Bugünden 1930'a 5,447,148 adet makaleKatalog


«
»

* * ; • - . ÇAGMŞYAYIUH Necati Cumalı VİRAN DAĞLAR Cumhunyet Kıtao KulüöC (4 *sariam A.Ş. lükocoğ» Cod. 39/41 (34334) CoğaloğMstaibul Cumhuriyet ÇAGOAŞYAYIMH Julia Marchall ANA DİLİ VE YAZIN ÖĞRETİMİ Cumhuriyet Krtop KulûbCi . Ço^PozodomoAS TOricocoğı Cad 39/41 (3^3341 Cağatoğtu-lstartbyl . SAYI26819 /15000 Tl (KDVıçmde) KURUCUSU: YUNUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARi: NADH tUIÂ (1945-1991) 1 'Azınlık haklanna uyun' ABD'den Atina f ya uyan •ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Yunanistan'ı insan haklanna saygılı olmaya çağırması. Atina'da şaşkınlık yarara. Yunanistan hükümeti, açıklama hakkında Washington'dan ızahat isteyeceğinı söyledi. Haber Merkezi - ABD Dışış- len Bakanlığı. tskeçe Müftûsü Metaıet Emin Aga'ya hapıs ce- zası \enlmesı üzenne Yunanıs- tan'a, "azuılıklara ilişkin ulusla- rarası standanlara u> ma"s\ ıçın çagnda bulundu. ABD Dışişleri Bakanlığı'nın mesajı Atına'da şaşkınlık yaratırken Yunanistan hükümeti, Vvashıngton'dan çağ- n hakkında ızahat isteyeceğinı söyledi Yunanistan'da dün de Batı Trakya'da Yunan vatandaş- lığından atılmak ıstenen soydaş- lanmız ıçın polise bılgı vermeyı UArkasiSa.il Sü. 6'da Ankara'ya insan hakları morali •ABD'nın veni Ankara Büyükelçısı. demokrasinin güçlenmesıyk Türkiye'nin insan haklan sorunlannı da çözeceğini belirterek ABD'nın fiktr ve mülkiyet hakları tasansının kanunlaşmasına verdiği önem ve böylece iki ülke arasındakı tican ılişkılerde ortaya çıkacak büyûk potansiyelden sözetü. ANKARA {Cumhuriyet Büro- su) - Amenka. insan hakları ko- nusunda bugfin ABD Kongre- sı'ne sunulnuÂi beklenen rapor öncesınde Türkiye'ye moral ver- di. ABD'nın yeni Ankara Büyiı- kelçisi Marc Grossman, görevi- ne başlamasından sonrakı ilk ba- sm toplantısında, soğuk savaş sonrasında ABD açısından Tür- kıye'nın önemımn azalmadığını belirterek "Giiçlü bir demokra- siUeTürkiye. insan haklan soru- nunu da kendisi çözecek" dedı Grossman. Türkiye"de 'basına açüma" politıkası ızleyeceğını de bildirdı. Çok sayıda yerlı ve yabancı gazetecının katıldığı ve büyükel- çilik konutunda dün düzenlenen MArkasıSa. 17, Sü. l'de Kilis Belediye Başkaııı öldürüldü •Gaziantep'in Kilis ılçesimn MHP'li Belediye Başkanı Burhan Kerküklü, makammda uğradığı sılahh saldında öldürüldü. •Saldırganlar arasında bulunan Mustafa ve Nihat Kulakoğlu yakalanırken diğer saldırganlann yakalanmasına çahşıldığı belırtildi. •Olaym.MHP Kilis tlçe Örgütü ıle Clkü Ocaklan Kilis Şubesı yönetimlerinin genel merkez tarafindan görevden alınmasuıda Belediye Başkanı Burhan Kerküklü'nûn önemli rolü bulunmasından kaynaklandığı öne sürüldü. • 4. Sayfada SHP-CHP bütünleşmesinden sonra hükümetin yenilenmesi bekleniyor Çetm'denkoşuDu evetYenİ İSİmler Murat Karayalçın ve Deniz Baykal bakanlık istemediklerini belirttiler. Hükümetin sürmesi durumunda Hikmet Çetin'in; Onur Kumbaracıbaşı, Fikri Sağlar, Seyfi Oktay, Tahir Köse, Aydın Güven Gürkan, Ercan Karakaş, Ziya Halis, Sabri Yavuz ve Ismail Cem'i kabineye alması bekleniyor. Karayalçın ve Baykal'ın da 'ısrar edilmesi' durumunda kabinede yer alacaklan bildirildi. Yardım edeceğiz' SHP-CHP bütünleşmesinde genel başkan adaylığına koşullu "evet" diyen Hikmet Çetin'e tam yetkili genel başkanlık ve Parti Meclisi'nin yenilenerek 60 kişiye indirilmesi olanağı verilecek. Murat Karayalçın, Hikmet Çetin'in 18 Şubat'ta yapılacak kurultayla ilgili ne bır güvence istediğini ne de bir koşul öne sürdüğünü belirterek "Biz kendisine yardım edeceğiz" dedi. • 5. Sayfada DYP'de hükümet arayışı SHP-CHP bütünleşme süreci yaşanırken, DYP de yeni hükümet arayışlanna yöneldi. Başbakan Tansu Çiller'in başkanlığında topîanan DYP Başkanlık Divanı, 3 saat süren toplantısında, solda bütünleşmeyle birlikte gündeme gelecek 51. hükümet için alternatifleri tartıştı. DYP Genel Başkan Yardımcısı Rıfat Serdaroglu, "Ülkede yeni bir hükümet kurulacak" dedı. • 5. Sayfada ŞÎMDİLİK BEKLİYOR Soysal çekildi• Yakın çevresine "şimdilik bekleyeceğini ve gelişmeleri izleyeceğini" söyleyen Mümtaz Soysal, Baykal ve Karayalçın'ın sol içinde elendiklerini öne sürdü. • Genel başkan adaylığını erteleyen Soysal'ın, önümüzdeki günlerde eski bazı deneyimli politikacılarla görüşmeler yapacağı ve CHP-SHP birleşmesi konusuyla olası gelişmeler hakkında onlann görüşlenni alacağı öğrenildi. • 5. Sayfada Ecevit: Çetin'e kolay gelsin • Demokratik Sol Partı lideri Bülent Ecevit, SHP ve CHP'nin tüm çekişmelere ve çelmelere karşın er geç birleşeceklerini, ancak bütünleşmeyi sağlayamayacaklannı vurgulayarak, "Çünkü ikisi de bölük pörçüktür. Bölük pörçüklenn birleşmesinden ise bütünlük doğamaz. O karmaşık kümelenmenin başına kim geçerse geçsin, Allah ona kolaylık versin" dedi. • DSP'nın iki partinin birleşmesinden oluşacak yapı içinde yer almasının söz konusu olmadığını söyleyen Bülent Ecevit, sosyal demokrat kanadın tabamna her zaman kapılannın açık olduğunu belirterek, "Partilerin üst düzey yöneticileri için aynı şeyi söyleyemem. Doğrultulanna ve kişiliklerine bakılır. Her geleni ahrsak SHP'ye benzerdik" dedi. • Ecevit "Biz, bazı yönlerimizle Batıh sol partilerinden esinlendik ve yararlandık. Ancak, Batılı sosyal demokrasiden farklı olarak farkh bir hareket başlattık Bizim dini kurallara, gelenek ve göreneklerine bağlı, ama demokratik sol olan büyük bır seçmen kitlemiz var. Eğer birleşme olursa bu seçmen kitlesini kaybederiz" dedi. • 4. Sayfada Karanfiller Muammer Aksoy'un anısı için • Gazetemiz yazarlanndan Prof.Dr. Muammer Aksoy, silahlı saldın sonucu öldürülüşünün 5. yılında anıldı. Muammer Aksoy'un mezannda yapılan anma törenine Türk Hukuk Kurumu, Atatürkçü Düşünce Derneğı, Ankara Barosu, Siyasal Bilgiler Fakültesi ve Mülkiyeliler Birliğı'nden temsilcıler katıldı. • Önder Sav yaptığı konuşmada"Öfkemiz büyüktür, dinmeyecektir. Aksoy'u öldürenler, geride kalan aydınlan, Atatürkçüleri yıldıracaklannı sanıyorlarsa yanılıyorlar. Korkmuyoruz. Aksoy'un mezan başmda yılmadan kavga edeceğımıze yemin ediyoruz" dedı. • 10. Sayfada ABDt IPEKÇİ ÖDÜLLERİ BELLt OLDU • 10. Sayfada MESUT YILMAZ Tek yol erken seçim •Türkiye'de yaşanan ekonomik krizin erken seçimle aşılabileceğini söyleyen Yılmaz, Türkiye'nin bugün yeni bir istikrar programıyla karşı karşıya olduğunu öne sürdü. • 4. Sayfada GUNDEM MUSTAFA BALBAY Kara Murafla Bitirim Deniz... önce, SHP ve CHP yöneti- cilerine derin üzüntülerimi ile- tiyorum. Tam "Yaşasın, iki hafta sonu daha eğlenceye para vermeyeceğiz" diyor- duk ki, keyfimizı yarıya indir- diler. SHP ve CHP, önümüzdeki hafta bütünleşme toplantısı- nı, öbür hafta da toplantının MArkasıSa. 17,Sü. 3'te Petrolü yolu Ceyhan •Yüzyıhn en büyük ticari yatınmında Türkiye öne çıktı. Kazakistan ve Azerbaycan petrollerinin bonı hattıyla Ceyhan üzerinden dünyaya açılmasına ABD destek verdi. Böylelikle Iran devre dışı kalırken, Rusya'nın, petrolü Boğazlar üzerinden taşıma girişiminin de önü kesildi. ANKARA (Cumhuriyet Biirosu) - ABD. Kazakistan ve Azerbaycan petrollennın boru hatlanyla Türkiye üzennden dış dünyaya pa- zarlanmasına destek verdığıni açıkladı. ABD'nın isteğı üzenne. boru hattının Ceyhan'a ulaşmadan önce geçeceğı olası güzergâhlardan biri olan Iran'ın devTe dışı kaldıgı bıldınlıyor Başbakan Yardımcısı ve Dışişlen Bakanı Mu- rat Karayalçın. dün düzenledıgı basın t o p l a n t ı s ı n d a , ABD'nın, geçen ay, Azeri petrollennin üretimı için oluştu- rulan konsorsıyum içinde Iran'a hısse verilmemesı tale- binde bulunduğu yolundakı haberle- rın anımsatılması üzenne, Türkiye'ye de bu yönde haberler geldığını behrttı, ancak Iran'ın devre dışı bırakıldığı konusunda yorum yapmadı. Karayalçın. Kazakistan ve Azerbay- can petrollennın Ceyhan üzennden dış dünya- ya pazarlanması ıçın ABD'nın sıyasi destek ver- dığıni açıkladı Karayalçın, öncekı gün Dışişle- ri Bakanlığf na ulaştınlan sıyasi destek kara- nyla ılgılı açıklamasında. petrol konusunda ıl- gıh öteki ülkelen ıma ederek "Dünya petrol ca- MArkasıSa. l7,Sü.8'de Demirel'in Keşmir titizliği • Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de Cumhurbaşkanı Shankar Dayal Sharma tarafindan 21 pare top attşı eşliğinde resmi törenle karşılandı. Demirel, Pakistan ile Hindistan arasında üç savaşa neden olan ve hâlâ bir çözüme bağlanamayan Keşmir konusunda, "Hassas konulara girmeyiz" dedi. YENt DELHİ - Cumhurbaşkanı Siüevman Demirel, 1948 yılından ben Türkiye'nin yakın müttefıki Pakistan ile Hindistan arasında üç sa- vaşa neden olan ve hâlâ bır çözüme bağlanama- yan Keşmir sorununun "hassas" olduğunu vur- guladı. Hindistan'daki temaslannı sürdüren De- mirel, "Biz mtsafıriz. Hassas konulara girme- yiz" dedı. Demirel. Türk ekonomısınde geçen yıl yaşanan olumsuzluklara Hindistan'da da dik- kat çektı. Cumhurbaşkanı, benzer iktısadı sorunlarla karşı karşıya bulunan Türkiye ve Hındıstan'ın ışbirliği yapması gerektığıne dıkkat çektı Dün- yada yaşanan anlaşmazlık ve savaşlara ışaret eden Cumhurbaşkanı Demirel, "Yenidünyadü- zeni voluna kmulduğumuzda bu manzara, ön- MArkasıSa.l7,Sü. 3'te HİNDİSTAN NOTLAR1 • 17. Sayfada Fabrikasız Şırnak^a îlk yatırını cezaevi Hükümetin, terörü önlemek için açtığı 1 trilyonluk paketten Şırnak'a cezaevi düştü. Yanm kalan Azot Fabrikası şimdi kışla olarak kullanılıyor ERGUN AKSOY ANKARA - Güneydoğu'dakı terör olayla- nnı iş alanlan yaratarak önlemeyı hedefleyen DYP-SHP koalisyon hükümeti, "pilot kent" Şırnak'a ilk yatınmını "Etipi cezaeyi" yapa- rak gerçekleştırecek. Şırnak E Tipı Cezae\ ı tasanmının önümüzdeki günlerde ihaleye çı- kanlacağı bıldınlirken, temeli 1978 yılında atılan ve ödenek yokluğu nedeniyle çüriıme- yeterk edılen Azot Sanayi Fabnkası ise aske- n kışlaya dönu^turüldü. RP Şırnak 11 Müfet- tışi Abdürezzak Tatar, Başbakan Tansu Çil- ler'ın, "Ştrnakh gençlere 2-3 ay içinde bir fiıt- bol sahası yapacağH" sözu verdiğinı anımsa- tarak, futbol sahasının henüz tamamlanama- dığını, Şımak Köy Hizmetlensportakımının maçlannı Cizre'de oynadıgını sövledı. Şır- nak'ın DYP'li Belediye Başkanı Beşir Tatar da kentın alt>apı sorunlan bulunduğunu be- lirterek "Kente cezaevi gerekli mi gereksiz mi bunu ben bilemem. Bu, hükümetin bileceği bir iş" dedı. DYP-SHP koalisyon hükümetının Güney- doğu'nun kalkınması için devreye soktuğu 1 tnlyonluk yatınm paketinden Şırnak da nası- bini aldı. Şırnak'a fabnka yerine "tam teşek- küllü" bir E tipi cezaevinin yapılacağı bildi- rildi. Şırnak E Tipı Cezaevf nın 1995 birim fıyatlanyla önümüzdeki günlerde 300 milya- ra ihaleye çıkanlacağı kaydedildı. Işsızliğin yaşandığı Şırnak'ta fabrika yen- ne cezaevinin yapılacak olması tepkiyle kar- şılandı Kimı yurttaşlar, "DYP-SHP koalis- yon hükümetinden başka da bir şe\ beklemek hayakilik olurdu. 1 triNonluk >aünm paketi açüdı. Bu paketin Şırnak'a yansıdığuıı iddia etmemiz yalan olur. Bol bol lojman inşaatı ya- pdıyor. Hükümetin yatmmdan anladığı, (oj- MArkasıSa. 17,Sü. 3'te OLAYLAREV ABDBNDAKİ CERÇEK Çeûn In Çetin GörevL. SHP ve CHP Genel Baş- lcanlan, Karayalçtn ve Bay- k-al, iki partinin birleşmesini ^erçekleştirebilecek üçüncü k_işi üzerinde, en sonunda ımdaşabidıter. SHPIı milletvekili Hikmet Çetin'in adı, kamuoyunda olumlu karşılandı. Çünkü Sayın Hikmet Çetin, aklı başında bir adamdır. Htç kuşkusuz, aklı başında bir adam olmak, Hikmet Çe- tin gibi devletin çeşitli so- rumluluklarını üstlenmiş bir kişi için doğal sayılır; bunu yinelemek ya da vurgulanak garipsenebilir, tuhaf karşıla- nabilir. Çünkü bakanlık ya da parti genel sekretertiği yapmış bir kimse için aklı başında ol- mak, ne meziyettir ne de marifettir. Ancak günümüzde öyle olaylar yaşanıyor ki, özelıikle bu olgunun altını çizdik. Bü- yük yetki ve sorumluluklarla yüklenmiş kişilerin dengesiz- likleri ortaya çıktıkça, aklı ba- şında adam olmak bir mezi- yet niteliğine dönüştü. Hikmet Çetin, şimdiye de- ğin her üstlendiği görevde başanlı sınavlar vemniştin se- vilen, sayılan, güvenilen bir insan; gün geçtikçe kirlenen toplumda temiz kalmış, sayı- sı az politıkacıdan biridir; sosyal demokratlığı su götür- mez, yıllardan beri zikzak yapmadan sol fikiıierini taşı- mıştır; Devlet Planlama Teş- • • • MArkasıSa. 17,Sü.8'de 'Akıl almaz' tutkuyla beşincl yıl Şubat 1991 'de yayın hayatına başlayan Tiyatro Tiyatro Dergısi 5. yılına gırdı. Artık 64 sayfa, renkli ve kuşe. • 12. Sayfada Nlozartia veysel aynı albümde Uzun yıllar Bulgaristan'da, kendı deyimiyle, folkloru kullanarak özgür ve avangard caz yapan Yıldız Ibrahimova, Türkiye'de çıkaracağı ilk albümün çalışmalannı sürdürüyor. • 13. Sayfada Centilmenlik için ei ele Türk futbolunda son günlerde yaşanan gerilimli günleri en aza indirgemek ve kötü tezahüratı önlemek için dün genış kapsamlı bir toplantı yapıldı. • Spor'da Avrupa sulara gömüldü Hollanda, Belçika, Fransa ve Almanya'yı etkisi altına alan son 40 yılın en yoğun yağışı sadece Hollanda'da 80 bin kişinin evlerini terk etmesıne yol açtı. • 8. Sayfada Hâkim ve savcı Atamalan yapılan hâkim ve savcılann tam listesı. • 17. Sayfada BORSA ûDun 25.228.78 Öncekı 25.030.60 DOLAR ûDun 40.550 Öncekı 40.425 MARK ûDun 26.900 Öncekı 26.700 ALTIN ûDun 491.000 Oncekı 490.500 Ramazan başladı • Islam dininde 11 ayın sultanı olarak kutlanan ramazan ayı başladı. ilk iftar bugün saat 17.12'de. Diyanet Işleri Başkanlığı camilerde vaaz vermesi için ramazan ayı boyunca 85 vaizi eörevlendirdi. Yurtdışındaki Türkler için de 22 ülkeye 266 din görevlisi gönderildi. • Her yıl olduğu gibi bu yıl da ramazanın başlangıç tarihınde tartışmalar çıktı. Diyanet Işleri Başkanı Mehmet Nuri Yılmaz, "Müslümanlann bir ibadetin başlama tarihi karşısında düştüğü bu ihtilaf, Hıristiyan dünyası karşısında utanç vericidir" dedi. Yatsı namazı 20 dakika ileriye alındı. • 3. Sayfada
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog