Bugünden 1930'a 5,438,865 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

7 ARAL1K 1995 PERŞEMBE CUMHURİYET SAYFA HABERLER DGM'lerin kaldınlması gibi radikal demokratik reformlar seçim bildirgesinde yer almadı CHP'deiı yimııışak bildirge \VŞE\ILDIRIM CHP koklu demokratik reform vaatlennın yer al- dığı seçım bılgırgesi tas- lağını vumu^attı Taslak- ta yer alan DGV1 nın olum cezasının ve YOK un kaldınlması askerlık suresının kısaltılması Mıllı Gu- venlık Kurulu nun SIMI otonteden ustun konumuna son \enlmesı genel afçıka- nlması maddelen bıldırgede yer almadı Bunlann yenne bıldırgeye "yurttaşla- nn iç güvenlık orgutune güveninin guç- lendirilmesı" gıbı hedeflenn eklendıgı dıkkat çektı CHP'de mılletvekılı erken genel seçı mı ıçın venlen geçıcı aday hstelennde, çe- kılme veya ıptal >oluyîa 79 değışıklık gerçekleştı " CHP PM uyesı Algan Hacaloğlu ta- rafından hazırlanan "Türkiye'yı Barışa \e Düny ay a Taşıy acağız. Yeni Hedefler, Yeni Turkiye" ba^lığını taşıyan seçımbıl- dırgesı taslaği genel merkezde son şek- lını aldı "Turkiye'yi Çağdaş Dunyaya Biz Taşıyacağız" adını alan seçım bildir- gesinde taslaktakı çok say ıda maddemn çıkanldığı bazı ıfadelenn ıse vumuşatıl- dığı goruldu CHP nın taslakta yer alan ancakbıldır- geye almadığı bazı maddeler - MGK'nin anayasal bir kurum ol- ma ozelliğine ve sivil otorite uzerinde- ki demokrasi ile bağdaşmayan ustun ko- numuna son vereceğiz. - lmam-hatıp lıselennı 'çok amaçlı li- ' seler' sıstemıne dahıl edeceğiz Ihtıyaca gore çağdaş \e nıtelıklı dın gorevlısı ye- tıştınlmesım sağlayacağız İKTİDARA Y LRÜYÜŞ V EMEĞ1- CHP Beşiktaş Ilçe Orgutü öncekı akşam Dedeman Otelı ndc "Iktıdara Yu- rüyuş" yemeği düzenledi. Geceye denizcılikten sorumlu Devlet Bakanı Mehmet Sevigen, Beşiktaş Belediye Baş- kanı Ayfer Atay. 2. Bdlge adayları Mustafa Timisi, Altan Chmen, Mustafa Tosun, Mehmet Durakoğlu. Halil Öz- den, Bedri Ömruu/un. eski kadın haklarından sorumlu Devlet Bakanı \\sel Baykal, 1. Bölge adayı Mehmet Bö- liik. PM uyesi Bedri Baykam ile çok sayıda partili katıldı. Partılilerin fasıl ile coştuğu geceye katılan gençler sık sık "Genciz, Guçlüyüz, \taturkçuyuz" sloganını attılar. (Fotoğraf HULY\ TOPCU) - Milli Eğıtim Bakanhğı Talım ve Terbiye Kurulu'nu kaldıracağız. - Doğal y argıç ılkesını temel kural ola- rak benımseyeceğız Bu anlayı>a uyum sağlayamayan DGM'len kaldıracağız - Sorgulama sürecinde her tiirlü fi- ziki veya mane\i baskının kesinlikle onünü alacağız. - YOK'ü kaldıracağız Unıversıtelenn adaylan arasından seçılecek yuksek oğ- retım ve eğıtim kuruluşunu olu^turacağız - Olum cezasını kaldıracağız. - Ulke gınenlıgınde eksıklık yaratma- dan askerlık suresinı kısaltacağız - DGM kapsamı içindekiler dahil ge- niş kapsamlı af çıkaracağız. Iç barışın öniınü açacağız. -Basın ozgurluğunu sağlayacağız Ba- sın \e medyada tekellesmevı onlevecek yasal vekurumsalduzenlemelerıgerçek- leştıreceğız - Resmen "azınlık" olarak tanımlan- mış olan toplum kesimlerinin de tum yurttaşlık haklarından eksiksız olarak yararlanmalarını sağlayacağız. CHP aynca taslakta Kurt sorununa ba- kışını açıklayan maddede yer alan "araş- tırma enstitusü"nü de kaldırarak yen- ne "araştırma kurumları" kurula- bıleceğı maddesını getırdı Bildirge hazır DSP'den ekonomik vaatler OSM AN AYDOGAN ANKARA - Erken seçım- lere yönelık hazırlık ça- lışmalarını tamamlayan DSP, secım bildirgesinde dargelırlı genış halk kıtle- lennden sosyal ve ekonomik vaatlerle qy ıstıvor DSP. secım bıldırgesım. 1987 ve 1991 seçım bıldırgelennı gozden geçınp guncelleştırerek hazırladı Biılent Ece- vit ın e^gudumunde MumtazSoysal, Nami Çağan, L luç Gurkan, Hikmet Lluğbay, Zekeriya Temizel ve çok sa\ ıda uzman tarafından hazırlanan bıl- dırgesıyle DSP olasıbırkoalısvonor- taklığında ozellıkle ekonomik konu- larda soz sahıbı olnıayı planlıvor Işsızlığı onlemek amacıyla Turkı- ve'nın ekonomik ve sosval potansıye- lını değerlendıre n projelerın vururlu- ge konulacağı ıfade edılen bıldırgede gerı kalmış yorelerde devlet onculu- ğunde fabnkalar kurulacağı ve rant ekonomısınden uretım ekonomısıne donülerek uretken yatırımlann ozendı- nleceğı bıldınldı Bıldırgenın. KlT le- nn geleceğının ele alındığı bölumun- de çözumun valnızcaozelleştırmeol- madığı vurgulanıyor DYP'de Eskişehir yönetimi görevden alındı Cindorukçu örgüdere Tansu Çiller darbesi BLLEMSARIOĞLU \1NKARA-Partı ıçındekj buyuk tasfıyenın ardından bazı orgutlenn ısyanıyla karşılaşan DYP yonetımı. muhalıf yonetımlerı sındırme surecını hızlandırdı Eskişehir ll Başkanlığfnda. DYP"den ıhraç edılen eskı TBMM Başkanı Husamettin Cindoruk'a yakınlığıyla bılınen ıl ıdare kurulu uyelen görevden alındı Başbakan Tansu Çiller seçıme bırkaç îhafta kalmasma karşın mıllervekılı aday -lıstelerıne \e partıdekı tasfıyelere ısyan eden orgutlen görevden almayı surduruyor Eskışehır'de DYP Genel Başkan \ardımcısı İbrahim Vaşar Dedelek'ın bınncı sıraya yerleştınlmesıne ıtıraz eden ve Husamettin Cındoruk a yakınlıklanyla bılınen ıl ıdare kurulu uyelennın bırkaç gun once sessızce gorevden alındıklan oğrenıldı DYP'nın 1991 seçımlennde mılletvekılı çıkaramadığı Malatya'da bır donem -\N*\P ve CHP'ye yakın olduktan sonra DV P've geçen eskı Tıcaret Odası Baskanı Abdurrahman Yavuz'un. tabanda tepkı yaratmasına karşın bınncı siraya yerleştmlmesını genel merkeze gelerek protesto eden ıl orgutu de görevden alındı Kutahya Vlılletvekılı \e Genel Başkan \ardımcısı tsmail Karakuyu nun bınncı sırava konulmasına itıraz eden Kutahy a orgutu ile Kocaelı orgutunun de tasfıye edılebıleceğı belırtıldı DYP nın "genel merkez denetiminde aday yoklaması" yaptığı Muğla ile Isparta da. aday yoklamalarına uyulmadan kararvenlmesı uzenne Yuksek Seçım Kurulu'na ıtırazda bulunuldu Muğla ıl baskanının, Turkıye Odalar ve Borsalar Bırlığı Baskanı Yalım Erez'ın bırıncı sırava yerle^tırılmesıne ıtıraz ettığı Isparta Mılletvekılı Ertekin Duruturk'un de aday yoklamasina karşın aday gostenlmedığı gerekçesıyle başvuruda bulunduğu oğrenıldı Teşkılat Başkanı ve Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Golhan ın partılılere, ıllere gıdenlenn soğuk kars.ılandığını ve orgutlenn kendılenyle çalısmayı reddettığını belırterek "Teşkilatlar seçimler için vardır. Çalışmayıp, ne zaman çalışacakJar? Onlardan gelen şikâyetler doğrultusunda çalışmavan tum teşkilatları görevden alacağız 1 ' dedığı oğrenıldı tbrahım Yaşar Dedelek de konuya ılışkın soru uzenne bazı orgutlenn partı yonetımınce atanmasının normal karşılanması gerektığını belırterek "İlk defa siyasi partilerde vuku bulan bir hadise değildir. Doğaldır" dedı 42 aday çekildi Mılletvekılı genel seçımı ıçın YSK. tarafından Resmı Gazetede yayımlanan kesın aday lıstelenne gore DYP'de, çoğunluğu gen sıralarda olan 42 adav seçım yanşından çekıldı Hacettepe Unıversıtesı Rektorluğû'nden aynlarak aday olan Prot Dr VukselBozer, Ankara 2 bolgeden 6 sıraya konulması CHP'den aynlan Azimet Koylüoğlu tstanbul 1 bolgeden 9 sıraya yerleştınlmesı e>»kı Vakıflar Genel Muduru Fadıl Ünver de Ordu'dan 3 sıradan adav gostenlmesı uzenne adaylıktan çekıldıler Kaysen 3 Mraadayı Mustafa Alan, Kars 3 sıra adayı Vehbi Koçu, Kırşehır 2 sıra adayı tbrahim Koca. Karaman 2 sıra adayı Hasan Çalış. Kmkkale 3 sıra adayı Ahmet \alçınkaya ve Ağn 3 sıra adayı İbrahim Çeçen'ın de seçılme şanslannı fazla gormeyerek aynlmasi dıkkat çektı DYP Genel Merkezı seçım propagandası ıçın 500 bın metrebez bavrak ^00 bın adet Çiller eşarbı, 600 bın adet rozet, 20 bın adet şarlu kasetı. 50 ton naylon poster 3 mılyon 900 bın adet afiş, 100 bın adet seçım bıldırgesı 100 bın adet Çıller'ın "Turkiyem" kıtabı 3 mıhon bro^ur 4 mılyon bayrak 600 bm adet takvım bın adet "Ekonomide Değişim"kıtabı, bın adet seçım bıldırgesı, 30 bın adet "Mesudyne" hapı yaptırdı ÇEMEDEN YUKARI MUSA KART Çiller, "Çok iyi koprıi kurarım"... 1. sıra adayı Sırn Sakık, banş ve demokrasi mesajları verdi HADEP'ten gövde gösterisi AD4N\ (Cumhuriyet Günev İlleri Biırosu) - Hal- kın Demokrasi Partısı nın (HADEP) mıllervekılı aday- lannı tanıtmak amacıy la du- zenledıgı toplantı kelıme- nın tam anlamıyla "Adana çıkarması"nadonuştu Mı- tmg havasında geçen toplan- tıda eskı Muş Mılletvekılı, İcraatı güçlü, enerjisi yüksek, vizyonu geniş; enerji, inşaat, otoyol, iletişim santralleri gibi mega projeler konusunda deneyimli, yeni Türkiye'nin projesini çizmeye hazır ve bunun icin 24 Aralık'ta ANAP'a EVET diyecek MÜHENDISLERARANIYOR! ANAP'A OY VER IY1ACERAYASONVER PARTİSİ 19B3 HADEP Adana l sıra ada- yı Sırrı Sakık. "Buraya sa- vaş çığlıkları içın dcğil, ba- rışa geldim. Kurt, Tiirk. Arap, kucaklamaya gel- dik" dedı HADEP Iğdır adayı ve partı meclısı uyesı Mehmet Nuri Guneş, seçım çalışma- lan ıçın gıfhğı Iğdırdagözal- tına alındı HADEP mıtıng yapacaği 8 ıl arasına Sam- sun'udaaldı HA.DEP"lı SirnSakik.es- kı Mardın Mıllervekılı Ah- met Türk ile Genel Başka- nı Murat Bozlak'ın \NAP mılletvekıllen İnıren Aykut \e Uğur \ksoz*le aynı uçak- la gelişı kanşıklıga neden ol- du Polis H^DEP'Iılerıha- valanının dışında bekletır- ken \\<\P"lı!anıçenve hat- ta şeret salonuna kadar aldı Çıfte standartını surduren bır polis vetkıhM, HADEP'h grubu yan kapıdan çıkarmak ıstey ınce Sırrı Sakık bağıra- rak sert tepkı go^terdı ve " Hay ır, biz de buradan gi- deceğız" dedı Polısın gen adım arması- nın ardından şeref salonuna alınan "\hmetTurk "Kürt- ler her zaman ikinci sınıf olmuşlardır. Bu tutum nor- mal" derken Sakık "Ha- yır. ben kabul etmiyorum. Ayrım yapamazlar" dıye- rek tutumunu surdûrdu "An- cak vine de özür dilerim" dedı Sırn Sakik, 'MımetTurk ve Murat Bozlak'a Mersın'den karayoluyla gelen eskı ÎHD Genel Başkanı Akın Bir- dal'ın da eşlık ermesının ar- dından havaalanının kapısın- da bekleven bınlerce kışı coş- kulu gosterılerde bulundu Sakık ve Turk'u omuzlanna alan kalabalık daha sonra arabalarla Yureğırılçe orgu- tun^taşındı Vakla^ık 1 5sa- atı bulan kent turu sırasında "barış" ve "demokrasi" mesajı venldı Daha çok Güneydoğu ko- kenlı yurttaşların yaşadığı mahallelerden geçen konvo- yabuyukılgıgöstenldı Yu- reğır ılçe bınasırun balkonu- na çıkarak bınken kalabalı- ğa seslenen HADEP Genel Başkanı Murat Bozlak şun- lan soy ledı "Kürtler yerlerinden zorla göc ertirildi, faili mec- hul cınayetler ışlendı, y ar- gısız infazlar vapıldı. dev- let bakanları yargısız in- fazlara nezaret etti, kirli savaş tırmandırıldı. Bu uy- gulamalardan Kürtler, Aleviler, emekçiler. aydın- lar. çocuklarını kirli savaş- ta kaybeden Turk ve Kurt anaları rahatsızdır." HADEP ada>ı gözaltında " Yılmaz Guney 'lerin Va- şar Kemarierin Adanası merhaba" dıyerek konuş- masına başlayan Sırn Sakık ıse "24 Aralık'ta Kürt hal- kına zulmu reva görenler- den hesap soracağız. Bura- ya savaş çığlıkları için dc- ğil. barış için geldik. Kurt, Turk, Arap, butun insan- larla kucaklaşmaya, kar- deşçe yaşamay a geldik" dı- ye konuştu HADE P Iğdır aday ı ve par- tı meclısı uyesı Mehmet Nu- ri Guneş, seçım çalışmala- n ıçın gıttığı İğdır"da gozal- tına alındı Gerekçe olarak Erzurum Dev let Guv enlık Mahkeme- sı nın (DGMl gıyabı tutuk lama karan gostenlen gözal- tına alma ıçın H4DEP Ge- nel Sekreter Yardımcısı Zey- nertin l nay "Adayımızı Iğdır'da buyük bir kitle karşıladı. Tutuklamanın tek nedeni budur" dedı HADEP Iğdır 1 sıra ada- yı Guneş, dun ogle saatle- nnde gozaltına alındı Partı yönetıcılerı konuya ılışkın açüdamalannda, Iğdır Cum- hunyet Sav cısı ile goruşruk- lennı ve Guneş ın 1-2 gun ıçınde Erzurum DGM de du- ruşmaya çıkacağını oğren- dıklennı belırttıler Yonetıcıler Guneş hak- kındaonceden venlmışbırtu- ruklama karan olup olmadı- ğını ogrenemedıklerını soy- lerken" HADEP Genel Sek- reter Yardımcısı Llnay "\da- yımız guvenlikte, ama kim- seden gerekçe oğrenemi- yoruz. Aday ımızın apar to- par alınmasını. halk tara- fından buy uk destek alma- sına bağlıyoruz. Bunun başka bir nedeni olamaz" dıye konuştu Unay. bu tutuklama ışlemı- nı, dev letın partıye karşı y o- nelttığı baskı ve engelleme çabalarının ılk ışaretı olarak nıteledı Partıden yapılan açıklamada, baskılara karşı çalışmalann kararlılıkla sur- durûleceğı dıle getınldı PO • • • • w • • GU1NLUGU HİKMET ÇETENKA1A RP'nin Yükselişi... Bır seçım ruzgârı esıyor mu'' 17 gun sonra genel seçım yapılacak ama oyle se- çım ruzgân ftlan estıgı yok Istanbul dan Izmır e An- kara dan Sıırt'e Bursa dan Van'a Edırne den Hak- kârı'ye dek uzanan Turkıye genelınde "Nerede o es- kı seçimler" denılecek bır hava egemen Bır tek sıyası partı orgutuyle, mahalle komısyon- larıyla atakta gozukuyor Bılgısayarla donatılmış se- çım burolarında yaşlan 18-25 arasındakı gençler ça- lışıyor ellenneulaşan seçmen/f/m//Wer/'nıdeğerlen- dırıp 24 Aralık'ta yapılacak seçımlerın sandık sonuç- larını hesaplıyor Bu partı anlaşılacağı gıbı başaklı ve hılalh Refah Par- tısı dır Kımı kamuoyu anketlerınden RP bınncı partı çıkı- yor Yuzde yırmılerde gozuken RP yı DSP ANAP ve DYP ızlıyor Onların da oy oranı yuzde 15-17 arasın- dagıdıpgelıyor CHP yuzde onunuzerınde MHP ıse yuzde sekız dokuz cıvarında dolaşıyor Yuzde yırmı oranında bır seçmen kıtlesı de şu an- da henuz kararını vermemış durumda Sanırız son dort gun ıçınde yuzde yırmılerı de aşan kararsız seçmen, seçımlerın sonucunda etkılı ola- cak Durum boyleyken Necmettin Erbakan Hoca nın Ege ve Marmara'da yukselışe geçtığı gelen haber- ler arasında Ornegın Izmır bınncı ve ıkıncı seçım bolgesınde RP Mıllı Nızam Partısı, Mıllı Selamet Par- tısı donemınde başaramadığı bırışı gerçekleştırecek Yanı 24 Aralık genel seçımlennde 'şeytamn bacağı- nı' kınp izmır bırıncı ve ıkıncı bolgelerınden ıkı mıllet- vekılı çıkaracak Nasıl olacak bu ış? Sadece ve sadece 1994 ll Genel Meclısı seçımle- nnde aldığı 60-70 bın oyu koruyarak Bolge barajsız d hondt sıstemı salt Izmır'de değıl, Bursa, Çanakkale Sakarya, Manısa Aydın Denızlı de de RP nın ekmeğıne yağ surecek • • • RP nın yukselışını gormemek Turkıye'de yaşanan bır olguyu goz ardı etmek demektır Ister kızın ıster sevın Refah sıyasalpartı olmabılıncıylehareketeden seçım stratejısını de bu ktmlıkle belırleyen sıyası bır orgurtur RP Ege ve Marmara da yukselışe geçmış 'solun ka- lesı olarak bılınen Izmır de bıle ıkı mılletvekılı çıkara- cak guce erışmışse tarıkatlar, şeyhler şıhlar ıstedık- lerı kadar DYP ye destek versınler bu yukselışı onle- yemez Çunku Refah Partısı dar bır çevreden genış bır alanayayılmıştır RP dağ ve orman ıçı koylerde 'mer- kez sagın seçmen/ nı yanına çekmış buyuk kentle- rın varoşlarında yaşayan yoksul kıtlelerı adıl duzen'i masal saysak bıle etkılemeyı başarmıştır RP yı bugunku duruma getıren oğe Kenan Evren- cuntası Turgut Ozal'ın ANAP'ı ve Tansu Çiller ın DYP sıdır Son dort yıl ıçınde 'devletı kuşatan Mıllı Eğıtımden polıs orgutune dek uzanan 'şenatçı kadrolar, Re- fah ın ulke genelınde ıvme kazanmasına yardımcı ol- muştur Dın ve tarıkat baronları kendı tıcarı çıkarlan doğrultusunda once ANAP ardından da DYP ye sa- nlırken alt tabaka RP yı umut olarak gormuştur • • • Refah Partısı'n'n kırsal kesımde 'merkez sağ par- tıler'm seçmenını yanına çekerken buyuk kentlerde ıse yoksul kesımın oylarını toplayacağı bılınen bırger- çek O zaman ANAP DYP ne yapıyor CHP vö DSP na^ sıl bır yontem ızlıyor'' ANAP Korkut Ozal ve AN Coşkun gıbı adları Is- tanbul da bırıncı sıralara oturtuyor, DYP Tayyar Al- tıkulaç, Necdet Menzır, Saffet Arıkan Beduk gıbı adlarla muhafazakâroyları kendısıne çekmek ıstıyor Bu yontem çok yanlış oidugu ıçın de 'tepkılı yığın- lar' oy sandığında RP ye yonelmek ıçın harekete ge- çıyor ANAP ve DYP'nın kendı ıçındekı tutarsızlığı, RP'nin çok ışıne yarıyor Daha açıkçası, tum partılerın orgut- len çalışmadığı ıçın bu boşluğu RP dolduruyor Ya CHP ne yapıyor, DSP gerçekten RP gıbı yukse- lışe mı geçıyor 7 istersenız CHP ile DSP'yı yann anlatmaya çalışa- lım • • • Sıyah Beyaz gazetesınden Baha Kıvanç'ın karde- şı Taha Kıvanç'a bırkaç soru Fehmı Koru nun kayınpederı Suleyman Karagül- le, Kırgızıstan da aldığı evlerın tapusunu kendı uze- rıne çıkarmıştı O tapular sahıplerıne venldı mı'? Yıne Kırgızıstan'da kunjlan fırın ışı ne oldu paralar kıme gıdıyor bılgı var mı'' Camı ıçın toplanan paralar ne- relere kaydınldı Suleyman Bey açıklama yapacak mı'' Kırgızıstan'a camı yapımı ıçın Amerıka dan gonderı- len paraların dort mılyon doları (224 mılyar TL) bul- duğu soylenıyor doğru mu7 Taha Kıvanç'ın bu sorulan Fehmı'ye ıletıp kayınpe- derının yanıt vermesını ıstıyoruz Taha Kıvanç Fehmı nın Harvard Unıversıtesı nden mezun olduğunu ıddıa edıyor Fehmı ABD Uluslara- rası Araştırmalar Merkezı nde bır sure çalışmış, an- cak Harvard Unıversıtesı nde masteryapmamış Ol- saolsaoradakursgormuş Çunku Fehmı Izmır Yuk- sek Islam Enstıtusu mezunu Bakın gazetemız yazarlarından Prof Dr Toktamış Ateş bu konuda ne dıyor 'ABD'de Harvard vbgıbı Bırıncı sınıf unıversıteler' ıkı yıllık eğıtim veren kurumların dıplomalarını kesın- lıkle muadıl-eşdeğerlı saymazlar ve bu nedenle mas- ter programına falan kabul etmezler Değıl ıkı yıllık okullar, dort yıllık (ve kendı çapımızda bırıncı sınıf, Bo- ğazıçı ODTU, Bılkent vb) unıversıtelerden mezun olanlarbıle bu tur programlara kolayına gıremezler Or- neğın ıktısat vb gıbı fakultelerın mezunlarmdan da fark derslerı vermelerı ıstenır YIE nın Harvard ın han- gı alanında muadıl sayıldığını anlamak da mumkun de- ğl KISA... KISA... • Pendik Tersanesı ışçilerıni zıvaret eden Devlet Bakanı Mehmet Sevıgen. "Pendik Tersanesı'nin ozelleştirılmesinın ıptalı içın elımızden geleni yapacaği7" dedi. • D\ P Istanbul 2 bolge mılletvekılı adavı eskı Ktanbul Emnıyet Muduru Necdet Menzır seçım çalışmalarını yurutmek amauv la Fındıkzade de hazırlanan buronun açıhsinı vaptı Turkıye de dını sivasete alet edenler bulunduğuna dıkkat veken Menzır Turkıve olabıldığınce dındar olacaktır Allah ile kul arasındakı meseleve ba^kaları gırmevecektır' dedı • U\ P tstanbul 1. bolge adayı eski Divanet tşleri Başkanı Tayyar Mtıkulaç, Dağıstan Ozerk Cumhuriyetı'nde ilahiyat fakiıltesı >e ımam-hatip lisesi açacaklarını belirtti. Dağıstan Ozerk Cumhuriyetı'ne vaptığı zıvaretten dönen Altıkulaç. \taturk Havaalanı'nda vaptığı açıklamada. Derbent kentınde bir ilahiyat fakultesı açılması için protokol imzaladıklarını bıldirdi. • İstanbul Buyukşehır Beledıye Başkanı Recep Tavyıp Erdoğan BOTAS \e Alarko fırmaları alevhınde Istanbulluları somurduklerı gerekçesıvle savcılığa suç duvurusunda bulunduklarını sovledı Nüfus Cuzdanımı kaybettım Hukumsüzdür MEHMET ALAGÖZ
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog