Bugünden 1930'a 5,465,197 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 14 ŞUBAT 1995 SALI OLAYLAR VE GORUŞLER Sağlık hizmetlerinde işletme Bazı dış ülkelenn kendı koşullan ıçındekı orneklerını, aynı koşullarda bulunma>an ulkemız ıçın de uygulamakla sorunun çözümu beklenmemelıdır TONGHÇ GÖRKER 0 0 Ikemtzde vırmt yıl once- U sınden bu yana sağlık hız- metlennde ışletme konusu tartışılıyor Son MİIarın özelleştırme çabalan lıbe- ral ekonomı ıle kalkınma iddıalan. doğal olarak sağlık hızmetle- nne de yansıyor tşletme konusu daha da guncellık kazanıyor Gende kalan gunler ıçinde Sağlık Bakanlığı"nın hastanelen işletme olarak ılan etmesı bu konuda Bakanlar Kurulu'na bırya- sa tasansı sunması bu gelışmelerın ık- tıdar polıtıkasına uygun bır sonucu Iş- letmenın nasıl olacağı henuz beltrtıl- mıyor Bazı ozel fırmaların ozellıkle metropol hastanelennı işletme ısteğı ıle başvuruları henuzkesınkurallarbelır- lenmemış olmakla bırlıkte. ne yapıl- mak ıstendığı konusunu aydınlatıvor Sağlık kuruluşlannın ışletme olduğu ve ışletmecıler tarafından yonetılmesı gerektığı goruşunun ılksahıbı Hacette- pe Unıversıtesı Bu unıversıtenın sağ- lık yonetımı yuksekokulunda Amerı- kan sağlıkyonetımıoğretılıyor Herdo- nemde ıstedığı parasal ve yonetımsel desteğı bulmuşolan bu unıversıtenın ıç yonetımınde gorunen başan. Amenka tlehıçbırbenzerlığı olmayan ulkemızın sağlık hızmetlenne ornek gosterılmek- le,bırtoplumsalyanılgıyaortamhazır- lanıyor Kuşkusuz bazı kesımlenn kâr- lı cıkmasının malıyetının sağlık hiz- metlerinde tam bır çıkmaza \ol açma- sı olasılığı goz ardı edıhyor Dunyanm en zengın ulkesı Amenka'da, bu sıs- temle \enlen sağlık hızmetının vakla- şık kırk mılvon Amenkan vatandaşını nızmetdışındabırdktığı bukırkmılyon ınsanın sağlık guvencesı ıçın resmı go- revı olmayan Başan Clinton'dan umut beklendığı, bır sureden ben bu umu- dun dd su\a duştuğu anımsanmıvor Elbette her sağlık >onetıcısı ıvı bır sağlık hızmetı vererek en azından kışı- sel başarısını ıspatlama ısteğı duymak- tadır Ne var kı denenmek ıstenen \on temlenn başansızlığı. yalnızca kendıle- nnın başansızlığı sonucunu getırmeye- cek. toplum ycmetımınden sağlık soru- nunun çozumunu bekleyen altmıs mıl- yon vatandaşın sorunlarına yenı sorun- İar katacaktır Bu nedenle konuyu senn kanlılıkla yenıden ıncelemek ve karar \ermekte zorunluluk vardır Oncelikle bilinmesı gereken gerçek, sağlık kuruluşlarının bır fabrıka ya da bir ticarethane olmadığıdır. Sağlık ku- ruluşlarında ışletmetılık demek. hız- metın sunumunda ve gelır gıder hesap- larında \enmlılık demektır En ıyı du- zey de hızmetı en ucuza mal etmek. hız- met kapsamındakı kışılenn ayn kanal- lardan geçımlenne katkı sağlama ça- balanna neden olmamak. sağlıkla ılgı- lı tum sorunlan hızmet kapsamı ıçınde bulundurmak. fınansman ıçın toplum- sal katkı payını adıl ve yeterlı olçuler ıçınde organıze etmek, sağlık hızme- tındekı venmlılık ılkesının temel ko- şullandır Venmlıhk sağlandığı takdır- de. sağlık hızmetınde ıv ı bır ısletme var demektır \'enmlılık nasıl sağlanacaktır' Uzun vılların meslek hızmetı \e yonetımde- ney ımıne sahıp hekımlerın çoğunluğu- nun benımsedığı bazı onlemlen anım- samak ve anımsatmak yararlı olabılır 1 - Geçerlı dayanakları olan kadro ol- çutlerı (kistaslan) Bır hızmette perso- nelın gereğınden azolması da gereğın- den fdzla olması da ış venmını duşur- mektedır Bır sağiık tesısınde personel gercksınımının otesıste varolan yıllık ıs hacmıne gore hesaplanması gerekır Sağlık hızmetınde ıs bınmı olarak bır değer kabul edılmelı (orneğın hasta muayenesı) tum çalışmalar bu bırıme endekslı olarak değerlendırılmelı ve yıllıktoplamışbınmı kararlaştınlacak ıs bınmı sayısına bolunerek gereklı per- sonel sayısı bulunmalıdır Bu hesabın denetımının ıyı yapılması bu hesabın ortaya çıkaracağı personel sayılannın sıyasal baskılarla değıştırılmesının on- lenmest kuşkusuz çok onemlıdır Bu > ontem kısa zamanda dengey ı sağlay a- cak ış verımmı duşuren eksık ya da fazla personelle çalışma sorununu or- tadan kaldıracaktır Buy ontem Sağlık Bakanlığı'nda hit, denenmemış SSK'de bazı denemeler y apılmakla bır- lıkte genelleşmesı yolunda bır eğılım henuz gorulmemıştır 2- Araç alımı ve kullanımının stan- dardıze edılmesı gereç alımında bazı ılkelenn saptanması Hangı hızmette hangı tur araç kullanılacağı, ılgılı uz- manlardan oluşacak kurullarca karar- laştınlmalı, aynı nıtelıkteen ıyı durum- da olan araçlardan en ueuzu seçılerek uzun zaman dılımlerı ıçınde değıştınl- medenkullanılmalan sağlanmalıdır il- gılı hızmet personelının eğıtımı ıle araçlann bakımlan da sağlanmalı, va- şama surelerının uzun verımlennın vuksek olmasına ozen gostenlmelıdır Gereç alımlarında da bcllı ozellıkler uzun vadelı olarak saptanmalıdır 3- Satın alma ışlemlerınde zamanla- ma Kullanma vadesı uzun olan ya da sadelı olmayan gereç alımlarında, fiyat artmalarının sezıldığı donemlerde dc- polamayapılması kullanan kestmlenn gereksınımlerı ıleorantılı şekıldeayar- lamakkoşuluylaonemlı verımlılıksağ- lamaktadır Ancak bu vontemın uygu- lanabılmesı ıçın bazı yctkılenıı mcrkcz- den penfere devn zorunludur 4- "Veterlı denetım sağlanması Ayn hızmet turlennın meslek ıhşkılen goz onune alınarak atanacak yonetım ele- manlanna kendı hızmet bolumlerınde tam yetkı verılmelıdır Yetkılı olmayan sorumlunun, çalıştırdığı kışının dene- tımde etkılı olması beklenmemelıdır Ancak bır sağlık tesısınde tum ayn hız- met turlennın genel koordınatorunun bır hekım olması zorunluluğu, her ye- nı yapılanmada anımsanmalıdır 5- Yonetım anlayışı Hızmette ve- nmlılığın cn onemlı koşuludur Sağlık hızmetlennde yonetım, genel yonetım hızmetlennın benzen değıldır Genel yonetım hızmetlennın tepedekı yonetı- cısı karar veren kışıdır En uçtakı hız- metlının bıle ne turde çalışacağı tepe- den kararlaştınlır ve denetımı ıçın yo- netım kademelen devreye gırer Sağlık hızmetlennın beynı hekımdır Hastanın muavenesı, hastalığın tanısı, tedavı endıkasvonu ve doğrudan teda- vı ışlemı, hasta ıle karşı karşıya olan, ın- san sağlığından doğrudan sorumlu he- kım tarafından yapılır Bu sorumluluk, varsa uzman hekıme yoksa doğrudan pratisyen hekıme aıttır Sağlıkkesımın- de yonetımın her kademesı, ınsan sağ- lığının doğtudan sorumlusu hekıme hızmetleyukumludur Yoneten kışının hekım olması ya da olmaması bu ger- çeğı değıştırmez Sağlık yonetımını ustlenen, yuksek derecelı unvanlara ulaştığı zaman ken- dısını <l aınir\uçtal görevlihekim'> ı 'ma- ijet' olarak goren yonetıcı tıplennden sağlık kurumlannın anndınlması gere- kır Kuşkusuz çalışan hekımın hızmet- te venmlılığı denetlenecek, gerekırse uyanlacak ya da başka ışlemlerle kar- şılaşacaktır Ancak hızmetın venlışı sı- rasındakı sorunlanna yakla^ım gosten- lecek, belırttığı eksıklıktertamamlana- cak, çalışmakoşullan sağlanacaktır Bu yaklaşımı benımseyen sağlık yonetıcı- sı, venmlılığı duşuren tcmel sorun du- rumundadır OroU^tirme gereldimi? Venmlılık ıçın her turde yapılanma- da geçerlı bu koşullar, kamu yonetımı ıçın de sağlanamaz mı' Neden sağlana masın' Ozelleştırme ne getırecektır7 Ozelleştırılmış sağlık kurumlan, en alt basamaktan en ust basamağa kadar ılış- kıyı nasıl sağlayacaklardır0 Sağlık te- siblerının yoğun olduğu yorelerde bıle bu ılışkının ozel hızmetle sağlanması guçluklerle dolu ıken ulkenın metro- pollen ıle uç yorelen arasındakı denge- yı hangı ozel yonetım sağlayabılecek- tır' Bazı dış ulkelenn kendı koşullan ıçındekı orneklerını, aynı koşullarda bulunmayan ulkemız ıçın de uygula- makla sorunun çozumu beklenmeme- lıdır Ozellıkle hedefın hızmette venm- lılık olduğu. bazı teşebbüs sahıplennın bekledığı gıbı 'parayı bastıranın hiz- met alması' olmadığı, bazı mesleklere ıstıhdam olanağı ya da ıkbal sağlamak olmadığı unutulmamalıdır ARADABIR KADRtYE GÖKÇADIR Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneğı Bu> sa Şub Baş 24. Madde ve Laiklik 5 Şubat 1937,1924 Anayasası'nın 2 maddesı ıle laık- lık ılkesının anayasal bır kurum olarak kabul edıldığı bır tarıhtır Hıç kuşkusuz bu aşamaya kolayca gelınmemış- tır 19 yuzyılda başlayan Batılılaşma hareketlerı, Ulusal Kurtuluş Savaşı'nda ve ardından kurulan BMM ıle Cum- hunyet yonetımınde gelışmış, demokrasıye, çağdaşlaş- maya, laıkhğe gıden yolda adım adım ılerlenılmıştır Once saltanatın, ardından halıfelığın kaldırılması, şerı- ye vekâletının kapatılıp Dıyanet Işlerı Başkanlığı'nın ku- rulması, Eğıtım Bırtığı ılkesının kabulu, tekke ve zavıyele- nn kapatılması, Medenı Yasa'nın kabulu 1924 Anayasa- sı'nın "Devletın dını Islamdır" dıyen 2 maddesı ve buna bağlı olarak 16,26,38 maddelennın kaldınlması, laıkTur- kıye Cumhurıyetı'ne gıden yoldakı çok onemlı çağdaşlaş- ma atılımlarıdır ve bırbıriennı tamamlamışlardır Laıklık ıl- kesı korunmadan, ne ulus egemenlığının ne demokrası- nın ne de hukuk devletının gerçekleşmesı olasıdır Çok partılı sıyası yaşama geçtıkten sonra ıktıdardakı sağ partıler, uygulamalarıyla Aydınlanma Devrımrnın ke- sıntısız bır şekılde gehşmesını, demokrasının, ınsan hak ve ozgurluklerının tum kural ve kurumlarıyla uygulanma- sını engellemışlerdır En çok da eğıtım kurumlarıyla oyna- mışlar, egıtımın çağdaş ve laık yapısını bozmak ıçın turiu kurnazlıklar gelıştırmışlei' yasalar çıkarmışlardır Çunku bılmektedırler kı "Çağdaş eğıtım, çağdaş ınsanlar yara- tır" Atatürk devrımlennın de yaratmaya çalıştığı bu çağ- daş ınsan modelını, yanı akıldan, bılımden, demokrasıden yana ınsan modelını, sağ ıktıdarlar hıç benımsememış ve bozmak ıçın de eğıtımı yozlaştırmakla ışe başlamışlardır Fatih Rrfkı Atay, "Dumlupınar Zafen, vatan butunlu- ğunu kurtarmıştır Mıllet butunluğunu kurtaran, Eğıtım Bıriığı ve laısızm devnmlerıdır" sozlerıyle bu ıkı devnmın onemını çok ıyı vurgulamıştır Ancak, bugun geldığımız noktada ımam-hatıp lıselerı, Kuran kursları, tarıkatların destekledığı ozel okullar, ılahıyat fakultelerı ve ozel yurt- larda dınsel eğıtım ıle yetıştırılen onbınlerce genç, karşı- larına duşman olarak laıklığı ve buna ınanan ınsanları; bı- lımı, aklı, demokrasıyı savunan aydınları koymuşlardır Ulusun butunluğunu, çağdaşlaşmasını demokrasıyı sağ- layan Eğıtım Bıriığı ve laısızm, bunlara duşman olanlarca en çok saldınya uğrayan ve altı oyulan devnmler olmuş- lardır En son saldırı ıse 82 Anayasası'nın laıklığı tanımlayan 24. maddesıne yapılrmştır ANAP ve RP, ortak hazırladık- ları değışıklık metnıyle, bu maddenın ıçını boşaltarak hıç- bır şey ıfade etmez hale getırmışlerdır Ancak boy le bır de- ğışıklığın kabul edılmesı mumkun değıldır Bu ulke ınsan- larının çoğunluğu buna ızın vermez Ve bu ınsanlann ve- kıllerının de buna evet dıyeceğı duşunulemez Ettıklerı yemıne, varlık nedenlerıne aykırıdır 24 maddenın değış- tınlmesı gereken fıkrası, dın eğıtımını zorunlu tutan 4 fık- rasıdır Bu fıkra, anayasanın başlangıç hukumlerınde ıfa- desını bulan Ataturk ılke ve devrımlerıne ve laıkhğe aykı- nlık oluşturduğu ıçın değıştırılmelı ve kışılenn seçımıne bı- rakılmalıdır Onun dışında demokrasının onunu tıkayan dı- ğer maddelerı değıştırılmelıdır Tum duyarlı ınsanları bu konuda uyanık olmaya, bır ol- dubıttıyle karşılaşmamak ıçın, demokrasıden, laıklıkten yana tavır almaya ve bunu Meclıs'e ulaştırmaya ve mıl- letvekıllennı de bu duyarlıhğı paylaşmaya davet edıyoruz Kitap dostu, yayıncı, öğretmen, yürekli insan HÜSEYİN ÇÖLGEÇEN'i kaybettik. Acımız sonsuzdur. SAY DAĞITIM LTD. ŞTİ. ENGİN YAYINLARI Birleşme ilkeniz hani?.. SABÎHA Ç AYCI Hukukçu 1 8 ocakta açıkça sergılenen SHP ve CHP nın birleşme kurulta>ı skanda- lı sola gonul vermış seçmenler ka- dar partılenne hızmetlen ıle yıllan- nı Nermışbızpartılılen deuzmuşve çevremıze karşı utanç ve ezıklık duvmamıza neden olmustur Duygusal tepkılenmızı bır yana bırakarak yaşanan ola>ları çok ı>ı ırdelemek gerekır Son y ıllarda dunvada kımı ulkelerde sol ık- tıdarların çoku^unu, bızım sıvaset arenamız- dakı sosyal demokrasının genlemesının nede- nı olarak kabul edemeyız Çunku bugun Ba- tı'da 3 ulkede sol ıktıdarlar. 8 ulkede de ıkti- dara aday guçiu sol muhalefet vardır Ulkemızde her şevden once sıvasetın yoz- laşmasının nedenlerını 12 Eylul rejımınden sonra yasalara konan yasaklarla sıvasetın ka- nallannın tıkanmasının neden olduğu sıyasal partılerın dar kadrolar ıçınde kalarak yozlaş- mış vapılanmasında ve sakat sivaset \apma >ontemlennde aramak gerekır Ozellıkle sosyal demokrat partılerde yete- neksız kadrolaşmanın, kolektıf aklın kullanı- lamayışının nedenlen profesyonelleşmış çı- karcı-pazarlıkçı deiegelerden oluşan bır siste- me yer \enlmış olmasında aranmalıdır Sıya- GAIıERİ • ATÖLYE sette çıkarcılık ve pazarlık o kadar yaygınlaş- mış kı kımı durust ve ıdealist gorduğumuz vonetıcıler ne yazık kı bu vontemı doğal ka- bul etmekte ve uvgulamakta bır sakınca bır yanlışlıkgormemektedırler Zorkoşullar altın- da çağdaşlıgın bagımsızlıgın ve durustlugun mucadelesını veımeve çalışan kımı delegeler azınlıkta kalmaktadırlar Partı ust duze> yone- tıcılennın delege sıstemı venne "aktif u>e- Uk"ststemı va da başka bır sıstemle neden ıl- gılenmedıklennı anlamakta guçluk çekıyoruz 1 Kamuoyunun sagduyusu partılere yetenn- ce yansımadığı ıçın her ıkı sosyal demokrat partı sosval demokrasının vecumhurıyetın ıl- kelennı savunan \e gehştıren mesajlan seç- menlere ulaştıramadılar Sos>al demokrat par- tılenn gerçek guçlennı ıç dınamıklenn oluş- tuımasi gerekırken her ıkı partı emekçı kıtle- lerın pahalılıktan veışsızlıktenbunalmışezıl- mış kıtlelenn desteğını kazanamamışlardır Aslında kımlık bunalımında olan bu partı- ler ılkesız polıtıkalannı surdururken bır de top- lumsal talep ve baskılarla birleşme butunleş- me ve yenılenme gorevlerını ustlenmek zo- runda bırakılmışlardır Her ıkı partıde de ıde- olojık açıklık olsaydı kışısel çekışmeler gen planda kalacak ılkesel birleşme ve butunleş- mebaşarılı olacaktı SHP ve CHP'nın sol seçmene ve uyelere bolunmuşluk ve kuçulmuşlugun hesabını ver- medurumunda olan genel başkanlarının ıddı- alı olarak bırleşik partının genel başkanlığma tum olanaklannı kullanarak aday olma cesa- retını gostermelen sol kamuoyunda şaşkınlık ve kızgınlık yarattı Partılenn kımı yetkılılennın 6-7 ayda hazır- ladıkları 'birleşme modeli'nın butunleşme amacını gerçekle^tırecek nıtelıkte olmadığı da açıkça goruldü Ûngorulen modelde butunleş- me ve venıleşmenın ancak venı lıder ve yenı yonetım ıle gerçekleşebıleceğı goz ardı edıle- rek herkesın yennı saklı tutması kaygısıyla bırbınne eklemış 120 kışılık partı meclısı on- gorüluyordu Oysa yenılenme ve dınamızm Sayın Soysal ın bır yazısında belırttığı gıbı, kımı durust eskı vonetıcıler y anında o gune ka- dar merkez yonetımıne getınlmemış ınançlı ozvenlı durust partılıler ıle partılı uzmanlan da ıçeren bır yonetım ıle olanaklıdır Butun- leşme ıçın gereklı olan yenı lıder arayışlan da kımı ucuz oyunlar v e karalamalarla boşa çıka- nldı Durust ve ılkelı polıtıkaları ıle tanınmiş uluslararası arenada kendılennı kanıtlamış Sa- vın MumtazSovsalıle Sayın Hikmet Çetin'ın ılk çalışmalarda aday gostenlmelen uygun olurdu Butunleşmenın bundan sonrakı sure- cının sosyal demokratlann onuruna yaraşır duzevde ve başanlı geçmesım dılıvorum 293 89 78 (3HAT) PENCERE FUSUN ONUR "KADANS" 14Şubat-18 Mart 1995 Gtten Pmr Paranw hsnç her Qun 13 00 19 00 arası açıkvr Evnm Cıdıleı 31 M»ç»ı lı ÎMAÇKASANATGALER1SI KARMA SERGİ I Şubat'95 - I Mart '95 Galeri Lebriz Nşjitas Te< (0-212) 240 22 "2 SERVER DEMIRTAS 4 Şubat 20 Mart 95 GALERİB Husrev Gerecte Cad FırınSok No 2 iTeşvıkıye sl Tel 0-1212 227 03 63 •Paar-Pazartes hsnç hergun 1100-19 00 a n » açıMır ^V ^ H ^ V • ^LASTIK V ^^B V ^ ^ H ŞUBAT SAVISI TUM SANAT GALERILERI \e BAYILERDE BAŞAK SIGORTA SANAT GALERİSİ ŞERMÎN GÜLER HEYKEL SERGİSÎ 10 Şubat -3 Mart 1995 Şehıt Adcm\avuzSok 12 Kızılav/ANKARA Ba^ik SıC orti sınat Gılcnsı B.ıv.ak ^ıgorta nın bır M ltıır lıı/nutıJ r Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Taşındı Mimarlar Odası İstanbul Buyukkent Şubesi KulturBakanlığı'n- ca kullanımına tahsıs edılen Y1LD1Z SARAY1 DIŞ KARAKOL BlNASI'nda. Yenı hızmet mekânımızın açılış torenını 16 Şubat 1995 Persem- be gunu, saat 18 30 - 21 00 arasında yapıyoruz. Uyelerımıze ve dostlarımıza duyuruyor, açılış torenınde bırlıkte olma dıleğımızı ıletıyoruz Mimarlar Odası istanbul Büyükkent Şubesi Yönetim Kurulu Adres: Yıldız Sarayı - Dış Karakol Binası Barbaros Bulvarı - Beşiktaş / İstanbul Yenı Telefonlarımız: Tel: (0212) 227 6910/227 6911/227 69 33/227 69 34 Faks:(0212)227 69 77 SATILIKİŞYERLERİ Maslak Gazetecıler Kooperatıfrnden satılık ışyerlen Tel: 511 48 17 Mıllı Pıyango seyyar bayıı ruhsatımı kavbettım Hukumsuzdur HASANKOÇ Huvıyetımı kaybettım Hukumsuzdur AYŞETEMURCİ ILAN T.C. SERİK ASLİYE HUKUK HÂKİMLİĞİ'NDEN 1994/102 Esas 1994/1015 Karar Davacı Mehmet Alkan vekılı Av Osman Vural tarafından davalı Velı Nacı Çıftçı adına açmış olduğu sozleşmenın ıp- talı davasının mahkememızde yapılan duruşması sonunda venlen karan gereğınce Mahkemece davacınin davasının feabulüne, Antalya 2 Noterhğı'nın 26 1 1994 tanhlı 3771 Y no'lu gaynmenkul satış vaadi ve kat karşılığı ınşaat sozleşmesının davalı Velı Nacı Çıftçf nın sorumluluğunu yenne getırmemış olması ve butun aramalara rağmen bulunamaması nedenı ıle feshıne kararvenlmışvedavalı Antalya Ulusoy Bulvan HorhorApt 1 '6 adresınde oturur Velı Nacı Çıftçı'ye teblığ edılememış olması nedenı ıle davalıya karar ılan metnının teblığ yenne geçerlı olmak uzere ılanen teblığ olunur 20 1 1995 Basın 6402 ILAN T.C. ÜNYE SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN DosyaNo 1994 415 Davacı Recaı Dınçer vekılı Av S Doğan Ocal taratından davalı Resmıye aleyhıne açılan ortaklığın gıderılmesı davasının mahkememızde yapılan açık duruşmalan sırasın- da verılen ara karan uyarınca. Butun aramalara rağmen adresı tespıt edılemeyen Unye'nın Hamıdıye mahallesınden Abdusselam kızı Resmıye adına ılanen teblıgat yapılmasına karar verılmış, karar gereğınce yukarıda adresı yazılı bulunan davalı Resmıye'nın duruşma gunu olan 8 3 1995 gunu saat 9"da Unye Sulh Hukuk Mahkemesı duruşma salonunda hazır bulunması, dava kendısını bır vekılle temsıl ettırmeM akM takdırde yargılamanın yapılarak yokluklarında karar ver- ıleceğr hususu ılan olunur 13 12 1994 Basın 6201 Zenginliğin ErdemleriL. Sovyetler yıkıldıktan sonra dunya ıkı şak oldu. Zengın kuzey, yoksul guney Pekı, Sovyetler nerede"? Kuzeyde mı'' Guneyde mı9 Bır ara trenle Moskova'dan Letonya'ya gıtmıştım; Rı- ga'ya vardım kı aman Allah! Kentte dolaşırken kendımı (sveç'te sandım; ortalık tertemız, yapılar guler yuzlu, yol- lar bal dok yala, lokantalar pınl pınl, parklar sessız, nere- ye baksan bakımlı, her koşede iskandınavya kokusu du- yumsanıyor, ınsanlar sarışın, gok gozlu1 Yıkılan Sovyetler'ın coğrafyasında bugun zengın kuzey de var, yoksul guney de1 Ancak Moskova artık mazlum halklann yanında değıl, "somurulen y/ğ/n/ar"edebıyatı sızlere omur1 "Uçuncü Dunya" oksuz kaldı, yoksulların haklannı savunmak ıstedın mı, koku Amerıka'dan gelen bır edebıyat başlıyor "- Uçuncu Dunya solculuğu yapma1 ." Ne yapsın yoksul'. Bağrına taş basıp sussun, ağzına tıkaç vursun • Zengın ıle takır arasındakı tartışma, yenı bır şey değıl1 Atasozlerıne bıle ışlemıştır "Zengın arabasını dağdan aşınr, fakır duz yolda şaşınr" derler ya, doğrudur, varsıl ıle yoksul çatışması dunden bugune surer gelır Şırazlı Şeyh Sadi, zengınlerın nımetıyle buyuyup bes- lenmış, bu yuzden kımı zaman varsılların savunmasını yapmaktan hıç çekınmez, bır gun yoksul bır dervışe kız- mış, başlamış soylenmeye Demış kı. "Zengınler vakıfyapar, adakadar, mısafır bes/er, rama- zanda fıtre verır, kole azat eder, hacca gıder, kurban ke~ ser, ey yoksul, sen zengınlere nasıl yetışebılırsın'7 Fakı- nn elınden ıkı rekat namazdan başka bır şey gelmez. Yi- yeceğı hazır olan kımse Allah ıle meşgul olur, nzkı dağı- nık kımsenın gonludedağınıkolurZengınlennıbadetı da- ha kabul edılmeye yakındır Bır hadıs-ı şenfte 'fakırier ıkı cıhanda yuz karasıdır' denılmıştır. Hem bırçıplağı donat- mak ya da bır koleyı kurtarmak parasız olamaz Bızım gı- bı fakırien zengınlenn derecesıne kım yetıştırebılır?.. Yük- sek el, alçak ele nasıl benzeyebılır? Yiyecek peşınde ko- şup dıdınen kımse haram da ırtıkap eder; nerede sefalet çekmış, acı çekmış bırını gorursen bıl kı hırs ıle kendını korkunç ışlere atar' Bır kopeğın başına kesek dokunsa, belkı kemıktır dıye sevıncınden sıçrar Ikı kışı bır tabutu omuzlannda gotururken, kotu huylu alçak, onu bıryemek masası sanır Zuğurtlukten evlenemeyen kışının zınayı ır- tıkap edıp gunaha gırmesı yoksulluktan değıl mıdır? Zengınler ıse her gece guzel kadınlan bağırlanna basar, gençlıklennı tazelerier Onunde ıstedığı kadar taze hur- ma duran adam nurma salkımına taş atmaz Yırtıcı ko- pek et bulduğu zaman Salıh Peygambenn devesının etı mı, Deccal'ın eşeğtnın etı mı dıye sormaz, açlıkla gunah- tan kaçınılamaz, zengınler kerem sahıbıdırter, dılencıle- nn para ıstemek ıçın yazdıklan kâğıt parçalanndan el aman demışlerdır, akıl hukmeder kı çöllenn kumları ıncı olsa dılencılenn gozu doymaz." Ne var kı Şeyh Sadı, yalnız zengınlerı ovmekle kalmaz, yoksulların savunmasını da yapar, madalyonun tersıne de ışık tutar, bır gun ışın o yanını da ele alınz Şımdılık varacağımız sonuç nedır'? • Aradan bunca yıl geçmış, 21 'ıncı yuzyıla 5 kala dünya- mızda yıne zengınlık yoksulluk kavgası suruyor, yalnız "zengın kuzey" ve "yoksul guney" deyımlerı bıle yaşadı- ğımız uygaıiığın ne kadar yanlış ve utanç verıcı olduğu- nu vurgulamıyor m u ? Ancak zengın ıle yoksulun kalmadığı bır dunya ınsan- lığa yakışacaktır, Sosyalızm kavramı bu amaca ulaşmak ıçın ıcat edıldı, bır gun ınsan hedetıne varacak . Hıç kımsenın kuşkusu olmasın Tümü labanıı Oöretmenlerle INGILIZCE'DE BAŞLIYOR ı— 18 Şubat'a dek kayıt olun, ; ! özel indirimden yararlanın.! DİÜKD ENG11SHKADIKÖY BAKIRKÖY Ş I Ş L İ BEŞİKTAŞ Allıyol Dıreklı HalboyuCad Koca Mansur Ortabahçe C»d lş Hanı K 2 No 16 Sokak No 58 No.22 Kat 1 338 58 47 570 12 70 230 8191 259 59 15 338 83 10 572 2144 232 72 52 259 59 72 tLAN T.C. SİLİVRİ KADASTRO HÂKİMLİĞİ'NDEN 1988 147 Davacı Erol Necıp Tuzuner vekılı Av Hulusı Yılmazer tarafından davalılar Halı! Ozgür ve arkadaşlan aleyhıne açılan tespıtın ıptalı davasının yapılan duruşmasında mahkememızce venlen 194 1994 tanhlı, 1988'147esasve 1994 15 sayılı karan ıle. davanın açılmamış sayılmasına karar venldığı. davalılar Kadır Cesur, Emıne Kılıç, Halıl Mert \e Yaşar Metın'e teblığ edılemedığı ve bu kışılenn teblıgata yarar açık adreslerının tespıt edılemedığınden mahkeme karannın ılanen teblığıne karar venlmış olmakla, davalılar Kadır Cesur. Emıne Kılıç. Halıl Mert ve Yaşar Metın'e mahkeme karan yenne kaım olmak uzere ılanen teblığ olunur 17 I 1995 Basın: 6785
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog