Bugünden 1930'a 5,454,465 adet makale



Katalog


«
»

14 ŞUBAT 1995 SALI CUMHURİYET SAYFA 13 T«fc 0.212.512 05 05 Fdut: 0.212.513 90 98 Hava kMiliğine karşı kaşarlaıımak! stanbul'da sısten göz gözü görmüyor... Istanbul'da hava kirtiliğinden nefes alınamıyor... Londra'da 1952 yılında kiıii ha- vanın üzerine çöken yoğun sis, bir haf- ta içinde dört bin kişinin ölümüne ne- den olurken, Istanbulda yaşamın et- kilenmesi ancak ulaşımın aksaması ile kendini gösteriyor... Küçük dozlarda sistematik olarak enjekte edılen zehire karşı vücudun ba- ğışıklık kazanması gibi, Istanbullular da pisliğe alıştı artık... Argo deyimiyle kaşarlandık! Önlemler belli... Kaloriferler ve so- balar yakılmasın... lyi de, havayı kirleten kötü yakıtların kente sokulmasına, satılmasına ve de kaliteli yakıtların bıle kötü tüketilmesi- ne kim izin veriyor? Çözüm doğalgazda mı? Hayır... İTÜ Kimya-Metalürji Fakültesi öğretim üye- lerinden Prof.Dr. Kutsal Tülbentçi, doğalgazın yanması sonucu da at- mosfere karbondioksit atıldığını, an- cak bu oranın kömüre göre yarı yanya, Oruç puanı nkara'dan bir veli... Yıldırım Beyazıt Anadolu Lisesi'nde din dersi öğretmeni Beşir inanç'ın. ıki eşi olduğunu ve ikisini birden okulun tüm etkinliklerine getirip öğrencilerletanıştırdığını anlatıp soruyor: "Bir öğretmen ıçin doğru bir davra- nış mı?" Aynı veli, Beşir inanç'ın sınıfta öğ- rencilere oruç tutan ve teravih nama- zına gidenlerı sorup artı vereceğini söy- lediğini bildirerek, Alevi kökenli öğren- cilerin de varlığını anımsatıp soruyor: "Bir öğretmen için doğru bir davra- nı mı?" Istanbul Erenköy'deki Intaş Lise- si'nde son dersin iftar nedeniyle yapıl- madığını vurgulayıp. "Ben çocugumu imam -hatip lisesine göndermedim" diyen veliye okul yönetimi yanıt veriyor: "Yalnızca geçen hafta pazartesi gü- nü, bir anza nedeniyle bitiş zili on da- kika kadar erken çaldı. O da, zili elle ça- lan hizmetli nedeniyle. Okulumuzda çağdaş bir eğitim yapıyoruz." Velilerin ve okul yöneticilerınin du- yarlı olması ne güzel... petrole göre dörtte üç daha az olduğu- nu söylüyor, "Yenilenebilir enerji kay- nakları dışında, doğada temiz enerji yoktur" diyor. Peki çözüm ne? Prof.Tülbentçi, ya- pılara yalıtım uygulayarak yakıt tüketi- minin azaltılması gerektiğini bildiriyor ve Batıh ülkelerin kentsel hava kiriiliği- nin çözümünü yalıtımda bulduğunu açıklıyor. Rakamlar veriyor: "Gelişmiş ülkelere göre, ülkemizde kişi başına tüketilen enerji miktan 1/3 olmasına karşın, ısınma için sarfettiği- miz enerji yüzde 100 daha fazladır. Ul- kemizde ısınma için aşırı bir yakıt tü- ketimi vardır. Türkiye'de birim hacmi ısıtmak için harcanan enerji Fransa'dan yüzde 46, Isveç'ten yüzde 230 daha fazladır. Bu aşırı yakıt tüketimi, ülkemizin coğrafi konumundan değil, ülkemizde ısı yalı- tımına gereken önemin verilmeyişi ile standart dışı yapılanmadan kaynak- lanmaktadır." Havayı kirletmekle kalmıyoruz, aynı zamanda havayı ısıtıyoruz. Prof.Tülbetçi, Türkiye'de ısı yalıtımı uygulanmadan inşa edilmiş 10 milyon dolayında bina olduğunu belirterek, "Bu binalarda uygulanması hiçbir tek- nolojik zorluk arz etmeyen, herkesin kolaylıkla uygulayabileceği basit yalı- tım uygulamaları ile ısınma için sarfet- tiğimiz enerjinin asgari yüzde 50'sini geri kazanmak mümkün olacaktır" di- yor. Yani, en kötü yakıtı kullanmaya de- vam etsek bile, havayı bugünkünden yüzde 50 daha az kirleteceğiz... Ve biliyor musunuz ki, 1977 yılında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nca yayınlanan "Isınma ve Buhar Tesisleri- nin Yakıt Tüketiminde Ekonomi Sağ- lanması ve Hava Kiriiliğinin Azaltılma- sı Yönetmeliği" hâlâ yürürlükte ve Enerji Tasarrufu Koordinasyon Kurulu "görev" başında... Ama biz ne yapıyoruz? Hava gözle görünür şekilde kirlenince kalorifer ve sobayakılmasını yasaklıyoruz... Birkez kaşarlandık ya, kış günü zatürreeye bi- le meydan okuyoruz! Ben artık Erdal Bey'e ne diyeyim? Murat Karayalçın EÛİLS/A// Entel dünyadaki 'komşu teyze' Mert Ali Başanr'dan SOZDEYİŞLER Dalgalar da yalaya yalaya karaya çıkarır. ir grup sanatçı. gazeteci, yazar geçen hafta bir bildiri yayımlayarak, adı tecavüz olayına karışan sunucu Alp Buğdaycı ile ilişkisı olduğu öne sürülerek özel hayatı gündeme getirilen şair Murathan Mungan'a sahip çıktı. "Hayatını yazarak ve okuyarak kuran"lar imzalı bıldiride. "Murathan Mungan'ı, özel hayatını kendi malum dillerine tercüme ederek kamuoyuna sunmaya çalışan kalemlerin her zaman karşısında olacağımızı duyuruyoruz" denildi. Bildiriye imza atanlar, kimlerin karşısında olduklarını ise açıkça belirtmediler. Aydınlann karşı çıktığı kişiler, magazin basınının sıradan yazar ve muhabirleriydi. Ancak. bu haftaki Express dergisi, "tecavüzün öteki yüzü" başlıklı "klasör"ünde, bu bildirinin kimlere karşı kaleme alındığını ortaya koyarken, bir de "sıradışı" isimden söz etti. Express, "uluslararası düzeyde sanatçılığı, aydınlığı vurgulanan, şarkıcı, besteci, sinemacı, yazar, gazeteci" şeklinde tanımladığı Zülfü Livaneli'yı medyadakı "yargısız infaz korosu"na katılmakla suçladı. Livaneli'nin Milliyet'teki köşe yazısı üzerine tepkisini bir faks mesajıyla çjile getiren Exspress'ten Fatih Özgüven, Livaneli'nin "Sadece basından öğrendiğim bir aşk ilişkisini ve şiiri andım" savunmasına şu yanıtı veriyordu: "Ben entel ve ukalayımdır, bu tekniğe gavurcada 'waxing iyrical' derler, yani şairane takılmak ya da duygu döktürmek. Bilgı eksikleri bir yana, buhlar bir aşk ilişkisi hakkında konuşan bir kûmşu teyzeye yakışir, size yakışmamalı." "Entel" sözcüğü üzerine birçok köşe yazısı kaleme alan Zürfü Livaneli, kırdığı bu potu, entel dünyasında bakalım nasıl düzeltecek ve "komşu teyze"likten kurtulacak... SSM: Roketsaıulaki kanunsuzluğu anlayamadık eldik, Savunma Sanayii Müs- teşarlığf nın (SSM), Roketsan yatırımına ilişkin eleştirilere verdiği yanıta. Dünyada tek örneği Türkiye'de görülen, Turgut Özal'ın "eser"i roket sanayiine özel sektörün sokulması olayını Müsteşar Yardımcısı Veysel Yayan yanıtlıyor: "Roketsan'ın kuruluş aşamasında bütün alternatif imkânlar incelenmiş ve akabinde yeni yatınm yapılmasının, hem en son teknolojinin Türkiye'ye ka- zandınlması, hem de üretimin en dü- şük maliyetle gerçekleştirilebilmesinin temini açısından. daha uygun olacağı neticesine varılmıştır. Başbakan, Genelkurmay Başkanı ve Milli Savunma Bakanı'ndan müteşek- kil Savunma Sanayii lcra Komitesi'nin proje için özel sektör iştirakini öngören 86/1 sayılı kararı doğrultusunda 17 fir- maya (Sabancı Holding. Tekfen Hol- ding, Gama Şırketler Grubu, Türkiye Şişe ve Cam Fab. A.Ş., Emek Holding. STFA, Enka Holding, Koç Holding, He- ma Şirketler Grubu, Nurol inşaat ve Ti- caret A.Ş., Kutlutaş Holding, Profilo Holding, Ercan Holding. Çukurova Holding, Intek A.Ş. ve Mes Makine Sa- nayii A.Ş.) yatınm çağrısında bulunul- muş, bu firmalardan aralarında haliha- zırda Roketsan'ın ortakları olan Kutlu- taş ve STFA'nın da bulunduğu 9 firma teklif vermiştir. Projeye iştirak konusunda niyet be- yan eden şirketlerden Enka A.Ş., aynı zamanda MLRS projesinde yer aldı- ğından, Intek A.Ş. Oerlikon toplarının temsilcisi olduğundan, Nurol A.Ş. ise zırhlı muharebe aracı projesini üstlen- miş bulunduğundan proje dışında tu- tulmuştur. Mes A.Ş. ise kuruluş aşa- masında sermaye iştirak taahhüdünü yerine getiremediğinden proje dışında kalmıştır. Bu aşamada SSM'ce yürütülen ça- lışmalar çerçevesinde konu icra Ko- mitesi'ne arz edilmiş ve lcra Komitesi 28 Ocak 1987 tarihli toplantısında, pro- jenin MKEK'nin iştiraki ile özel sektör ağırltklı, müşterek bir yatırım çerçeve- sinde yürütülmesine karar vermiştir. Komitenin konuya ilişkin kararı, sa- vunma sanayii hakkındaki 3238 sayılı kanunun amaçlanylatam bir uyum içe- risinde olmasına ve tüm işlemler kanu- nun vermiş bulunduğu yetkiler çerçe- vesinde gerçekleştirilmesine rağmen, Roketsan'ın kuruluşunun kanunsuz ol- duğu iddiasınm hangi gerekçe ve man- tığa dayandığı hususu anlaşılamamış- tır. Bu noktada vurgulanmasında yarar görülen bir husus da, projenin yatınm maliyetleri ile ilgilidir. MKEK'nin proje ile ilgili hazırlamış bulunduğu fizibilite raporunda, projenin uygulamayaakta- rılması için mevcut tesislere 60 milyon dolarlık ilave yatınm yapılmasına ihti- yaç duyulduğu belirtilmiştir. Buna karşılık Roketsan firmasının kuruluşu sırasında Savunma Sanayii Destekleme Fonu kaynaklarından icra Komitesi kararları istikametinde verilen krediler toplamı 18.7 milyon dolardır. Diğer taraftan ortak firmalar da Roket- san'ın kuruluşunda 21 milyon dolar sermaye katılımında bulunmuşlardır. Bu şekliyle tesis inşaat, cihaz ekipman ve ilk tesis giderierine harcanan toplam miktar 39.7 milyon dolarla, MKEK'nin teklifinin önemli ölçüde altında gerçek- leşmiştir. Sanayileşmenin aynı bölge- de temini amacı ile de MKEK'nin Elma- dağ'daki bir kısım arazisi. Devlet Arsa Ofisi'nce belirlenen bedel ödenerek satın alınmış ve Roketsan'a kiralan- mıştır." Devamı yann... Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği S on günlerde bir söylenti çıktı, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nin partileşeceği ya da bir partiye katılacağı yolun- da... Ne olup bittiğini dernek başkanı Prof.Dr. Türkan Saylan'dan öğrendik: "Çağdaş Yaşamı Destekleme Der- neği, Atatürk ilke ve devrimlerini ya- şatmak, geliştirmek ve bu yolla çağdaş insan ve çağdaş topluma ulaşmak amacını güder. Çok nitelikli ve yurtse- ver insanlann el ele. yürek yüreğe ça- lıştığı bu dernek, partilerüstü bir ku- rumdur, böylece olumlu girişimleri des- teklemek, yanlışlara ise karşı çıkmak özgürlüğüne sahiptir. Toplumda söz sahibi bir demokratık kitle örgütü ol- manın sorumluluğu da bunu gerektirir kanısındayız." Bu arada, imza metninde Uğur Mumcu'yu devletin öldürdüğüne iliş- kin iddia olduğu gerekçesiyle katilleri- nin bulunmasını öngören kampanyaya katılmadığı yolunda eleştiriye uğrayan Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Gaziantep Şubesi Başkanı Vildan Öz- türk için biraçıklamageldi. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı, Şahın- bey Belediye Başkanı, SHP'nin eski ve yeni Gaziantep ii başkanları, belediye özel kalem müdürü, halkla ilişkiler mü- dürlüğü ve Çağdaş Yaşamı Destekle- me Derneği Gaziantep Şubesi üyele- rince imzalanan açıklamada. "Sosyal, kültürel ve çağdaş atılımlarda hiçbir çabadan kaçınmayan bu hanımefendi- yi elbette çekemeyenler, engellemeye çalışanlar çıkacaktır" denildi. Ancak açıklamada, Gaziantep DSP il kadın kolu başkanı Sabriye Gülen'ın gündeme getirdiği "Uğur Mumcu'nun katillerinin yakalanması için açılan im- za kampanyasına katılmamıştır" iddi- asının açıkça yalanlanmadığı dikkati çekti. T.C. İZMİR BEŞİNCİ ASLİYE HUKUK HÂKİMLİĞİ'NDEN E. 1990'596 K.I994 1045 Davacı Izmır Büyükşehir Belediyesi EshotGenel Müdürlüğü vekili A\. Asuman Moralıoğlu tarafından davalılar Eminc Sağa. Abdülkadir Şanlı, Resul Fı-jkırma, Mahmet Günyar. (mirasçıları) Huriye Günyar, Şehrıban Günyar, Ahmct Günyar. Tahsin Günyar, Necıp Günyar. Narıp Günyar, Hasan Kovak, Adetn Kovar, Hikmet Kovar, Ayten Kovay alcyhine açılan 17. maddcyc göre tescil davasında. 29.12.1994 tarihinde yapılan duruşma sonunda: Davacı tarafın davasının kabulü ılc Izmir, Buca, Dumlupınar Mah. Güncrçam Me\kif ndc bulunan. tapu sicilindc pafta 81. ada 643, parsel 26 numarada kayıtlı bulunan 4729 mN yüzölçümündckı ta^ınmazın 17X7 mN'lık kısmının kamulaştınlması ılc ılgılı olarak davalılar- dan MahmutGünyar'ınadına kayıtlı bulunan 148 472K payının Resul Fıskırmaadına kayıtlı bulunan 141 4729 payının, Emıne Sağa adına kayıtlı bulunan 1X7/4729 payının vc Abdülkadir Şanlı adına kayıtlı bulunan I 57/4729 payının tapusunun ıptalinc vc adı geçen paylann 2942 sayılı kanunun 17. maddesı gereğıncc istımiak sebcbı ile davacı Izmir Büyükşehir Bclcdıycsı udına tapuya kayıt vc tescihnc dair 29.12.1994 tarihinde vcrilcn karar, tetkikat gıyablannda bıtirılcn Emıne Sağa, Abdülkadir Şanlı, Şchrıban Günyar"ya(Kara)tebligat yer- inc kaim olmak üzcrc Yargıtay yolu acık olmak üzcrc ilancn tcblığ olunur. 25.1.1995 Basın: 6758 ÇİZGİLİK KÂMtL MASARACl HARBİ SEMtHPOROY \vavAcwiH BULUT BEBEK/VXR4VÇ/FTÇ/ Hazır birai TARİHTE BUGÜN MÜMTAZ ARIKAI* 14Şubat GARAÎDAKl KATUAM! j MÜÇ* - 1923'PA &UGUN, KENTIMDE, GANGSrE£L£(Z DELEYE Bî& K#n./AM EKLŞ YAU AStLLt V£ MAEf'4 ÖeSÜTİİNE SAĞLI OLAN 6AN6SrE& ŞEF-Î AL CAPOME (AL tCAPON\. TTJZASA DÜŞÜeDÜĞU ^AKİP ÇETS ÜYELE/SİNİ Bi£ SAISAtOA KUSÇU- NA PİZPlBMİÇn. "AŞlKCAR 6ÜNÜ* YAPIL- OIĞINOAN, 'SAINT VALENTfNE MTUAM/ " PİYE AOLANOIBILAN OLAYIN NEPEMİ, ICAÇAtC İÇKİ RSftfBEriYPl. AME/ZHO4 SieiSÇİK DEV- LETLEfZİ'NOE, 1913'PA YASAtOANAN İÇKI SAT1- r 7, GANeSTERLEZ T/lflAF/A/PAAJ Ğ.İZUCE SÜK- DÜfZÜLMÜŞ, BÜYÛK ICÂH O/SAA/lAg/ KANLI KAV- G NEDEN ç f'/ *SEVGİLtLERGÜNÜ BENİMBİRÇİÇEK/IM VAR lSMt AYNlL NESE •'Dahm benını. Seni se%mek. anlamak se\ mck. muıluluklann en güzelı " "" , Pıpık'ım, Martı çığlıklannı duymadan bir sene geçti. ŞİŞKON NARİN Bılınm Benı çok se\ ince Yere göge sıgmadıJını ÖNDER AYHAN SENİHEPSEVDİĞİM! SENİHEPSEVECEGIMİ BİLİYORSUN DEĞtL Ml' SEMA SEVGİLİ KURBAÛAMA AŞK DOLL BİR ÖPÜCÜK , , Tıjfun'danSevpliKsnsı A ' OKŞAV» Sen bir lıman. ben ıse bir getnı olsam 0 lımandan hıç aynlmazdmı. Ben bir lıman sen ise bir gemı olsan Ömiir boyu pe^ımien gehrdım Senı çok se\ıvonm TÜRKAS DENİZ AKINALDEMÎR Sizleri seviyomm. Ş.A. İNGILTERE A.B.D. KANADA AVUSTRALYA ALMANYA FRANSA İTALYA ve İSPANYA'da DilEğitimi YABANCI DIL KONUŞULDUĞU ÜLKEDE" ÖĞRENİLİR. • 17 yaş üzerindeki herkese, çeşitli başlama tarihli ve istenllen sürelerde Genel Dll ve TOEFL kursları, • İngiltere'de 12 ABD'de 24 haftalık yoğun programa kayıt olanlara BEDAVA gldlvdönüş uçak blleti, • 17-28 yaşlar arasındakl gençlere Eylül 95'de başlayan çok ekonomlk 9 ay sürell AKADEMİK YIL DİL programı, AGO'de Üniversiteye Yerleştirme servisi Kardclcn çıçeğim EBRLM'a Senınle rüyaların gerçekleştığini öğrendım \e hayatımı senın hayallerıni gerçekleştırmek ıçin tüketecegim Senj se\ıyorum bırtanem özeşin Sinan (, a\un EF EĞİTİM LTD. Işveç Kuruluşu olan EF'nın Türkiye satış oiisidir. Dünye çapında kendine ait 22 okul ve 65 satış ofısıne sahiptir. I hemen arayın, ücretsiz broşür isteyin. EF EĞİTİM LTD. Mim Kemal Öke Cad. 9/1 Nişantaşı/İSTANBUL Tel: (0212) 22S 02 10 Fax: 225 46 92 ACENTALAR: ANKARA: (312) 468 05 55 İZMİR: (232) 489 41 00 ADANA: (322) 454 79 85 BALIKESİR: (266) 241 01 55 URYAP EMLAK BİLGİ BANKASI Tlf. (242)248 49 95-242 48 12 Fax (242) 242 37 33 ANTALYA İLAN T.C. MERSİN-1. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN DosyaNo: 1994 244 Mersin Mezıtli köyünde kain vetapunun 112 ada 1 parsel, 113 ada 3 parsel, 92 ada 4 parsel. 86 ada 3 parsel, 125 ada 2 parsel. 323 ada 3513 parsel ve 324 ada 3515 parsellerde kayıtlı gayri- menkuller hakkında davacı H. Osman Aklan vs. vek. A\. Ahmet Ergün tarafından davalılar Emine Aklan vs. aleyhine açılan ıza- !si şuyu davasının yapılan duruşması sonunda davalılardan Rıfat Köroğlu, Ayşe Yaylano, Halil tbrahim Tol, Hatice Tol, ve Dur- muş Köroğlu"na Mersin Mezitli köyünde kain ve tapunun 30.L.IVc pafta, 112 ada 2 parsel. 113ada3parsel,92ada4parsel, 86 ada 3 parsel. 125 ada 2 parsel, 323 ada 3513 parsel, ve 324 ada 3515 parsel sayılı gayrimenkullerin hıssedarlar arasında tak- simi kabil olmadıgından tamamının satılarak şuyuunun izalesine. parsellerin satış bedelinın masraflarçıktıktan sonra bakiyesınin hissedarlara dosyada mevcut tapu kaydı ve veraset ilamlarında- ki hisseleri nıspetinde bölüştürülmesine dair verilen karar vargıtay yolu açık olmak üzere ilanen tebliğ olunur. Basın: 5809 ILAN T.C. BOLU 1. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN Sayı: 1994 4533 Alacaklı: Alı Çarkacı - Yusuf Çarkacı vekılleri Av. Yusuf Çalışkan Bolu Barosu avukatlanndan. Borçlu: Ahmet Odabaş, Asılbev Mahallesi, Kuran Kursu Üstü Akbaş Apt. No: 2 Yeniçağa Bolu. Alacak Miktan: 31.902.580- TL faiz ve masraflar hariç. Yukanda yazılı borçtan dolayı ödeme emri tebliğ edilememiş adı geçenın açık adresi de zabıta ile tespit edilememiş olduğun- dan tebligatın ilanen yapılmasına karar verilmiştır. llan tarihinden itibaren 5 günlük itiraz süresine 10 gün ılavesi ile 15 gün ıçensınde takibe itiraz edilmez ve bu süre ıçerisinde borç ödenmez ve itiraz merciı olan lcra Hâkimligrnden takibin durdurulmasına dair karar getirilmez ise takibin devamına cebri icra yolu ile alacağın tahsılı cihetıne gidıleceğı. itiraz edilmezj, takibin durdurulmasına dair karar getırilmezse aynca yukanda be- lirtılen süre ıçerisinde llK'nin 74. maddesı gereğınce borçlunun mal beyanında bulunmaması halınde hapisle tazyik olunacağınız \eya hakikate aykırı beyanda bıılunursanız, hapisle cezalandırılacağınız ödeme emrine kaim olmak üzere ilanen tebliğ o l u n u r Basın: 17085
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog