Bugünden 1930'a 5,465,197 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 14ŞUBAT1995SALI 18 SPOR Sis futbohı sevmiyorG. Saray-Antalyaspor Galatasaray Kulübü Başkanı Alp Yalman ve Futbol Şube Sorumlusu Adnan Polat'ın tüm baskısına karşın İstanbul'daki maç ertlendi. MUSTAFA ERSOY Bır gün önce sis yüzünden tatil edi- len Galatasaray-Antalyaspor maçı, yi- ne aşın sis yüzünden Hakem Afican Lakot tarafından ileri bir tarihe erte- lendı Maç, Galatasaray Başkanı Alp Yalman \e Futbol Şube Sorumlusu Adnan Polat'ın baskısına rağmen er- telendi. Maçın tarihi Futbol Federas- yonu tarafından belirlenecek Dünkü maça ilgı, seyircinin içeri bedava alınması nedeniyle oldukça fazlaydı. Ali Samı Yen Stadı'nı doldu- ran bınlerce Galatasaray lı. maçın oy- nanması içın hakem her sahaya çıktı- ğında tezahürat yaptı. GJSaray'ın baskısı Maç öncesı Istanbul'da sis bır gün öncesinden daha iyiydı. AncaK Ali Sa- mi Yen Stadf ndaki görüntü hiç de öy- le degildi. Mecıdiyeköy'deki sisin inatçı olduğunu da söyleyebıliriz. Çünkü maçın hakemi Alican Lakot, odasında maç saatini beklerken sis ol- dukça azalmış, ancak Lakot sahaya çiktığında göz gözü gönnez hale gel- mışti. Buna bir de, Galatasaray'ı sahada gören taraftarlann yaktığı meşaleler eklenince Alican Lakot, "Yan hakemi- mi göremiyorum. 30 dakika bekleye- ceğün" dıyerek odasına indi. Aradan geçen 30 dakika içinde Ga- latasaray Kulübü Başkanı Alp Yalman ve Futbol Şube Sorurrüusu Adnan Po- lat, hakem odasına ınerek maçın oy- nanmasını istedıler. Ancak Alican La- kot'un yine de 30 dakika sonra karar vereceğini açıklaması herkesi ilgınç bir beklentiye soktu "Maç oynansm, heryergpzüküyor'* diye fıkir beyanın- da bulunanlar ve "Buradaoynanmaz- sa nerede dynanır" dıyenler.. Lakot: Rizikoya gjremem Maçın hakemi Alican Lakot 19.30'da sahaya çıktığında ılk önceçı- kış tüneline en uzak noktaya gittı \e yardımcılanyla görüştü. Daha sonra yardımcılanndan binni yan çizgiler- den birine gönderdi ve karannı verdi: "Maç oynanmayacak." Bır açıklama yapan Alican Lakot. "Bu havada maç oynanması çokzor. Benim rizikoya gir- mem mümkiin değiL Meteoroloji yet- kilileri kesin bir şey söylemiyor. Maç ovnanırken de sis basdrması miim- kiuı olabilir" dedi. Galatasaray Teknik Direktörü Re- inhard Saftig maçın iptal karannı du- yunca oldukça sinırlendi. Saftig, "İki kale de gözüküyor. Neden korkuyor- lar?" dedi. Maçı izlemeye gelen eskı hakemlerden ANAP Milletvekili Yu- suf Namoğlu, "Ben otsam oynatır- dınT dedi. Galatasaraylı yöneticilerin, Hakem Alican Lakot sahayı terk ederken yap- tıklan baskı ise görülmeye değerdi. Taraftarlann yaktıklan meşalelenn de sisyaptığınıbelırtenyönetıcileranons yaptırdılar. Zarar 1.5 milyar Galatasarayın, maçın tekran yü- zünden seyircıyı stada bedava sokma- sı San-Kırmızılı kulübü yaklaşık 1.5 milyar zarara soktu. Futbol Şube So- rurrdusu Adnan Polat. "Zarar önemli değjL Seyircinin gidip gelip maç sey- redememesi kötii" dedi. KOCAELI'DEN İkinci gün de değişen bir şey yok HtLMİTÜRKAY KOCAELİ - Izmıt'te 2. gün... Değişen bir şey yok. Aynı ılk günkü gıbi... Sis daha da fazla. Yine de tri- bünlerdolu. Hakem Engin Kurt, maçın oynanamaya- cağını,ancak kurallargereği saat 19.00'ubeklemekzo- runda olduğunu söylüyor. Stadın ışıklan da yakılma- mış. Yoğun sisle barebar Ismet Paşa Stadı'nın içi de alacakaranlık... Seyirci F. Bahçe futbolcusunu "göre- meden", ilk gün olduğu gibi yine tribünlere çağırıyor. Oğuz, bir bir arkadaşlannı yanına topluyor ve onlan tribünlerin önüne kadar götürüyor. Bu arada, Kocaeli tribünlerinden ilginç bir slogan duyuyoruz..."Cenabet Fener™" Yeşil-Siyahlılar, sisin iki gün boyunca kalkmama- sını F. Bahçelilere bağlıyor. Kâğıtlaryakılıyor, staday- dınlatılmaya çaltşıhyor... Herkesin görüşü "oynan- msa" şeklinde... 18.25'te ışıklar yakılıyor; tribünlere de hareket geliyor. Fenerliler kendı aralannda. ortada sıçan oynuyor... Kocaelilıler ıse kısa deparlarla ısın- maya çahşıyor. Sahanın içi oldukça kalabalık.. Yetki- lıler, anonsla kalabalığı çıkarmaya çahşıyor. Gerekçe, "çimi öidürtiyorsunuz..." Sisin kalkacağı falan yok; azalacağına daha da fazlalaşıyor. Yanı kalkması büyük bir "mueize.J* F. Bahçe Kulübü Başkanı Ali Şen, 'ADah'uı işine ka- nşılmaz. Oynanması, Kocaeli için iyi oiur. Çünkü. 2 gün sonra kupa maçı oynayacaklar.' dıyor. Bu arada, Sefa Sirmen ıse farklı bır görüş ortaya attyor..."Maçoynsuı- saydu F. Bahçe'nin şansı hiç olmayacakn. Onlaria dos- tuz; ama güzel bir \enilgi tattıraeaktık.'' Teknik Direktör Iviç ise, "sinirfi" hareketlenyle yi- ne dikkat çekiyordu. İki kez Başkan Şen'ın yanına gelerek, "Ne ohıyor? Bu, rezalet" dıyen çalıştıncıyı Se- lim Soydan araya girerek, zar zor ikna etmeye çahşı- yor. Ancak, Ivıç kararlı... Yine üçüncü kez başkanın yanına geliyor... "tşibitirin. Futbolcularayazıkolu>orf Şen'ın yanıtı ise "Tamam; tamam.. tamam, bitecek" şekltnde oluyor. Bu arada, Hırvat teknik direktör basın mensuplan- na, sahada futbolculannın iyi bir çalışma yaptığını söylüyor. 19.15'te Engin Kurt ve yardımcılan sahaya geliyor. "Al omuzlara. al omuzlara" dıye sesler yük- seliyor; etrafı basın mensuplanvla çevrilmış... Ara- dan bır ses yükseliyor... "Çekilin; sahayı görsün." .. Ve Engin Kurt. bir iki cümleyle şöyle dıyor: "Kar- şılaşmayı oynatmak mümküın değiL Maçı ertetiyoruın. Karar fcderasy onundur. İki tarafa da teşekkür edîyo- rum." Kurt'un bu açıklamasının ardından, stat yetki- lısi de anonsla hakem Kurt'un söyledıklennı bir kez daha yıneliyor. Tnbünlerden ise karara tepki var... "Yuhh, yuhh" Sisli havanın maçlara tdn vermemesi ûzerine sahma çıkan futboleular, hakemlerin karannı beklerken antrenman yapülar. Ali Sami Yen'de birbirini görebilen futbokular çahşırkcn, San -Kırmıalı taraftariar her an maç o\ nanacak umudunu taşıdılar. İzmit tsmet Paşa Stadı'nda ise Fenerbahçeli taraftarlar şislerin arasmdan görebildikkri fut- bokulan tribünlere çağırarak alkış yağmunına ruttular. Ancak her iki maç da ertelendi ve tribünler boşalcu. (Fotoğraflar: LEVENT YÜCELMAN - DENİZ DERİNSU) YORUM MAHMLTSERT Boş Sözlerle Motivasyon ligın ikinci yansının başlamasıyla birlıkte gerek alt sıralar- da gerekse üst sıralarda mücadele eden takımlanmız, özellik- le aldıklan olumsuz sonuçlardan sonra psikolojik baskı altın- da oynamanın oyunlannı olumsuz etkılediği şeklinde özürler ileri sürüyorlar. Sporda söz konusu olan yanşma ise, üstelik futbolda oldu- ğu gibi bunun bir de profesyonel yonü bulunuyorsa sporcula- nn karşılaşmalar sırasında gerilim içinde, kaygı ve korku gibi duygulara kapılmalan doğaldır. Çünkü yarışmada alınacak yengi ve yenilginin sporculara getireceğı ruhsal baskı söz ko- nusudur. Profesyonel futbolcuları ele alalım; bütün bır hazırlık döne- minde çalıştıncılannın yönetiminde gerek fıziksel, gerek ruh- sal olarak bir maça hazırianıyorlar. Geçimlerinı bu yolla sağla- dıklarından, maçın kazanılması para kazanmakla eşdeğerdir. Genelde renk aşkıyla kuiüp çıkaıiannın her şeyden önemli ol- duğu söylenirse de "Maç kazanma, eşittirpara" şeklindedir. Kazanmak zorunda olduğumuzu düşünmek, ıSter istemez bunu tersi bır durumu da söz konusu edeceğınden, kaygı ve baskı altında olmak kaçınılmazdır. Burada önemli olan, korku ve kaygı gibi duygulan kontrol altna alarak performansa olum- lu şekilde katkısını sağlamaktır. Gerek şampiyonluğu gerekse kümede kalmaya oynayan takımlann oyunculan için bu tür duygular, maçlann kaybedilmesinde bir özür oluşturmamalı, aksıne onlann yaşam biçimi olmalıdır. Kaygı ve korkuyu futbolcular nasıl kontrol altına alabilirler? Bunun tek başına öğrenilmesi helli bir eğitim işidir. Bu neden- le konunun uzmanlanndan yardım istemek en akılcı yoldur. Kulüplerimizin artık maçlann kazanılmasında takımlannın yalnızca fiziksel olarak iyi çalıştınlmalannın yeterli olmadığının bilincinde olmalan gerekir. Moral kondisyon dedığimız şey, fut- bolcunun -sporculann- ruhsal olarak karşılaşmalara hazırlan- malandır. Soyunma odalannda söylenen "En büyük bizız" gi- bi, sözler ile bunu sağlamak olası değildir. Üstelik, çözüm gi- bi görünen buyolun önemli maçlarda uygulanması, dahadoğ- rusu karştlaşmalann moral desteğe gereksinimi olanlar ve ol- mayanlar biçimınde aynlması, çok yanlıştır. Bu yanhşlıklar yü- zunden futbolculann büyük bir kısmı sanılanın aksine küçük olarak değerlendirilen maçlarda daha çok baskı altında kal- makta ya da bu baskıdan annarak sanki maçı umursamaz bir havaya girmektedırler. Yıllardan beri zaman zaman basında özellikle bu konunun' uzmanları, tıp adamlan tarafından değinilen kulüplerin psiko- logla çalışma gereğı düşüncesı üzennde durulmalıdır. Profesyonel futbolcu dediğımız kişıler, sonuçta yiımiii yaş- larda olan gençlerdir. Her hafta değışik ruhsal durumlarda maçlara çıkmak zorunda olmak, bu gençler üzerinde önemli etkiler yapmaktadır. Bir yandan başanlı olma zorunluluğu, bir yandan da neredeyse tüm toplumun gözünün üzerlerinde ol- ması, bu gençlere kaldırabileceklerinden daha ağır baskılar yuklemektedır. Bu baskılann yaratacağı kaygı ve korkunun ge- tıreceği gerilimın kontrol edilmesinde bır hekımin yardımı -eğer kulüplerimizin yönetimleri gerçekten profesyonelse- kaçınıl- maz bir gerekliliktir. Sisin planlannı altüst ettiğini söyleyen Milli Takım Teknik Direktörü Terim: Takmu lıâlâ toplayamadıkNÜVÎTTOKDEMtR İZMÎR - Avnıpa Şampıyonası gnıp ele- melerinde tsveç ıle mart ayında karşılaşa- cak A Mıllı Futbol Takımı, Romanya ıle oy- nayacağı özel maç ıçın lzmir'de 6 futbol- • cu> la kampa gtrebıldı. Sis nedeniyle oyna- namayan Galatasaray \e Fenerbahçe maç- larının aday kadronun toplanmasmı engel- ledığı belırten Mıllı TakımlarTeknik Direk- törü Fatih Terim."*Romanya ile öviesine bir maç ovnamışdurumuna düşmemekiçin ett- mizden geleni >apacağız" dedi. B Efeş Otehnde Recep, Alpa>, Ylııtlu, Şanver, Önıer \e Hasan'dan oluşan 6 kişı- lik kadroyla kampa gıren mılli takımın kad- rosunda gelışmelerın çok ters olması duru- munda değışıklık yapabıleceğını belırten Fatıh Terim, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonsporlu futbolcuları antrenörRasün Kara'nın Istanbul'dan getireceğuu söyledı. Olumsuz hava koşullannın lıgi olduğu ka- dar mıllı takımı da etkılediği \urgulayan Fatıh Tenm. zorluklara karşın Romanya karşısında eldekı olanaklarla mücadele edeceklenni belirtti. Terim, maçın "öylesi- ne bir hazırlık macı" olmaması ıçın çaba göstereceklerinı bıldırerek -Gördiiğümûz kadanyla Düma Kupası'nda kadrolannda bulunan 5-6 futbolcu\la gelmişler. .\ma bu isimkr, göze batan isimler değiL .\ncak Ro- man>a. bildiğimiz Roman>a"dır. Biz maça ona göre çıkacagiz"dıye konuştu. Roman- ya'nın lıglenn de\re arasından yararlana- rak bır turneye çıktığını anunsatan Tenm, Türkıye'nin de bu tür turlara alışması ge- rektığıni söyledı. Terun, lıgin bıtımıyle bır- hkte millı takımın Amenka ya da Kana- da'ya turneye gitmesının söz konusu oldu- ğunu açıkladı. Avrupa Şampiyonası gnıp elemelerindeki Isveç maçı öncesı Roman- \a ıle hazırlık maçı oynamanın önemli ol- duğuna değinen Milli Takım Teknik So- rumlusu Tenm. şunlan söyledı: "tsviçre karşısında iyi bir a>«ntajı koru- >amadık. Ancak yalnızca bir maç kaybet- tik. iddiamızı değil. Ben buna, bir kredi kay- bettik di>orum. Şimdi ls>eç mutlak kazao- mamız gereken bir maç haline geJdi. Daha önceki maçı kazanmış olsa> dık daha farkh olacakn. Takımımı/J bura\a kadar ovuncıı- lanmız getirdi. Yine onlar gorürecek bu işi. Ben İsveç'i venip yohımuza devam edeceği- mize inamyorum..." Tenm. Milli Takım kadrosundakı değı- şıkhklerle ılgılı olarak da Cengiz,Mehmet, Sergen ve Riiştü'nün sakatlığının sürmesı. Gökhan'ın riske edilmemesı için kadroda bulunmadığını. Ertuğrul ve Tugay'ı ıse "inanılan-bilinen oyunlanna dönmeleri" ıçın kadroya almadığını belırttı. Fatıh Te- rim, Trabzonsporlu futbolculann uçak kalkmaması nedenıyleTrabzon'da kaldık- larını öğrendikten sonra, G.Birlığı'nden Rahım ve Enguı ıle istanbulspor'dan Saf- fet'ı kampa çağırdı. Trabzonsporlu futbol- culann uçak kalkması durumunda bugün Izmir'e gelmelen bekleniyor Basketbol görünüm Tofaş maç fazlasıyla lıderlığını surdurdu Ülker MaviJeans Ortaköy fazla zorlanmadan kazandı. (Fotoğraf: DENİZ DERÎNSU Spor Servisi- Basketbol l.liginde 20.hafta maçlan geride kalırken Tofaş SAS maç fazlasıyla liderliğini sürdürdü. Tofaş SAS, ligde başanlı sonuçlanyla dikkat çeken Antalyaspor'u deplasman- da yenerek zırvedeki yerinı korudu. Fe- nerbahçe, Beşıktaş'ı 84-64'lük skorla ra- hat geçerken, Ülker, Mavı Jeans Ortaköy karşısında galıbıyetı Orhun'un mükem- mel oyunu ve 35 sayısıyla buldu. G.Sa- ray, Darüşşafaka'yı 97-80 yenerek kötü gıdışe dur dedi. Bayanlar ıse bir maçı eksık G.Saray, 13 maçta 13 galıbıyetle lıderlığını sürdürdü. F.Bahçe ıse 14 maç- ta 11 galibıyetle 2.sırada. Erkekler 2.1ıg- de Tuborg, Çukobırlık galibıyetiyle lı- derliğıni sürdürdü. 16 maçta 14 galibı- yet ve averajla B.Kolej ikinci, 15 maçta 13 galibiyetı olan Kültür Kolej ıse 3.sı- rada yeraldı. Sayı krallığı 1- Antonio Smith (K.YakaX544) 2- G. Gılmoure (D.şafaka)(518) 3- P. Tompkms (OrtaköyM411) 4- R. Calloway (AntalyaK410) 5- Steve Rogers (Tofaş)(408) 6- Richard CofFey (PTT)(406) Puan durumu TAKIMLAR 0 G M Y P 1 Tofaş SAS 2 Fenerbahçe 3.Ülkerepor 4 PTT 5. Efes Pilsen 6 Antalya 7 D.Şafaka 8 Ortaköy 9 Karşıyaka 10 G Saray 11 OyakRenautt 12 Beşıktaş 13 Antbrtk 14 Meysu 15 Kolq 16.Taçspof 20 15 19 15 18 16 20 14 17 16 20 13 20 11 5 4 2 6 1 7 9 20 10 10 19 10 9 34 19 20 20 20 20 20 20 10 8 12 6 14 5 15 6 14 2 18 - 20 1681 1505 36 1674 1374 34 1538 1242 34 1682 1454 1345 1039 33 1592 1450 33 1599 1590 31 1605 1567 30 1702 1656 29 1436 1329 28 1455 1558 28 1412 1509 26 1570 1837 25 1361 1488 25 1470 1788 22 1238 1974 20 satranc Cumhuriyet 3. hafta maçlan sona erdi Spor Servisi - Cumhuriyet Gazetesi ve Satranç Geliştir- me Merkezı'nın birlikte dü- zenlediklen Satranç Ligı ya- nşmalannda 3. hafta da geri- de kaldı. Karma Takımlar Lıgi 1. Lig 3. Tur Sonuçlan: Galatasaray: 3 Radio Contact. 1, Bosna Sancak: 2 Gambit: 2, Bakır- köy Beld: 1 SGM: 3. Serhats- por: 3-1/2 Milano: 1/2 Bu lig- de birincı Satranç Geliştirme Merkezı, ikinci Galatasaray, üçüncü Galatasaray. Karma Takımlar Ligi 2. Tur 3. Tur sonuçlan ıse şöyle: Bakırköy Beld Genç: 4 SGM Junior Beyaz: 0, Cum- huriyet Gazetesi: 1 Netaş: 3, SGM Junior Mavi: 3 SGM Bayan: I, Ferahspor: 3 Gözte- pe: 1. GSM Genç. 1 In-Kurs: 3, Kadıköylüler: 2 Kadıköy Anadolu Lisesr. 2.. Bu grupta birinci Bakırköy Beld, ikinci Ferahspor, üçüncü Kadıköy- lüler.. Cumhuriyet Gazetesi ise 11. sırada bulunuyor. Cumhuriyet Gazetesi ekibi üst üste iki hafta gelmeyen Yıldınm Bosna ekibinin yeri- ne tüzükte belırtilen şartlara uyarak yanşmalara dahil edil- di Karma takımlar 1. lig çift turlu, 2. lig tek turlu Berger sistemine göre düzenlenmek- te. Liglerin sonucunda karma takımlar birinci liginin ilk 4 takımı mayısta başlayacak olan Türkiye Deplasmanlı 1. Ligı'nde doğrudan oynama hakkı kazanacaktır. Kalan 4 takım ile ikinci lig- deki ilk 4 takımın doğrudan deplasmanlı 2. lıgınde oyna- ma haklan olacak. Kalan dı- ğer takımlar ile ıllennkonten- janlanna göre belirlenmiş sa- yıda ekipler Izmir'de yapıla- cak lig ön elemelerinde ala- caklan derecelere göre Türki- ye liglenndeki yerlerini ala- caklar. Böylece 1., 2., 3. ve mahallı lıglerbu yıl oluşturul- muş olacak. Futbolcu döven hake'm dovuldu ŞANLIURFA (Cumhuri- yet) - Şanlıurfa'da amatör lig şampıyonunu belirleyecek CeylanpınarTlGEM Spor ile Siverek Belediyespor maçı, ona hakem Mehmet Akme- şe'nin dövülmesı üzerine ya- nda kaldı. Malatya'da yapılacak 3. li- ge yükselme grubunda Şanlı- urfa'yı temsil edecek olan Ceylanpınar TİGEM ile Sive- rek Belediyespor arasında dün şehir stadında oynanan ve lig şampiyonluğunu belirleyecek maç 70. dakıkada tatil edıldi. Ceylanpınar TlGEM 'in 4-3 galip götürdüğü maçta, Sive- rek Beledıyesporlu futbolcu- lar önce ofsayt bayrağı kaldır- mayan yan hakem NamıkBü- yükünal'a, daha sonra da or- ta hakem Mehmet Akmeşe'ye saldırdılar. Hakem Mehmet Akme- şe'nın dövülmesı Urfa'da gü- nün kosunu oldu. SP0R-T0T0UMIM SIRA 1 2 S 4 S 6 7 o 9 10 11 12 13 14 16 16 MAÇLAR Beşıktaş (1) Trateonspor (3( Kaysenspor (8) Galatasaray {2) Altay (14) Petrolofisı (17) Antalyaspor (15) G Bırtığı (5) Oenelıspor Zeytıntıumu (16) Samsunspof (9)) Bursaspor (6) Gazıantep (10) AdanaDS. (18) Ferefbahçe (4) vanspor (7) Ankaragucu (13) Kocaetıspor (10) Çonjnnspor (8) Istanbuıspor 0 Tarsusld.Y. (8) Boluspor (1) Ç.Rızespor (4) E Ereğlıspor (8) Batman Bld (8) Malatyaspor (2) HatayPGucu (10) Ad Polısgucu (2) Ceyhan BkJ. (3) Kozan BkJ. (5) KılısBkJ. (11) Şanlıurfa (1) TAHMİN 1-M 2 1 1-0-2 1-0 1-0 1 1 0-1-2 2-0 2 1-0 2-0 2 m-2 L0T01HHNM 5-10-11-15-24-26-27-29 7-8-13- 17- 18-22-28- 31 1-3-7- 18- 19-21-24-26 2-4-9- 20-25-28-32-33 5-11-16-23-26-27-28-30
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog