Bugünden 1930'a 5,447,148 adet makaleKatalog


«
»

"ev" deyince EMLAK BANKASID a h a U y g a r ( ı r Y a ş a m I ç ı n Cumhuriy71. n. SAYI26888 / 1HM TL (KDV ıçınde) KURUCUSU: YUNUS HASH (1924-1945) BAŞYAZARI: MAflfc NMÂ 0945-1991) Askerı keşıf uçağı ınşa halındekı bınaya çarptı. Telılikeli BirOyıuu. Sovyetter dağüıncaya ka- dar müttefıkimiz Ameri- ka'nın Türkiye'yi de kapsa- yan Ortadoğû ve Asya coğ- rafyasına bakışını "yeşil ku- şak" kuramı biçimJendirdi. "Komûnızme karşı en etki- Ii panzehir Islamdır" diye özetlencbilecek bu siyaset Anadolu'dan Uzak Asya'ya uzanan Sovyet sınırlannın güneyini kuşatan ülkelerde, Islamı kullanmak üzeriney- di. Laik Türkiye Cumhuri- yeti "yeşil İcuşak kura- mı'ndan çok zarar gördü, çünkü iilke içinde şeriatçıb- ğa yatınm. kimi zaman de\- let politikasına dönüştü. 12 Eylül yönetimi de bu \olda yanılgilara diiştü; ortaöğre- time zorunlu din derslerini koyduranlar, geleceğimiz açısından hiç de olumlu bir yatınm vapmamışlardır. Nevarki Müslümandün- yasında köktendinciliğin or- taya çıkmasıve Sovyetler'in de yıkılmasıyla biriikte, Amerika "yeşil kuşak ku- ramı"ndan vazgeçti. Bu strateji tarihe gömüldü; ama, işişten geçmiş; kökten- dincilik İran'dan başlaya- rak çoğu İslam Ulkesinde ortaJığı sarmıştı. • Uluslararası siyaset dün- yasında her değişim, koşul- İanıu da biriikte getirir; ABD'nin İslam dünyasına bakışı. yeniden oluştu, bu kezVVashington. köktendin- cilere karşı "ılımlı İslam"ı desteklemeye başladı." Yeni Dünya Düzenı" sosyal dev- leti dışlayan neoliberalizmi ekonomik temel saydığın- dan, toplumlarda ortaya çı- kan dengesizlikler laik yö- netimleri köşeye sıkıştınyor, köktendincitik yayüıyordu. Bu nedenle Şeriatçı ve Ay- dınlanmacı çelişkisinden doğan tartışmada "ılımlı İslam "a dayanan siyasal akımlann desteklenmoM, VVashington'un - çıkarian için daha ehven sayıldı. • Türkiye'de yapılan son kamuoyu yoklamalannda RP (Refah Partisi) birinci sı- rada görünüyor. RP'ye köktendinti dene- mez; ancak partinin "adil düzen" i ekonomide neofibe- ralizmi dışlıyor. de\letçiliğe dönük duruyor; siyasette öteki partileri "Batı taklıtçı- sı" sayan Refah lideri Erba- kan'ın "antıamerıkan" söy- lemi de biliniyor. Bu bakım- dan Türkiye'de "ılımlı is- lam" adı alünda ortaya çı- kacak kimi akımlann VVas- hington'dan desteklenmesi doğaldır. Böylece iç pontika- da seçenekler varatılacak, Refah'ın önii kesilecek. ül- kede vaygınlaşan şeriatçı politikalar arasında oyun alanı kurulacaktır. Son haftalarda iç poHtika- nın gündemine oturan " Fet- hullahçılık ola\ T'nın perde arkasında da bu oyun var- dır. Başbakan Çillcr de bu tehliketi oyunun içineginniş görünüyor. Fethullahçılar. milü eğiti- me, polise ve askeri okulla- ra sızmak yolunda çaba gös- teren bir cemaat ya da tari- katın müritleridir: medya ve iş vaşamında güçlenmiş- ler, zenginteşmişlerdir; yü- zii aşkın okul ve kursla ken- dilerine bağlı gençlik yetiş- tirmektediıier. Açıklandıği- na göre şimdilik siyasi parti kurmak gereğini duymu- yorlar. Refahçılara sıcak bakmıyorlar; ama, politika- ya perde arkasından kaül- mayı yeğtiyoriar. Başbakan Çiüer ile tari- kat lideri Fethullah Gü- len'in konuşması, Ameri- ka'nın Müslümanlık coğ- raryasındaki "ılımlı islam" tasanmının Ankara'yayan- sıması nudır?.. Bu sorunun yanıtmı " Ikinci vatanım Ameri- ka'dır" diyen Sayın Başba- kan verebiür. Medyada kimi gazete ve gazetecilerin bu o>una büe- rek veya bilmeyerek girdik- leri göriilüvor. Ancak laik Türkiye Cumhuriyeti bu oyunlaıia nereye sürükle- nir?. tşte bu sorunun yanıtı şimdiden açık seçik ortada- Cumhuriyet Hükümetin hazırladığı Taşkömürü Kurumu ile ilgili rapor açıklanıyor: İTK kapatdamaz • 5 Nisan ekonomik paketinin ardından, Taşkömürü Kurumu'na ait bazı işletmelerin elden çıkanlması gündeme gelince, gelen tepkiler üzerine Başbakan Tansu Çiller bir araştırma yapılmasını istedi. Devlet Bakanı Önay Alpago başkanlığında meslek odalan, kamu kuruluşlan ve üniversite çevresinden oluşturulan kurul, raporunu hazırladı. Raporda, "TTK'nin KİT olarak yönetilmesinden başka seçenek yoktur" denildi. • Kurulun raporunda, kurumun nasıl kurtulacağı konusunda şu öneriler sıralanıyor: Politik baskılardan etkilenmeyecek özerk bir yönetime kavuşturulmalı. Işçi sayısı 22 binden 17 bine inmeli. Işçi ücretlerinde seyyanen zamlardan vazgeçilmeli. îyileştirme için 1995 yıîında en olumlu koşullarda 139 milyon dolar, en olumsuz koşullarda ise 227 milyon dolar fînansmana ihtiyaç duyuluyor. Kurumun borçlan silinmeli. TÜREYKÖSE ANKARA - Devlet Bakanı ÖnayAlpago başkanlığında oluş- turulan Türkiye Taşkömürü Ku- rumu (TTK) Kurulu raporunda, "TTK mutlaka üretimini arttıra- rak devam etmelidir. TTK'nin bir KİT olarak yönetilmesinden baş- ka seçenek yoktur" sonucuna va- nldı. Alpago'nun bugün açıkla- yacağı raporda. politik baskılar- dan etkilenmeyecek bir yönetım modelıyle, ışçi sayısının azaltıl- ması, işçi ücretlenne seyyanen zamlardan vazgeçılmesi, kuru- mun borçlannın silınmesı, SSK ödeneklerinin getırdığı yükün üzennden alınması ve bazı iyileş- tırme yatınmlanyla TTK'nın ya- şatılması ıçın 1995 yılında en olumlu koşullarda 139 milyon do- lar, en olumsuz koşullarda ıse 227 milyon dolar fınansmana ihtiyaç olduğubelırtildı. Raporda aynca, kurumun, öngörüldüğü bıçımde ıyıleştınlmesi durumunda, en olumsuz koşullarda bıle, 2000 yı- lında en çok 102 milyon dolarlık bir sübvansıyona ihtiyaç duyaca- ğı görüşüne yer venldı. 5 Nısan kararlan ile Armutçuk ve Amas- ra Taşkömür lşletmelen'nın özelleştınl- mesi veya kapatılması yoluyla TTK'nin küçültülmesı veya ıyileştırilmesi öngö- rülüyordu. Bu kararlann ardından gelen yogun tepkiler üzenne SHP lıden ve Başbakan Yardımcısı Murat Karayakjın devreye girmış ve Başbakan Tansu Çil- ler'in de onayıyla TTK konusunun araş- PeÜas'ın sessiz • Kamunun lastık giderinin yûzde 85'i ile Hava Kuvvetleri'nin uçak Iastığı ihtiyacıni karşılayan ve Iranlı işadamına satılan Petlas'ın modernızasyonu için eski Kamu Ortaklığı Idaresi'ne 1989 ve 1991 yıllannda gönderilen iyileşrirme projelennin gözardı edildiği belirlendi. • Petlas yabancı uzman raporunda "K. Amerika ve Japonya'nın dışında en modern ve ılen olanlardan bindır. Büyüklüğü ıtibanyla dünya tektır" denılıyor. • 19. Sayfada GUNDEM MUSTAFA BALBAY İnönü ile Söyleşi... SHP'nin eski Onursal Genel Başkanı, Izmir Milletvekili Erdal İnönü, açıklamasını yapıp ke- nara çekildi. Şimdi her- kes, bunun üzerine yeni politikasını saptamaya çalışıyor. Siyasi yaşamımızda alışık olmadığımız bir bi- çimde, koltukları kendısi terk eden İnönü, genel başkanlığın ardından, onursal genel başkanlığı da kendisi bırakarak bu geleneğini sürdürdü. Inönü'nün açıklaması, MArkasıSa.l9,Sü.3'te Uzanlar TOE'yi yoketti • 1955 yılında kurulan ve Tûrkiye'nin ilk otomotiv tesisi olan TOE'nin sonu da Uzanlar'ın elıyle geldi. TOE dört defa satışa çıkanlmasına karşın alıcı bulamadı. 1993 yılında tekrar satışa çıkanlan ve Uzanlar'a ait Süper Oto'nun talip olduğu TOE 80 milyara özelleştırildi. • 10 gün sonra da kapısına kilit vuruldu. Uzanlar 447 çalışanı da kapının önüne koydu. Emlakçılann 600 milyar değer biçtığı TOE 80 milyara Uzanlar'a geçti. • 9. Sayfada tınlması için Devlet Bakanı Önay Alpa- go başkanlığında bir kurul oluşturulmuş- tu. Kamu kuruluşlannın yanı sıra üniver- siteler ve meslek odalannın da katıldığı kurulun çalışmalan sonunda hazırlanan raporda dıle getirilen bazı görüşler özet- le şöyle - -Türkiye'ningündemindekitaskömü- rüne dayalı yeni enerji santrallan dikka- te alınmasa dahi, önümüzdeki yüJarda en az4 milyon ton civannda bir arz açığı bu- lunmaktadır. Ucuz ithal kömiir ve ucuz ithal hurda demir gjbi, bugün için cazip görünen pazar koşullanna dayanarak kendi hammaddclcrini değeriendinnek- ten uzaklaşan bir politikanın ülkemiz ekonomisine hem bugün hem de gelecekte ciddi zarariar vereceği muhakkak görünmektedir. - Yatınm yapılmaksızın ve ger- çekçı ıyıleştırme projelerine da- yanmaksızın süren gelişmeler, maden işletmeleri için kapanma anlamına gelmektedir. Bu da ül- ke yaranna değildır. - Kurum. kolayca dışandan sağlanabikcek hizmetleri üreten servislerini, uygun projelerle dev- redecek ve verüstünden önemli ÖH- çüde çeldlecektir. - Kurum yönetimi özerk ve ıstikrarlı bir yapıya kavuşturula- caktır. - Mevcut mali yapı süratle ıj> leştirilerek gecikme zamlan, sos- yal yardım ödenekleri gjbi finans yükü kalemler smrlanacaknr. - Işçi ücretlerine seyyanen zamlardan vazgeçilerek ış değer- Iendirmesine dayalı, üretken sı- nıflan kollayan ve kurumun ger- çekleri ile bagdaşacak bir teşvik- li ücret sıstemi u>gulanacaktır. - tyileştirnıeler sonunda, 4 yıl süreye yavılı olarak yapılan top- lam 27S mihon dolar tutannda yaürun ile tüvana kömür üretimi şu andaki \ıllık4.6 milyon tondan, 2000 yıhnda 7.6 milyon tona yükselecek- tir. Satılabilir kömür üretimi şu andaki yıllık 2.8 mihon tondan 2000 yıhnda 4.6 mihon tona yükselecektir. - Yerüstü işçilennm büyük oranda ye- raltı servislerine çekilmesi ve doğal M Arkası Sa. 19, Sü. 8'de Askeri uçak binaya çakıldı: 3 asker şehit • Askeri uçaklar peş peşe düşmeye başladı. Dün de Istanbul ve Erzurum'da 2 askeri uçak yere çakıldı. Istanbul'da Kara Kuvvetleri'ne ait Dornıer tipi uçak inşa halindeki binanın üzerine düştü. Uçakta bulunan 2 üsteğmen ile bir astsubay şehit oldu. Erzurum'da da düşen uçağm pilotlan paraşütle atlayarak kvırtuldu. Haber Merkezi - Kara Kuvvetlen'ne ait Dornier-28- D2 tıpi bir uçak dün Istan- bul'da irtibat uçuşu sırasuıda ınşaat halındekı bir binanın üzerine düştü. Uçakta bulunan iki üsteğmen ile bir astsubay çavuş şehit oldu Erzurum'un Çat ilçesı yakınlannda duşen F-4 tıpi savaş uçağında bulu- nan ikı pilot, paraşütle atlaya- rak kurtuldu. Bu kazalarla bir- iikte bir hafta ıçınde dört aske- ri uçak düştü. Istanbul'da Samandıra As- keri Havaalanı'ndan dün saat 13.10 sıralartnda havalanan 28-D2 tipı asken uçak, kısa bır süre sonra Ümraniye-Alem- dağ üzennde seyrederken bır- den ırtıfa kaybetmeye başladı. Önce teken, sonra da kanadı kopan uçak. boş bır alana ın- meye çalıştı. Ancak uçak pılo- tu gerekli manevralan yapa- mayacağını anlayınca, ölü sa- yısının artmaması ıçın bılinç- li olarak ınşaat halındekı, RJ- za Çiçek'e ait bır binanın üze- nne düştü Kazada, uçakta bu- lunan Pilot Üsteğmen Seba- hattin Üremiş, Astsubay Üst- çavuş Yalçuı Ercan ile Ûsteg- men Sunav Atilla yaşamını yı- tirirken bınada da büyük hasar meydana geldı. Görgü tanıklan kazayı şöy- le anlattılar: "Uçak düşmeden önce çok alçaktan uçuyordu. Birden ar- kasından dumanlar çıkmaya başiadL Pilot, önce yakınlarda bulunan futbol sahasına in- mek istedi, ancakorada top oy- nayan çocuklar vardı. Biraz daha havalandı. Bu sırada pi- lot uçağın kapısmı açıp aşağı- da bulunanlara kaçın şeklinde işaret yapü. Daha sonra da in- şaat halindeki binaya çarptı. Çarpma sonucu çok şiddetli gürültü oldu. İnşaaOn kolonla- nnın yıkıldığını gördük. Olay yerine geldiğimizde etrafta ce- set parçalan vardı.' 1 Kara ve Hava Kuvvetlen M Arkası Sa. 19,Sü.3'te Şeriatçı örgiit lideri soygıın sanığı Milli Cençlik vakfı müdürü Şanhurfa'da soygun yaparken yakalanan 7 kişinin Islami Direniş Erleri Örgütü'nün üst düzey yöneticileri olduğu ortaya çıktı. Şanlıurfa Ağır Ceza Mahkemesi'nde sıradan bir olay gibi açılan dava, örgütü kuran ve lideri olan 'Agit' kod adlı Süleyman Boynukara'nın anlatımlan sonucu seyir değiştirdi. Boynukara için idam cezası isteniyor. Yeni bir şerlatçı örgüt Hizbullah ve îslami Büyük Doğu | Akıncılar Cephesi'nden (ÎBDA-C) sonra, şiddet yanlısı radikal Islamcı örgütlere bir yenisi daha eklendi. Soygun ve gasp yaparken yakalanan Süleyman Boynukara, Enes Bakırcı, Abbas Boynukara, Ahmet Altun, Gaffar Kurt, Abdullah Taşkm ve Ibrahim Ağırtaş'ın, 1993 yılında tslami Direniş Erleri Örgütü'nü kurduklan bildirildi. Refah Mısır'a gönderdi "îslami Direniş Erleri" örgütünün lideri Süleyman Boynukara, RP'nin "referansıyla" gittiği Mısır'da, El- Ezher Üniversitesi tlahiyat Fakültesi'nde bir süre eğitim gördü. Boynukara, şeriat amaçlı çalışmalanna burada başladı ve El-Ezher'deki Türk öğrencilerin "abisi" olarak biliniyor. Oradaki öğrencilere, isterlerse silahlı eğitim için kendilerini Lübnan'a götürebileceğini söyledi. • 4.Sayfada Toplumsal cinnet... Bayındır Barajı'ndaki vahşetin fotoğrafi. Bir ailenin acı sonu. (Fotograf: AA) Eşi ve 2 çocuğımu vurup uıtüıar etti • Ankara'da oturan 4 kişilik Acay ailesinden üçü ölü bulundu. Anne Herdem, 1.5 yaşındaki Okan ve 7 yaşındaki ağır yaralı Başak, aile reisi Aliyar Acay'ın kurbanı oldu. 19. Sayfada CevahirKaya(25) Enver Kaya (32) SongülHalilçetik(28) Erdal Aksu (28) w w Oğretmen, 3 öğretmeıı,l polisi öldürüp kaçtı • Diyarbakır'da öğretmenlerin tartışması cinayetle bittı. Erdal Aksu, Songül Halilçelik, 5 aylık hamile Cevahir Kaya ile eşi Enver Kaya'yı öldürdü. Hikmet Kaya ağır yaralandı. Silah sesine gelen komiser yardımcısı Kurbani Akbağ'ı da öldüren öğretmen Erdal Aksu kaçtı. M 19. Sayfada Kaybolan güven ve şiddet ERDAL ATABEK Ansızın bir öfke krizine kapılarak tanıdığı kişileri ya da yakınlannı öldüren, bu arada kendine de kıyan kişi neyi anlatıyor? Şiddet ve yok etme ıtilışınin arkasındakı bi- rikım nedırve nerelerden gel- mektedir? Toplu şiddet olay- lan, toplu bır linç. toplu bir yakma, toplu öldüıme olayla- n gerçekten o hedeflerle ne derece ılgilidir. Başka biri- kimlerin artık zaptedilmez öfkesi mı o anda hedef olanı yok etmeye yönelmektedir? Televızyonlann 'reality show'lan, gazetelerin aynn- tılı cinayet haberieri, mafya öyküleri mi bu olaylann özendiricilen olmaktadır? Yoksa başka sosyal faktörler mi toplumu bir şiddet ortamı kılmaktadır? Toplumsal değişimın çok hızlı olmasının, yerleşik de- ğer yargılannın sarsılıp yeni değer yargılan oluşmaması- nın kişiler üzerindekı etkıle- ri çok önem taşımaktadır. 'Anomi' denilen 'normlaruı yitirümesi' insanı boşlukta bı- rakır; ınsan toplumuna da, yaşadığı hayata da, kendine de yabancılaşu-. Birdenbire o zamana kadar kabul ettiğiniz değerlerin 'aptalhk' olduğu- M Arkası Sa. 19, SiL8 y de Nesin'den yaı^ıya tepki • Yargıtay Hukuk Dairesi'nin, Aziz Nesin'in milli değerler ve ulusal çıkarlara ters düşen fıkirlere sahip olduğunu öne sürerek ünlü yazara bu tür hakaretlerin yapılabileceği görüşüne varması, Nesin'in büyük tepkisine yol açtı. Yazar Aziz Nesin, "Türkiye'de en güvendiğim adalet idi. O da güvenilmez duruma geldi" dedi. Aziz Nesin, Alman Stern dergisinin kendisiyle yaptığı röportajda Türkiye'de insan haklannın ihlal edildiğini, Güneydoğu'da baskı yapıldığını söyledi. Yaşar Kemal de aynı dergiye bir süre önce yazı yazmıştı. • 4.Sayfada Ateskes sözde kaldı Kafkasya'da önceki gün ateşkes anlaşması yapılmasına rağmen Ruslar Çeçenlerin mevzilerını bombalıyor. • //. Sayfada Kazakistan'dan Rus göçfl Kazakistan'ın bağımsızlığını kazanmasından sonra iki halk arasında toplumsal gerginlığın artması üzerine Ruslar anayurtlanna geri dönüyor. M 11 Sayfada Memur zammına İki taslak Maiiye Bakanlığı, ait düzey memur maaşlanna yü2de 35 ile yüzde 20 ve yüzde 25 ile yüzde 15 oranlannda artış yapılmasını öngören iki ayrı taslağı Başbakan Çiller'e iletti. • 8. Sayfada Haberde insan unsuru Mithat Bereket de Kanal D'de sinema tekniğiyle bağımsız programlar gerçekleştırecek. • 17. Sayfada Oscar adayları açıklandı Amenkan sinemasının en büyük ödülü Oscar için yanşacak adaylar dün açıklandı. Robert Zemeckis'in yönettığı "Forrest Gump" filmi on üç dalda Oscar'a aday gösterildi. • 15. Sayfada BORSA ûDün 27.349.36 Oncekı 26.997.03 DOLAR Dun 41.050 Ûncekı 41.075 MARK ODun 27.050 önceki 27.050 ALTIN ûDun 499.000 Önceki 498.300
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog