Bugünden 1930'a 5,454,465 adet makaleKatalog


«
»

;14Ş4JBAT1995SALI • • • • CUMHURİYET SAYFA HABERLERÎN DEVAMI 19 Erdoğan: İtfaiyc nıüdürü görevinde başanlı Haber Merkezi - atv'de Savaş Ay'ın A Takımı programına dun akşarn konuk olarak katılan İs- tanbul Büyükşehir Belediyesi BaşlcanıRecep Tayyip Erdoğan. Istanbul Le\azım Sıtesf nde çı- kan ve THY'de hostes olarak gö- rev yapan N'imet L'slu \e Şeb- nem Erbaydaradlı ıki genç ka- dının ölmesıylesonuçlananyan- gınla ılgilı olarak, "Ben buyan- gmda itfahe kadromu başanlı buluyonım ve hepsinin aiınlann- dan öpüyorum" açıklamasını yaptı. Istanbul Büyükşehir Beledi- yesi Başkanı Recep Tayyip Er- doğan, ıtfaiye Müdürü ÎVluhit- tinSoğukoğiu'nun görevden alı- nıp alınmayacağı ile ilgili ola- rak yaptığı açıklamada ise buna gerek görmediğini belirterek, eski yıllardaki istatistikleri ör- nek verdi ve Soğukoğlu'nun gö- revinde başanlı olduğunu ifade ettı. Erdoğan, Levazım Site- si'ndeki yangını medyanın çar- pıtîığını da iddia ederek, "İki ki- şinin ölmesi yanmda, 27 insan \e bir köp«k yangından kurtanl- nııştır. Bu hiç dikkate alınma- nuştır" dedi. Bu arada. Murat Alış adlı iz- leyicinın. "Yangında cinayet mi var? Yoksa kadercilik mi?" so- rusunu Erdoğan, "Bana göre h- faiye demanlanmız gereken gö- revi yapmıştır ve kader bu şekil- de tecelli etmiştir" şeklinde ya- nıtladı. Erdoğan. yangında yaşamını yitiren hosteslerden Nimet Us- lu'nun babası Saim Islu'nun. "Sarhoşolsalardı kurtanlmaya- caklar nrndj" şeklinde kendısı- ne yönelttiğı soruyu ise. "Acılı- sınız buna katılnorum, ama bu acınızla bir başka tarafa da zul- metmeye hakkınız yok"dıye yanıtladı. EBK'de yeni oyun • Baştarafı I. Sayfada olmuyor. Ortada. nc tek bir çalı- şanın, ne de tek bir beski veya ka- sabın adı \ardı. Bu aşamada, biz kamuovundan tepkiler geteceği konusunda uyanda bulunduk" değerlendirmesinı yaptılar Özelleştirmeden sorumlu Dev- let Bakanı Ali Şevki Erekin de satış konusunda çok tereddütü bulunduğunu anlatan yetkililer. "Ancak. Sayın Cevheri işin için- de olduğu için. Sa\in Bakan da çokfazlafârazedemedrdediler Hak-lş"in, ÖYK karanna da geçırilen taahhütlerinde bütün işçilerin istihdamının garanti al- tına alınmadığına dikkat çeken yetkililer, şöyle devam ettiler. -Karara göre, Hak-İş toplu iş sözleşmesi hükiimleri dışında ça- lışanlann iş akitlerini feshedemi- yordu. Ama bu. her an istediği bahane\ le işçileri işten armasına engel oİmazdı. Biz bu nedenle, imzalanacak sözleşmeje, işçile- rin işten atılamamaları için kesin hükiim koyacaktık. Arsalann satışmda da ÖİB'nin izninin alınması yö- niinde madde ekletecektik. Za- ten bu şartlarda sendika almak- tan vazgeçerdi." Yetkililer. sözleşmeye. EBK'ninhisselerininenazyüz- de 50"sinin besiciler ve kasap- lardan oluşması yönünde de şart getireceklerinı belirtırken. "An- cak. karşıraızda oluşan Ortak Girişinı Grubu. sendikacı ve EBK Genel Müdürlügii'ndeki memurlardan oluşınordu. Bu hükmii de kesiıüikie onaylamaz- lardı" dediler G Ü N D E M MUSTAFA BALBAY • Baştarafı 1. Sayfada miş, köşeli, her kesime mesajlar içeren, geniş bir değerlendir- meydi. Başkentte iki gündür, "inönü nasıl böyle bir açıklama yaptı, kim baskı yaptı? Açıklamanın perde arkasında neler var" so- rusuna yanrt aranıyor. Bizim tanıdığımız İnönü, çok sevdiği Sevinç Hanım'a, karşı- sında işkence yapsalar bile, onaylamadığı bir metnin altına imza atmaz. Yakm geçmişte, bunun çok örneğini gördük. Ön- ce inönü'nün verdiği mesajları sıralayalım: - Onursal genel başkanlığı bı- rakarak hiçbir beklentisi olmadı- ğını vurguluyor. - On yıl taşıdığı genel başkan- lık "emanetini" Karayalçın'a mırtlulukla devrettiğini, bu ema- netin 18 şubatta da Çetin'e devredileceğini belirterek Kara- yalçın'ın kaçmasını önlemeye çalışıyor. (Henüz önlediği söyle- nemez.) - Baykal'a, "CHP senin teke- linde değil" mesajını veriyor. CHP'nın açılmasmdan sonraki durumu vurgularken, "O zaman SHP'lilerin küçük bir bölümü CHP adını almıştı. Kuşkusuz bu yetersizdi. Şimdi SHP'nin büyük bölümü de CHP adını alacaktır" diyor. Burada Baykal'a, "küçük" de- diğini anlamak için, sanırım yo- rumcuya gerek yok. - Birleşmeden sonra da çekiş- melerin yaşanabileceği uyansın- da bulunurken, bunun "tehlike" olmadığını, CHP'nin ve SHP'nin geçmişte parti içi çekişmelere karşın başarılı olduğunu söylü- yor. Geçmişte, parti içi çekişmenin Çatı Göründü, Ama... bir tarafı Baykal'dı. SHP döne- minde de inönü'nün karşısında hep Baykal oldu. Inönü, onursal genel başkanltğı bırakıp iddiası olmadığını vurgularken, geçmiş- te, Baykal 'ı hep yendiğinin altını çizmeden geçmiyor. - Son olarak, Çetin'e tartışma- sız bir destek veriyor. İş, Baykal ve Karayalçın'a kalsa 18 şubatta birleşme tamamlansın, 19 şu- batta olağanüstü kurultayın ne zaman yapılması gerektiğini ko- nuşurlar. İnönü, bunun da önü- nün kesilmesi gerektiği görü- şünde. Çetin'in, (kendi kafasında ta- sarladığı gibi) en az bir genel se- çim sonuna kadar genel baş- kanlığı sürdürmesi, Baykal ve Karayalçın'ın da ikinci plana itil- mesi anlamını taşır. Bizim görebildiğimiz mesajlar bunlar. Burada hemen şu soru akla geliyor: - İnönü bu açıklamayı niçin daha önce yapmadı? Bir kesim şöyle diyor; "İnönü, babasının oğlu. Az konuşur, öz konuşur". CHP'nin açılmasının başmimarlarından Erol Tuncer, "Ismet İnönü altı ayda bir konu- şurdu, ama söyledikleri bir ay gündemde kalırdı" diyor. Ancak yakın geçmişe baktığı- mızda, solda parçalanmanın ve ardından başlayan birleşme ko- medilerinin içinde İnönü'nün de tuzu olduğunu görüyoruz. Şu sorulan alt alta sıralayalım, yanı- tını siz verin: - Eğer, 1991'de koalisyon hü- kümeti kurulurken, İnönü kabi- neye Baykal taraftarlarından da birkaç kişıyi alsaydı, bunun parti içi banşa katkısı olmaz mıydı? - Eğer, 1992'deki CHP'nin açı- lış kurultayında inönü, eski CHP'lilerin dört kez, "Efendim, CHP açılır açılmaz, SHP ona ka- tılsın. Birleşme hemen olsun" önerilerine soğuk bakmasaydı bu noktaya gelinır miydi? 1992'den sonra ise "günahı", Karayalçın ve Baykal devraldılar. Baykal, CHP açıldığı gün yakın çevresine, "Gümbür gümbür geleceğiz, SHP kapımıza gelip yalvaracak" demişti. Olmadı. Karayalçın, "Iktidar olanaklannı da kullanıp CHP'yi ezeceğiz" demişti. Olmadı. Kısacası gelinen nokta, 1991'den bu yana yapılan yan- lışlıklar dizisinin bir sonucudur. 18 şubatta bu yanlışlar dizisi sona erip yeni bir dönem başla- yacak mı? Benim kuşkulanm var. Baykal başkanlığında CHP'nin aldığı oy, bu partinin isim olarak hiçbir şey ifade etmediğıni gös- termiştir. CHP'ye kişiliğinı veren adı değil, içeriğidir, hedefleridir, izlediği politikadır. Birleşme sonrasında yepyeni hedeflerin saptanacağı, yapının baştan başa yenileneceği yolun- da bir işaret göremiyoruz. Aksi- ne, Karayalçın (en azından ba- kanlığını koruyarak), hükümetin devamından yana. Baykal da hükümetin devam edebileceğini söylüyor. Başbakanlığı Çiller'in yaptığı bir hükümette, sosyal demokrat politikalar uygulanabilir mi? Geçmişte bunun olumlu bir ör- neğini gördük mü? (Kılavuzu Çil- lerolanın...) Bugünkü vitrindekilerfe birleş- me olursa akla, "Acaba birleşik sol, CHP adını alıp SHP'leşecek mi" sorusu geliyor. Bu soruların yanıtı, bu hafta sonunda verilecek. Şu aşamada acil yanıtı aranan soru, "Çatı, kesin CHP mi?" Baykal, "Elbet- te" diyor. Karayalçın, ısrarla, "Hayır, SHP Bunun için gerekçelerim çok" diyor. İnönü'nün değerlendirme- lerine de "Onun kişisel görüşü" gözüyle bakıyor. Ancak Karayal- çın, İnönü'nün SHP tabanında etkinliğini sürdürdüğünü de çok iyi biliyor. 24 aralık birleşmeye hazırlık kurultayında en çok alkışı İnönü almıştı. SHP lideri buna karşın pes etmiyor. Karayalçın'a danış- manları sürekli, "Muhtaç ol- duğun kudret, iktidar koltuğun- da mevcuttur" öğüdünü veriyor olmalı! Karayalçın, 24 aralıkta birleş- me kurultayını erteleme girişiminde bulundu, tabanın sert tepkisi ile karşılaştı. Ancak 28 ocakta bunun rövanşını aldı. Bu nedenle, SHP liderinin ne yapacağını şimdiden kestirmek güç- Sonuç olarak, İnönü'nün çıkışıyla, "Çatı göründü" diyebil- iriz. Ama olay, çatının görünmesi değildi ki. Böyle suni bir durum yaratıl- dığı için, "çatı" âorunu ortaya çıkmıştı. Temel tamam. Taban, birleşmeyi fazlasıyla istiyor. Şim- di çatı da tamamsa; iş, asıl soruna geliyor: Gövde ne olacak? Aynı anlayıştan oluşacaksa, temel toprağın altında, çatı da havada kalacak demektir. OLAYLARIN ARDENDAKİ GERÇEK I Baştarafı 1. Sayfada maya karar vermemiz ve sonra CHP'ye katılmamız, yıllardır süren uğ- raşımızın başanya ulaştığını gösteren bir hareket olacaktır." Sayın İnönü'nün bu sözleri, 12 Eylül sonrasındaki yasağın kaldırılması ile oluşan CHP'yi değil, 12 Eylül öncesi- nin CHP'sini gözönünde tuttuğunun göstergesi sayılabilir. Ortak genel başkan adayı olarak belirlenen Sayın Hikmet Çetin'in, "emanetçi genel başkan olmayacağı- nı" vurgulaması da bu bağlamda ayn bir değer kazanıyor. Görülen odur ki Sayın Çetin. genel başkanlıktan parti liderliğine giden yolu çekinmeden de- neyecektir. Başkent kulislerinde yoğunlaşan söylentiler henüz hukuksal bir değer- lendirmeden geçirilmemiştir. Feshedi- len partinin delegelerinin konumu ne olacaktır? Bu konuda bir aydınlık yok- tur, ama dengeli bir ortak çözüm bu- lunması zorunludur. Çünkü birleşme süreci delege oyunlarından arındırıl- mazsa sağlıklı bir sonuca ulaşılamaz. Birleşme sürecinde kazanların kay- natılması, sabrının sonuna ulaşmış ka- muoyu üzerinde olumsuz etkılerini sürdürmektedir. Bu etkilerin, seçmen bilincinde onulmaz yaralar açması do- ğaldır. Unutulmamalıdır ki CHP'nin açılması, Demirel ve İnönü ikilisinin başında bulundukları ortak hükümetin kararıdır. CHP'nin açılmasını, bir hizip- le tarihsel partiyi bütünleştiren anlayı- şa bağlayan yaklaşımın aşılması gere- kiyor. Yoksa CHP'nin açılması, yarar değil zarar getiren bir olgu olarak tari- he geçecektir. Çatı CHP olursa, yapının da sağlıklı ve güçlü bir temele oturması gereki- yor. Yalnız çatıyla ayakta duran bir ya- pı şimdiye değin görülmemiştir. ••• 293 89 78 (3HAT) aiMmaaıı.iM^ı.TiM!»iyırıP.».Tj^T»ır.nın Cynl COLLARD Romane BOHRIDGER Cartos LOFEZ Töoetmen: CYRIL COLLARD YffiTl GECELl32 40) II.3O-14.0O-I6.3O-I9.0O-21.I5 BEYOĞLU PERA (251 32 4O) •JEREMY tRONS «MERri STREEP -GLENN CtOSE •WTNONA RYDER «ANTON1O BANDERAS _ RUHLARIN EVIYön: Bille August SOHHAFT» 12.00-1 5.OO-1 8.OO-21 .OO A c i AN.T l ' l > • T ^ ^ f f S Marıca Tnm»f«R/ıh*rf n/)iwn«w* JD J ~**>, Size büyük geldiyse, babanıza devredin. ll.0O-li.0O-1S.15-r.15-19.15-21.30 Kaılıköy MOD.Vda AMAN KR.\L Kadıköy MODA CEFıe ITAKUK Tel: 33" 01 28 MarısaTomef*Röoert Do*ney» JR. KF.NT OVliNCULARI 246 35 89-247 36 34 NEIL SIMON ^5! Y1UN KOUCCKSIHI KAÇtRUANtZ AKJVUCA OUÜAZl P*rş«nt» 21 00 Cuma 21 00 mviMı 14 30-2100 Pazv U 30-18 30 11 30-13 38-15.30-Î7 30-19 38-21 30 Ç1LGIN AŞIK 17 00-14.30-17 00-19.15-Z1.45 REZERVOSYON (0 Ît2) g3O 16 18 BEYOGLU ALKAZAR SINEMA MERKEZİ 245 73 83 K KIESLOVVSKI pın bu'u 1 " bj-;u<. : esf - .allen sıiıp sup^-en bcşyac 'ı ÜÇ RENK ÜÇ RENK MAVİ BEYAZ KIRMIZI)ULIETTE BINIOCHE AUUZAR WRUM 11İ0-15.40-19.30 Juiıe Detpv #j3nusz Gaıos Zbıgnıev. ZcTaçnow5İtı ALKAZAR AVRUM 13.45-17.35-21.30 l,ene JAC OB • JecfHooıs Tlî'NTIOMAN BEYOĞLU ALKAZAR 12.15-14.30-16.45-19.00-21.15 Güzel Sanatiar İÇ MİMARİ GRAFİK R E S İ M KURSLAR1 Kayıtlanmız Başlamışür. T.C.M.E.B. ÖZEL (0 2I6) 348 65 30 KADIKOY (0 212) 5<3 (2 72 BAKIRKOY (0 112) W 54 12 BEŞİKTAŞ 14.O2.199S SALI RESTORAHT ROXANNEDA GÜL SOSLU BILDİRCIN {SEVCİLİLER İÇİN) 22.00-23.00 K A Ç A N K E Ç İ • Caz Canll Müzik İçin Gin» Bileti : 100.000 TL. 23.00-02.00 SEVGİLİLER İÇİN DANS GECESİ 15.O2.199S ÇARŞAMBA 18.15-19.00 SAHNE-İ ATİYE TİYATROSU " • •• *E, doğal olarak jinirimû bonıldu* Necmı Oyun İçin Ginş Bileti : 200.000 TL. PAUL PAVEY&EMRE KESİM ' PERCUSSION&ETHNIC IMPROVISATION Canlı MOJik İçin Ciriş Bileti: 100.000 TL. 16.O2.1995 PERŞEMBE KOMEDI 2B0LUM Çevıren : Bılge KOLOGLU Yon: Yıldız KENTER Perşembe 21.00, Paıar 15.00 (Persembe Indirimlidir.) MUZAFFER İZGÜ KOMEDİ 2 BOLUM Vön: Yıldız KENTER Muzık Melıtı KİBAR Cunu 21.00, C.tesi 15.00-21.00 (C.tesi 15.00 Indırımlıdit.l KUItUr Bakanhgı KatKılarıvla. ORTAOYUNCULAR ISTIKLAL CAD NO 140 TEL 251 18 65 66 FAX 244 43 27 Ferhan Şensoy Ferhan Şensoy Ferhan Şensoy FERHANGİ ŞEYLER ŞU GOGOL DELİSİ SEYİRCiLi SEY1R 21 00 Per>€mbe 18 3C CumaJI OC Cü"iariesı 15 30 21 00 Pajar 15 30 Bilet Salıs Vtrferi: SES-18J5 Orl»yunculjr Tel: 2S11İ6S MKKORANU Tjksım-Runtlı.CdRSI Maslak.Baktriuy, Capıto! Mıjualan Kültür Sanat ılanlarınız ıçın. 293 89 78 (3 hat) DOSTLAR KADIKOY DE İLK KEZ 15 ve 22 Şubat Saat 20.30 Yalnız 2 Oyun Nazım Hikmet • Genco Erkal Kadıköy Halk Eğitim Merkezi Tel: 418 61 86 Biletlef ; Gişede ve Suadiye Vafcfcerama 'da satılmaktadır. UÇ RENK KIRMIZI Kıestowskı, Fransız devrımıne adadığı uçtemerun son fılmı Kırmızı ile olağardslj bir an'atım ve tınal gefçekleştırıyor Sımöıden i klasıklerdekı yerını alacak olan uçlemenm son fılmı Kırmızı'yı sakm kaçırmayın Valentıne (Irene Jacob) mankenlık yapan genç bir öğrencıdır Otomobılı kaza ile bir köpeğe çarpar ve köpeğın sahıbı yaşlı hakımle * böylece tanışırlar Valentıne hakımı bir gCn komşulanmn telefon konuşmalarını dınlerken yakalar Hakım ona açılır ve yaşam 1 > öykûsûnü anlatır Valentıne'ın kızgınlık üuygusu yavaş yavaş sevgıye dönüşûr Bu ıkı kışının bırbırlerı ıç'n yaratılmış olduklan apaçık 4 > Oftadadır ama aralarındakı yaşfarkı biraşk macerasını olanaksız kılmaktadır Valentıneın komşusu Auguste mesleğeyeni 4 > 4k başlamış genç bir hakımdır Bırbırlerını henuz tanımamaktadırlar Bir bakıma Auguste'nın önûnde uzanan yoıa yaşlı hakımın yaşamı, 4 ( yansımış gıbıdır Auguste ve Valentıne aynı gemıye bınerek Ingıltere ye doğru yola çıkarlar gemı yolda batar Az sayıda kurtulanlar ] arasında Auguste ve Valentıne Julıe ve Olıvıer Karol ve belkı de Domınıque- daha öncekı ıkı fılmm kahramanlan da bulu-ınakiadır 23.0043.00 ACİD TRİPPİN ACİD CAZ Canh Müzik İçin Oiriş Bileti : 100.000 TL. 17.O2.1SS5 CUMA RESTORANT ROXANNE'DA SOYA KÖFTESİ 22.30-24.00 TİBET AĞIRTAN'A VEDA KONSERİ ROCKAROLL Canh Müzik İçin Ciriş Bileti: 100.000 TL. 18.O2.1995 CUMARTESI 17.00-18.00 SAHNE-İ ATİYE TİYATROSU OVLN 'E, doüal olarak sinirinın boıuldu' Necn Oyun İçin Girif Bileti: 200.000 TL. 20.0043.30 DANS GECESİ Ginş Bileti : 250.000 TL. (İLK YA8ANCIIÇKİ DAHtL) Perşembe 18.00-Cuma 21.00-CumartesM 5.00 Nazım Hikmet • Genco Erkal BİR DEIİNİN HATIRA DEFTERI C.tesi 18.3O . SON 4 OYUN . 252 59 35 Tafcsiın'den Sıraselvilere girince Alman Ha9tmnesi'n0 gelmecfen soldaki, Aslan Yatağı sk. Tel: 249 48 39-51 Fax : 234 32 36 V'ÇILGIN AŞIK" (Only You)<: . Aşk sızı şans esen yakalar Hem de komık bir yoldan. ' ' Bu yol neden fa! olmasın'' ' > ' • Bazı ınsanlar bırbırlerı ıçın yaratılmışlardır Adem le Havva, 4 ( \ > Antony vs Kleopafra Romeo ve Julıelte Leyla ıle Mecnun 4 ). Aşklan kaderlendır Kaderlermın eşıne-ulaşabılmek tçın çağlar boyunca pek çok erkek ve kadin akla fıayale gelmez acılar ' • ' * çekerter Işte Faflrı Corvatchın aşkı da bunlardan bırı Adnatık i • i t kıyılarında geçen komık bir romans romantık bir serüven < i k Yûreklfcn hoplatan bir aşk özlemı Bir yanıyla masal bir yamyıa e*sane bir yanıyla esrar dolu çagdaş bir seruven • ERTELEME 16 ŞUBAT 1995 PERŞEMBE GÜNÜ HARBIYE MUHSIN ERTUĞRULSAHNESI'NDE YAPILMASI PLANLANAN "CANLI MAYMUN LOKANTASI" ADU OYUNUN GALASI, OYUNCULARDAN BIRİNIN AN! RAHATSI2LIĞ! NEDENİYLE İLERİ BİR TARİHE ERTELENMİŞTİR. SAYIN DAVETLİLERIMİZE BILDIRİR, ÖZÜR DİLERİZ. 14 -18 ŞUBAT 1995 S E R C t S A İ M B L 1 G A V ' H E V K E l S E R G İ S I " 2 6 O c a k 2 5 ş u b a l 1 9 9 5 Usta sanalçımız Saıra Buga). son yıllardaki 2Vı aşkın ahşap ve demır hevkelını sergılı>or Karadenız'm kıyısında, A^aclı açıkian/ıdakı eski baîık gemı kaiınnlannı malzeme olarak kullanan Bugay'ın sımgelen. hay\an(ar T İ Y A T R O B İ R Y A L N I Z L I K H I K Â Y E S I " K A F K A N I S K A D I N L A R I • \lmanca yazan ünlu Çek yazar Franz Kafkanm bunahmlarla dolu vaşamına gıren uç kadının, aiklarmı ve valnızhklartnı koru e d m t r Mıchael Almaz'ın bu vapıtı seçkın bir kadro tarafından sunuluyor * MKAI Laser-dısc'îen bü\ük ekranda kotıser- WAGNER "Tambauser lobengrht" MAKSCHNER 'Hans HetMng (Michet Halâsx AJfred Vfater) Saat 12.30 l l a ) Tıvalro BİR YALNEUK HİKÂVTSİ "KAFKA'NES KADWLAW" Saat: 19.00 1S SfBATCARSAMBA Vtdeo'dan bû\iîk ekranda film "CONVEKSATION" (F. Ford Coppola) (tngthzce Onntml/ Saat 12.30 ve l-r.İOa sa ) ŞIBAT PERSEMBK LaserHltscten bu\tik ekranda konser BRAHMS "Serfoni No. 3 & 4" (Karajan) Saat 12.30 ve 18.00 11 sa 15 d ) " S I I İ A T C l M A Laser-dıscfen buyuk ekranda koıner "DIKE STRAITS" Saat 12.30 (1 sa 30 d ) 7î)«/n> BfR YALNIZLIK HİKÂYESİ "KATKATMN KAMNLART Saat 18.00 1 S M B A T C I M A R T F S İ Laser-dısc'len buyük ekranda hale ÇAYKOVSKİ •Ftndıkkıran " (Bom Baiesi) Saat: 14.00 (1 saj Laser-dıSL 'ten büyük ekranda konser "JVUO 1GLES1AS" Saat 18.00 (1 sa. 20 d ) STÜDYO VE ATÖLYELER Litografi Atölyesi nde Mustafa A\ataç Serigrafi Atölyesi'nde Mustafa Ata. Bale Stûdyosu'nda Islanbul Devlet Opera \e Balesı Mımar Sınan Cnıversıtesı De\let Konservatuv jrı Bale Bolumu. Tiyatro Stüdyosu nda Cevsu Koçak. Nırul Ge\Tan Koldas .\lp Gıntlı ve Emre Baykal. Sevım Burak'ın "ÎŞTE BAŞ 1ŞTE GO\T)E tffTE KANATLAR* adlı o\unu ıçın çalışmalar yapmaktadır MÜZİK PİNLEME ODASI Zengim diskoteğimizden seçeceğimiz ktasih hatt müziği CD'lerimi, Pazar ve Pazartesi günlert diftmda ber gün 14.00 -16.00 ve 17.OO • 1900 saatlert arası*4a özel İmlakhklarUı dtmleyebMrsinİz. Bir Yalntzltk Hİh&yesİ 'Ka/kanım Kadtmlart' adlı oyunun bıletteri AKSASATta 60 000 TLdan saitşa sunulmuştur Akkart vejKart safotpien tçm bileiler 40 000 TLdır. Dtger etkınltkİer ıçtn ûtretstz davetıyeler AKSASAT'tan sağlanabılır . Çok amaçlt salondakı gösterılere program başladıktan sonra gıriimemesi rıca olunur. AKBAIMK S a n a l ı n . S a n a t ç ı n ı n Y a n m d a ISTANBUL BUYUKŞEH1R BELEDİYESİ [T - ŞEHIR TIYATROLARI i1 HARBIYE MUHSIN ERTUGRUL SAHNESİ (240 77 20) ERGUN SAV BİR BAŞKASI YONETEN ENGİNGÜRMEN ÇocukOyumı FIKRET TERZ' GÖLGENİN CANI YONETEN CEMDAVRAN (!8-l9ŞubatSaat: 11.00)(15-16-17-18-19 Şubat) "CANLI MAYMUN LOKANTASI" ADU OYUNUMUZ RAHATSIZÜK NEDENIYLE GEÇIC1 BİR SURE KALDIRILMI5TIR HARBIYE CEP T İ Y A T R O S U ( 240 77 20 FERENC KARINTHY PEYNIRLI YUMURTA r'Cr.ETEV CANDOĞAN (14 Şubat Saat. 18.00/20.30 16-17 Şubat Saat • 15.00) KADIKÖY HALDUN TANER SAHNESİ (349 04 63) I S T A N B U L BUYUKŞEHİR BELEDİYESİ ŞEHİR TIYATROLARI , HARBIYE MUHSIN ERTUGRUL SAHNESİ (240 77 20} 80. YIL KÜLTÜR ETKİNLİKLERİ (Konferan s) "9011Y1LLARDA DOĞUAVRUPA TİYATROSU, KANTORVE ÖLÜM TİYATROSU" KATILAN- Dr. NİNA KİRALY MACAR1STAN ULUSAL TİYATRO ENST1TUSÜ BAŞKANI TİYATRO TARIHI MU2ESI MUDÜRU TÜRKKÜLTÜRÜNÜN ORTAAVRUPADAKİ ETKİSİ" DARIO FO AÇIK EVLİUK YÖKETEN MAZLUMKİPER (15-16-17-18-19 Şubat) Çocuk Oyunu \\ 5HA<=SPEARE BİR GECE MASALI CYUNılAŞT'RAN-YCNETEN- NEŞ'E ERÇETİN (18-19 Şubat Saat. I 1.00) "ASLOLAN HAYATTIR" ADJ OYUNUMUZ RAHATSIZLIK NECENI V LE GEÇICI BIP SURE <ALDIRILMpR LA TİMEA GAL TÜRKOLOG. MAO^R-TURK OOb DERNEĞ! GENEL SEKRETERI I 4 Ş u b a t S a l ı S a a t : I 4 . 0 0 Gırış Ucretsızd-r L J K ŞEHİR TIYATROLARI 15 ŞUBATTAN BAŞLAYARAK F A T I H R E S A T N U R İ S A H N E S I N D E ( 5 2 6 5 3 8 0 ) A.TURAN OFLAZOĞLU CEM SULTAN YONETEN : ENGİN ULUDAĞ SAHNE TASARIMI • ERSİN SATGAN GIYSI TASARIMI NİLGÜN GÜRKAN BIUETLERI SEHIR TlYATROLABt GlSHERI İLE KADIKOY HALOUN TANER 'MERKEZ GtSESI N DE SATtLMflKTftDlfl USKUDAR MUSAHIPZADE CELAL SAHNESİ (333 03 97) NIKOLAY GOGOL PALTO YONETEN BAŞARSABUNCU (15-16-17-18-19 Şubat) Çocuk Oyunu F K.VVAECHTER SOYTARILAR OKULU YONETEN TANER BARLAS (18-19 Şubat Saat: I 1.00) FATIH REŞAT NURİ SAHNESİ (526 53 80> A TURAN OFLAZOĞLU CEM SULTAN YONETEN ENGİNULUDAĞ (15-16-17-18-19 Şubat) Çocuk Oyunu Ş A.ŞAR-EULGER- E POSTOĞLU-M D KILIÇ YAVRU KİMIN YONETEN ŞEVKETAVŞAR (18-19 Şubat Saat. I 1.00) G A Z İ O S M A N P A Ş A SAHNESİ (578 60 67) HALDUN TANER GOZlfR1MIKAPARIM VAZİFEMİ YAFARIM YONETEN SAVAŞ DİNÇEL (15-16-17-18-19 Şubat) Çocuk Oyunu -EIÎ-J : ) JC- I BOL;ENIZ.IG I JN BİRLIKTE OYNAYALIH YONETEN DENİ2 UYGUNER (18-19 Şubat Saat: 11.00)) AKSANAT. lsuklal Caddesı 80080 Be>oglu - Ktanbul Tel (0212) 252 35 00 - 01 - 02 Faks (0212) 245 12 28 TC. W£a ÖZEL TÜRK VE DÜNYA ELSANATLAR! KURSU • RESİM • SERAMİK ELSANATLARI K U R S L A R I B A Ş L I Y O R Resim, kolaj, ıllûstrasyon, karikatür, mınyatür, gravür, ebru, hat, kalıgrafi, fotoğraf, heykel, seramik, porselen, mıne, mozaik, vitray, cam. tahta, derı. maden. batık, kumaş boyama, halı, kilım, dokunna, patchwork. otantik gıysı, folklorik bebek, nakış, elişı. çıçek, mum, oyuncak, takı, vb... Bütün plastık sanat dallarıyla dekoratif elsanatlarında etkinlıkte bulunmak üzere kurulan Sanat Merkezımızde, § TC. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olarak, uzman öğretım i üyelen tarafından verilecek kurslar, 27 Şubat 1995te başlıyor... > | Boş vaktını değerlendırmek, hobısini geliştirmek ya da yeni bir | sanat öğrenmek ısteyen bütün hanımları, beylerı, gençleri ve ^ çocukları Sanat Merkezimıze beklıyoruz. I" Kayıtlarınızı bir an önce yaptırarak sınırlı kontenjanımızdan yararlanabilirsıniz. SANAT MERKEZİ Art Şov E'saiatlar. Uretım ve Pa^arlana A.Ş. Koreşehıtlen Cad 50 '3 7marlıkuyu - Istanbul Tel 0 2 1 2 • 2 8 8 65 33 (5 h a ı ) KENDİNİZİ VE Ç0CUKLARINIZ1 SANATSİZ BIRAKMAYIN!
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog