Bugünden 1930'a 5,465,331 adet makaleKatalog


«
»

14 ŞUBAT1995 SALI CUMHURİYET SAYFA DIŞ HABERLER 11 Fransa'da Dev-Sol operasyonü • Dış Haberler Servisi - Fransız polisi dün. Paris'feki PKK Örgütü'nün merkez binasında yaptıklan operasyon sonunda 13 Dev- Sol üyesini tutukladılar. Tutuklamalar, Dev-Sol Lideri Dursun Karataş'ın tutuklu bulunduğu Fransa'dan şartlı tahlıyesi sırasında Almanya'ya kaçması ardından gerçekleşti. Karataş, Fransa'ya kanunsuz yo/lardan girdigı ve terörizm suçlanndan I2eylül'de tutukianmıştı. Azerbaycan petroHeri • BAKÜ(AA)-Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklıgı'nın (TPAO) Hazar Denizi'nin Azerbaycan 'a aıt bölümündeki yataklardan petrol çıkanlması için ouluşturulan konsorsiyumdakı payının arttınlmasına ilı$kin görüşmelerin binnci etabı tamamlandı. Yetkıliler teknik konulardakı görüşmelenn ilk aşamasının olumlu sonuçlandıgını bildirdiler Gökten tanker yagdı: 23 öül • LİMA (AA)- Peru'nun başkenti Lima'nm 500 km. kuzeyindeki Otuzco kentine bağlı küçük bir köye bir tankerin "düşmesi" sonucunda 23 kişi öldü, bir kişi deyaralandı. La Industria de Trujıllo adlı bölgesel gazetenin haberine göre tanker 600 metre uçuruma uçtuktan sonra küçük köyün üslüne düştü. Tankerin kazadan kısa bir süre önce akaryakıt yükünü boşalttıgı ve kazanın bir anzadan kaynaklandığı kaydedildi. Burma, eroin merkezi • WASHINGTON (AA) - ABD'li yetkıliler, Burmalı uyuşturucu kaçakçılannın, ABD'de satılan eroinin en büyük kaynağını oluşturduğunu bildirdiler. New York Times'de yer alan habere göre ABD'li narkotik yetkilileri. Burma'daki eroin üretiminin 1988 yılından bu yana ikı katına çıktığmı ve ABD'dekı eroin kaynağının şu anda yüzde 60 ila 70'ini karşıladığını söyledi. Sierra Leone'de şiddet: 19 ölü • FREETOVVN (AA) - Bir Batı Afnka ülkesi olan Sierro Leone'de. birsivil araç konvoyunu ruzağa düşüren Devrimci Birleşik Cephe'ye bağlı gerillalarla askeri birlikler arasında çıkan çatışmada, 17 gerilla öldü. Askeri kaynaklar, gerillalann ülkenin güneyindekı Sembehun kentindeki bir konvoya saldırdığmı ve bir askerle bir sıvilı öldürdüklerini kaydettiler. hgfflere'de föçmen sorunu • LONDRA (AA) - Ingiltere hükümeti. göçmenlere karşı kararlı birpolitika izleyeceğini ve "göçmenler konusuda yumuşamanın söz konusu olmadığım" bildirdi. Pakistan'ın Quetta kentinde doğan ve çocuk yaşta a:lesıyle Ingiltere'ye göç eden Ticaret Bakan >ardımcısı Charles VVardle, "Ingiltere hükümetinın göçmenlere fazla hoşgörülü davrandiğı" gerekçesiyle hıfta sonunda istifa etti. Vardle. Avrupa Birlığı'nın göçmenlere karşı yumuşak politikasına Ingiltere'nin u;mamasını savunuyordu. Jpmovski seçim tavasma girdi • MOSKOVAfAA)- Rjsya'nın aşın miDiyetçi Loeral Demokratık Paiisi'nin lideri Vladimir Jinnovskı, gelecek yıl yapılacak devlet başkanlığı SKİmleri içın şimdıden vajdienne başlayarak "Seçilirsem ülkenin yajancılar tarafmdan ya>malanmasını öneyeceğim" dedi. Jırnovski. bir yerel Rus tefcvızyon kanalına verdiği deneçte, "Yılda40milyar doanmız dışanya gidiyor" deii. Bütçenin yüzde 30 unun. eski Sovyet cunhunyetlerine yardım gcmnümü altında girrifinı sauınan. tanmın yabancı şinetlere açılmasını eleştiren Jimovski, "Rus hanmaddesıni Rusya'da kulanacağız, büriin pazarlar, Rıt mallan ile dolacak" dea. Çeçenya'da• Rus ve Çeçen komutanlar, derhal ateşkes imzalanması konusunda anlaşmaya vardılar. Dış Haberler Ser>isi - Çe- çenya'da Rus birlikleriyle Çeçen direnışçilerarasında ıki aydırsü- ren çafışmalara son verılmesi için Çeçen yönetıminin ateşkes önermesinin ardından dün ma- saya oturan taraflar. derhal ateş- kes ilan edilmesi konusunda an- laştılar. Bu umut venci gelişmeye kar- şın. Rus ordusunun Çeçenya'da- ki diğer büyük kentlen de ele geçirmeyi pîanladığı yolunda da haberler alınıyor. Ateşkes konusunda Inguş Çumhuriyeti'nde gerçekleştin- len görüşmelerde Rus delegas- yonuna General Anatoli Kuli- kov. Çeçen delegasyonuna ise General Aslan Meşhedov baş- kanlık yaptı. Üç saat süren gö- rüşmeler sonunda bir açıklama yapan Rus komutan Kulikov, Çeçenya'dakı Rus birliklenne 'çafışmalan durdurma" emn verdığını söyledi. Taraflar arasında \anlan an- laşma. çatışmalara derhal son verilmesini ve karşılıklı esirde- gışimıni kapsıyor. Çeçen komu- tan Meşhedov. taraflann yann görüşmelerin başlaması konu- sunda tikir birlıgine vardıklan- nı söyledi. Yeni işgaller kapıda Ateşkes karanna karşın. Rus ordusunun Çeçenya'da kalıcı ol- dugu ve baskent Grozni dışında- ki dığer büyük kentleri ele geçir- meyi planladığı yolunda haber- ler alınıyor Reuterajansının. adı açıklan- mayan üst düzeyli bir Rus aske- ri yetkılıye dayanarak verdigi habere göre Gudermes. Şali ve Argun kentlerinin işgal edılme- sine ilişkin planlarçoktan hazır- landı. Reuter'e bılgi veren Rus yetkilı, Çeçen savaşçılann işga- îe direnmeleri durumunda bu kentlere de yogun hava saldın- lan düzenlenecegıni söyledi. Çeçenya Dev let Başkanı Ca- har Dudayev'i hedefalan birsal- dın girişimınin önlendıği bildi- nldi. Çeçen yönetimi, girişımle ilgili oiarak Azerbaycan ve Rus- ya yönetimlerini suçladı. Dudayev'in sözcüsü Mavlodi Udugov'un dün yaptıgı açıkla- maya göreolay, Dudayev'ın git- tiğı Gudermes kentinde önceki gün meydana geldi. AFPajansı- nın haberine göre Dudayev, ken- tın yerel yetkilileri ile görüşme yaptığı sırada. bu noktaya yakın bıryerde Azerbaycan ve Dağıs- tan uyruklu kışileryakalandı. Dudayev'in sözcüsü Udugov, bu şüphelılerin sorgulamaların- da 'Dudayev'i izlemekle görevli olduklannr söylediklerini bil- dirdı. Bugörevın Rusgizli ıstıh- barat örgütü tarafmdan verildi- ğıni savunan Udugov. "Rusgiz- li servisinin amacı. Dudayev'e bir saldın düzenlemekti" ıddi- asında bulundu. Öte yandan Rus birliklerinin Çeçenya'daki saldın lan dün de sürdü. Rus komutan Kulıkov'un 'saldınian durdurma" emn ver- diğini açıklamasma karşın, Rus birlikleri dün sabah saatlerinde Grozni veçevresini bombaladı- lar. Grozni'nin Çeçen güçlerin denetimınde bulunan güney kı- sımlan, başkente 20 kilometre uzaklıktaki Argun kentine dü- zenlenen bombardıman dün sa- bah da devam etti. Ankara Bağdat Dk randevu sonuçsıız • Başhca artaşmazhk konuten: 1- Petrol boru hattının boşaltılması. 2- Iki ülke arasındaki ilişkilerin Körfez Savaşı öncesindeki düzeyine getirilmesi. LALE SARJtBRAHtMOĞLL' ANKARA - Türkıye ve Irak arasında geçen hafta gerçekle- şen Körfez Savaşı'ndan sonraki en yüksek düzeyli ilk rande\ u- da, diyaloğun geliştirilmesi açı- sından mesafe alınırken. taraf- lann somut beklentileri konu- sunda ilerleme sağlanamadı. Ankara petrol boru hattı. Bagdat da ıki ülke ılişkilennin Körfez krizi öncesindeki düzeye getiril- mesi konulannda istedigini ala- madı. Tican ilişkilerin geliştinl- mesi için yakında bir ekonomik heyeti (rak'a göndermeye hazır- lanan Ankara, ABD ve Körfez Savaşı 'nda birlikte hareket eden dığer koalısyon ortaklanna Bağ- dat ile temaslan hakkında bilgi verecek. Irak Dışişleri Bakanı Mu- hammet Sakl El Sahaf ın. 1990 yılındakı Körfez krizınden bu >ana Türkiye'yı ziyaret eden en yüksek düzeydeki fraklı yetkili sıfatıyla geçen hafta yaptığı zi- yarette, taraflar şu konularda karşılıklı mesajlar verdiler: 0 Ankara, Bağdat'tan Birleş- miş Milletler'in (BM). kitle im- ha silahlannın yok edilmesi da- hıl. ambareonun kaldınlması için koyduğu tüm koşullara uy- masını ıstedi. Görüşmelerde. uluslararası topluluğa girmesi yolundakı normale dönüş şartla- nnı hazırlamanın Irak'ın elinde oldugu vurgulandı. Irak'ı, bütün BM kararlanna uyması içın teş- vik eden Ankara, Bağdat'ın kit- le imha sılahlarını >ok etmesi için yapılan baskının. öncelikie Türkiye açısından önem taşıdı- gına dikkat çekti Kuzey Irak 9 Bağdat. Kuzey Irak konu- sunun kendi içişleri oldufunu yineledi ve Ankara ile bölgede- ki gelişmeler konusunda bilgi alışverişinde bulundu. Ankara. Kuzey Irak konusunun Bağ- dafın iç sorunu olduğunu kabul ermekle beraber, bölgede PKK'nin yuvalanarak Türkı- ye"ye yönelik bir tehdit unsuru olmaya devam etmesinin yarat- tığı sıkıntıyı dile getirdi. Ankara. Bagdat ile Kuzey Irak Kûrtleri arasında bir diya- log ortamının yaratılması için Saddam Hüseyin yönetıminin bölge halkının güvenini kazan- ması gerektiğinı ve Çekiç Güç koruması altındaki Kuzey Irak'a* yönelik ekonomik ve siyasi bas- kılan sona erdırerek temas ko- şullannı hazırlamasını istedi. Diplomatik kaynaklar. Anka- ra'nın Jrak yönetimi ile Kürtler arasında diyalog talep etmesi- nin. hiçbırzaman 'Kûrtleri Irak yönetiminin kucağına atmak' anlamına gelmediginın altını çizdiler. Irak istedigini alamadı # Irak Dışisleri Bakanı Sa- haf, Türkiye'nin diger ülkeler gibi Bağdat ile ticari ilişkilerini başlatmasını ısredi. Sahaf dog- rudan belirtmemekle beraber, Türkiye'nin Irak ile ilişkilerini, 'hiçbirşev olmamışgibi" Körfez Uashington'daki zirveye Israü, Ürdiin, Mısır, ABD dışişleri bakanlan ile FKÖ temsilcisi Nebil Şaatkaüldı. Niyet var, anlaşma yok Arap ve Israillilerin bir araya geldikleri Washington zirvesi sona erdi VVASHINCTON (AA / RE- UTER) - ABD'nın başkenti VVashington'da pazar günü Is- rail ile Arap komşulan arasın- da yapılan toplantıda taraflar te- rorizme karşı mücadele konu- sunda görüş birligi içınde ol- duklannı açıkladılar. ancak Is- rail ile Filıstinliler arasmdakı anlaşmazlığın çözümii konu- sunda bir ilerleme saglayamadı- lar. VVashington toplantısına Is- rail, Ürdün. Mısır Dışişleri Ba- kanlan ve FKÖ temsilcisi.Nebü Şaat ile ABD Dışişleri Bakanı Warren Christopher katıldı. Rusya ise toplantıya gözlemci oiarak Dışişleri Bakanı Yardım- cısı'nı gönderdı. Toplantıdan sonra basına bir açıkfama yapan \Varren Ghris- topher, taraflann. terorizme karşı mücadele ve banş süreci- ni devam ertirme konusunda görüş birliği içinde olduklannı. ancak Jsrail'le Fiüstinlf lerara- sında en önemli anlaşmazlık olan sımrlann tekrar açılması konusunda bir ilerleme sağla- namadığını söyledi. Sonuc bildirisi 0 Beş katılımcı. Mısır Çumhurbaşkanı Hiisnü Müharek'ın Kahıre zırvesınin lıderliğıni yapmasını kabul ettıler. Katılımcılar Arap-Israil banş sürecınde elde edilen başanlann devamı konusundakı kararlılıklannı bildirdiler. 0 Taraflar sıyası alanda bu güne kadar ımzalanan anlaşmalara uymak vegörtişmeleri hızlandırmak konusunda kararlılıklannı belirttıler. Fsraıl ile Suriye ve Lübnan arasında bir banş anlaşmasına vanlması ıçm ümitlı olduklannı behrttiler. 0 Güvenlik konusunda ise taraflar bölgede güvenlik ve düzen olmaksızın kalıcı bir banş sağlanamayacafı konusunda mutabık kaldılar Katılımcılar. banş sürecinı baltalamaya yönelık her türlü şiddet \e terör hareketını engellemeye karar verdıler. 0 Ekonomik alanda bölgede yatınmlann arttınlması ve ekonomik gelışmenın sağlanması konusunda fikır birlıgine vanldı. Filrstinİilere çeşıtli ekonomik yardımlar yapılması ve Batı Şena ve Gazze Şeridı 'nde endüstri bölgelen oluştunılmasına karar verildı. 0 Taraflar Arap-lsraıl banş sürecinde geriye dönüş olmaması için gereklı sorumluluklan almayı taahüt ettıler. bin ile FKÖ lideri Yaser Ara- fat'ın perşembe günü Israil ile Gazze Şeridi arasındaki sınırda yapacaklan toplanttya 'elle tu- tulur bir katkıda' bulunulması konusundakı' kararlılıklannı di- le getirdiklenni ve bu durumun banş sürecine ivme kazandıra- cagına ınandığını söyledi. İsrailli öldürüJdü Ghristophcr. İsrail'in Filistin- li'lerin başlıca ısteği olan 'Baft Şeria veGazze üzerindeki ablu- kasını devam ettirmekte" ısrar- lı olduğunu, bu konuda herhan- gi bir olumlu sonuca vanlama- dıgınrbelirttı. Christopher. ts- raıl'in Batı Şena'nın yönetimi- ni FKÖ'ye devrctme, birliklen- ni yeniden yerieştirme ve 1993 yılı eylül ayı/ıda FKÖ ile yapı- lan anlaşma uyannca Filistin seçimlerinin yapılması konusu- na bağlı kalacağını ifadeetti. Dışişleri Bakanı, Peres ve Şa- at'ın. tsraıl Başbakanı IzakRa- Israil'dekf teröreylemleri ise sürüyor. Kudüs'tedün bir Isra- illi şoförotomobilinın içinde bı- çaklanarak öldürüldü. Polis,cı- nayetin kimler tarafmdan işlen- diğinın araştınldığını bildirdi. Merkezi New York'ta bulu- nan lnsan Haklannı Gözleme Grubu, Filistin Kurtuluş Örgü- tü lideri Yaser Arafat'ın özerk yönetiminin. 'keyfiveengelleyi- ci' bir şekılde hareket ettiğinı iddia etti. Grubun Filistin özerk yöneti- mi hakkındakı 50 sayfalık ay- nntılı raporunda. özerk yöne- tim, Filistinli tutuklulara kötü davranmak. siyasi tutuklamalar yapmak ve basını sansüretmek- îe suçlandı. krizi öncesindeki normal koşul- lara dönüştürmesi mesajını ver- di. Ankara ise, Bagdat yöneti- minin bu yöndeki taieplerine karşılık vermedi. Ancak Irak'a Hazine \e Dış Ticaret Müsteşarlığı'mn organi- zeedeceği birekonomik heyetin gıtmesi için hazırlıklann başla- tıldıgı öğrenıldi. 0 Bağdat, Türkiye, Suriye ve Iran arasında Irak'ın toprak bü- tünlüğünün korunması konu- sunda düzenli oiarak yapılan dı- şişleri bakanlan toplantısına, Irak'ın da dahil edilmesi isteği- ni yineledi. Ancak bu konuda Irak ile farklı ideolojik görüşle- ri bulunan Suriye ve Iran'ın iti- razlan bulunuyor. Üçlü toplan- tılara (rak'ın dahil edilmesinin. Bağdat'ın BM kararlanna uy- ması konusunda koalisyon or- taklan arasında bir çatlak oluş- masından cıddi şekılde endişeli olan ABD'yi tedirgin edecegi belirtiliyor. 0 Görüşmelerde. Irak'ın BM'ye uyguladığı ambargo ne- deniyle yakla$ık 4 yıldır kapalı bulunan Kerkük-Yumurtalık bo- ru hattındaki petrolün çıkanlma- sı konusunda da bir gelişme sağ- lanamadı. Irak, petrolden elde edilecek gelirin bir bölümüyle yapılacak insani yardımın Ku- zey Irak için dağîtımının Türk Kızılay'i tarafmdan yapılmasına yine karşı çıktı. Bu itirazında ülkesinin toprak bütûnlüğünü gerekçe gösteren Irak'ın, aslında kitle imha silah- lannın yok edilmesiyle ilgili BM kararlanna uyma konusun- da son aşamaya geldığınin far- kında olduğu ve böylece ambar- gonun toptan kalkacağı düşün- cesinde olduğu belirtiliyor. SU GÜVENCESf Ankara, Şam'a yaklaşıyor ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Türkiye, Suriye ile te- röre bağlı oiarak son bir yıldır 'buzdoiabmda' tuttugu ilişkile- ri canlandırmak içm en üst dü- zeyde irade beyanında bulundu. Suriye yönetıminin ısrarla bir protokolebağlanmasını istediği Fırat Nehri'nin sulan konusun- da, Şam'a, gelecek nesilleri bağ- lamayacak 'sınırlı süreli' birgü- vence verilebileceği öğrenildi. Başbakan Tansu Çiller baş- kanlığında, geçen hafta başında Fırat-Dıcle suları ve Suriye ile ilişkilerin değerlendirildiği bir toplantı gerçekleşti. Diplomatik kaynaklar, Başba- kan Çiller'in toplantıda. Türki- ye ve Suriye arasındaki ilışkile- rin canlandınlmasını ve su ko- nusunda birçözüme ula>ılınası- na ivme kazandınlmasmı iste- digini söylediler. Bu çerçevede, gerek iç politi- kadaki belırsizliğin dış politik gelişmelere olumsuz yansıma- sı, gerekse Sam yönetiminin PKK lideri Abdullah Öcalan'ı banndınnaya devam etmesi yü- zünden yapılamayan Dışişleri Bakanı düzeyinde bir ziyarctin Surıye'ye gerçekleştırilmesi ön- görüldü. Karayalçın görevde kalırsa Şam gezısi için bir tarih sıp- ta nacak. POLTITKADA SORUINLAR ERGUN BALCI Türkiye, Ateş Çemberinde Türkiye gerçek anlamda bir ateş çemberinde. Çevre- mizdeki bunalımlar giderek büyüyor. Önce Kafkasya'dan başlayalım. Çeçen birliklerinin Grozni'den çekilmelerine karşın, savaş yayılıyor. Rus bir- likleri Grozni'nin 15 km doğusundaki Argun kentini 8 haftadırsüren saldınlanna karşm hâlâ ele geçiremedi. Kır- sal alanlarda gerilla savaşı başlamış durumda. 10 şubat tarihli 777e New York Ttmes gazetesi "Rusya zafer ka- zandığını iddıa ediyor, ama gerçekler değişik" diyordu. Gazete, Rusların Grozni'de bile tam denetim sağlaya- madığını, başkentin güney kesiminde ufak Çeçen grup- lannın Rus birfiklerince baskınlar düzenlediğini bildiri- yordu. Reuter, Çeçenlerin yeni 'direniş merkezleri' kurdukla- nnı, Batıda İnguş Cumhuriyeti yakınlarında 6 bin, doğu- da Dağıstan sının yakınında da 3.500 Çeçen savaşçısı- nın toplandığını bildiriyor. Abhazya, Inguş Cumhuriyeti ve Dağıstan'dan yüzlerce gönüllünün Çeçenya'ya geç- tiği haber veriliyor. Dün taraflar arasında varılan ateşkes anlaşması Bosna'dakiler gıbi kısa omürfü olursa, Kaflcas- ya'da yangının büyüyecegi söylenebilir. Güneyde, Kuzey Irak'ta Mesut Barzani'nin liderfiğin- dekı Kurdistan Demokratık Partisi (KDP) peşgermeleri ile Celal Talabani'nin başkanlığındaki Kurdistan Yurtse- verler Biriiği (KYB) gerillaları arasında haftalardır süren kanlı çatışmalarda yüzlerce kişi öldü. Bölgede büyük bir otorite boşluğu ve kargaşa var. Buna ek oiarak Irak'ın güneyinde de Şiilerle hükümet birlikleri arasında şiddetli çatışmalar olduğu bildiriliyor. iran'da ekonomik bunalım büyüdükçe halkın huzur- suzluğu artıyor. Çumhurbaşkanı Haşimi Rafsancani'nin reform girişimleri sertlik yanlıları tarafmdan engellenıyor. Tahran'ın nükleer çalışmaları ise hem bölge ülkelerini hem de Batı'yı kaygılandırıyor. İsrailli Filistinliler arasındaki banş süreci, tıkanıklıktan kurtarılamadı. israıl Başbakanı Izak Rabin'le, FKÖ lide- ri Yaser Arafat, geçen perşembe Erez'de yaptıklan gö- ruşmede anlamadılar. Iki lider görüşmeden sonra ortak basın toplantısı bile düzenlemediler. Pazar günü VVas- hington'da anlaşma sağlanamadı. Arafat, 22 ocakta Islami Cihad tarafmdan düzenlenen ve 22 Israıllinin ölümüne yol açan intihar saldırısından sonra, İsrail'in kapattığı Batı Şeria ve Gazze sınırlannın tekrar aç/lmasını istiyor. Izak Rabin ise Arafat'ın radikal gruplann terör eylemlerini engelleyemediği gerekçesiy- le bunu kabul etmiyor. Sınıriann kapatılması üzerine Is- rail'de çalışan binlerce Filistinli işsiz kalmış durumda. Bu olgu, bölgedeki ekonomik bunalımı daha da ağırlaştırır- ken, Filistinliler arasında huzursuzluğun ve Arafat'a kar- şı hoşnutsuzluğun artmasına yol açıyor. Huzursuzluk arttıkça, kitleler HAMAS gibi radikal ör- gütlere kayıyor. Rabin bunu bilmez mi? Tabii ki bilir. Ancak, o da sınırları tekraraçtığı takdirde içeride mey- dana gelecek tepkilerden çekıniyor. Rabin aynı neden- le Arafat'ın Israil cezaevlerindeki Filistinlilerin serbest bı- rakılmasına ilişkin isteğini de kabul etmiyor. Böylece ba- nş süreci sarsılırken, radikal örgütlerin ağırlığının arttığı bir ortam doğuyor. Batı'da Yunanistanla aramızdaki gerginlik malûm. Bu- na, son oiarak Atina'nın gümrük birliği konusundakı "oyun bozanlığı" eklendi. Bosna'da ise banş umutları, Sırplann uzlaşmaz tutu- mu nedeniyle yok olmaya yüz tutmuş durumda. Bahar- da çarpışmaların tüm şiddetiyle tekrar başlaması bek- leniyor. Ayrıca Krayina'da gerginlik hızla tırmanırken, Ko- sova'da huzursuzluğun arttığı haberleri geliyor. Türkiye bu gelişmelerin tam ortasında. Peki ne yapıyoruz? Yaşar Kemal'i mahkemeye verip kitap toplatıyoruz. Ekvador ve Peru ordulan. üç haftadır tetikte beküyor. Peru, iki Ekvador uçağını düşürdü Dış Haberler Servisi - Gü- ney Amenka ülkelerinden Pe- ru ile Ekvadorarasmda meyda- na gelen sınır çatışmalan, Ek- vador'a ait ikı savaş uçağının Peru tarafmdan düşürülmesi üzerine yeniden tırmanışa geç- tı. Peru Devlet Baskanı AJber- to Fujimori. iki ülke arasında- ki Gueva de los Tayos sınır böl- gesinde iki Ekvador savaş uça- ğının önceki gün vurularak dü- şürüldügünü açıkladı. Fujimo- ri. Peru uçaksavarları tarafm- dan vurulan Israil yapımı iki uçağın sınır bölgesinde düştü- ğünü bildinrken. Ekvador kay- nakları bu açıklamayı doğrula- madılar. Eksadoryönetimi tarafmdan yapılan açıklamada. Peru uçak- savarlannın yalnızca bir uçak vurduklan ve vurulan uçagın Ekvador topraklanna dönmeyi başardıgı bıldirildi. Geçen hafta meydana gelen çatışmalar sırasında Peru'ya aıt iki uçak da Ekvador tarafmdan vurularak düşürülmüş, Peru Devlet Başkanı Alberto Fuji- mori 'çatışmalann tehlikeü bi- çimde nrmandığı' uyansında bulunmuştu. Savaş bir yandan tırmanırken. öte yandan çatış- malann bir an önce sona erdi- rilmesi için diplomatik çabalar da yogunlaştınlıyor. Çatışmalara neden olan sınır sorununu çözüme ulaştırmak için önceki gün Brezilya'da bir araya gelen ABD. Arjantin. Brezilya ve Silili diplomatlar, iki tarafı çatışmalara son ver- mek için ikna etmeye çalışfılar. Ancak bölgenin Battlılarca keşfinin 453. yıldönümünü kutlamak amacıyla Ekvador Dışişleri Bakanlıgı tarafmdan önceki gün yayımlanan bir bil- dıride. Ekvador yönetimi, Peru ile bu koşullar altında uzlâşma- yacagı yolunda sinyal verdi. Bildiride. I542'de Amazon Nehri'nin batı kıyılannı keşfe- den Ekvador' un başkenti Qu- ıto'dan yola çıktığı anımsatıla- rak "Tarihsel gerçeklikler, Ek- vador*un Amazon'daki hakla- nnı kamtiamaktadır" dendi.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog