Bugünden 1930'a 5,465,331 adet makaleKatalog


«
»

yenıye, her zaman ileriye... EMLAK BANKASI Cumhuriyet71. n. SAYI 25332 /15000 TL (KDV KURUCUSU: YUNUS M D İ (1924-1945) BAŞYAZARI: IUOİR NAOİ (1945-1991) 14ŞUMT1995MU Casııslaraı • TBMM Faili Meçhul Cinayetleri Araştırma Komisyonu Başkanı Avundukluoğlu, çalışmaları sırasında. dünyadaki tüm istihbarat örgiitlerinin Türkiye'de faaliyet gösterdiklerini saptadığını söyledi. Avundukluoğlu. en iyi eğitim görmüş istihbarat elemanlannın Türkiye'ye gönderildiğini ve Mumcu, Aksoy ve Üçok cinayetlerinin de "ajanlann işi" olduğunu savundu. Avundukluoğlu. "Bu cinayetler. MİT, Genelkurmay, Jandarma ve Emniyet istihbaratlanndan seçme bır ekip kurularak çözülebilir" dedi. dansı• Devlet Bakanı Azimet Köylüoğlu, Türkiye'nin, insan haklarının korunup geliştirilmesinin ve demokratikleşmesinin ertelenmesine gerekçe olarak kullanılan bir istikrarsızlığa zorlandığını kaydederek. böyle bir ortamda "dış kaynaklı karıştıncılann" gözardı edilemeyeceğini vurguladı. İP lideri Doğu Perinçek, Türkiye'de. ABD'nin ajan yığınağı yapmasına uygun bir yönetimin buiunduğunu ve aralarında Başbakan Tansu Çilier'in de bulunduğu 600 Türk'e CIA'nın ajanlık önerdiğini saptadıklarını öne sürdü. • 4. Sayfada Hazine bonoları Kapanm elinde kalıyor • Dün ortalama yüzde 119.23 faizle 42.2 trilyon liralık 6 ay vadeli bono satışı yapan Hazine'ye. 97 trilyon liralık talep geldi. Piyasalarda Hazine'nin 6 aylık bonolarının âdeta kapışılmasına. 1995 yılı enflasyon rakamının yüzde 100lerde kalacağı beklentisi neden gösteriliyor. Çiinkü bonoların yıllık bileşik faizi yüzde 154'lere ulaşıyor. • 8. Sayfada Emlak Bankası 10 trilyonluk özelleştirme • Geçen yil özelleştirmeden elde edilen toplam gelir 8.5 trilyon lirada kalırken, Emlakbank, birer hafta arayla gerçekleştireceği Ataköy iMarina, Holiday Inn Öteli. üalleria ve Printemps'i işleten şirketlerinin satışından toplam 10 trilyon liranın üzerinde geür bekliyor. Ayaydın. "Kamu vicdanını rahatsız etmeyeçek yöntemlerle satacagız" diyor BÜLfiVT KEMLJK'n habert • 9. Sayfada iMF'den uyari: Kredi bulmanız zor • Yeni "stand-by" kredi anlaşmasının koşullarını belirİemek üzere Türkiye'de bulunan IMF heyeti, 900 trilyon liraya ulaşan iç borç stoku ile 1995 yılı için 7 milyar dolara yaklaşan dış borç yükümlülüğü bulunan ve ekonominin rayına oturması için bütün umudunu dış krediye bağlayan hükümete, "Bu yıl da dış borç bulmanız zor" sinyali verdi. • 8. Sayfada EBK'de yeni oyun• EBK'nin Hak-lş'e satılması aşamasında, Devlet Bakanı Necmettin Cevheri'nin yanı sıra MHP'ye yakın görüşleriyle tanınan TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Baki Tuğ ve EBK Genel Müdürü Recep Mızrak'ın da araya girdiği öğrenildi. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Et ve Balık Kurumu'nun (EBK) Hak-fş'e sa- tışını öngö'ren kararın iptalinin ardından tartışmalar sürerken pazarlık sürecinde. Devlet Bakanı Necmettin Cevberi'nin ya- nı sıra MHP'ye yakın görüşleriyle tanınan TBMM Milli Savunma Komisyonu Başka- nı DYP Ankara Milletvekili Baki Tuğ ve EBK Genel Müdürü Recep Mızrakın da deyreye girdikleri bildirildi. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB) yetkilileri. EBK'nin satılmasının planlan- dığı Ortak Gırişim Grubu'nun. Hak-İş Konfederasyonu Başkanı N'ecatiÇelik. Öz- gıda-fş Genel Eğitim Sekreteri Salim Us- îu. Özgıda-fş Genel Teşkilat Sekreteri Agâh Kafkas ve EBK Genel Müdürlü- ğü'nden 3 üst düzey memurun ortaklığıy- la kurulan bir oluşum olduğunu bildirdiler. Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun (ÖYK). EBK'nin satış karannı iptal etme- sinin ardından kurumun satışı için yeni bir modcl üzennde çalışılıyor ÖİB yetkilile- ri. EBK'nin konfederasyon ve sendikaya satışı için Hak-lş Genel Başkanı Çelik ile Devlet Bakanı Cevheri'nin yaklaşık 7 ay- dır çalışma yürüttüklerini doğrularken. "Ancak, sendikanın Sayın Cevheri'nin ta- limaflarıdoğrultusunda hazırfadıgı ilk tek- lifte devletten 2 trilyon 300 milyar liralık kaynak da isteniyordu. Teklifîn son hali uzun pazarlıklar sonucunda nluştıı" açık- lamasını yaptılar. Idare olarak Ortak Giri- şim Grubu'na satış karanndan önce çalı- şanlar ve besicilerin ortak edilmesi ve bu yöndebelgegetirilmesiyolundaısrarettik- lerini anlatan yetkililer, şu açıklamayı yap- tı lar: "Ancak, Sayın ÇeBk, şu aşamada, ça- lışanlann ve besicilerin ortak olmak iste- medikJerinL, 1 yıl içinde başarılannı kanıt- lavarak çalışanlan ortak edecekierini sa- vundu. Bİ7 önce kabul etmedik. ancak 5a- yın Cevheri, Baki Tuğ ve Recep .Mızrak bu konuda çok ısrariı oldular." Sendikanın iyi niyetine güvendiklerini beiirten yetkililer, "Ancak. bu iş güvenle M Arkası Sa.19, Su. l'de Çemberiitaş™ Saar 12.00™ Gözgözü görnıiivor... İstanbul'da gündüz saatierinde gece yaşanıvor... Sokakta doJaşmak başlı başına bir tehlike... İnsanın genzi yanıvor, damağında duman tadı kalıyor... (Fotoğraflar: HATİCE TLNCER) is boğuyorValiliklerce, Kocaeli'ndeki tüm okullar, İstanbul'da ise Silivri, Çatalca, Şile ve Yalova dışındaki ilçelerde bulunan okullar bugün tatil edildi. Haber Merkezi - Kış, mev - siminin etkısiylc daha da ar- tan hava kirliliğiyle birleşen sis. Türkiye'yi dün de olum- suz yönde etkiledi Sis. kara. deniz ve hava trafigini engel- leyerek günlük hayatı 'vaşan- ma2' hale getirdi. Kocaeli'ndeki tüm. Istan- bul'da ise Silivri. Çatalca. Şile ve Yalova dışındaki ilçelerde bulunan ilk ve orta dereceli okuliar bugün tatil edildi. özellikle İstanbul'da. haf- tanın ilk günü binlerce insan sisin 'esiri' oldu. Sis yüzün- den bazı iç ve dış uçak sefer- leri iptal edildi, karayollann- datrafıktıkandı. Istanbul Bo- ğazı'ndan transit geçiş yapa- mayan gemilerin sayısında ar- tış yaşandı. Bandırma-/stan- bul seferini yapan "Trma" fe- ribotu ise denizin ortasında 21 saat mahsur kaldı. Bu arada. Istanbul Valiliği ile Istanbul BüyükşehirBelediyesi'ni 'ye- terİiönlemalmamakla' suçla- yan çok sayıda Istanbullu. "YetkiHier ha- va kiıiiliğjni görmüyor mu? Göz göre gö- re boğularak öleceğiz" biçiminde tepki eösterdiler. Solunum şikâyetleriyle ilgili. Istanbul"daki hastanelere yapılan başvuru- İstanbullular. sisle kanşık ha%a kirliliği voiziinden burunlannı kapmarak yürümek zorunda kaJdıJar. larda ise hızlı bir artış yaşandıgı bildiril- di. Orta Karadeniz Bölgesi'nde iki günden beri görülen yoğun sis dün de etkisini sür- dürdü. Meteoroloji yetkililerinin verdigi bilgiye göre Samsun. Ordu. Sinop ve Amasya'da sis. gö- riiş mesafesini 50 metreye ka- dar düşürdü. Sis yüzünden Samsun-Ankara uçak seferle- ri iptal edildi. fstanbul'da günlük hayatı •vaşanmaz" hale getiren sis. önceki geceden beri yoğun olarak sürüyor. Haftanm ilk çalışma günü olması nedeniy- le sabahın erken saatlerinden iribaren evlerinden çıkan İs- tanbullularyine sisle karşılaş- nlar. İki günden bu yana dü- zenli olarak gerçekleştirile- meyen şehir hatlan vapur se- ferlen. görüş mesafesinin *sı- fir' metreye kadar düşmesi nedeniyle dün de yapılamadı. Bu viizden çok sayıda vatan- daş iskele önlerinde saatlerce beklemek zorunda kaldı. Is- tanbul Bogaz Köprüsü'ndeki trafik akışının gerek sis. ge- rekse araç voğunluğu vüzün- den tıkanması üzerine Istan- bul'un Anadolu vakasından Avrupa yakasına ulaşım öğle saatlerine dogru güçlükle sağlanmaya başladı. Is- tanbul Boğazı'ndan transit geçis yapmak • Arkası Sa. 3, Sü. 7'de Sosyal demokrat kesimde değerlendirme: İnönü ikinci skandalı önledi GÜNDEM MUSTAFA B.4LBAY Çatı Göriindü, Ama... Solda birlik için son hafta virajına girilirken, İnönü fırtınası, SHP ve CHP'yi sarstı. CHP'liler mutluluktan uçarken, SHP'liler şaşkınlık içinde. Inönü'nün açıklaması her sözcüğü tek tek seçil- • Arkası Sa. 19.Sü.3'te • Eski SHP Genel Başkanı Erdal İnönü'nün solda bütünleşme için "Çatı ÇHPolmalı" istemi, SHPveCHP'deolumlu karşılandı. Genel kanıya göre Erdal İnönü, ikinci bir fiyaskoyu önlemek için müdahaiede bulundu. • Deniz Baykal Inönü'nün açıklamasının, psikolojik rahatlık ve ferahlık uetirdiğini söyledi. Ü 5. Sayfada DYP, ÇHP VE YENİ BAKANLARA HAZIR •KİSİLİKLİ HÜKÜMET ORTAKLIĞIİSTİYORLZ' • 5. Sayfada Selim Edes ile Engin Civan arasında alacak-borç ilişkisi bulunup bulunmadıgını bilmediğini söyleyen Zeynep Özal Güngör, aracılık yaptıklanna ilişkin iddialan da reddetti. (Fotoğraf: HATİCE TUNCER) • İstanbul 7. AğırCeza Mahkemesi. yargılama konusu rüşvetin Engin Civan'ın yaralanınasmın nedeni olduğunu belirterek davaların 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde birleştirilmesine karar verdi. Tanık olarak çağnlan Semra Özal'ın gelmediği duru$mada. kızı Zeynep Özal Güngör ifade vererek haklanndaki bütün iddialan reddetti. • i. Sayfada Ve Zeynep Ozal ifade verdi Yavnı balina kurtardamadı • Izmir'in Urla il.çesi sahilinde yaralı olarak bulunan ve Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Havuzu'nda tedavi altına alınan yavru balina önceki akşam 23.00 sıralarında öldü. İZMİR (Cumhuriyer Ege Bürosu) - Urla sahilinde yaralı olarak bulunan ve teda\i altına alınarak yaşatılmaya çalışılan yavru balina kurtarılamadı. Ge- çen hafta Izmir Körtezi 'ne giren ve çıkış yolunu bulanıayari bü- yük balinanın da açık denize çı- karılmas: çalışmaları sürüyor. Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Atil- laAlpbaz. Izmir'de yaşanan son olaylann Türkiye'de "Deniz Memelilerini Koruma ve Reha- bilitasyon Merkezfniıı kurul- masının zorunlu olduğu gerçe- ğini ortaya çıkardığını söyledi. Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi havuzunda tedavisi devaın eden yaralı >a\ nı balina önceki akşam saat 23.00 sırala- rında öldü. Yavrıı balina. bede- ninden örnekleralınarak iskele- tinin 2 yıl sonra incelenebilme- si amacıyla Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakiijtesi'nin bahçesi- ne gönıiildü. Öte vaııdan Izmir Körfezi'nde bulunan 15 nıerre uzunluğundaki 'kaşalot' tiirü balinanın da lehlikedc olduğu belirtildi. Balinanın önceki giin 7 tekne eşliğiııde körfez dışına çıkanlmastna çalışıldığı. ancak sonııç alınanıadığıııı belirtildi. OLAYLARIN GERÇEK Çatı ile Yapu.. SHP'nin eski genel baş- kanı ve şimdiki Onursal Ge- nel Başkanı Sayın Erdal Inönü'nün, birleşmenin 'ça- tısı' konusunda yaptığı açık- lamanın yankıları sürüyor. Sayın inönü'nün çatı ola- rak CHP'nin adını vermesin- den bu partinin yöneticileri mutlu görünüyor. SHP yö- netiminde ise bir burukluk hâkim. Sayın Inönü'ye yöneltilen eleştiri, kısa bir gelecekte birleşik partinin yönetimini Sayın Deniz Baykal'a tes- lim edecek bir çözüm öner- mesinde odaklaşıyor. Ancak Sayın inönü'nün böyle bir amaç taşıdığını ileri sürmek ve içtenlikle inanmak bir hayli zor. Çünkü Sayın Bay- kal'ın tutumunu, kendisine karşı sürekli aday olması ne- deniyle en yakından bilen ki- şi Sayın Inönü'dür. Evinden yaptığı yazılı açıklama dikkatle incelendi- ğinde, Sayın Inönü'nün çağ- nsını yaparken, 12 Eylül yö- netimince kaparılmış olan CHP'nin büyük bölümünü SHP'nin oluşturduğuna,- bu nedenle de böyle bir sonu- cun gerçekçi olacağına inancının izleri ayrımsanıyor. Sayın inönü'nün açıkla- masında yer alan şu bölüm de önem taşıyor: "18 şubat toplantısında CHP adını al- • • • Wk Arkası Sa. J9,Sü.S'de Sevgililer Günü 1989 yılında evlenip 1991 yılında boşanan Dilek Dalyancı ile Süha Senir, Sevgililer Günü'nde yeniden evleniyorlar • Arka Sayfada TİP'in kurulus yıldbnümü Mücadeleye adanan yaşamlan dile getiren siyah beyaz fotoğraflar perdeye düştükçe göz pınarlan da ıslanıyor, yanaklardan yenilmişlerin hüznü olup süzülüyor. METftV HAKYBRrnİn yaz» • 4. Sayfada Karadzicten tehdit Hırvatistan'a göz dağı veren Sırp lider gerekirse Krayina Sırpları ile güçlerini birleştirebileceklerini söyledi. • 10. Sayfada NATO. patronuna kızgın NATO Genel Sekreteri Willy Claes'in radikal islam'a ilişkin geçen hafta yaptığı açıklama ittifak bünyesinde huzursuzluk yarattı, • 10. Sayfada Karayalçın Danimarka'da Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Murat Karayalçın, Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da, Danimarka Dışişleri Bakanı Neils Helveg Petersen ile görüştü. • 10. Sayfada çeçenya'da ateşkes Rus ve Çeçen komutanlar, dün derhal ateşkes imzalanması konusunda anlaşmaya vardılar, • //. Sayfada F-5, eğîtiııı uçuşıında düştü: Pilot yarah Habcr Merkezi -Türk Hava Kuvvetleri'ne ait bir F-Ş savaş ııçağı. eğitim uçu$u sırasında mcydana gelen tcknik bir arıza nedeniyle düşıü. Paraşiitle atla- yarak kıırtulan pilot Yiizbaşı Hakan Çanya'ııın durtınuınun iyi Dİdıığu bildirildi. Genclkıırmav Basın \e I lalk- la İlişkiler Daircsi'ndcn alınan bilgiye göre 1-5 sa\;iş ııçağı sa- al 1-4.45'te. cğilinı uçıışıı sını- sıııda leknık biran/a ııcdenivlc Koııyaııırı ("ilıaııİK'yli ılçcsi ya- kınlarında diiştü. Paraşiitle at- lavan pilot ^üzbaşı Hakan Çan- ga kurttıldtı. Sağlık durııııuınıın iyi oldu- ğu bildirilen pilot Yiizbaşı Çan- ga. Konya Askeri Hastanesi'ndc tedavi altına alındı. Öte vaııdan 8 şubat perşem- be günü fcge Denizi'nc düşen ııçakla tckrargüruienıegelon F- 16'laıın nıolorlarıııda arı/a l'ıı- lunduğu savları. ürelici rirıııa (ıcncnıl Elcclric larafmdan red- dedildi.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog