Bugünden 1930'a 5,447,148 adet makaleKatalog


«
»

1926'dan beri birlikte yürüyoruz EMLAK. BANKASI y ı I Cu mhuriyet71. VL SAYIZ5828 /16000 Tl (KDVıçinde) EMLAK BANKASI KURUCUSU: YIHUS NADİ (7924-7945; 6A$Y>AZAfl<: MDİR WMİ (7945-7997; 10ŞUMT1M6CUM Hak-lş,MîUiSelametdhniyeânin ürünü •Et Balık Kurumu'nu alan ve kurumun arsalanndan RP'li belediyeler aracılığıyla rant sağlamayı amaçlayan Hak Iş'in ilk genel başkanı, dönemin MSP Çorum Milletvekili ve bugünün RP TBMM Başkanvekili Yasin Hatiboğlu. •Hak-tş'in bugünkü genel başkanı Necati Çelik, bugün RP Grup Başkanvekili olan Şevket Kazan'ın Çalışma Bakanlığı sırasında Özel Kalem Müdürlüğü'nü yaptı. •Hak-tş, 1976 yılındaki MC hükümetinin, MSP'li Çalışma Bakanı Ahmet Tevfik Paksu'nun, "Milli Selamet zihniyetindeki işçi sendikalannı bünyesinde banndıran bir konfederasyon kurulacağını" açıklamasının ardından oluşturuldu. iden Pevlet,DevletçilİK •Islam dünya görüşünü savunan Haİc-Iş Konfederasyonu' nun ilk ana tüzüğünde "Gaye" maddesi özetie şöyle düzenlenmişti: "Hak-lş, manevi değerlere saygıyı, hak ve hukuk kaidelerine bağhlığı temin, işçi-işveren kardeşliğini kunnak suretiyle iş banşını tesis... içinhertürlü gayreti sarf etmeyi ana gaye ittihaz etmiştir." EBK, acHdüzenegittiANKARA (Cumhuriyet Bü- rosu) - Alacaği Et ve Balık Ku- rumu'nun arsalannı kullanarak RP'li belediyeler aracılığıyla rant sağlayacağı öne sürülen Hak-îş Konfederasyonu'nun, dünün Millı Selamet Partisi (MSP), bugünün Refah Partısı (RP) yöneticileri ile çok yakın ilişkısi olduğu saptandı. Hak-îş'ın kuruluşunun ilk to- humlan, 1. Milliyetçi Cephe (MC) hükümeti döneminde atıl- dı. 1976 yılında dönemin Çalış- ma Bakanı Ahmet Tevfik Paksu, bir açıklama yaparak "MilB Se- lamet zihniyetindeki işçi sendi- kalannı bünyesinde banndıran bir konfederasyon kurulması için Ön çalışmalann başladığuıT belirtti. Bu açıklamadan bırkaç ay sonra Hak-lş Konfederasyo- nu, 22 Ekim 1976'da 7 sendika tarafin- dan kunıldu. Konfederasyon. anatüzü- ğüne, "Hak-tş, siyasi partilere karşı mutlakbağunsızüğını korur, siyasi par- tilerle organik bağ kuramaz" hükmü- nü koydu. Ancak 13 Şubat 1977 tari- hinde yapılan ilk olağan genel kurul toplantısında Hak-tş Genel Başkanh- ğı'na, o dönemde MSP Çorum Millet- • Et Balık Kurumu • Satışa iptal davası • EBK'nin Hak Iş'e satışı dava ediliyor. CHP Genel Sekreteri Adnan Keskin, yürütmenin durdurulması karan için idare mahkemesine başvururken "Satışta hukuka, toplumun genel çıkarlanna ve Türkiye'nin geleceğine aykın tavır sergilenmiştir" dedi. • ANAP, işçi sendikalannın özelleştirilecek kuruluşlan satın almasını engellemek için yasa önerisi hazırlıyor. ANAP Özelleştırmeyi lzleme Komitesi Başkanı Yavuz Köymen, sendikalann patronluğa soyunmasının ilende büvük sıkıntılar yaratacağını belirtti • ~9. Sayfada 1 Petrol-lsten Petlastepkisi: 1 Mal kaçınyorlar • Hükümetin satış yetkisinin tartışmah olduğunu ileri süren Petrol İş Sendikası Genel Başkanı Adnan Özcan "Özelleştırme sürecinin ışleyişi, işlerin olup bittiye getirilmek istendiğini gösteriyor. 30 trilyona mal olan Petlas'ın nasıl olup da Nadir Impeks'e 2 trilyon 675 milyon lıradan satılabileceğıni anlayabilmek mümkün değıldir" dedi. • Özcan, kamuoyunun Et Balık Kurumu'nun Hak - tş'e ikram edilmesiyle uğrastınldığı bir dönemde Petlas, Erdemır ve diğer bir dizı KİT için hızla özelleştırme kararlannın alınmasını da eleştırdi. • 19. Sayfada vekılı, bugün de RP Çorum Milletve- kili ve TBMM Başkanvekili olan Ya- sin Hatiboğlu seçildi. Yasın Hatiboğlu, Hak-lş'teki göre- vinden bir süre sonra aynldı. Hak-lş"ın 1. Olağanüstü Genel Kurulu, 10 Şubat 1980 günü Ankara Demetevler'dekı 'Milli Görüş Kültür SaraYTnda yapıl- dı. Eskı MSP, şimdiki RP Genel Baş- kanı Necmettin Erbakan, burada bir konuşma yaparak ışçilenn gerçek tem- sılcisınin Hak-tş olduğunu söyledi Bu genel kurulda yapılan seçimle, şu an- da Et ve Balık Kurumu'nu alan Hak-tş ve Özgıda-lş Genel Başkanı olan Ne- catiÇelik, Hak-tş Genel Sekreterliğine getırildı. Necati Çelik'in Hak-tş'e genel sek- reter seçilmeden önce, yine 1. MC hü- kümeti döneminde Çalışma Bakanlığı yapan eski MSP Kocaeli Milletvekili ve şu anda RP Grup Başkanvekılliği görevini sürdüren Şevket Kazan'ın ba- kanlıktakı Özel Kalem Müdürlüğü'nü yaptığı da saptandı. "tşçilik" geçmişi olmadığı ilen sürülen Necati Çelik hakkında, 1983 sonrasında ınceleme yapıldı 1984 yılında ANAP'lı Mustafa Kalemli'nın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı dö- neminde iş müfettişlen, aralann- da Necati Çelik'in de bulunduğu Hak-tş Konfederasyonu ve bağ- lı sendikalann yönetıcilennin dummlannın, anayasaya aykın olduğunu belirttiler. tş müfettış- leri, anayasanın 51. maddesinde belirtilen "İşçi sendika ve üst ku- ruluşlannda yönetki olabilmek için, en az on >il bilfiil işçi olarak çalısmış olma şarrj aranır" hük- müne uyulmadığını belirlediler. Bakanlık. konuyu Ankara Valı- liği'ne bir yazı ile durumu bildir- dı ve dunım, Cumhunyet Savcı- lığı'na iletildi. Hak-tş Genel Başkanı Necati Çelik, o dönem- de yaptığı açıklamada, 1983 yı- lında genel kurullannı yaptıkla- n, genel kurul sırasında yargı deneti- minden geçtıkleri gerekçesiyle ıdare- nin doğrudan müdahale yapmasınm söz konusu olamayacağını ifade etti. Hak-lş Genel Eğitim Sekreterliği gö- revini sürdüren Salim Uslu'nun da 1980 öncesinde "AJancı İşçüer Derne- ğTnin Genel Başkan Yardımcılığı gö- UArkasıSa. 19,SH3İe Âlma'dan koşuDuvetoYunanistan, Kıbns'm AB'ye üyeliğini öne sürerek gümrük birliği vetosunu sürdürdü ATİNA (AA) -Yunanistan, Türkiye'nin güm- rük birliğine katılmasını engelleyen vetosunu kal- dırmayı reddetti. Yunanistan, Kıbns Rum Kesimi'nın Avrupa Birliği'ne (AB) üyelik görüşmelerinin tarihinin açıklanmasını ıstedi. Brüksel'de pazartesı günü toplanan AB dışiş- leri bakanlannın oluşturduklan formüle göre Yu- nanistan, Türkiye'nin gümrük birliğine katılımı- nı veto etmekten vazgeçecek, buna karşılık Kıb- ns'm Avrupa Birliği'ne üyeliğı konusundakı gö- rüşmeler gelecek yıl 1992 tarihlı Maatnch Anlaş- ması'nın ele alınacağı hükümetlerarası konferan- sın toplanmasından 6 ay sonra başlayacaktı. Yunan Hükümet Sözcüsü Evangelos Venizelos dün kabıne toplantısından sonra yaptığı açıklama- da, Atina'nın bu formüle itirazı olduğunu ve ve- tosunu kaldırmayacağını bildirdi. Venizelos'un açıklamasına göre, Yunan hükümeti, Kıbns'ın AB'ye üyelığıne ilışkin görüşmelerin hangı tarih- te başlayacağının net olarak belırtilmesini istiyor. Atina aynca, "Görüşmeler başlayabilir" cüm- lesinin daha kesin bir anlam taşıyan " Görüşme- ler başlayacaktn*" şeklinde değiştırilmesıni isti- yor.Yunan Hükümet Sözcüsü açıklamasına şöy- le devam etti: "Yunanistan'ın istekleri dikkate alınmadığı takdirde Atina'nın gümrük birliğine ihşkin vetosu devam edecektir." MArkasıSa.l9,Sü.5'te VETO YUNANISTAN'I DA SIKIŞTIRACAK • 6. Sayfada SHP, Baykal'ın restini gördü Solda temelsiz çab kavgası GUNDEM MUSTAFA BALBAV Çatıda Son Tango... Bugün, çok affedersiniz, ayıptır söylemesi, solda birlikle ilgili ge- lişmeleri ya2acağım. Söz; ağzımı bozmamaya çalışa- cağım. 28 ocağın hemen ertesinde kendi kendime sormuştum: 18 şubata sabırla mı gidecekler, mArkasıSa.l9,Sü.3'te • Deniz Baykal'ın, çatımn CHP olması yönündeki restini. Murat Karayalçın gördü. Çatı sorununun genel başkanlar arasında tartışma konusu yapılıp "militarize" edilmemesi gerektiğini söyleyen Murat Karayalçın, "SHP, Türkiye'nin dinamizmini çok daha başanlı, çok daha etkin bir biçimde simgeliyor" dedi. B 5. Sayfada "Düşünce Özgürlüğü ve Türkiye' kitabının \a\imcı- sı Erdal Öz de DĞM'de ifade verdi. OLAYLAREV ARDUNDAKİ GERÇEK Eğitimde Bekâret.. 'Ortaöğretim ödül ve Di- siplin Yönetmeliği', Türki- ye'nin içinde bulundugu or- tamı göstermesi bakımın- dan oldukça ilginçtir. Bu yönetmelikte son günlerde kamuoyunda tartışılan salt 'bekâret kontrolü' yoktur. Yönetmelikte suç öğesi oluşturan öyle maddeler vardır ki gerçekten hem ko- mik hem de düşündürücü- dür. Ömek mi? Ders sırasında öğrencile- rin birbirierine leblebi atma- sı ya da kız öğrencilerin kot pantolon giymeleri suç öğesi oluşturur. Bunlar için öğrenci, disiplin kuruluna verilebilir. Saydıklarımızın tümü bir kenara, 'kız öğrencilere be- kâret kontrolü' yapılması istemi, Millı Eğitim Bakanlı- ğı'nın içinde bulundugu du- rumu gösterir. Milli Eğitim Bakanlığı özellikle 1983'te ANAP'ın iktidara gelmesiyle birlikte 'şeriatçı' ve 'ırkçı' kadrola- rın boy verdiği bir ortama dönüşmüştür. Ortaöğretim kurumları 1991 DYP-SHP koalisyo- nundan sonra da tarikatla- nn kontrolüyle yönetilmeye başlanmıştır. Bakanlıktaki üst düzey bürokratları yö- netenler tarıkat şeyhleri ol- muş, özellikle il ve ilçe Milli Eğitim müdürlen DYP mil- • • • MArkasıSa.l9,Sü. 8'de 'Mustafa Kemal'i de yargılayın' •DGM Başsavcılığı'nca hakkında soruşturma başlatılan Yaşar Kemal, 24 Ocak 1923 'te Mustafa Kemal'in söylediğı 'Kürtlere muhtariyet verilecektir' sözleriyle konuşmaya başladığını kaydetti ve savcıya, 'Beni yargılayacaksanız Mustafa Kemal'i de yargılamanız gerekir' dediğini dile getirdi. tstanbul Haber Servisi - Can Yayınlan tarafından geçen hafta içinde yayımlanan ve ya- yımlandığı gün toplatılan "Dû- şünce Özgürlüğü ve Türkiye" adlı kitaptaki 2 yazısı nedeniy- le hakkında soruşturma başlatı- lan Yaşar Kemal ile yayıncı Er- dal Öz, tstanbul DGM Savcılı MArkasıSa. 19,SH3'te 'BU LEKEYİ StLELtM' Yaşar Kemal, Güneydoğu'daki sava- şı ve ölümleri durdurmaya ve Türkiye'nin 21. yüzvıla onurla girmesini sağlamaya çalışbğuu belirterek 'Türkiye'nin aydınla- nna sesleniyorum. Tarihin en kara lekesini almmızdan silelim' dedi (Fotoğraflar: AHMET ŞIK) Vinçle çahnan tS 3. yüzyılın başına tarihJentn bu giyimfi ka- dın he\keli (başsız olarak) 1.90 cm gibi normal bir insan bo- yundan daha büyüktür. Antik keııti kamyoıüa soydular•Aydın'daki Nysa antik kentinin tiyatrosu üçüncü kez soyuldu. Tiyatronun içine vinç ve kamyon sokan kaçakçılar tonlarca ağırlıktaki üç tarihi eseri çaldılar. Nysa yakınlanndaki Afrodisyas da aynı yöntemlerle soyulmuş, çalınan eserler New York'a kaçınlmış ve Kültür Bakanlığı tarafından yurda geri getirilmişti. ÖZCENACAR Kültür Bakanı ile Anıt- lar ve Müzeler Genel Mü- dürü'nün, Türkiye'den ka- çınlan tarihsel eserlen ge- ri almada ne kadar başan- lı olduklannı kamuoyuna duyurabilmeleri için ken- dilerine yeni bir New York seferi fırsatı daha doğdu. Kültür Bakanlığı ile Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün anayasal "koruma" görev ve so- rumluluğu altında olan Aydm'ın Sultanhısar ılçe- sindeki antik Nysa kenti- nin amfitiyatrosu üçüncü kez soyuldu. Birkaç ton ağırlığındaki üç değerli eser çalındı. Aynı tiyatro önceki ve geçen yıl da ay- nı yöntemle iki kez soyul- muştu. Süreklilik kazanan bu soygunlara karşın ba- kanlık ve genel müdürlük gerekli önlemleri alma- mıştı. Soygunculann "abone" olduklan Nysa antik ken- tinin tiyatrosunda bilimsel kazılarda gün ışığına çıka- nlan ve geçen hafta içinde çalınan üç eser şunlar: 1. Başsız artist heykeli: tS 3. yüzyılın başına tarih- lenen bu gıyimli kadın heykeli (başsız olarak) 1.90 cm gibi normal bir in- san boyundan daha büyüktür. Mermer heykelin ağırlığı bir tona yaklaşıyor. Aydın Müze- si'nin tiyatroda yaptığı kazıda 1988'de tiyatroda orkestra önünde bulunmuştu. Uzun giysili, belinde kabartmalı ka- lın bir kemer olan bu heykelin başı, sağ kolun pazu altındaki bölümü ile sol kolu dirsekten itibaren bulunmuyor. 2. Diyonisyak kabartma: Ünlü şarap tannsı Diyonisos adına yapılan eğlenceleri yan- sıtan, 80x10x50 cm boyutla- nnda beyaz mermerden, Ro- ma dönemıne ait kabartma ise sahne binasında 1984'te bu- Yanm ton ağırhğındaki bu satir kabartmalan da çalınan eserler arasında lunmuştu. Alttan üstten sarma- şık motifınin işlendiği kabart- mada "nympha" su perilerinin peşınde koşan, doğayı simge- leyen cinler olarak kabul edi- len satirlerden ıkisi; kartlaş- mış, sarhoş bir satır olan Si- len'i taşıyor. Kabartma yanm ton ağırhğındaydı. 3. Aynı kabartmadaki öykü- nün bir uzantısı olan ve 60x10x35 cm boyundaki bir parçanın sol üst bölümü de ça- lınan üçüncü eseri oluşturuyor. Törene hediye ve kurban götü- ren bir grubun içinde ve ilk baştaki blokta yer alan bir ka- MArkasıSo. 19,Sü.l'de Bombacı yakalandı 1993 yılında New York Ticaret Merkezi'nin bombalanmasında başrolü oynadığı bildirilen Irak vatandaşı Remzi Ahmed Yusuf, Pakistan'da yakalanarak ABD'ye gönderildi. • 11. Sayfada Krayina'da gerginlik dorukta Aynlıkçı Sırplar, Zagreb'le görüşmeleri kesti. Sırplann lideri Martiç, halkı savaşa hazırianmaya çağırdı. • 11. Sayfada Kırmızı melankoli Mavi ve Beyaz'dan sonra 'Üç Renk 1 üçlemesinin sonuncusu Kırmızı, aynı zamanda usta yönetmen Kıeslowski'nin de son filmi. • 15. Sayfada BBC blnası halka açılıyor Ingiliz yayın kurumu BBC'yi ziyaret edenler, radyo ve TV'nin icat edilmesinden bugüne kadarki gelişmeyi görecekler. • 17. Sayfada MllllPiyango cekildi Piyangoda 20 milyar lirayı Fethiye, Istanbul ve Ankara paylaştı. M 6. Sayfada BORSA ûDün 26.704.14 önceki 26.37932 DOLAR Dun 40.900 Önceki 41.100 MARK Dün 26^00 önceki 26.825 ALTIN ûDOn 496.500 Oncekı 496.000
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog