş ve 1 keşıf uçağınm duşmesı, Turk Hava Kuvvetlen'nın envantenndekı bazı uçaklann "yorulduğu" değerlendırmelenne neden oldu Duşen uçaklar arasında yer alan F- 4'ler 1970, F-5'lerde 196O'lı >ıllardan ben kullanılıyor • Turk Hava Kuv-vetlen'nde, kesın olmamakla beraber, 150 dolayında çeşıtlı tıplerde F-5, 200'e yakın da "Fantom" olarak adlandınlan F-4 savaş uçağı bulundugu behrtılıyor KZMAL \URTERl ANKARA- Bır hafta ıçınde 3 savas ve 1 keşıf uçağının duş- mesı Turk Hava Kuvvetlen nın envantenndekı bazı uçaklann "yorulduğu" değerlendırmele- nne neden oldu Duşen uçaklar arasında yer alan F-4'ler 1970, F-5'lerde 1960'h yıllardan be- n kullanılıyor Tuıic Hava Kuv- vetlen'nde kesın olmamakla beraber 150 dolavında çeşıtlı tıplerde F-5 200 e yakın da "Fantom" olarak adlandınlan F-4 savaş uçağı bulundugu be- lırtılıyor Hukumetm savunma gıderlennı karşılamada duştuğu sıkmtının uçaklann bakım \e onanmında da aksaklıklara ne- den olabıleceğme dıkkat cekılı- yor Konuyla ılgılı çevreler eğı- tım uçuşu yaparken Erzurum da duşen F-4 ve Konva'da duşen F- 5 modelı uçaklann vıllardır Türk Hava Kuvvetlen tarafın- M Arkası Sa. 19, Su. Vde GUNDEM MUSTAFABALBAY İranlı Bir Amerikalı... Saçları katran karası, gozlerı onun karesı So- luk çıller, sankı yuzune ozenle yerleştınlmış Gu- luşunun ortası yok, ya ağız dolusu, ya dudaklar kılıtlı Adı, Maryam Elahı İranlı 1978 yılında Hu- meyni rejımının hemen oncesınde Iran'ı terk et- mışler ABD'nın Boston kentıne yerleşmışler Ço- cukluğu Tahran'da geç- mış Boston Unıversıtesı Bıyolojı Bolumu'nde oğ- • Arkası Sa. 19,Su.3'te Nesin'in davası 'Nesinlik' • Azız Nesın'ın Ergun Goze hakkında açtığı manevı tazmınat davasını goruşen Yargıtay'ın aldığı karar, eleştınlere neden oldu • Yargıtay. fıkırlennın 'ulusal değer ve çıkarlara" ters> duştuğünu behrttığı Azız Nesın'e yonelık, "vatan haını, hırsız ve zımmetçı" suçlamalannın hakaret değıl, "dokundurma" olduğu kararına \ardı 4. Sayfada OLAYLARIN ARDENDAKİ GERÇEK Kamu Işçileri ve Hükümet Kamu ışçılerının 1995 yı- lında yenılenecek toplu ış sozleşmelerı konusunda Başbakan Sayın Tansu Çil- ler'ın uzunca bır suredır do- laylı bıçımde dıle getırdığı "ılk altı ayda sıfır zam" nıye- tı, sonunda Devlet Bakanı Bekir Sami Daçe'nın ağzın- dan resmen açıklanmıştır Aslında bu konu, bır kamu kuruluşu olmamasına karşın Anadolu Ajansı toplu ış soz- leşmesı goruşmelerınde de- nenmış, fakat uygulamaya konulamamıştır Toplu ış sozleşmesı 1994 Ekımı'nde yururluğe gırecek olan Turk Hava Yolları ıle HAVAŞ'ta ışveren adına ma- saya oturan ve Sayın Da- çe'nın sorumluluğu altında gorev yapan Kamu Işveren Sendıkaları (TUHİS) yonetı- cılen, oncekı gun masada ılk altı ay ıçın sıfır zam onererek başlangıç yapmışlardır Sayın Daçe nın, Başbakan tarafından verılen yetkı ıle yaptığı dunku açıklama, on- celıkle SHP'nın de ıçınde bulundugu koalısyon huku- metının ışçılere bakış açısını gostermektedır Bunun yanı sıra, ozelleştırılerek serma- yeye peşkeş çekılmek ıste- nılen kamu kuruluşlarında bu yolla yeni ışverenlere ko- laylık sağlamak arzusunun yattığı da yadsınamaz Enflasyonun yuzde 160'lara dayandığı bır or- • • • • Arkası Sa. 19, Su. 8 'de Universite butçe kıskacında Başlatılan projeler tamamlanamıyor, bınalar ısıtılamıyor, kıtap, dergı, bılgısayar ve eleman alınamıyor • 3. Sayfada Dursun Karataş Almanya'da' Le Fıgaro gazetesı Turk Carlos u olarak nıteledığt Karataş'ın Almanya'da olduğunu one surdu • 7 . Sayfada Avrupa'da goçmen telaşı AB ulkelerı, goçmen akınını durdurmak BORSA ûDtın 27 703 69 Oncekı 27 349 36 DOLAR ûDun 41200 Öncekı 41 050 MARK ÛDun 27 275 Öncek 27 050 ALTIN ûDun 500 500 Ûncekı 499 000 ıçın daha sert onlemler alıyorlar 1992 yılında sadece Almanya'ya eskı Yugoslavya'dan 123 bın goçmen geldı • 10. Sayfada Korsan kitap onlenemiyor Turk Yazarlar Bırlığı Başkanı Aygoren Dırım yasadakı yeni duzenlemelerın yetersız olduğunu savunuyor • 1S. Sayfada Samsuhspor yarı flnalde Federasyon Kupası nda yarım kalan maçın tekrarında Samsunspor- Kocaelıspor berabere kaldı Ilk maçı Samsunspor 2-0 kazanmıştı • 18. Sayfada Muzeler evlere şenlik 1994'te Turk muzelerınden çalınan ve basından gızlenen eserler hstelere sığmıyor • Arka Sayfada Bugiin Cumhupiyerie
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog