Bugünden 1930'a 5,466,868 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 14 ŞUBAT1995SALI 10 DIŞ HABERLER '/bnvaBMği, Atircrdan b*tr • STRASBOIRG (AA>- Fransa'da yayımlanan Lıberation gazetesinde çıkan bir haberde, Avrupa Birliği ile Yunanıstan arasındakı sorunlann giderek arttığı belirtılerek gümrük birliğı konusundaki tutumu ile Yunanistan'ın bır risk aldığı bildirildi. Haberde. "Yunanistan sürekli AB'den taviz istemesi ile birlikte Kıbns sorununun tamamen kilıtlenmesi ve çözüme ulaşıimaması tehlikesi ile karşı karşıya kalabilır" denıldı. Liberation'un habennde, AB'nin ekonomik disiplinıne uymak istemeyen Atina'ya, parasal yardım yapmaktan da artık bıkabıleceği bildirildi. Cezaylr'de 21 ölü • TUNUS(AA) - Cezayır'de gûvenlik güçlen tarafından düzenlenen operasyonlarda aşın dincı 20 milıtan öldürüldü. lOmilitanın ülkenın batısındaki Mascara kentinde, geriye kalanlann ise ülkenin çeşitli yerlerinde düzenlenen operasyonlar sonucu öldürüldükleri bildirildi. Başkent Cezayir'in banliyölerinden El Biar'da meydana gelen ayn bir olayda ise ıki militanın, 47 yaşındaki Fransızca öğretmeni bir kadını başından vurarak öldürdükleri kaydedildi. ABDr Sofya'dan • SOFYA(AA)- Bulganstan'da eski Komünist Parti'nin devamı olarak bilinen Bulgaristan Sosyalist Partisi'nin (BSP) parlamento çoğunluğunu elde ederek tek başına iktıdara gelmesinin Washington'u rahatsız etmediği bildirildi. ABD'nin Kanada ve Avrupa'dan sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı John Cornboom, Beyaz Şaray'ın Bulgaristan'dakı gelişmelerden huzursuzluk duyduğu yolundaki tddialan yalanladi. Hahambaşından bitfetvası • KLDÜS(AA)-îsrail'in büyük hahambaşı bir fetva yayımlayarak Yahudilerin kutsal dinlenme gûnü olan cumartesileri de bazı durumlarda bitlennı öldürebileceklerinı belirtti. Orta Avrupa Yahudiler toplumunun büyük hahambaşı tsrael Lau. yaptığı açıklamada kutsal dinlenme günü şabbat süresince insanın saçına yerleşen bitlenn öldürülmesine izın verildığını. ancak vücuda yerleşenlerin öldürülemeyeceğini söyledı. Bıtin kıyafete yerleşmesi durumunda bitın kıyafetten nazıkçe alınarak "acı vermeden" atılması gerektiğıni bildiren hahambaşı, şabbat günü boyunca farelen öldürmenın de günah olduğunu belirtti ve "Fare kuyruğundan yakalanarak uzağa fırlatılmalıdır" dedi. Alaska'da şiddetfl deprem • PALMER(AA)- Alaska'nın güneyınde Rıchter ölçeğine göre 6.5 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Palmer Denızaltı Yer Sarsıntısı Araştırma Merkezi'nden Wayne Jorgenson, deprem merkezinin Anchorage Metropolü'nün 270 km. güneybatısındakı Cook Inlet olarak belırlendiğini açıkladı. Richter ölçeğine göre 6 derecenın üstünde olan bir depremin önemli hasara yol açtığı. ancak meydana gelen depremin merkezınde çok az sayıda yerleşım birimi olduğu bildirildi. Betek hrsızı kadaı yakalandı • RHYL(AA)- Ingiltere'nm kuzeyındeki Rhyl'deki Bodehvyddan hastanesinden yeni doğan bir bebeği kaçıran 39 yaşındakı kadın yakalandı. Bir telefon ihbannı değerlendiren polis, küçük Lydia'yı Rhyl'deki bir evde buldu. Evde bulunan bir kadın ve üç erkek ise tutuklandı. Salı günü doğan küçük Lydia, cuma günü ziyaret saatinden kısa bir süre sonra kaçınlmıştı Kimliği behrlenemeyen bir kadın, 32 yaşındakı anne Christina Owans'a yaklaşarak onunla sohbet etmiş, sonra da oradan aynlmıştı. Durumdan şüphelenmeyen anne ise bebeğini bakım odasına bırakarak odasına dönmüştü. MOSKOVA GUNLUGU HAKAN AKS IÜ? Rusya küçütiiyop, Moskova büyüyop Rusya'nın yüzölçümü 17.097.000 kilometrekare. Bu rakam, 1881'de 22.189.368,1906'da ise 22.434.391 kitometrekareydi. Rusya giderek küçülürken başkent Moskova, tersine, genişledikçe genişliyor. Bu yılın başında 887 kilometrekare olarak ilan edılen kent alanının yakın gelecekte 194 kilometrekare daha arîacağı belirtiliyor. Hep on kişiden birî f saf Moskova'da kapitalizrnin hızlı gelişmesine paralel olarak ortaya çıkan dolandıncı firmalar büyük vaatlerte halkı aldatıyor. Bir araştırmaya göre, her on MoskovaJıdan biri, hisse senedı, araba ve mobilya satışı gibi konularda kendine "yeryüzü cenneti" vaat edip de sonra birdenbire ortadan kayboluveren şirketlerin kurbanı oldu. Ruslar tükenecek mi? Rusya'da son beş yıl içinde ortalama insan ömrü 69'dan 65'e indı. Ölümlerin doğumlardan fazla olduğu Rusya'da alkol zehirlenmeleri, aynı dönemde yaklaşık iki kat, intiharlar ise yüzde 23 arttı. Uzmanlar, şimdi 148 milyon olan ülke nüfusunun, böyle gıderse on yıl içinde 131 milyona duşecegını belirtıyorlar. Yeni Rusya'da sapıklık patlaması Gazetede korkunç bir haber On yaşındakı kız çocuğu bir "yeni Rus" tarafından ığfal edilmiş! Dahası, bu sözümona "çağdaş businessman" bir yıldır çocukla ve annesiyle aynı anda ılişki kuruyormuş! Aynca, kadının kocası ve âşığı da onlan vıdeoya çekiyonnuş! Bir yıl içinde bır yığın saptk deney yapan "yeni Rus" aileye ayda 300 dolar veriyormuş! Üstelık, şimdi hakkında ölüm cezası istemiyle dava açılan bu adamı, ışyennde herkes "ideal bir yönetici ve iyi bir aile reisi" olarak biliyormuş!.. Bu türden haberlere artık adım başı rastlanıyor. Yaşlılara tecavüz edenler, cinsel organlan kesenler, sekse dayalı şantajlar, cinayetler, intiharlar... Bu haberierin gazete sütunlannı işgal etmesı tki düşünceyi çağnştınyor Ya eskiden rejım bu tür olaylann basına yansımasını engellerdi; ya da "yeni Rusya"da cinsel sapıklığa ve şiddete dayanan suçlarda bir patiama oldu. Aslında ıkısı de doğru. Ama önemli olan ikıncısı. Yetmiş yıl boyunca cinsel konularda açıktan tek bir lafın bile edılmedığı toplum, bir anda hem bütün otoritelennı (ıdeolojık, ahlakı ve politik sistemi, gelenekleri) yitirdi. Ve aynı anda yabancı bir kürtürün en yoz ögeleri, sanki makineli tüfekle üzerine boşaltıldı. Kimi dertten îçer, kimî neşeden... Geçenlerde yapılan bir ankete göre, alkollü içkılere en fazla sempati duyan ilk dört meslek grubu şöyle sıralanıyor: Işçiler, subaylar, işletme yöneticileri ve işverenler. Yani hem en yoksul kesimler, hem de giderek zenginleşen çevreler mutluluğu içkide anyor. KARAYALÇIN DANİMARKA'DA (jiuıuiık bırlıgı için destek KOPENHAG (AA) - Baş- bakan Yardımcısı ve Dışişlen Bakanı Murat Karayatçın, Is- kandinav ülkelerine yaptığı ça- lışma zıyaretlerinın ılk durağı olan Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da Dışişleri Bakanı Nieh Hdveg Prtersen ile göriiş- tü. Danımarka Dışişleri Bakan- lığı'nda yapılan kısa görüşme- den sonra iki ülkenın dışişlen bakanlan, çalışma yemeğinde bır araya geldiler. Daha sonra ortak bir basm toplantısı düzen- lendi. Türkiye'nin gümrük birliği- ne gırmesını desteklediklennı belirten Petersen, Yunan hükü- metinın Avrupa Bırlığı dışişle- n bakanlannın son toplantısın- da aldığı karan daha sonra "aciTşekilde değiştirmesının çok üzücü olduğunu söyledı. Dışişleri Bakanı Karayalçın ile çok yararlı görüşmeler yap- tığını kaydeden Petersen. "Gümrük birligi konusuna he- nüz bir çözüm bulunamaması sorunu çok önemlidir" dedı. Demokratikkşme Dışişlen Bakanı Karayalçın da "Gerek dışişleri bakanı ola- rak gerekse SHP Genel Başka- nı olarak demokratikleşme be- nim için çok önemli. Bu sadece Türkiye'nin gümrük birtiğine girmesi için değil, tüm Tiirk in- sanı için önemlidir" dedi. Hükumetın demokratikleş- me ile ılgili olarak anayasada- ki 21. maddenin bir ay içinde Meclis'ten geçmesi için yoğun çaba sarfettiğini ifade eden Ka- rayalçın, Adalet Komısyo- nu'ndan geçerek TBMM Ge- nel Kurulu'na gelen Terörle Mücadele Yasası'nda ifade ve duşünce özgürlüğüne yer veren değişıklikler getıren düzenle- melere de değındı. Güney Kıbns'ın tek başına AB'ye girmesi konusunda ise Karayalçın, "Kıbns'ın adada iki toplumlu bir federasyonun oluşması halinde AB'ye girme- si söz konusudur. Eğer Rum ta- rafı tek taraflı olarak AB'ye jp- rerse şu iyi bilinmelidir ki Ku- zey Kıbns da Tiirk tarafi üe tam entegrasyona gjdecektir" dedı. Karayalçın, bır soru uzerine Türkiye'deki Güneydoğu soru- nu ile PKKterörününkanştınl- maması gerektiğini ifade etti. Atina: Katı değiliz PARİS (AA) - Yunanis- tan Hükümet Sözcüsü Evangelos Venizelos, ülkesi- nın, Türkiye'nin AB ile gümrük bırlığine koyduğu vetoyu kaldırması için, va- nlan anlaşma metnınde sa- dece 'küçük baa degişiklik- ler' istedığını öne sürdü. Fransa Diploması Muha- birlen Derneğı'nde bir ko- nuşma yapan Venızelos, "Yunanistan'ın temel isteğû Kıbns Rum Kesimi'nin AB'ye katılım görüşmeleri- nin başlaması ile Ugüidir" dedı. Venizelos, Yunanıstan Başbakanı Andreas Pa- pandreu'nun. AB üyesi ül- kelerdeki meslektaşlanna gönderdığı mektupta da ko- nuya ılişkin hususlann yer aldığını ifade etti. Yunanistan'ın gümrük birliğine koyduğu vetonun, AB üyesi ülkeler tarafından kınandığı yolunda bır izle- nım oluştuğunu belirten Ve- nızelos. bunun tersine, ABD'nin büyük ülkelennın Yunanistan'ın yorumunu "küçük farklar dışında ka- bul ettikkrini" one surdü. NATO, patronuna kızgın BM askerieri Hırvatlarla Sırplar arasında bölünmüş Pakraç kentindeki kontrol noktasjnda. Karadziç'ten tehclit • Hırvatistan'a göz dağı veren Bosnah Sırp lider gerekirse Krayina Sırplanyla askeri güçlerini birleştirebileceklerini söyledi. Dış Haberler Servisi - Hınatistan ile aynlık- çı Krayina Sırplan arasında yaşanan gergınlik, Bosnah Sırplann Krayina'dakı soydaşlanna des- tek vereceğinı açıklamasıyla daha da arttı Bos- nah Sırplann lıden Radovan Karadziç. Bırleşmış Milletler (BM) askerlennın çekılmesinden sonra Hırvatistan'ın Krayina Sırplanna saldırması ha- linde, Sırp ve Krayina güçlerinın birleşeceğini söyledi. Karadziç. Ingıltere'de bir televizyon kanalına verdığı demeçte, Krayina Sırplanna saldınlması durumunda Hırvatistan Devlet Başkanı Franjo Tudjmanın 'birleşik bir cepheyle yüz yüze kala- cağuiı' bıldirdı Radovan Karadziç, "Tudjman sal- dınrsa, Bosna ve Krajina Sırp ordulan ile karşı karşıya kalır ve bu, birleşme yönünde ilk pratik adım olur" dedı Tek yanlı olarak ilan edılen Bosna Sırp Cum- huriyeti'nın parlamentosu dün toplandı Bos- na'nın kuzeydoğusundakı Bosanskı Samac kasa- basındakı toplantıda Bosna'da tekrarbaşlayan ça- tışmalar ve Hırvatıstan topraklannda yaşayan Sırplann liderleri ile kurulacak bağlarkonusunun görüşüldüğü açıklandı. Toplantıya Radovan Karadziç'in liderliğini yaptığı Sırp Demokrat Partısi içinde hizipleşme- lere gidıldiği bildirildi. Toplantıda Karadziç'e kar- şı bır grubun Sırbistan Cumhurbaşkanı Slobodan Miloseviç ile bağlann sıkılaştınlmasını ve Karad- zıç'in reddettiği uluslararası Bosna banş planına sıcak bakılmasını önerdığı öğrenıldi. Sırplar, Bosna'ya smyor Bosnah Sırplar. Krayina'ya destek sözü verir- ken Hırvat Sırplan da boş durmuyorlar. Admın açıkanmasını istemeyen bir BM yetkilisi, Hırva- tıstan'dan Bosna'ya son 24 saat ıcerisınde bınden fazla savaşçının girdığını bıdirdi. BM yetkilisi, Sırplann Bosna'ya sızmalannın ülkenin kuzeybatısındakı çatışmalann şıddetlen- mesine yol açabıleceğinı söyledi. İnsani yardım başladı Saraybosna'ya havayolu ile gerçekleştırilen ın- sani yardım 2 gün aradan sonra yenıden başladı. BM Mülteciler Yüksek Komiserlığı (UNHCR) sözcüsü Kris Janovvski. Saraybosna havaalanının güvenliğınden sorumlu Fransız BM gücü asker- lerinın un, yağ, şeker ve dığer temel gıda madde- lerinın depolanacağı yeni barakalar inşa etmeleri sonucu insani yardım uçuşlanna yenıden başlan- dığını duyurdu • Genel Sekreter Claes'in radikal Islam'a ilişkin geçen hafta yaptığı açıklama, ittifak bünyesinde huzursuzluk yarattı. BRÜKSEL (AA) - NATO Genel Sekreten \VTlly Claes'in geçen hafta kararla^tınlan \\k- deniz ülkeleriyle diyalog başlan- gıcı' konusunda yaptığı açıkla- malar ve 'bu girişimin kökten- dincttiğe karşı mücadele çerçe- vesindeki önemi'nden söz etme- si, ittifak bünyesinde huzursuz- luk yarattı. NATO kaynaklan, Claes'in bu tutumunu ve sözlerinı 'bü- yük bir gar olarak nitelendiri- yorlar ve genel sekreterin bazı müttefikler tarafından ağır bir dille eleştirildiğine dikkati çeki- yorlar. NATO üyesi ülkelerin daimi temsilcilerinden oluşan NATO Konseyi'nin geçen çarşamba gûnü yaptığı olağan toplantısm- da ittifak üyesi olmayan Akde- nız ülkeleriyle diyalog arama karan teyid edilmişti. NATO'nun bu girişimının başlangıçta Mısır, Tunus, Fas, Israıl ve Moritanya'yı hedef alacağı belirtilmişti. İttifak kaynaklan, bu diyalo- ğa özellıkle Fransa, îspanya ve Italya'nın önem verdığini ve bu ülkelenn Kuzey Afrika'da istik- rarsızhktan olumsuz etkılene- ceklerini, bunun da ittıfaka yan- Claes, orkcstra ^fliğindeki başansını henüz NATO'da gösterme firsatıru bulamadı. sıyacağını belirtiyorlar. NATO Konseyi'nin bu kara- n aldığı gün îngiltere'de yayım- lanan 'The Independent' gaze- tesinde demeci yer alan Claes, NATO'nun güneye yönelmesi- nin nedenınin •fslam kökten- dinciögi" olduğunu söyledi. Bu demeçten hemen sonra açıklama yapan NATO Sözcü- lüğü, 'Akdeniz havzasının istik- rar ve güvenliğinin önemi- ni'kaydederek, buna katkıda bulunmak amacıyla söz konusu diyaloğun güçlendirileceğini, 'her türlü yanlış anlaşılmanın engellenecegini ve karşıhkh an- hnış ortamuun otuşrurulacagı- m'duyurdu Buna rağmen, NA- TO Genel Sekreteri'nin değer- lendirmesı ve basına verdiği de- meç, Kuzey Afrika ülkelennde olduğu gıbi NATO bünyesinde de tepkıyle karşılandı. Ozellik- le Italya, Fransa ve Ispanya'nın Claes'ı 'bir çuval üıciri berbat etmekJe' suçladıklan bıldirilı- yor. Fransızlar bu tür 'talihsiz' be- yanlarla Islamı terörün kışkırtıl- dığına dikkati çekiyorlar. NATO Genel Sekreten'nın önümüzdekı günlerde bu gafını telafıye yönelık açıklamalar ya- pabıleceği ifade edılirken, ken- disinı eleşrıren uzmanlar, "Sus- ması daha iyi olacak'" diyorlar. İttifak genişlhor ABD Başkanı BUIClintoruül- kesıni ziyaret eden Belçıka Baş- bakanı Jean Luc Dehane'yi Be- yaz Saray'dakabul etti Çalışma yemeğinde hır araya gelen Clin- ton \e Dehane. NATO'nun 'dü- zenlL tedbirii ve aşamah' olarak genışlemesi konusunda görüş birliğine vardılar 'Madonna, imandan çıkanyor' • Jackson ve Madonna binlerce Müslümanı dinden ve ahlaktan uzaklaştırarak hayatlannı mahvetmekle suçlanıyor. tSLAMABAD (AA) - Pakistan'daki tslam Partisi'nin lıderi Nematullah Han, ABD'li pop şarkıcılan Michael Jackson ve Madonna'nın. Pakistan'da 'kültürel teröristler' gerekçesi altmda yargılanmalannı istedi Han, "Michael Jackson ve Madonna, Amerikan toplumunun, kültürünün ve sosyal değerlerinin meşale taşıyıcılandır. Her ikisi de binlerce Müslümanın hayatlannı mahvediyoriar ve onlan dinİerinden, ahlaklanndan ve törelerinden uzaklaştınyorlar" dedi. Partı lideri aynca lngiltere ve lsveç'ten. lslama zarar vermekle suçlanan yazarlar Salman Rüşdü ve Teslime Nesrin'i sınırdışı etmelenni ıstedı Islam Partisi'nin lideri Han, söz konusu kişilerin. dünyadaki tüm Müslümanlann duygulannı ve dini ınançlannı incıttıklerini söyledi.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog