Bugünden 1930'a 5,459,226 adet makaleKatalog


«
»

Yılın son fırsatı! 72. YL SAYI 25829 / 25000 Tl (KDViçinde) Cumhuriyet 3OO milyon önpeşinatla KURUCUSU: Y1HU8 NADİ (1924-1945) BAŞYAZAPI. NADfc NAD) (1945-1991) 8A8AUK1895 CUNM Meydanlar ısınıyorBAŞBAKAN. ÇANAKKALE^DE RP VE ANAFA ÇATTI 'Karanhk güçler iilkeyi bölüyorlar' • Çanakkale'de düzenlenen mitingde. RP ve ANAP"ı eleştiren Başbakan Çiller, "Bunlar karanlık güçlerdir. Bunlar bölücülerle bile ışbirliği yaparlar. Bunlann elinde güç var. medya var. TV var. Benim arkamda ise sadece halk var" diye konuştu. • Milleti "Müslümansın. değilsin" diye ayırmanın bölücülük olduğunu söyleyen Çiller. "Bunlar karşılannda, bu bacınızı bulurlar. Bu yüce millet. bin yıldır Müslüman olarak beraberce yaşamış. Elhamdülillah Erbakan'dan önce Müslümandık. Erbakan"dan sonra da Müslüman kalacağız" dedi. ÇANAKKALE/İSTANBUL mansın. değilsin" dı>e avırma- (Cumhuriyet)-DYPGenel Baş- kanı ve Başbakan Tansu Çiller. RP ve ANAP'ı "karanlık güç- ler" olarak tanımlavarak "Bun- lann elinde güç var, medya var, TV' var. Benim arkamda ise sa- dece halk var" dedı. Çanakka- le'de düzenlenen mitingde ko- nuşan Çiller. milleti "Müslü- nın bölücülüğün dık âlâsı oldu- ğunu söyledı. Başbakan Çiller. Atatürk Havalimanı C Termına- li'nin açılışında vaptığı konuş- mada da •'Türkiye'nin gümrük birtiğine ginnesi için 6 giin kal- dı" dedı. Dün partısınin düzenlediğı mitingde yaptığı konuşmava. ~I>ağı taşı destan. dagı taşı kah- raman Çanakkaleliler. Anafar- talar kahramanlan, ülkenin bir- liğinin bütünlüğünün timsali Çanakkaleliler. nasılsınız?" di- ye başlayan Çiller. kendilerinı en ıvı Çanakkalelilenn anlaya- cağını. ülkenin bırlik ve bera- berlik mücadelesınin ne olduğu- nu en ivi Çanakkalelilenn bile- ceğinı sövledı. Bır ülkede bir- lik, beraberlik huzur ve güven yoksa o ülkev ı ılen götürmenin mümkün olmadığını anlatan Başbakan, onun ıçın ılk müca- deleyi bu alanda verdığıni söy- ledi. Çiller. "Ülkenin bir tekça- kü taşını feda etmeyiz" dedikle- nnı hatırlattı. L'lkedekı karanlık güçienn ve dünyada Türki- ve'nin ilen gitmesıni istemeyen- UArkasıSa. I9,Sü.3'te Bugün Gaziantep'i Çetin Yiğenoğlu. Çanakkale ve Balıkesiri Ümit Otan. Edirne ve Kırklarelini Ayşe Yıldırım yazdı. I 4. ve 5. Sayfalarda MHFDE TÜRKÇE EZAN KAVGASI BÜYÜYOR Orgüt basürıyor Demîral direniyor • MHP Genel Başkan Yardımcısı Rıza Müftüoğlu. Nusret Demiral'ın istifasını istediklerini doğrulayarak. "Biz Sayın Demiral'ın istifa etmesi için gerekli girişimimizi yaptık. Konu. partinin yüksek disiplin kuruluna iletildi. Bundan sonrası yüksek kurula düşüyor" dedi. Eski Başsavcı Demiral ise. tüm baskılara rağmen istifa etmeyeceğini yineleyerek. "'Benim için MHP'nin tavrı değil. halkın tavn önemlidir. Türkiye'nin dört bir yanından kutlama telgraflan ve telefonları geliyor. Bu, benim için onur verici bir şey" diye konuştu. Yann Bursa, Diyarbakır, Tekirdağ, İçel, Elazığ ve Manisa Yeni uygulamalar başlatılıyor Ordudan şeriata ödün yok • Genelkurmay Başkanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin "aşın uçlardan sızmalarakarşı" gösterdiği hassasiveti sürdüreceğini belirterek orduda şenatçı örgütlenmeye izın verılmeyeceğini bildırdi. • Genelkurmay, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sosyal tesıslerine "çağdaş olmayan. siyasi ve dini bir ideolojiyi belirleyen kılık ve kıyafette olanlann" da giremeyeceğini kaydettı. H 3. Sayfada Haber Merkezi - MHP'de Nusret Demiral knzı sürüyor. Ezanın Türkçe okunması gerek- tığıne ılişkın sözlen yüzünden MHP tabanında krize yol açan eskı DGM Başsavcısı ve MHP Ankara 1. bölge mılletvekıli adayı Demiral. tüm baskılara rağmen istifa etmeyeceğini dün yineledi. Demiral. "Benim için MHP'nin tavn degiL halkın tav- rı önemlidir. Dünden bu yana. e\imin ve büromun telefonları kilitlendi. Türkive'nin dört bir yanından kutlama telgraflan >e telefonlan gelivor. Bu, benim için onur verici bir şey" dedı. Demiral. MHP içınde de çok genış bir tabana sahıp olduğunu öne sürerken. lstanbul'da bulu- nan Ortodoks Cemaati'nden de kutlama mesajı aldıgını ifade et- tı. MHP Genel Başkan Yardım- cısı Rıza Müftüoğlu ise Nusret Demiral'ın istifasını ıstedıklen- ni doğrulavarak. "BizSavın De- miral'ın istifa etmesi için gerekli girişimimizi yapük. Konu parti- nin vüksek disiplin kuruluna ile- tilmiş durumda. Bundan sonra- sı yüksek kurula düşüyor" diye konuştu Seçim çalışmaları nedeniyle Erzurum'da bulunan Müftüoğ- • ArkastSa. 19, Sü. 8'de emmhmı•.•—• »u»Mmntti l»«l«rl>I Ba$bakanlık Miistesarı Albay Alparslan Türkeş ile göriisme 17 Temmuz 1960 tarihli Cumhuriyet Türkeş, DPTileri ihaneüe suçlanuştı • 35 yıl önce Başbakanlık Müşteşarı sıfatıyla bir demeç veren Albay Alparslan Türkeş, ezanı Arapçaya çevirten Demokrat Parti liderlerini ihanetle suçlamıştı. • 19. Sayfada ANAP'ın hedefi Çifler'i Yüce Divan'a göndermek Başkan Yardımcısı Keçeciler, milletvekillerinin sahte ve karşılıksız çek verdiğini belirterek dokunulmazlığın sınırlandınlacağını söyledi. DÜRDANE KOCAOĞLL ANKARA - ANAP'in seçım son- rası ilk hedefi, gümrük bırliği için Türkiye'nin Kıbns politıkasından ta- viz verdiği. görev ıni kötüye kullana- rak yakın çevresıne haksız kazanç sağladığı ve şahsı malv arlığının kay- nağmı açıklayamadığı gerekçesıyle Başbakan Tansu Çiller hakkında Meclıs soruşturması açmak ve ardın- dan Yüce Divan'a yollamak olacak. ANAP'ın. milletvekıli dokunulmaz- lığını. yalnızca Meclis çalışmalan ve düşünsel faaliyetler ıle sınırlandır- mayı da amaçladığı belirtildı. ANAP'ın. Mesut Yılmaz'ın "se- çim taahhütnamem" dediği seçım bildirgesınde sıralanan yapısal, eko- nomik ve sosyal reformlar yanında. kamuoyunda dillendirilmeyen dığer bazı hedefleri daha bulunduğu bildı- nldi Seçim bildirgesınde. yolsuzluk- larla mücadele edileceğinı bildıren ANAP'ın. seçimlerde bırincı parti ol- ması v e hükümetı kurması durumun- da. öncelikle Meclıs araştırma ve so- ruşturma komısyonlannı siyasi bas- kıdan uzak. daha özerk ve daha yet- kilikurullarhalınegetıreceğibildiril- di. ANAP'ın daha sonra da. hakkın- da gümrük birliğı için başta Türki- ye'nin Kıbns politikası olmaküzere, birçok konuda gereksız yere tavızler verdiği. görevini kötüve kullanarak şahsına ve yakın çevresine çıkarlar sağladığı ve malvarlıklannın kayna- ğı konusunda kuşkular bulunduğu ileri sürülen Başbakan Çiller hakkın- da Meclis soruşturması başlatacağı ve Yüce Divan'ayollayacağı belirtil- dı. Çıller'in malvarlığı hakkında ya- pılan Meclis araştırması ile ılgili ola- rak ANAP ve CHP'li milletvekilleri- nin ortaklaşa hazırladığı rapor ile RP'li milletvekilinin hazırladığı ra- porda. Çiller hakkında derhal soruş- turma açılması istenmiştı. ANAP Genel Başkan Yardımcısı Mehraet Keçeciler. soruşturma ya- pan insanlann elini kolunu bağlayan mevzuatı değiştireceklennı. böylece hem eski hem de yeni yolsuzluk ve usulsüzlüklerin de üzerine gidilebile- ceğıni söyledi Keçeciler. "Aziz mil- letimiz bizi iktidara getirirse dürüst. şaibesiz bir vönetim kuracağız. \a- tandaşın her türiü hakkının gaspuun hesabını soracağız. Hiç kimsenin \ap- tığı yanına kâr kalmayacak" dedı. Keçeciler. parlamenterlenn doku- MArkasıSa. 19, Sü. 8'de Promosyon Sımrlama Başbakan'a takddı • Sanayi Bakanlığı'nın hazırladığı ilk tebliğde, promosyonlara değeri yüksek, satışı sınırlı olan maliann verilmemesi ve haksız rekabet olusturulmaması için 2 aylık sınrlama öngörüldüğüne diklat çekilıyor. Tebliğ. Başbakanlık'ta değiştınlerek kampanyalara 6-9 aylık izin verildiği bildinldı. • 19. Sayfada PROMOSYONDA ÎNGtLlZ DENEYİMİ S.A3AH'1NSABUNLARI KONTROL BELGESlZ • '9. Sayfada Fransa'da iki haftadır grevde olan demiryolu işçileri Toulouse'da hükümeri protesto amacıyla beledive binası önüne demiryo- lu hattı döşediler. Fransa'daki grev ve huzursuzluklar. harcamalarda kısıntı. işsizlik ve güvensi/liğin doruğa çıktığı bir dönenı- de diğer Avrupalı liderleri de endişelendirivor. ı Fotoğraf: REUTERS) Juppe'nin koltuğu sallanıyor • Fransa'da metro. demiryolu. posta. telefon, elektrik ve gaz idaresinde çalışan kamu işçilerinden sonra öğretmenlerle havayollan çalışanlan da eyleme katılma karan aldılar. Fransa'daki en büyük iki öğretmen sendikası. Juppe hükümetini protesto için öğretmenleri greve çağırdı. • Son iki hafta ıçinde çığ gibi büyüyen grevler üzerine Başbakan Alain Juppe'nin koltuğunu kaybedebileceği ve yerine eski Içışleri Bakanı Pasqua'nın gelebileceği bıldirildi. MtŞE PfflLMAN-n haberi W 11. Sayfada ALÎYEV'İN RESMİ DAVETLtSt Demirerden Bakü'ye dostlıık ziyareti • Çumhurbaşkanı Demirel, geçen ay ılk demokratik seçimlerini gerçekleştıren Azerbavcan'a giden ilk çumhurbaşkanı oldu. Demirel. Dağlık Karabağ sorununun çözümüyle ilgili olarak Azeri ve Ermeni liderleri buluşturmak için girişimlerde bulunacak. • Demirel'ın Haydar Aliyev'in resmi konuğu olarak gerçekleştirdiği zivaret kapsamında. "'Azeri-Ermeni sorununun çözümü. Bakü-Geyhan petrol hattı v e Ankara- Bakü arasındakı ticaret hacminin arttırılmasf' konularının ele alınacağı bildırildi. Azerbaycan Millet Meclısi'ne Azeri şivesi ıle bir konuşma yapacak olan Demirel'ın, iki ülke arasında dil farkı bulunmadıâı mesajinı vereceâi v urgulandı UUf SAMİBMHİMÖGLU'nan ItaiKri • 10. Sayfada Süngü gölgesinde seçiın • Rusya yönetimi, son dönemde iki ülke arasında yeniden tırmanmaya başlayan gerginliğe karşın Çeçenya'da ne pahasına olursa olsun seçim ıstiyor. Insan haklan savunucusu Kovalev'e göre Ru.^va. Çeçenya'da ıkınci hatasını yapmak üzere.ilAKAN AKSAY'mftabert• 10. Sayfada OLAYLAKIN ARDINDAKİ CERÇEK Fransa; 68-95...: ransa büyük bir sosyal d«Drem ile sarsılmaktadır. S>csyal çüvenlıkte en fazla d««/let desteği alan ülkeler arısındaolan Fransa'da, hü- k; tmetın, aralarında emeklılik y-^ının \ükseltilmesı ve ek v-^gı gib ağır yükleri de içe- r ^ ı refom paketi, kamu ışçi- sı irin ve ralkın büyük tepkısi- ne yol açmıştır. Öğrencılerle ışçınin kenetlendiğı, dahası, halkın büyük bır bölümünün destek verdiği bu gelişmeler ilk bakışta 68 ruhunun yeni- den canlandığı izlenımini uyandırsa da gözlemciler, bu sosyal rahatsızlık ile 27 yıl ön- cekı ıdeolojik ayaklanmalar arasındaki farkın büyüklüğü- nü belırtmektedirler. Fransa'daki bu gelişmeleri çeşitlı açılardan incelemek gerekmektedir. Fransa ıkı cepheye ayrılmış durumda: Reform paketının geri çekil- mesıni isteyen sendikalar ve halk bır yanda; köşeye sıkı- şan, ancak yine de geri adım atmayan Juppe hükümetı ve ona destek veren Çumhur- başkanı Jacques Chirac... Fransa'daki grevler sivil protestonun nasıl tırmanabi- leceğinın somut bır kanıtını oluşturmaktadır. Sendikalaş- ma oranı hayli düşük olan Fransa'da (ışçilerın yüzde 10'undan azı sendika üyesi) grevlerin ve toplu gösterilerin bu denli uzun ve etkilı olması, sendikaların örgütlülük güçle- rinin yüksekliğine ve kamu sektörü üzerindekı etkılerine bağlanıyor (kamu sektörün- deki 7 ana sendıkanın gırişti- ğı eylemlerle tüm sektörlerde ış durdurabilme başarısı). Grevlerin başka bir özellıği de ışçi hareketi ıle ışçinin kendı gucünün ayrımına yeniden varmaya başlaması Cephenın öteki yanında ise • • • UArkasıSa. 19, Sü. 9'da Ihracat krediniz VakıfBank'ta hazır! Gelin VakıfBank'a. her türlü ihracat projenız için VakıfBank'tn size sağladığı kolavhklardan ve kredi olanaklanndan yararlanın . Hem sız rtj kazanın . hem Türkıye kazariMn 'Küri Yürekli Türk, Yaşar' • Fransa'nm önde gelen gazetelerinden Liberation. dünkü sayısının kitap ekinde Yaşar Kemal'e 3 sayfa ayırdı. Gazetede, Yaşar Kemal'in kendisini "Türk yazarlannın en çok Kürt olanı veya Kürt yazarlannın en çok Türk olanı" biçiminde tanımladığı vurgulandı. I 6. Sayfada GU1VDEM MUSTAFA BALBAY BORSA DOLAR MARK ALT1N ûiûjOÛ41.366.93 Öocek' 40.S36.08 Dun 55.700 Öncekı 55 650 38.700 Öncekı 38.700 Düşünce Suçlusu Demiral! Siyaset dünyamız yepyeni bir değerle tanışıyor. Isım ta- nıdık, ama böyle çıkacağını ummazdık. Devletin vazgeçemediği Savcı Nusret Demiral, DGM'den demır alıp MHP saflarından sıyasete atıldığın- da, durumu "doğal bırgelişim" olarak değerlendirmıştik. Ama daha bırinci ayda böyle bir kriz beklemiyorduk. Nusret Demiral'ın şu anda içınde bulunduğu durum için şunu söyleyebiliriz: Yargısız infaz girişimi. Bakalım MHP yönetimi Demiral'ı ölü mü ele geçirecek dirı mı? Önce olayın gelışimini özetleyelım. MHP Ankara bırincı bölge birinci sıra milletvekilı adayı UArkasıSa. 19,Sü.3'te
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog