Bugünden 1930'a 5,447,148 adet makaleKatalog


«
»

Mükemmel hizmet, güçlü seçenek... EMLAK BANKASI ' D a h ı U y g a r B ı r Y t | i m I ç i n " Cumhuriye EMLAK BANKAS1 71. YM. SAYI 28880 /15000 Tl (KDViçmde) KURUCUSU: Y1HJSIMDİ (1924-1945) BAŞYAZARI: MDfc IWH (1945-1991) 12ŞUMT1885PttM Ertleıııir sermayeyehibe• Türkiye'nin tek yassı çelik üreticisi olan Erdemir'in blok olarak satışa çıkanlan yüzde 30 hissesine verilen tekliflerin, kurumun yassı çelik üretimini 2 milyon tondan 3 milyon tona çıkarmak için yapılan yatınmın 3'te 1 'i oranmda kaldığı iddia ediliyor. Eski Erdemir Yönetim Kurulu Başkanı Tevfik Ertüzün, Erdemir'in hisselerinin yanı sıra Türkiye'deki çelik tekeli imtiyazının da satışa çıkanldığını vurguladı. BÜLENTSARIOGLU ANKARA - Zarar eden KlT'lenn bütçe üzerindekı yü- küne son vererek gelir yaratmak amaciyla özelleştırmeye giden hükümet; Türkiye'nın tek yassı çelik üreticisi olan ve 1994 yılı için 9 aylık dönem kân 302 mil- yar lirayı bulan Erdemir'i. yüz- de 51.66'Iık kamu payının yûz- de 30'luk bölümünü satarak özel sektöre armagan edecek. Erdemir'i satın alacak şirkete, kurumu yönlendirme olanağı da tanıyacak olan yüzde 30 hisse için verilen tekliflerin, fabrika- nın kapasite arttınmı için başlat- tığı proje maliyetınin bıle 3'te 1 'i oranmda kaldığı savlandı. Eski Erdemir Yönetim Kurulu Baş- kanı ve eski DYP Genel Idare Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevlik Ertüzün, 2 liman, 2 baraj ve 1500 lojmanı da bulunan kuruiuşun sadece hisselerinin degıl, Türkiye'dekı çelik üretimı tekehnın de satışa çıkanldığına dıkkat çekti. Ertüzün, "ÖzeUeştirme diye yapılan bu işlem saöş bile degil. Erdemir hediye ediliyor, başka açıkJaması yok" dedı. Hak-ls Başkanı Necati Çelik, gercekleşmeyen satışta burokratları sucladı EBK, Tanm Bakanlığı'na devredilsin • "EBK'de amacımıza ulaştık, yağmalamayı durdurduk" diye konuşan Hak-îş Başkanı Necati Çelik, Özelleştirme Idaresi'ndeki bürokratlann hükümeti çelmelediğini öne sürdü ve "konfederasyon ve sendika yöneticilerinin kendi çıkarlan için EBK'ye talip olduklan" yönündeki haberlerin doğru olmadığını belirtti. ANKARA (Cumhurivet Bürosu) - Hak-tş Konfede- rasyonu Başkanı Necati Çelik. Et ve Balık Kurumu'nun (EBK) ıhalesının ıptal edılmesının ardında "Özelleştir- me Idaresi Başkanlığı'ndaki (ÖİB) bürokratlann suçu bulunduğunu" öne sürerken "Bürokrattar hükümete çelme takıyor" dedi. EBK'nın, Hak-tş önderlığındekı Ortak Gınşim Grubu'na satışının ıptal edılmesının ken- dilerini rahatlattığını savunan Çelik, "Biz amacımıza ulaştık, yağmalamayı durdurduk" diye konuştu. Çelik, öncmli toplumsal işlevlen bulunduğuna dikkat çektiği EBK'nin özelleştirme kapsamından çıkanlarak Tanm ve Köyişleri Bakanlığı'na devredilmesini önerdi. Türk Mühendis ve Mimar Odalan Birliği (TMMOB)verilerinegöre 1993yılmda 1 mil- yon 761 bin 688 ton sıvı çelik ve 2 milyon 25 bin ton yassı çelik üreten Erdemir'in, yassı çelik üretimini 3 milyon tona çıkarmak için gerçekleştirdıği genişletme yatınmı projesi 1 milyar dolara mal oldu. Erdemır'deki üretı- mın 2005 yılında 6 milyon tona çıkanlmasını amaçlayan ve 4.5 milyar dolara mal olacağı belirtilen kapasite arttınmı ve modemizasyo- nu (KAM) projesinin, GAP'tan sonra Türki- ye'nin 2. büyük yatınmı olacağı kaydedildi. Erdemir'deki yüzde 51.66 oranındaki kamu hissesinın yüzde 30'luk bölümünün blok ola- rak satılması ıçin açılan ıhalede, Uzan ailesi- ne ait Rumelı Metal Sanayi AŞ'nin 305 mil- • Ertüzün, 2 liman, 2 baraj ve 1500 lojmanı bulunan dev kuruiuşun, alacak kişiye 'hediye edileceğini' vurguladı. 1993 yılında 1 milyon 761 bin 688 ton sıvı çelik, 2 milyon 25 bin ton yassı çelik üreten Erdemir'in, sadece 2005 yılındaki yassı çelik üretimini 6 milyon tona çıkarmak için başlatılan ve 4.5 milyar dolara mal olması beklenen 3. genişletme projesi, 'GAP'tan sonra 2. büyük yatınm' olarak niteleniyor. meöncesindedeğertespiti yapıl- ması yönündeki zorunluluğa ve I yıldan ben çalışılmasına karşın Erdemır'de değerbelırlemesı ya- pılmadığını vurgulayan Ertüzün, şu görüşleri dıle getırdi: "Erdemir'in bugünkü değeri, borçlar ve yeni yatınm harcama- lan çıkbguıda, en ucuz hesapla- malarla asgari 3 mihar dolardır. Ancak yeniden kurulması dunı- munda bu maliyet 5-6 milyar do- lardır. Sadece son 4 yılda, 3 mil- yon tona yükselecek olan kapasi- tenin 4 milyon tona çıkarılması planlanıyor. Tabii, burada göz önündc bulundurulması gereken en önemli nokta şu: Devlet sade- cebirşirket satmıyor, aynı zaman- da imtiyaz satıyor. Türkiye'nin yassı çelik mamıil ihtiyacı tuztaar- tıyor. Devlet ülkede tekel konumunda bulunan Erdemir'i satacağı firmaya, yassı çelik üre- timinde tekel konumunda bulunma imtiyazH nı da verecek. Türkiye çelik ihtiyacının yansı- m ithaJ ediyor. 5 milyon tonluk çelik ithalaU, 4- 5yıl içinde 10 milyon tona çıkacak. Türkrve'nin M Arkası So. 19, Sû. 7'de CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Topuz, EBK'ye ılışkin ışlemlerde kamuoyunda güvensizlik yaratan Baş- bakan Tansu Çiller başkanlığmdaki Özelleştirme Yük- sek Kurulu (OYK) üyelerinın istifa etmesi gerektiğini söyledı. ÖYK'nm. EBK'nin Hak-tş önderliğindeki Ortak Gi- rişım Grubu'na satışına ılişkin karannı iptal etmesinin ardından, konfederasyon başkanı Necati Çelik, dün bir basın toplantısı düzenleyerek savunma yaptı. lptal_ka- rannın kendilerinı rahatlattığını öne süren Çelik, "Üze- • Arkası Sa. 19, Sû. 3 'te yon dolarla en yüksek teklifi verdiği, Koç Hol- ding'in de 150 milyon dolarlık öneri götürdü- ğü. ancak pazarlık sırasında fıyatı arttıracağı ileri sürülüyor Cumhurryet'ın konuya ilışkin sorulannı ya- nıtlayan eski Erdemir Yönetim Kurulu Başka- nı Prof. Dr. Tevfik Ertüzün, iddia edilen ra- kamlann 'komik' kaldığını belirtti Özelleştir- -J-— &*in on lirasından bır)ı C'oKy2.yCzao(^sanb<ş N in Batı, gözaltında kaybı sorguluyor • Türkiye'deki gözaltında kayıp iddialan ve insan haklan ihlallerini incelemek üzere çeşitli ülkelerden gelen, gazeteci ve avukatlardan oluşan bir heyet dün lstanbul Tabib Odası'nda bir basın toplantısı yaptı. Heyette bulunanlar, Türkiye'deki insan haklan ihlallerine devletin ilgi göstermediğini söylediler. Aziz Nesiıi: Evren'in akli dengesi bozuk • Yazar Aziz Nesin, anayasanın bazı maddelerinin değiştirilmesiyle hiçbir sonınun çözülemeyeceğini belirterek "Bir deli ve dört arkadaşı bir kuyuya taş attılar. Şimdi parlamento bile çıkaramıyor. Yalnız anayasa degil bütün yasalar, demokratikleşme ilkelerine uygun olarak yeniden olusturulmahdır" dedi. • 5. Sayfada • Heyet üyeleri 4 gün içersinde milletvekilleri, Salman Kaya, Ali Ibrahim Tutu, Mehrnet Kerimoğlu ve Sabir Yavuz ile görüştüler. Aynca Şağmalcılar Cezaevi ve Özgür Ülke gazetesini de ziyaret ettiler. • TBMM İnsan Haklan Komisyonu'nun da işlevsiz kaldığını gözlediklerini belirten heyet üyeleri, "Milletvekilleri bile bize kontrgerilla denen güçten söz etmekten çekiniyorlar" şeklinde konuştular. • 4. Sayfada TtP'ÎN KURyLUŞUNUN 34. Y1LDÖNÜMÜ KUTLANIYOR • 4. Sayfada CMUK, İŞKENCEDE ETKİSİZ • 4. Sayfada Yurtdışı eğitiıııi zorlaşıyor Sınava girecekler Yükseköğrenim için yurtdışına gitmek isteyen öğrenciler, öğrenci seçme sınavını (ÖSS) en az 105 puan alarak kazandıktan sonra, diğer öğrenciler jgibi öğrenci yerleştirme sınavına (ÖYS) girecekler. Öğrenciler, bu smavda yurtdışındaki üniversitelerde tercih edecekleri bölümler için alan belirlemesi yapacaklar. UmUt tadrliği Milli Eğitim Bakanlığı yetkilileri, bazı şirketlerin yükseköğretimi yurtdışına açılan bir "pazar" haline getirdiklerine dikkat çekerek,"Üniversite smavlanna defalarca girmesine karşın başanlı olamayan öğrenciler bir umutla yurtdışına yöneliyorlar. Bazı şirketler ögrencileri para makinesi gibi görüyor" dedi. WİNLWUKm\abmm 3. Sayfada TÜBAdan atak Üye sayısı 71'e ulaşan Türkiye Bilimler Akademisi'nin üyeleri bu yıl bütün Anadolu üniversitelerinde bilimsel konferanslar verecek. TÜBA Başkanı Prof. Çavdar, üyelerin 40'ının temel bilimler, 17'sinin sağlık bilimleri, 14'ünün de sosyal bilimler alamndaki etkin bilimcilerden oluştuğunu belirtti. ORH/M BURSAlfnm İHtari • 3. Sayfada tşçi Partisi lstanbul Kadın Komitesi üyeleri, 'okul müdürlerine, kız öğrencilere bekâret kontrolü yetkisi" tarunmasını protesto ettiJer. Tüm kadınlan, kendilerine uygulanan her türlü baskı ve şiddete karşı örgütlenmeye çağıran IP üyeleri, daha sonra sivah bir poşet içinde getirdikleri ve 'bekâret kemeri'ni simgeleyen bir zinciri, tramvay durağına bırakölar. (Fotoğraf: KAAN SAĞANAK) Bekâret tartışması: Kontrol değil cinsel tacîz• Bekâret kontrolüne tepkiler büyüyor. lstanbul ve Ankara'da yönetmeliğe karşı gösteriler düzenlendi. MEB genelgesini yorumlayan avukat llknur Canpolat. genelgeden 'aksi kanıtlanıncaya kadar her genç kız bakire değildir' anlamı çıktığına dikkat çekerken doktorlar, bekâret kontrolünün, 'bir anlamda cinsel taciz' olduğıınu söylediler. Haber Merkezi - Mıllı Eğıtım Bakanhğı (MEB) Or- taöğretim Yönetmeliği'nce dısiplin kurullanna 'kız öğ- rencilere bekâret testi' yaptırma yetkisi venlmesi ile baş- layan tartışma yeni yak- laşımlan ve protestolan gündeme getirdı. lşçı Partisi tstanbul Kadın Komitesi üyesi bir grup kadın, Taksim Meyda- nı'nda gerçekleştırdikle- ri eylemde yönetmehğı protesto ederek 'bekâret zinciri'ni simgeleyen bır zinciri, tramvay durağı- na bıraktı. Ankara'da ise yönetmelik liseli öğren- cilerin göstensiyle pro- testo edildi. MEB genel- gesini yorumlayan avu- kat tlknurCanpolat ge- TÜPkiye namus cınayetlepi iükesi İSJ • 8. Sayfada |ff6t 0O6AN KUB*f« yan« • 19. Sayfada nelgeden 'aksi kanıtla- nıncaya kadar her genç kız bakire değildir' anl a- mı çıktığına dikkat çe- kerken doktorlar, bekâ- ret kontrolünün, 'bir bakıma cinsel taciz' olduğunu söy- lediler. MEB Ortaöğretim Yönetmeliği'nin 'bekâret kontrolü' ile ilgili maddesinı 'onur kıncı ve ntanç verid' olarak ni- telendıren tşçi Partisi tstanbul Kadın Komitesi üyesi bir grup kadın dün Taksim Meydanf ndaki tramvay durağın- da bir eylem gerçekleştirdiler. "Ahiak iki bacak arasında aranıyor" diyen komite üyeleri, tüm kadınlann 'örgüt- lü' birçatı altında toplanarak kendilerine uygulanan her türlü baskı ve şiddet olaylanna karşı çıkması gerektiğini M Arkası Sa. 19, Sû. 3te Marakes Müziğin ve büyünün iç içe geçtiği kent FERRLH YILMAZ • Marakeş'in erkekleri; cınlen, perilen ve Mağripli güzelleri memnun edebilmek için sabahtan akşama, akşamdan sabaha kadar dans edip şarkı söylüyor. Marakeş'in sabahlan; cinlenyle, perileriyle ve güzelleriyle huzurlu uvanıvor Stockholm Bir arpa boyu ilerleme GÜRHAN UÇKA^ • lsveç şu anda bir krallık, ama çok partili yönetimle yönetıliyor. Kraliyet, daha çok bir geleneğin sürdürülüşü. Kralın yetkileri, çağdaş bir demokrasi ülkesindeki herhangi bır devlet başkanınınkınden çok daha az. Günlük polıtikaya hemen hiç kanşmaz. Parlamentonun yeni çalışma yılına girmesinde oraya uğrar ve protokol gereğinı yerine getinr. Hepsı bu. Kilise, çoktandır devletten avn. Londra Türkler Batı'dan Doğu'ya EDtPEMfLÖYMEN • Türkçe, BBC'nin 36 dilde yaptığı yayınlardan sadece bir tanesi. Türkçenin akrabalan Azeri ve Özbek diİleri de listeye yeni eklendı. Akrabalanmız işe, Ruslann ve Lfkraynalılann yanında başladılar. Türkler ise akrabalanndan uzaktaydılar. Bush House'un başkabir blokunda Yunanlı ve Bulgarlarla yan yana. Moskova 21. yüzyıl her derde deva HAKANAKSAY •Yaklaşan yüzyılın, sonunda halklara kucak dolusu mutluluk sunacağına mı inanıyorsunuz? ABD'nin Discovery uzay mekiğı ile Rusya'nın Mir istasyonunun buluşmasını, yepyeni bir geleceğin habercisi olarak mı değerlendiriyorsunuz? Viyana Bir kış akşamı AHMETARPAD Smetana'nın 'Satılmış Nişanh" opereti ile Völkspor'da coşuyor insanlar. Sahneden sıçrayan kıvılcım onlan tutuşturuyor. • 10. Sayfada OLAYLAR1N ARDBNDAKt GERÇEK İnsan HafdarL.. İnsan haklarından sorum- lu Devlet Bakanı Azimet Köyfüoğlu, bir süre önce bir televizyon konuşmasında şöyle diyordu: "Türkiye'de işkence var, ama bu sistematik değil- dir... " Bakan Köylüoğlu bir ger- çeği vurgularken konuşma- sını şöyle sürdürüyordu: "Tunceli'den Antalya'ya; Edirne'den Izmir'e, Trab- zon 'dan Kars 'a kadar za- man zaman işkence olayla- nyla karşılaşıyonız..." Acaba Türkiye'de işkence iddialanna, kayıplara, yargı- sız infazlara, 'faili meçhulle- re gazetelerimiz, bir başka deyişle 'medya' nasıl bakı- yor? Merkezi Londra'da bulu- nan Uluslararası Basın Ens- titüsü'nün (IPI) eski Genel Başkanı aynen şöyle konu- şuyor: "Türkiye'de gazeteler tiraj yanşı içinde birbirlehyle uğ- raşmaktan demokrasi için kendilerine düşen görevleri yerine getiremiyohar." Demokrasi bir yaşam biçi- mi olduğuna göre insan haklan da yaşamın bir par- çasıdır. Ülkemizde insan haklarına saygılı bir yöneti- mi, yani gerçek demokrasiyi zaman yitirmeden sağlamak zorundayız. Demokratik ve dünya ulusları içinde saygın bir • • • m Arkası So.19, SH8'de T'nin dayanılmaz çekiciliği •Özelleştirmenin Türkiye'nin fündemine girmesinden sonra, geniş ir hizmet aîanı olan PTT'nin özellikle T'sinin özelleştirilmesi tüm hükümetler tarafından her firsatta dile getirildi. Ancak hiçbir hükümet, söz konusu özelleştirmenin nasıl gerçekleştirileceği konusunda kamuoyuna net bir program açıklamadı. FUNDA MŞMUN ve ÖNDB* ÖZDBUlriı haortehğı T DosyW • 12. Sayfada GUNDEM MUSTAFA BALBAY Nahita'dan Niğde'ye... Haldun Taner, her derdin devasım, her mutluluğun tadını yolculukta arar. "Düşsem Yollara Yollara" adlı kitabında- ki, "Yolculuğun Erdemleri"n\ kaç kez okuduğumu anımsamıyorum. 1955'te kaleme aldığı bu yazının bir bölümünde şöyle diyor: "Yaşamınız renksizse yolculukla renk- lendirin. Hareketsizse yolculukla hare- ketlendirin. Aşırı renkli ve hareketli ise • Arkası Sa. 19, SiL 3'te BUGÜN Cumhurtyet'le
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog