Bugünden 1930'a 5,446,716 adet makaleKatalog


«
»

A » ' ! ! ^ o EMLAK BANKASI " 6 9 . y ı I " Cumhuriyet / ~\ EMLAK BANKASI 71. Y l SAYI26829 /15000 TL (KDV ,ç,nde) KURUCUSU YIHUSPMDİ(1924-1945)BAŞYAZARI HMÜHHA (1945-1991) 11 ŞUBJff 1896 CUHMinrErt EBK yağmasına diırHükümet. EBK satışını iptal etti DYP-SHP koalısyon hukumetı, Ozelleştırme Yasası'nın ardından gerçekleştırdığı ılk KlT _ satışında, kamuoyunun yoğun tepkısı uzenne gen 1 adım attı Et ve Balık Kurumu'nun Refah Partısı'ne yakınhğıyla bılınen Hak-lş Konfederasyonu onderlığındekı Ortak Gınşım Grubu'na satılmasını onaylayan OYK, karannı ıptal etmek zorunda kaldı Iptal karannı Başbakan Çıller açıkladı çiller: Kamu vicdanını rahatlattık Başbakan Çıller, yaklaşık 7 mılyon metrekarelık arsa. 27 kombına ve 12 soğuk hava deposuna sahıp EBK'nın. "24 ay sonra odenecek" 1 5 trılyon lıra karşılığında satılmasına ılışkın ışlemlenn ıptalını, "kamu vicdanını rahatlatmak" gerekçesıne dayandırdı Ozelleştırme Yuksek Kurulu'nun SHP'lı uyesı Sanayı ve Tıcaret Bakanı Dönen, "Daha cıddı bır ıhale açılacak Halk, malına sahıp çıktı" dedı. Dllim dilim satış gündemde Çıller'ın ozelleştırme ıçın, "Bu konuda atacağımız her adımda, varacağımız yerlenn nereye gıdeceğını ıyı tespıt etme ıhtıyacı vardır" demesı dıkkat çektı OYK toplantısında, Hak-Iş'e toplu olarak venlen EBK kombına ve arsalannın ayn ayn satılması seçeneğı değerlendınldı Donen de "Her yöntem denenebılır" dedı Hak-lş Genel Başkanı Necatı Çelık, bugun açıklama yapacak • 9. Sayfada Satış, sendikalan birbirine düşürdü Bayram Meral: Hak-İş, yağmadan paymı alacaktı •Turk-lş Genel Başkanı Bayram Meral, EBK'nın satışına, yağmalanma gerekçesıyle daha once de karşı çıktıklannı anımsatarak, "O zaman satışlar durduruldu Ancak şımdı ıkıncı bır yağma soz konusu oldu Bu sefer, yağmadan Hak-lş paymı almaya çabaladı Gerekçe olarak da çalışanlan kurtardığını ılen surdu" dedı ÇK MNSÜ'nUB bafeari • 9. Sayfada ÇİLLER 4ÇIKLADI - Başbakarf ın başkanlığında topianan ÖYK. EBK'nın sabşımn iptalini w gerekçderini açıkladL (AA) 'Gen adım. özelleştirmeyi durdurur' Hak-İş'ten hükümete gözdağı • Hak-lş Genel Başkanı Necatı Çelık, EBK ıle ılgılı olarak kendılenne yoneltılen yağma ıddıalannın "ıdeolojık bır saldın" olduğunu one surdü "Yağma dıyenler, gelıp bızı ıkna etsın" dıye konuşan Çelık, konfederasyon olarak daha önce EBK ve SEK'ın özelleştınlmesı gmşımlennı ıptal ettırdıklennı ve Karabuk'un kapatılmasını onledıklennı anımsattı • 9. Sayfada ESKİ YÖNETİCİ, KURUMUN YENÎ SAHtBİNİ SUÇLADI; Petlas'a borcunu aylarca ödemedi • Petlas'ın eskı yonetıcılennden Gungor Yerdeş, kurumu 65 mılyon dolara satın alan Irank Muhtar Pencebendpur'un şırketı Nadır fmpeks'e daha once lastık sattıklannı belrrterek "Aylarca 10 bın dolan almak ıçın gobeğımız çatladı" dedı •Yerdeş, fabnkanın uçak lastığı teknolojısını îngılız Dunlop fırmasından aldığını anımsatarak "Eğer Petlas, bu teknolojıyı bır başka ulkeye veya onun \atandaşına şu ve>a bu sebepten aktanrsa muessesenın başına gelmedık şey kalmaz" dıye konuştu ANKARA (Cumhunyet Buro- su) - Petlas'ın eskı Yonetım Ku- rulu Başkanvekılı Gungor Yer- deş kurumu 60 mıl>on dolan te- mınat mektubu garantısıyie 65 mılyon dolara satın alan lranlı Muhtar Pencebendpur'un şırke- tı Nadir İmpeks'e daha once las- tık sattıklannı belırterek "Bizım, bundan paravı almak ıçın gobeği- mızçatlıyordu"'dedı \erdeş fab- nkanın uçak lastığı teknolojısını tngılız Dunlop fırmasından aldı- ğını anımsatarak "Eğer Petlas,bu teknolojivi bır başka ulke>e veya onun vatandaşına şu veya bu se- bepten aktanrsa muessesenin ba- şına gelmedık şey kalmaz" dıye konuştu Petla* ın eskı Yönetım Kurulu Başkanv ekılı Gungor Yerdeş. dun Cumhuriyet'e vaptığı açıklama- da özelleştırmeve, koşullara uy- gun yapıldığında karşı olmadığı- MArkasıSa. 19,Sü.2'de MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞt'NtN DEMÎR-ÇELÎK RAPORU: Sanayinin can damarı kesiliyor Endustn uretımının temelını oluşturan demır-çehkte, Turkıye pazannın yuzde 60'ına sahıp olan ve aynı zamanda ulkenın tek yassı çelık uretıcısı olaa Turkıyç'nın en kârlı kuruluşlarından Erdemır'ın blok olarak satışıyla, devletın tekelındekı, cevhere dayalı tek yassı çelık uretımı, ozel sektore geçecek Kardemİr: T M M O B tarafından hazırlanan raporda, çalışanlara ve yore halkına satılan Kardemır'ın, mevcut yenılenme ve sermaye ıle kâra geçemeyeceğı vurgulandı AtSKARA (Cumhuriyet Bu- rosu) - Dunya ulkelennın, sana- yıleşmenın temelını oluşturan demır-çelık sektörunun buyuk bölumunu "karauda" tutması- na karşın, Türkıye"nın bu sek- tordekı en buyuk fabnkalannı satması "uretimin can damarla- nnı kesme" olarak değerlendı- nldı Turk Muhendi!» ve Mımar Odalan Bırlığfnın (TMMOB) hazırladığı raporlarda, Türkı- ye'dekı demır-çelık pazannın yûzde 60"ını elınde tutan ve tek yassı çelık uretımı yapan Erde- mır'dekı kamu hısselennın blok satışıvla dev let tekelının 8 dev kuruluştan bınne geçecegı be- lırtılırken çalışanlara ve yöre halkına satılan Kardemır'ın de kapanmava "mahkûm edildigi 1 ' savunuldu TMMOB'nın, ozelleştırme çalışmalan uzenne hazırlığına başladığı raporlar, 3 aylık araş- tırmalar sonunda tamamlandı UArkasıSa. 19,Sü.4'te îzmir'de balina heyecam ASUMAN \BACIOGLL ÎZMtR-IzmırKorfezı nege- len ıkı baJına. yaşamında hıç ba- lına gonnemış Izmırlılere oldu- ğu kadar bılım adamlanna da heyecanli gunler yaşatıyor Ka- şalot olduğu belırlenen bu>uk balina, ıç korfeze kadar sokula- rak kıyıda bekleyen meraklı ka- labalığagostenleryaparken he- UArkasıSa. l9,Sû.3'te GÜNDEM MUSTAFA BALBAY Taşarlanma... Hakkında yazı yazılacak adam, bılgısayara yakın ge- lırmış Ankara Buromuzun elı ayağı Güldane Hanım, on- cekı gunku postaları odam- dakı bılgısayarın yanına koymuş Bırkaç Anadolu gazetesı, bırkaç mektup, t»r de kalın, sarı zarf Zarfı açtım Içınden ANAP Genel Sekreterı Mustafa Taşar'ın bırı bana ozel, dı- MArkasıSa. 19,Su.2'de Birgrup sanatçı, yavımladıkJan bıldın ıle onur zedeleyicı haber ve yazılan kınadüar. (Fotograf MUHARREM AYDIN) Sanatçılardan6 omır9 savaşımı Kültur Servisı- Son gunlerde basında Murathan Mungan hakkında yer alan ya- zı ve vorumlara sanatçı ve yavıncı arka- daşlan tepkı gösterdı Bılsak5 Kattadu- zenlenen topiantıda "hayatını yazarak ve okuyarak kuran"lar ımzaladıklan bıldı- nvı okudular Aralannda Tomris Lvar, Umit Krvanç, Orhan \lkaya, Lale Man- sur. Ruşen Çakır, Eser Çamurdan. Fatih O^uven ve YıldınmTurker'ın de bulun- duğu topiantıda kaleme alınan kısa bıldı- nyı Tomns Uyar okudu Hazırlanan bıl- dınde, adı tecavuz olayına kanşan sunu- cu Alp Buğdavcı ıle ılışkısı olduğu gerek- çesıyle basında adı sık sık gundeme ge- len Murathan Mungan ın hıçbırguvence aramadan havatını yazıva adayan bır sa- natçı olduğu vurgulanıyor ve şo>le de- nılıvor "Şiirlerinin barbarca parçalana- rak medyanın kıyıcı iştahına malzeme edilmesini, edebiyat adına, vazartık onu- ru adına, hepımizin hayatı adına bir kır- letme gınşımı olarak gonıyoruz. Murat- han Mungan'ın ozel havatını kendi malum dillerıne tercume ederek kamuov una sun- maya çalışan kalemlerin her zaman kar- şısında olacağımızı duvuruyoruz." Bıldınye Musa Ağacık, Meltem Ahıs- ka, Fusun Akatü, Hulki Aktunç. Orhan Alkaya. Atıl Ant, Zafer Aracagok, Ayça \tikoğlu, Zeynep Avcı, Ataol Behramoğ- lu, Hami Çağdaş, Ruşen Çakır, Nurcan Çakıroğlu, tpek Çalışlar, Oral Çalışlar, Esen Çamurdan. Gul Demir, Ayşegul De- vecioğlu, Gul Dırican. Sosı Dolanoğlu, Or- han Dunı, Sezer Duru. Neşe DuzeL, \ydın Engin, Leyla Erbil, Erol Erduran, Cezmi Ersoz. Tuğrul Ery ılmaz,Omer Faruk, Ni- lufer Gole, Ferruh Gençer, Işık Gençer, Berat Gunçıkan, Tank GunerseL, Ayşen UArkasıSa. 19,Sü. l'de OLAYLARIN ARDENDAKİ GERÇEK Kamuoyunun Vicdanu.. Et ve Balık Kurumu'nun Hak-Iş'e satılarak "ozelleştı- nlmesı"n\n, ozelleştırme Yuksek Kurulu'nca ıptalı, Başbakan Tansu Çıller'ın deyışıyle "kamuoyunun vıc- danının rahatlatılması" ama- cıyla alınmış bır karar olma- nın otesınde anlamlar taşı- maktadır Ancak, Çıller gıbı OYK uyesı olan Sanayı Bakanı Mehmet Dönen'nın açıkla- masındakı "Gerekırse ıhaleyı tekrarlanz EBK, arsalan ay- rılarak satılacaktır Bu ış 4 bın ışçının sorunu olmaktan çıkmış, kamuoyunun sorvnu olmuştur" şeklındekı ıfade de ıptal kararının "ıhaleye katılan, ancak daha ıyı teklıf vermelenne karşın kazana- mayan" sermaye grupların- dan gelen baskı sonucunda alındığı ızlenımını uyandır- maktadır Oysa, kamuoyunun vicda- nını "rahatsız" eden, salt EBK'nın Hak-Iş'e 1 5 trılyon TL karşılığında "ıkram edıl- mesı" ya da Hak-lş'ın yakın ılışkıler ıçınde olduğu açıklık kazanan RP'lı beledıyeler ıle el ele vererek kurumun trıl- yonlar değerındekı arsaları- na ımar ıznı çıkarma gırışım- lerıne başlamış olmasından kaynaklanan bır "yağmacı- lık" kaygısı değıldır Kamuoyunu asıl rahatsız eden ve uzennde durulması gereken satışın yapılışında- kı "yasaya aykın" ışlemlerdır • • • UArkasıSa. 19,Su. l'de Türkiye'den Irak'a üç öııeıııli ıııesaj •Ankara"da bulunan Irak Dışışlen Bakanı Muhammed Saıd EI Sahaf'ın Turkıye zıvaretının, 1990yılında Kuveyt'ı ışgal etmesı nedenıyle uluslararası toplulukça dışlanan ulkesının 'yalnız olmadığı' mesajını vermeye \onehk olduğu belırtılıyor •Turkıye'nın Sahaf a verdığı mesajlar şoyle 1 - BM ambargosunun kaldınlması ıçın çabalannızı arttınn 2- Boru hattındakı petrolun kurtanlması yonünde kat edılen önemlı mesafeye katkıda bulunun 3- Kuzey Irak Kurtlen ıle dıyalog kanalını açık tutun • 10. Sayfada ABD askeri yardıımkıstı • ABD Başkanı Bıll Çlınton, 1996 malı yılında Türkıye'ye yapilacak asken yardımı 450 mılyon dolar olarak belırledı U 11. Sayfada BM insan Hakları Komisyonu raporu. ABD'nin ırkçılık sicili kara • Bırleşmış Mılletler İnsan Haklan Komisyonu, ABD nufusunun yuzde 12'sını oluşturan sıyahlann, ulkede hâlâ ezılen bır azınlık olduğunu açıkladı ABD'de yuzde 5 6 olan ışsızlık oranı, sıyahlarda yuzde 40'a yukselıyor Araştırmalarda beyaz olduren sıyahlara, sıyah olduren beyazlara oranla daha fazla olum cezası venldığı ortaya çıktı • BM insan Haklan Komisyonu Irkçılık Ozel Raportoru Maunce Glele-Ahanhanzo'nun hazırladığı raporda. çeşıtlı ulkelere sık sık uyanlarda bulunan ABD'dekı sıyahlann durumu orneklerle açıklandı • 6. Sayfada BORSA ûDun 26.704 14 Ûncekı 26.37932 DOLAR ODun 40 900 öncekı 41 100 MARK Dun 26 800 öncekı 26 825 ALTIN ûDun 496S00 Öncekı 496 000 Bugün Cumhupiyerie birlikte
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog