Bugünden 1930'a 5,454,328 adet makaleKatalog


«
»

14ŞUBAT1995SALI CUMHURİYET SAYFA HABERLER Demirel, îbo Shotfda • ANKARA (Cumhuriyet Biirosu) - Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, ses sanatçısı Ibrahım Tatlıses'i kabul ederek. bir süre görüştü. Tatlıses. Cumhurbaşkanı Demirel'i, kendısınin hazırlayıp sonduğu "Ibo Show" programına konuk olarak davet ettiğini söyledı. Tatlıses, Çankaya Köşkü'nden aynlırken gazetecilenn sorulannı cevaplandırarak Interstar Televizyonu'nda yayımlanan programında bır devlet adamını konuk etmesı yolunda seyircilerden yoğun talepler geldığını söyledi. Bu isteği Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'e ilettifini anlatan Tatlıses, Cumhurbaşkanf nın da "ramazandan sonra olması" kaydıyla bu talebı olumlu karşıladığını sövledı. Gökçek'ten uyan! • ANKARA (AA)- Büyükşehır Beledıye Başkanı Melih Gökçek. bugünden itibaren, belediyeye su borcu olan hastanelerin ve tüm kamu kurumlarının sulannı kesmeye başlayacaklannı söyledi Gökçek, belediyenın. kamu kurumlarından l trilyon 200 mılyar lıra cıvannda alacagının bulunduğunu bıldırerek, "Biz Sosyal Sigortalar Kurumu'na sigorta borcumuzu. vergimizi odemeyince derhal bütün gelirimızden hukümet tarafından kesinti yapılırken. hükümete bağlı tüm de\!er dairelen su paralannı ödememekte ısrar ediyorlar. Böyle adaletsizlik olmaz" dedi. Karasoy ve Artan toprağa verildi • ANKARA (L BA) - Ha\a Pilot Korgeneral Oktay Karasoy ile emekli Topçu Kıdemli Alba> Niyazi Artan"ın cenazelen Kocatepe Camii'nde kılınan öğle namazının ardından toprağa verildi. Cenaze namazına Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'le beraber Genelkurmay Başkanı Orgeneral Ismaıl Hakkı Karadayı, Mıllı Savunma Bakanı Mehmet Gölhan. MİTy Müsteşan Sörrmez KöksaJ, 1 * r ı Emniyet Genel Müdûru * * Mehmet Ağar. çok sayıda milletvekili, üst düzey bürokrat. yüksek rütbeli subaylar ile kalabalık bir halk topluluğu katıldı. ANAP'ta kongre yanışı • ANKARA (AA) - ANAP'ta bu hafta sonu 9 il ve 3 merkez ilçede kongre gerçekleştirilecek. Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'nun geçen ay yapılan toplantısında alınan karar uyannca. Ankara, Elazığ, Burdur, Edirne \e Aksaray il kongreleri 18 şubat cumartesi günü, Istanbul. Samsun, Kınkkale ve Uşak il kongreleri ile Elazığ, Burdur ve Edirne merkez ilçe kongreleri de pazar günü yapılacak. Maden-Sen şube • İZMİR (Cumhuri>et Ege BürosufTBMM'ye hakaret ettiği savıyla 3 yıla kadar" ağır hapis ıstemiyle yargılanan Maden-Sen lzmir Şube Başkanı Ayhan Ozkaya. ilk duruşmada beraat etti. lzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dün yapılan yargılamada savcı, sanık Ayhan Özkaya'nın 12 ekimde düzenlenen basın toplantısında topluluğa, "Düşünenler hapıste. vurguncular Meclıs'te" sloganını attırarak TBMM'nin manevi şahsiyetine hakaret ettiğini öne sürdü ve TCK'nin 159/1 maddesine göre cezalandınlmasını istedi. Güneydoğu'da operasyon • Haber Mcrkezi- Bitlis, Diyarbakır. Batman ve Siirt'te sürdürülen operasyonlarda 6 PKK'lı öldürüldü. 15"ide yakalanarak tutuklandı. Olağanüsrü Hal Bölge Valiliği'nce yapılan açıklamada Bitlis'in Hizan ilçesi Dönertaş Köyü yakınlannda 2. Diyarbakır"ın Dicle ilçesi Kurşunlu Köyü bölgesinde 2, Batman'ın Sason ve Siirt'in Eruh ilçelen kırsal kesiminde 1 PKK'linin öldürüldüğü, operasyonlarda ve çatışmada yakalanan 15 PKK'iinin de sevk edıldikien adli merciierce Uıtuklandığı belirtildi. Öte yandan Adana'da Mehmet Payan adlı yurttaş kahvehanede kimliği meçhul kişiierin sılahlı saldınsında öldürüldü. Sosyal demokrat kesimde tnönü'nün açıklaması için ağırlıkh değerlendirme: Iııöııü 2• skandalı öıılediANKARA (Cumhuriyet Bürosu)- E>.kı SHP Genel Başkanı Erdal İnönü'nün, solda bütünleşme içın "ÇatıCHPolnıa- iryönündeki çıkışı. SHP ve CHP'de olumlu karşılandı. Hcr ıkı partide görcv yapanlar, İnönü'nün. 18 şubat cumarte- si günü yapılacak bütünleşme kurultayı- nın, 28 ocaktakine benzer bir "fivas- ko"ya dönüşmesını önlemeye >önelık müdahalede bulunduğu genel kanı.sinı dile getirdiler. SHP'li kaynaklar, İnönü'nün, SO- DEP'ın kuruluşundan bu yana CHP'nın yenıden açılması hedefinı güttüğünü anımsatarak. şu görüşleri savundular. " İnönü, bu çıkışı 28 ocakta yapsaydı, aynı etkiyi göstermezdi. O zaman sürtüş- menin nedeni genel başkanlıktı. Şimdi ise çatı meselesinde büy ük bir kanşıklık \ ar- dı ortada. Murat Karayalçın, kurultay- dankaçmavaçalışıyordu. Bununçokda- ha ağır faturalan olacağını gördü İnönü. O yiizden müdahaie etti. Açıklamasnla. iki genel başkanı da tasfiye etti. Onursal Genel Başkanlığı'nıçekerek.şuandakili- derlerin de onursal genel başkaniığını ön- iedi." CHP Genei Başkanı Deniz Baykal, • İnönü'nün, "Çatı CHP olmalf istemi, SHP ve CHP'de olumlu karşılandı. Genel kanıya göre İnönü, ikinci bir fiyaskoyu önlemek için müdahalede bulundu. Baykal, İnönü'nün açıklamasının, psikolojik rahatlık ve ferahlık getirdiğini belirtti. Cumhuri>et'c yaptığı değcrlendırmcdc. İnönü'nün böyle bir açıklama vapması- nı olumlu bulduğunu >ıneleyerek, "Ye- rinde bir girişim oldu. Doğal karşılıyo- rum. Erdal Bey 'in susması beklenemez- di. Çatu zaten CHP olacaktı. Bu açıkla- ma. olayı psikolojik olarak da rahatUttı. Ferahlık getirdi" dedi. Senaryo yazıfayordu SHPHatay Milletvekili OmırKumba- racıbaşı. tnönü'nün açıklamasının. her- ke* ıçın yol göstencı ve uyancı olduğu- nu dıle getirerek. "Tekrar bir tatsızltğın çıkması ihtimali gittikçe güçlcni\ordu. Bazı çev rvler, kendi kişivl çıkarian nede- ni) le çatı olaunı tartışma konusu yapa- rak. belki de parîiyi kapatmama> a kadar gidecekbir projeyisenaryotandınyorlar- dı. Ona karşı ciddi bir uvandır" diyc ko- nuştu. SHPGazıantcp Milletvekili Abdülka- dir Aleş, hangı parti çatısı altındu birle- şilecegı konusunu baştan bcn anlamlı bulmadığını kaydettı vc "İkiparrininge- rek örgütlerine. gcrek üyelerine. herhan- gi bir biçimde bir haksı/lık vapılmadaa, hangi çatı altında olursa olsun bütünleş- me. hepimi/in isteğiy di, arzusuydu"görü- şunu .savundu. CHP Genel Sekreten Adnan Keskin. olaya. bir parti şovcnizmı ile bakmadık- larına dikkat çekerek. " Tarihi geçmişi, Türki>e'nin sivasi realitesi, birleşmenin CHP çatısı altında »Imasını gerekli kıln jordu" dedi. "Sosyal demokratlar top- lumda önümü/dcki günlerde ciddi bir açılını vapacaklarsa, wsyal demokrat düma gorüşünün sivasal organizasyoiıu, bir çekim mcrkezi haline gelecekse. bu- nun CHP çatısı altında olması zorunluy- du" düşüncesini vurgulayan Keskin. söz- lerını şöyle sürdürdü: "Sayın İnönü, bu gerçeği, baştan beri zaten ifade diyordu. SODEP'in v« SHP'nin. CHP'nin kültiir mirasçısı ol- duğunu sö\lü\ordu veo kültüriin yaşan- masını sagİamak uğraşısı olduğunu kidia edipgeliyordu. Yıllardırbu doğrulanko- yanbirsiyasctadamının, Iürkiyc'ninsi- yasi realitekrini dikkate alarak, böyle bir yaklaşım ile ortaya çıkması bizim için mutluluk kaynağı olmuştur. Bu olay, bü- tünleşmenin daha yumuşak bir /eminde geçmesinc, katkı \apafaktır. Kcndisine teşekkür ediyoruz." CHPGenel Başkan Yardımcısı AliTo- puz da, İnönü'nün, misyonunun gerek- tirdiği sorumluluk duygusu ıçınde kendı kanaatini söylediğini bclirtcrck, şunlan söyledi: "Aslında bu işin CHP çatısına doğru gittiğini görmemek için insanın gözünün kör olması gerekiyordu. Yanlış içine gir- diler Murat Karayalçın ve arkadaşlan. Hâlâ da yanlışta ısrar ediyorlar. Bence, önümüzdeki günlerde bu yolda düşünce- sini ortaya kovan başka kimseler de kuş- kusuz çıkacaktır. Çatı konusu, sorun ol- maktan çıkacak." Cüçlü isimlerle kabinenin daha kararlı hale geleceği ileri sürülüyor DYP, CHP ve yeni bakanlara hazır BLLENTSARIOGLl ANKARA - Solda bütünleşmenın CHP çatısı altında olması durumunda Başbakan Tansu Çiller'ın istifa etmesine gerek olmadan bakan değişikliklerine ilışkin listenin Çankaya Köşkü'ne sunulacağı formülüyle rahatlayan DYP yönerimi. sosyal demokrat kanattaki güçlü isimlerin kabineye girmesinın umutlan arttıracağı görüşünü taşıyor. Orman Bakanı Hasan Ekinci. CHP çatısının hükümet programına ılışkın olarak hiçbır sorun doğurmayacağını belirtırken DYP Genel Başkan Yardımctsı İbrahim Yaşar Dedeiek. yeni hükümete karşı tek uğTaşın TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk kanadından geldiğını öne sürdü. DYP'nın. Dışişleri Bakanlığı içın 'etkinltği' kanıtlanmış olan ve bütünleşme kurultay ı öncesinde üzerinde uzlaşılan HikmetÇetin'i istediği belirtildı. Cumhuriyet'in sorulannı yanıtlayan Çiller'eyakın DYP'li bir bakan, Dışişlen Bakanlığı'nın hükümet açısından a\n bir önemi bulunduğunu vurgulayarak şöyle dedi: "Bazı bakanlıklar uzman işidir. Bazı görevlere teknik adamlann gelmesi gerekir. Dışişleri de teknik bir görevdir, çok bo>utian olan bir iştir. Sa\ın Kara>alçın konusunda bir rahatsı/.lığımı/ >ok. ancak Hikmet Çetin bu görevi u/un süre basanyla sürdürdü. Dışişleri'nde etkin oiabilecek. bu işlerin uzmanı olan birisinin gelmesinde yarar olabilir. Tabii ki. bizim kesinlikle bu konuda bir etkimiz olamaz." Orman Bakanı Hasan Ekinci de Cumhuriyet'e. SHP Onursal Genel Başkanı Erdal İnönü'nün çıkışıyla bütünleşılecek parti olarak adı ağırlık kazanan CHP'nin. hükümet için hiçbır farklı durum yaratmayacağını belirtti. Sosyal demokrat kanattaki yeni bakanlann belırlenmesi konusunda DYP'nın biretkısı olamayacağını vurguîayan Ekinci. ~Ancak bakanlık konusunda adı geçenler bi/im için bir rahatsızlık yaratmaz. \'eni \e güçlü isimlerin kabineye gelmesi hükümerin daha kararlı gitnıesini de sağlar. Yeni bir güç olur, kamuoyunun umudu da artar" dedi. 'İçimde olumlu bir his var' D\ r P Genel Başkan Yardımcısı İbrahim Yaşar Dedeiek. Cumhuriyet'e. Hikınet Çetin'in hükümet açısından 'fevkalade uyumlu' olduğunu ve DYP kanadının kabine konusunda bir sıkıntısı bulunmadığını belırterek "18şubattan sonra pek çok şeyin önü açılacak. Her şe\ çok güzel gelişecek. Sosyal demokratlaria bu işin devam edeccği hissi var içimde" dedi. Cumhurbaşkanı Süleyman DemireTin. Çiller'e uyan olarak algılanan sözlerini daha sonra açıkladığını ve Demirel'm değerlendirmelerinin spekülasyon konusu yapılması nedeniyle istenmeyen bir durumun oluşruğunu söyleyen Dedeiek. "Bizde sıkınfı yok. Biraz Sayın Cindoruk tarafından bu işlerle ilgili uğraşma var. Sayın Cindoruk. hükümetle ilgili görüşmeler yaparak tarafsızlığını bozuşor. Çok istiyorsa, Meclis Başkanlığı'ndan aynlıp gelir politika yapar" dedi. Dedeiek. "Cumhurbaşkanı ile sonın kalmadığına göre Başbakan kendi istifasını da sunabilir mi" sorusuna. "Neden istifa verip >eni baştan protokolle uğraşıbın? Ni>e hükümet krizi yarataJım?" karşılığını \erdi. Dedeiek, CHP çatısı ile koalisyonun sürdüriilmesi konusunda hiçbir hukuksal sorun bulunmadığını savundu. Cindoruk'a sert eleştiri DYP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Küçükel de düzenlediği basın toplantısında geniş tabanlı hükümet formülü öneren TBMM Başkanı Cındoruk'u, üstü kapalı olarak siyasi ıstıkrarsızlığa gidecek arayışlarda bulunmakla suçladı Küçükel, geniş tabanlı hükümet senaryosunu eleştirirken şunlan söyledr "*Kim yapryor bunu? TBMM gibi onurlu bir başkanlık görevini uhdesinde bulunduran ve hatta DN P'nin genel başkaniığını yapmış, Türkiye'de kanş kanş rejimin ka\gasını yapmış olan bir siyaset arkadaşımız. Geniş tabanlı bir hükümet arayışının kendisine özgü bir vazife olmaması lazım. Kendisi her şeyden ev vel polirikalann ötesinde yapmış olduğu yemine saygılı olmak mecburiyetindedir. Eğer geniş tabanlı hükümet kunılacaksa o yetki kime verilmişse o beiiidir. Reisicumhur kime bu yetkiyi verecefcse, bu onun vazjfesidir." ÇtZMEDEN YUKARI / MUSA KART TBMM Başkanı Cindoruk, ANAP lideriyle Meclis gündemini görüştü Yılmaz: Seçim konusunda uzlaştık ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Par- lamentonun daha venmli çalışması için ata- ğa geçen TBMM Başkanı Hüsamettin Cin- doruk. ANAP Genel Başkanı Mesut Yıl- maz'la görüştü. ANAP lıderi Yılmaz. TBMM Başkanı ıleTürkıye'nın "bu hükü- metle yoluna de\am edemeyeceği" % e en on- celikli sorununun erken seçım olduğu konu- sunda uzlaştıklannı belirtti. Cindoruk. erken seçim için Meclis'in görev süresinin 4 yıla indirilebileceğini söyledi. Cindoruk. ANAP lıderi Yılmaz'ı dün TBMM'de kabulünde. Meclis gündemınde pek çok yasa tasansı ve önerısi bırıktiğini belirterek, bunlan sıraya koyduklannı anım- sattı. Cindoruk. içtüzüğün değiştirilerek, Mec- lis'in daha verimli çalışmasına ve üzerinde tartışma olmayan yasalann daha hızla Ge- nel Kurul'dangeçınlmesıne gerek duyuldu- ğunu vurgulayarak, bütün siyasi partilerin Seçım Yasası'nın değıştinlmesini istedik- lerini, bu konuyla ilgılı hazırlığın da kısa za- mandavpartilere sunulacağını söyledi. Cin- doruk, Meclis'in hergün I saat veya hafta- • Yılmaz, görüşmeden sonra yeni hükümet senaryolan konusunda somut modeller üzerinde durmadıklannı belirterek, "Anlaştığımız konu, Türkiye'nin bu hükümetle daha fazla yoluna devam edemeyeceğidir"dedi. da yanm gün daha fazla mesai yapmac ı ge- rektığinı vurguladı. Yaklaşık 1.5 saat süren görüşmcnin ar- dından gazetecılenn sorulannı yanıtlayan Cindoruk. erken seçım içın. MeclıOn gö- rev süresinin 4 yıla indirılebıleccğını söyle- di. Cindoruk. "Bu konuda shasipartiler bir- leşerek bir anayasa değişikliği getirebilirler. Benim bu konudaki fikrim açıktır. Beşyıllık dönemler hiçbir zaman Türkive'ye yarar sağlamadı" dedi. Cindoruk. bir soru üzcrine görüşmede ANAYOL konusunu ele almadıklannt söy- leyerek. "Zaten o benim konum değirdedi. Mesut Yılmaz da son dönemde parlamen- toyu >ıpratmaya yönelik yoğun bir kampan- vavaşandığını ifade ederek."Yaptığım vıırt gezilerindc bu kampanyanın vatandaşın üze- rinde belli ölçüde etkili olduğunu müşahade ettim"dedi Bu saldınlann doğrudan demokrasiyeyö- neldığını söyleyen Yılmaz, Cindoruk'un kcndilerine önerdiği öncelik sıralamasını inceledıklerını. ancak Türkiye'nin enönce- lıkli konusunun seçim olduğunu bildirdi. Yılmaz. görüşmenın ardından. yeni hükü- met senaryolan konusunda somut modeller üzennde durmadıklannı belirterek. "Muta- bık olduğumuz konu, Tü rki>e'nin bir erken seçim ihtivacı ile karşı karşıya olduğu ve bu hükümetle daha fazia yoluna devam edeme- yeceğidir"dedı. Yılmaz, "Sayın Cindoruk, her halükârda seçimin Türkiye için kaçınık- maz bir zarurct haline geldiği ve bu konuda anayasa değişikliği \e>a kanunla bir dü/en- leme >apılmasının gerekli olduğu görüşün- de olduğunu bana bir kez daha teyit etmiş- tir"açıklamasında bulundu. 'Kişilikli hükümet ortaklığı istiyoruz' • Bütüleşmeden sonra oluşturulacak yeni kabine için, şimdiden bakan adaylan isim- lendiriliyor. SHP'den 7, CHP'den de 4 bakanın kabinede yer alabiieceği ifade edilıyor. IŞIKKANSU AıNKARA-SHPveCHP'liler birleşme sonrası için 'kişilikli' hükümet ortaklığı isteklerini di- le getiriyorlar. SHP'liler, hükü- met protokolünde yaşama geçir- mek istedikleri demokratikleş- me ve benzeri konular için ciddi bir takvim oluşturulmasından yana olduklannı bildırirken ye- ni kabineye. SHP'den 7, CHP'den 4 kişinin bakan olarak alınabileceği ileri sürülüyor. SHP ve CHP'nin 18 şubat cu- martesi günü HikmetÇetin'ın li- derliğinde birleşmesi sonucu oluşturulacak yeni kabinede, sosyal demokrat görüşün daha ağırlıklı bir biçimde temsil edil- mesi tartışılıyor. Kimileri. CHP adının alınmasıyla birlikte. eski hükümetin düşerek yeni hükü- met kurma koşulunun yeniden gündeme gelebileceğini ifade ederken bazı çevreler, zaten DYP-CHP ortaklığı dışında bir gelişmenin bu koşullarda ger- çekleşmeyeceğini dile getiriyor- lar. SHP Gaziantep Milletvekili Abdülkadir Ateş. bütünleşmiş sol açısından önemli olanın DYP ile yeniden bir araya gelerek bundan sonraki hükümet çalış- malanna ilişkin ciddi bazı hedef- lerin saptanması ve bugüne de- ğin yaşama geçirilemeyen konu- lar içın bir çalışma takviminin oluşturulması gerektiğine değin- di. Ateş, ekonomik konularda. özelleştirme ile ilgili olarak da- ha tutarlıtavırtakınıImasını iste- di. SHP Hatay Milletvekili Onur Kumbaracıbaşı da yeni hüküme- tin kurulmasından yana ta\ ır ko- > arak. "Şu andaki hükümet pro- tokolü iyi bir protokoldür. Ona eklenecek fazla bir şey olacağını sanmıvorum. Ama daha önenıli- si,ciddi bir takvimin yapılması ve artık protokoldeki konulann ya- şama geçirilmesidir. Çünkü. pro- tokol güzelce yazılıp rafa kaldın- lacak bir eser değil. Bir çalışma programıdır"dedi. CHPGenel Başkan Yardımcı- sı Alı Topuz. hükümet ortaklığı devam edecekse. bugünkü per- formans ile yürütülemeyeceğine dikkat çekti ve ~İktidarda,daha tutariı. etkin. boşluğu dolduran, mekanizmay ı doğru işleten ve çı- kışyolunıı doğnı beliıieyen fark- lı bir hükümet biçimi ortaya ÇH kacaksa.CHP,elbetteosonımlu- luğun altına girer" dedi. Birleşmenin gerçekleşmesin- den sonra Hikmet Çetin'in baş- bakan yardımcılıâı yapacağı ka- binede 7 SHP kökenlı. UletHP kökenlı bakanıngöre\ vıpabıle- ceği ileri sürülüyor kulı.slcrde dıle getirilen bakan adaylan şun- lar: SHP kökenlilcr: Seyfi Ok- tay(adalet). Aydın Güven Gür- kan(devlet). ErmanŞahin(dev- let). Ercan Karakaş(devlet). Ta- hir Köse (turizm), Onur kumba- racıbaşı (dışişleri). Abdülkadir Ateş (çalışma ve sosyal uü\en- lik). CHP kökenliler: Adnan Kes- kin (sanayi veticaret). Algan Ha- caloğlu(bayındırlık veıskfın) İv mail Cem (kültiir). Mehınol Se- vigen (dcvlct). İrfan Gürpı- narldevlet). POLITIKA GUNLUGU HİKMET ÇETİNKAYA Hoca'nın İftarı... Erzurumlu emekli vaiz Fethullah Gülen, beni çok şaşır- tıyor... Fethullah Efendi'nin kurduğu 'Gazeteciler ve Yazariar Vakfı'nın şimdiki yöneticileri 11 şubat cumartesi günü bi- zi iftar yemeğine çağırıyor, iki gün sonra da yazılarımızı ve haberlerimizi tekzip ediyor. Askeri lıselerde ve polis akademilerindeki 'şeriatçı örgüt- lenme'de adı geçen Fethullah Gülen'in, avukatları aracılı- ğıyla gönderdiğı tekzip metnine bakıyoruz... Bir bölümü şöyle: "... Turk milletine ve bütün insanlığa Islam düşünce ve ilkelerini anlatmaktır..." Fethullah Hoca bir din bilgini midir? Hayır!.. O zaman?.. Kendi deyişıyle 'utangaç' ve üstelik ilkokul mezunu olan Fethullah Gülen, din bilgini olmadığına göre acaba ne yap- mak istiyor? Bir gazete, televizyon, dergi, 100 okul, dershaneler ve 'Akyazılı Vakfı 'nın 1 -1.5 trilyon tutan kurban derileri, bır blu- cin fabrıkası, Amerika'da üniversite, yabancı ortaklı şirket- lerle 'Fethullah Hocacı 'lar bır yerlere çoktan gelip oturmuş- lar. Şimdi onlann derdı. Vehbi Koç, Sakıp Sabancı vb. gi- bi 'medya'öa etkili olmaktan başka bir şey değıldir. Böyle olunca da siyasette etkınlik kazanacaklardır. 1980'li yıllann ortalarında 'başörtüsü eylemlerine' karşı Fethullah Hoca sahnedeydı ve ANAP tarafından yönlen- diriliyordu. Turgut Özal; Ekrem Pakdemirli ile Abdülka- dir Aksu'yu devreye sokup Fethullah Hoca'yı bu eylemi durdurmak için ikna etmışti. 10 yıl sonra Fethullah Hoca bu kez Başbakan Tansu Çil- ler'le bir başka eylemin içinde görünüyor. DYP içindeki 'Fethullahçılar', Erzurumlu emekli vaizi devreye sokuyor. Çünkü kımi DYP'liler, Refah Partisı'nin 'önlenemeyen yük- selişi'ni Fethullah Hoca'yla durduracaklarına inanıyor. Atatürk devrim ve ilkelerini bir elinde bayrak, bir elin- de Kuran'la savunan sanşın hanım, Fethullah'a 'Islam dü- şünce ve ilkelerini' yayması için işaret veriyor... Ve şimdi Milliyet'ten Ruşen Çakır'ın (Fehmi Koru, Ru- şen'i hiç sevmez) dünkü haberinden bir bölüm: "27 Mart seçim zaferiyle RP nasıl politik Islamcılığı te- keline aldıysa, son dönemdeki çıkışlanyla Fethullah Gü- len'in cemaati de 'toplumsal Islami hareketliliği' tekeline alıyor. Fethullah Hoca devlet, merkez sağ ve her türden 'ikinci cumhuriyetçi'y/e yakınlaşıyor..." Ne diyorsunuz; Ruşen Çakır, Fethullah'ın 'maskesi'ni in- direbildi mi? Evet!.. • • • Refah Partısi'ni birtehdit öğesi olarak gören devlet, mer- kez sağ partiler -Cem Boyner'in YDH'si de içinde- ve 'ikincicumhuriyetçiler', Fethullah Hoca'nın ipine sarılıver- di. ipe sıkı sıkı yapışan 'takkeli' ve 'takkesiz liboşlar'b\r yandan Necmettin Erbakan'a göz kırpıyorlar, öte yandan Çiller'e 'buralarda havalar çok iyi' mesajını veriyorlar. Ama öbür taraf, yani 'katıksızşeriatçılar' Fethullah Efen- di'nin konuşmalanna, davranışlanna, 'kadın elisıkma, ba- şörtüsü, kadından yöneticiolması' gibı konulardaki görüş- lerine ne diyor? Cuma dergisi 'Islam düşünce ve ilkeleri'ni anlatan Fet- hullah Hoca'ya ateş püskürüyor... Ayasofya Camii eski imam-hatibi Mahmut Toptaş'a so- ruyor Cuma dergisi muhabiri: "- Fethullah Gülen Hoca, 'Başörtüsü teferruattır' diyor. Siz ne diyorsunuz? - Asılolan Kuran'ın hâkimiyetidir. Bütün mücadele Ku- ran'ın hâkimiyeti için olmalıdır. Başörtüsü Kuran'ın bin emrinden biridir. Yetmiş senede başörtüsünü kurtarama- dık. Her emir için yetmiş sene uğraşacaksak, yetmiş bin sene beklememiz gerekir. Hocaefendi'nin niyeti bu olmuş olabilir. Yani parça ile değil, bütünle ilgilenelim. - Kadından idareci olabilir mi? - Sorular, sorana göre cevaplandınlır. Çok değeriibirho- camıza komünistlerden biri sorar: "Hoca be. Ben doğum kontrolü yapıyorum. Bu günah mı?" Hocaefendi "Hayırsa- na günah değil" der. Soruyu soran teşekküreder ve gider. Bu fetvayı dinleyen cemaatten biri, "Hocam doğum kont- rolü günah değil mi 1 deyince Hoca "Bana ve sana günah. Bunların neslinin ürememesi lazım. Bizimkinin damlası ye- re düşmemeli" der. Hocaefendi, kadının devlet bakanı ola- mayacağı konusunda Buhari n/n Megazi 82, Fiten 18, Tirmizi 'nin Fiten 75, Nesai 'nin Kada 8, Ahmet b. Han- be)Vn 5743, 51, 38 ve 47 nolu hadislerini bilir." • • • Biz davetli olduğumuz iftar yemeğine gidemedik... Sanırım Fethullah Hoca cemaati aralannda bizi göreme- yince çok üzülmüşlerdir. Olsun varsın... Yemeğe gidenler ise durumu sonradan fark etmiş Milli- yet'ten Nazım Alpman'ın notlanna göre. SHP'h Aykut Oray'ın lokmalar boğazına dizilmiş... Demiş ki: "Vallahi bu yemeğin ne olduğunu şimdi öğrendim..." Murat Parasayar "Benisinemacıarkadaşlarçağırdı, geldim. Eğer bu Fet- hullah Hoca 'nın iftarıysa bizi kullandı demektir." Bakın ben size söyleyeyim... Davetiye çok şık basılmış. Davetiye Gazeteciler ve Ya- zarlar Vakfına ait. Yer Galatasaray Kulubü Başkanı Adnan Polat'ın Yeşilyurt'taki Polat Renaissance Hotel'i. Şu Fethullahçılar gerçekten çok uyanık insanlar... Karayalçın: SHP çatısına sahip çıkın TÜREY KÖSE ANKARA - SHP"nin Onur- sal Genel Başkanı Erdal İnö- nü'nün. bütünleşılecek parti için "ÇatıCHPolmalı'"açıkla- masını yapması. SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın ile bazı parti yönetici lerinde şok etkisi yarattı. İnönü'nün tercihinden sonra bütünleşmenin çatısı olarak CHP'nin öne çıkmış olması. -Hikmet Çetin, Onur Kumba- racıbaşı, Seyfi Oktay üçjüsü Ka- rayalçtn'dan intikamlannı aldı. Son darbeyi de İnönü vurarak Karavalçın'ın ipini çekti" yo- rumlarına yol açtı. SHP ve CHP liderlerinın'ça- tı' konusundaki restleşmesinin ardından. lııönü'nün açıklama- sıyladengelerdeğişti. Karayal- çın'ın yakın çevresinde hükü- met kozuna dikkat çekilerek. "HükümefinsürmesiniCHPde istiyor. Bizim delegemiz de par- tivi Bay kal'a teslim ermez" gö- rüşıi dıle gctirilırken. inö- nü'nün çıkışı, dengeleri 'CHP çatısı* lehine çevirdi. Karavalçın'ın. önceki gün MYK üyeleri ve bakanlarla yaptığı toplantılarda da Inö- nü'nün değerlendirmeleriyle il- gili yorum yapılmamasını iste- diği öğrenildi. Edinilen bilgiyegörc. Kara- yalçın aynca şu görüşleri dile getirdi: "Kaygılıyım. Örgütlerimiz çok tedirgin. CHP çatısı altında birteşilmesi karan çıkarsa. ör- gütlerimizin bunu kabullenme- mesinden kaygılıyım. Biz 1 mil- >on üyesi olan büyük parriyiz. CHP'nin 100 bin üyesi var. Bü- yük parfinin küçük partiye ka- tılması konusunda örgütlerimiz kaygılı. Sizlerden rka ediyo- nım. SHP çatısına sahip çıkın. Birleşmenin, gerçekten bütün- leşme olması için bu kaygılann ortadan kaldınlması gerekir." Başbakan Yardımcısı Kara- valçın'ın partili bakanlara. lnö- nü'nün açiklamalannın delege üzerinde etkili olup olmayaca- ğını sorduğu ve 'etkiler' yanıtı- nı aldığı öğrenildi.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog