Bugünden 1930'a 5,447,148 adet makaleKatalog


«
»

yaratıcı ve öncû bir çizgi... BANKASI Cumhuri71. YlSAYI 25381 /15000 Jl(KDV,çınde) KURUCUSU: <WUS I H H M l * « f l f«K5- 1391) KDV'YE TEPKİ Kitaba vergi karanlığa teslim olmak • Türkiye'nin önde gelen, uluslarara- sı düzeyde tanınmış birgrup seçkin bi- lim adamı; yat, kotra gibi lüks tüketim mallannm katma değer vergilerinde in- dirim yapılırken, kitaba uygulanan ver- ginin yüzde 1 'den yüzde 8*e yükseltil- mesini, Türk insanını karanlığa mah- kûm etme çabalannın yeni eylemi ola- rak gördüklerini açıkladılar. • Bilimciler, "Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlan karanlığa itilmeyi hak et- memişlerdir" diyerek, insan uygar- lığının en temel aracı olan kitaba kar- şı hükümetin bu tutumunu düzelt- meSİnİ İStedİ. • 3. Sayfada BAKANLIK KARŞI ÇIKTI Oğrenciye af yok • Milli Eğitim Bakanlığı, DYP Ça- nakkale Milletvekili Süleyman Ay- han'ın, 1990-1991 öğretim yılından itibaren okullanyla ilişiği kesilen öğ- rencilere af çıkanlmasına ilişkin yasa teklifine olumsuz yanıt verdi. • Bakanhk yanıtında, "Sık sık çıka- nlan aflarla eğitim kalitesi düşürül- mekte ve başansızlığa prim verilmek- tedir" denildi. • 3. Sayfada İZMİR-BUCA Oğretmene sürgiin cezası • Buca Ufuk Ilkokulu öğretmenlerin- den Cumali Avşar hakkında, öğrenci- lerinden karne, elektrik ve su parası toplamadığı gerekçesiyle soruşturma açıldı. Cumali Avşar geçici görevle öğ- retmen fazlası bulunan Buca Sabri Kolçak llköğretim Okulu'na sürüldü. • Buca llçe Milli Eğitim Müdürü Erol Öz, sürgünle ilgili olarak, "Okulda hu- zuru kaçırdığı tespit edildi. Bir başka okulda görevlendirmeyi uygun bul- duk" dedi. • 3. Sayfada İLK YASAL SOSYALİST PARTt TİP'in 34. ydı kudaıuyor • Türkiye'de başta işçi sınıfı olmak üzere emekçi kitlelerin örgütlenmesi- ni sağlayan ve yönetiminde işçilerle çalışanlann ağırlıklı olduğu ilk yasal sosyalist parti TlP'in (Türkiye İşçi Partisi), kuruluşunun 34. yılı kut- lanıyor. • Türkiye işçi Partisi'nin temelleri, işçi sınıfının kendi partisini kurma za- manmın geldiğine inanan 12 sendikacı tarafından atıldı. • 4. Sayfada DİSK 28. YILINI KUTLUYOR • 4. Sayfada BAKIRKÖY'DE PATLAMA • 19. Sayfada EMLAK BANKASI J 18ŞUMI189SPMMTBİ SHP'nin Onursal Genel Başkanııîdan sürpriz çıkış İııöııu:Çatı CIII»KARAYALÇIN; Kendi düşüncesi Bakanlarlagöriiştü Inönünün kendi düşüncelerini açıkladığını belirten Karayalçın, Istanbul dönüşünde apar topar SHP Merkez Yürütme Kurulu'nu topladı, ardından bakanlanyla görüştü. Karayalçın, düşüncelerini daha önce açıkladığını belirterek, "Önem taşıyan konu birleşmenin sağlanacağı partinin gücüdür, birikimidir, deneyimidir" dedi. BAYKAL: ~ JnöniTye yakışü Tartışma olmayacak 12 Eylül darbesinin ardından CHP'ye siyaset yasağının sürdüğü dönemde SHP Genel Başkanlığı için defalarca Inönü'yle karşı karşıya gelen CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, înönü'nün "soyadına yakışır" bir açıklama yaptığını belirterek, desteklediğini söyledi. Baykal, "Artık genel başkanlık ve parti çatısı konusunda gereksiz tartışma olmayacaktır" dedi. • 5. Sayfada er'm serveti sudan ucuz • Marsan'ın bilançosunda, Çiller ailesinin Amerika . Birleşik Devletleri'ndeki gayrimenkullerinin değeri 8.5 milyar TL gösteriliyor. Özer Çiller'in "şirket adına aldık" dediği gayrimenkullerin toplam değerinin daha fazla olduğu biliniyor. • ANAP'ın belgeli suçlamalannın ardından ABD'deki taşınmazlann Marsan Holding adma alındığını açıklayan Başbakan Tansu Çiller'in eşi Özer Uçuran Çiller'i en çok, sahibi bulunduğu şirketin bilançosu sıkıştıracak. • Özer Çiller'in 1 milyon 476 bin dolar olarak açıkladığı gayrimenkullerin bilançoya yansıtılan değeri, o günkü 14 bin 500 liralık döviz kuruyla karşılaştınldığında doğan 13 milyar TL'lik fark kayıtlara geçirilmedi. OOĞAN JUOrn taüeri • 4. Sayfada Türkiye sîse gomüidu • Istanbul ve Çanakkale boğazlan uzun süre denız trafiğine kapatıldı. Uçak seferleri aksadı. •îstanbul sisle birlikte kirli hava kâbusu da yaşıyor. Valilik, soba ve kalorifer yakılmasına düzenleme getirdi. Haber Merkezi - Türkiye genelınde etkısını gösteren yoğun sis yaşamı felce uğ- rattı. Birçok kentte hava, de- niz ve kara trafiğı uzun sü- re aksadj. Çanakkale ve îs- tanbul Boğazı sıs yüzünden uzun süre denız trafiğine kapalı tutulurken Istanbul. Ankara ve Trabzon gıbı bü- yük ıllerde uçak seferleri ge- cikmelı olarak yapıldı THY'nın Adana'dan kalkan uçağı tstanbul'daki sıs yü- zünden izmır Adnan Men- deres Havalımanrna indi. Kuzey Kıbns Türk Hava- yollan'nın Ercan-Istanbul seferini yapacak olan uçağı ıse sıs nedenıyle Ankara Esenboğa Havalımanfna MArkastSa. 19,Sü.4'te FUTBOL SİSE YENİK DÜŞTÜB Spor 'da Istanbuf'u sirageteyTen Yeni Canti sifaıeti her zaman i>ifirtoğrafverir. Ha£ke Tuncer'in objektifıne >anst>an bu karenin bir de 6> küsü var. Iraşamayan bflme2. Sfele bûiikte inen kirK hsv^ sa^ıgmua datetufa'tedîvor. Mümtaz Soysal'dan sert açıklama w Erdemîr rezaleli kapıya dayandı' • SHP Ankara Milletvekili Soysal, Türkiye'de yassı çelik üretimini tekelinde tutan Erdemir'in, kamu kuruluşu olarak devam etmesi gerektiğini söyledi. ANKARA (CunıJıuriyet Bürosu)- Türkiye nin tek yassı çelik üretıcisi olan ve demir-çelik sek- töninün büyük bölümünü tekelinde tutan Erde- mir'deki yüzde 51.66"lık kamu hıssesinden yüz- de 30'unun blok olarak satılması yönündeki ka- rar tartışmalara yol açtı. Erdemir'deki hisselerin büyük bölümünü ala- rak şirketin yönetiminde de söz sahibi olacak olan büyük kuruluşlann tekhfleri gerçek değerin çok altında kalırken SHP Ankara MiUetvekili Möm- tazSo>sal "Sırada Erdemtr rezaleti var. Erdemir, zaten anonim şirket Böyle devam etnıelidir" de- di Petlas'ın satışının ardından hızlanan özelleş- tirme trafiğınde, ilk aşamada Ereğli Demir-Çelik Fabrikası (Erdemir). HAVAŞ ve Sümerbank satı- lacak. 1994 yıh eylül ayı itibanyla 302 milyar lira kâr- da olan Erdemir'de 7 bin 426 kişi çalışıyor. Tür- • Arkası Sa. 19, Sü. 4 'te EBK ihalesinde skandal • Başbakan Tansu Çiller'in, ihale açılmadan önce kurumun Hak-lş'e devredileceği yönünde söz verdiğini, ANAP Genel Başkanı Mesut Yılmaz da doğruladı. SHP Ankara Milletvekili Mümtaz Soysal, "EBK, kamu kuruluşu olarak devam etsin" dedi. Hak-lş Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Tannverdi satışın iptalini eleştirdi. • 8. Sayfada PET-LAS DEVLERE YENlLDl • 19. Sayfada GUNDEM MUSTAFA BALBAY Eti Kokununuz, Demiri Çürütmeyin... Özelleştirme, solda bırlik rezaletlerine dönüştü. Kimin kiminle neyin pazarlığını yaptığı; kimin, görüşlerini açıklarken ger- çek amacının ne olduğu belli değil. Başta Çiller olmak üzere herkes o ka- dar da pişkin ki attıkları imzayı geri alır- ken gülümseyip halkın karşısına çıkabili- yorlar. Erdemir'in yassı çeliğiyle kovalanması m Arkası Sa. 19, Sü.4'te OLAYLARIN ARDEVDAKİ GERÇEK Hava Kirliliği Başbakan Tansu Çiller, dün Istanbul'da bir toplantı- da konuşurken şöyle diyor- du: "Doğalgaz ve petrolün ötesinde suyu çok daha öne alan bir dünyaya doğru gitti- ğitriz düşûnülebilir. Türkiye çağdaş bir ülke olma yolun- dadır ve saydığımız atılımlan yaparsak 2 bin yılında tüm imkânlarımızla demokratik bir ülke olabıliriz..." Başbakan Çiller'in konuş- tuğu saatlerde, Istanbul'da yoğun bir hava kirliliği vardı ve valilik yurttaşları sokağa çıkmamaya çağınyordu. Kir- liliğin üzerine bir de ısı deği- şikliğınden kaynaklanan sis eklenince Istanbul'un trafiği pazar olmasına karşın kanş- tı. Hava kirliliği, salt Istan- bul'a özgü değil. Son yıllar- da Erzurum, Eskişehir, Ço- rum, Kırıkkale, Balıkesir, Kü- tahya, Uşak, Rize, Diyarba- kır, Denizli, Bolu, Manisa gi- bi illerimizde kükürtdioksit kirleticisi, sınır değerleri bir hayli aşıyor. Türkiye 2 bin yı- lına 5 kala hava kirliliği gibi ilkel bir olguyla baş başa ka- lıyor. Kış aylannda Türkiye'nin gündeminın en ağırlıklı ko- nularından birısini oluşturan hava kirfiliği nedir? Özetle şöyle diyebilıriz: "Yabancı maddelerın ha- vada insan sağlığına, canlı hayatına zararlı olabılecek, var olan ekolojık dengeyi • • • • Arkası Sa. 19, Sü. 8'de Yavru balina yaşatn savaşında Izmir Körfezi'ndeki ana balinanın açık denize çıkanlabilmesi için valilik komisyon kurdu tZMİR (Cumhuriyet Ege Biirosu)- tzmır Körfezi'ndekı ıkı balina ıçın kurtarma çalışmalan sürüyor. Yetkililer, yaralı durumdakı yavru balinanın yaşam savaşı verdığını. ancak durumunun kötüye gıttiğını belirttıler. Izmir Valılığı de. Körfez'den çıkış yolunu bulamayan ana balinanın açık denize çıkanlması ıçın bir komisyon kurdu. Izmır Körfezı'nde dolaşan büyük balina tüm çabalara rağmen kıyıdan uzakJaştınlamtyor. Yetkililer. son günlerde artan hava sıcaklığının Körfez'de anı plankton patlamasına neden olduğunu ve bunun büyük balinanın görüş uzaklığını sıfira indıreceğinı söylediler. Ellenndeki tüm oianaklan kullandıklannı; ama yeterlı olmadığını belirten yetkililer, bunun için uluslararası kuruluşlardan yardım istediklerinı. yardımın gelmesı durumunda. kurtarma çalışmalannın çarşamba günü devam edeceğini söylediler. Urla kıyılanna vuran ve daha sonra havuza alınan yaralı yavru balinanın durumunun da giderek kötüleştıği belirtildi. Izmirlılenn sevgılisi haline gelen yavru balinanın tedavısi için ellerindeki tüm oianaklan seferber ettiklennı belirten yetkililer, gene de uluslararası kuruluşlann kendilerıne katkıda bulunmaması durumunda yavrunun kurtanlabılmesının çok zayıf bir olaMİık olduğu gönişünü açıklamaktan geri kalmıyorlar. Greenpeace Orgürti balina sorumiusu John FrizeO, yaralı balinanın kurtulma umudunun çok zayıf olduğunu. büyük balinanın da Körfez'den bir an önce uzaklaştınlması gerektifini söyledi. Balınaların su altında metal cisimlere çekiçle vurularak çıkanian sesten hiç hoşlanmadıklannı belirten Frizell, bu yöntemle balinanın yöreden daha kolay uzaklaştınlabıleceğini söyledi.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog