Bugünden 1930'a 5,439,171 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 7 ARALIK 1995 PERŞEMBE SEÇIM '95 Şanlıurfa'da seçmen oylannın 'din - aşiret - siyaset' ilişkilerine endeksli olduğu belirtildi DYP,RP, ANAP çekişecek• Şanlıurfa'da HADEP. MHP ve DSP'nin pek şansı olmadığı belirtilıyor. Yapılan yorumlar, her şeye karşın seçimlerin DYP. RP ve ANAP'ın arasmda geçeceğini gösteriyor. ÇETİN YİĞENOĞLU D S P ŞANLIURFÂ- Polıtikacı dedi- ğin konuşkan olur. nutuk atmayı se- ver. Ama öykünün kahramanı. mil- letvekili seçilip parlamentoya gir- dikten sonra görev süresinin so- nunadekhiçkonuşmamış. Hiçko- nuşmaması, seçmenleri, hemşeri- leri kadar Meclis Başkanı'nın da dikkatini çekermiş. Suskun mil- letvekili, görev süresinin sona er- mesine yakın elini kaldınp söz is- temiş. Meclis Başkanı heyecan- lanmış ve ilk sözü suskun millet- vekiline vermiş. Suskun milletve- kili yerinden bile kalkmadan "lçe- ri sıcak oldu da" demiş. "Sayın Başkan pencereyı açtırabilir misi- niz?" * TBMM'de hiç konuşmayan yir- mi beş milletvekilinden üçünün Şanhurfalı olması dolayısıyla kent- te anlatilan en popüler fıkra bu. Suskun milletvekili öyküsü, aday listelerine yazılanlann tanınma- yan kişiler olması yakınmalanyla birlikte anlatilıyor. Liste krizi he- men tüm partiler için geçerli. MHP. SANLIURFA Seçmen sayısı: 444.748 Çıkaracağı milletvekili sayısı: 9 ve HA- DEP'inpekvarlık gösteremeyecegi belirtilen Şanlıur- fa'da DYP. RP. ANAPveCHP'de büyükrahatsızlık söz konusu. DYP'nin güç- lü ismi Necmet- tin Cevheri'nin liste başı olması sürpriz degil. Ikin- ci sıradaki Sedat Edip Bucak'ın ailesinin büyük bölümü korucu. Siverek ve Hiivan bölgesindeki aşiret bağlantısıylakırsalkesimde DYP'nin itici gücü olacağına dik- kat çekiliyor. Üçüncü sıradaki Fev- zi Şeyhanlıoğju için benzer >eyler söylenemiyor. Çünkü Şeyhanltoğ- lu ile Cevheri aynı aşiretten. Aynı aşiretten iki kişinin adaylığı "feodal egemenlik" olarak degerlendirili- yor. "Üç Ahmetler" olarak bilinen Ahmet Beyaz, Ahmet Çadırcı ve Ahmet Bayık'ın listeye girememe- len DYP'nin handikapı olarak gös- teriliyor. Türkiye Yol-lş Sendika- DJyarbakır Aiyaman Siverek •Hilvan • Bccova Halfet: Viranşeh, Ş.Urta • Ceylanpınar 1991 Genel seçimleri S DYP RP-MHP-ID 1994 İl genej meclisi « 2 § DYP RP-DP IP S8P MHP MP YDP sı Başkanı Ahmet Bayık. Cevhe- ri'yeen fazlatepki gösterenlerden biri. Eski bir partili olan Bayık, listede yer alamayınca DYP'den istifaetmiş. Bayık. tepkisini. ''Par- ti hem fikrini hem zikrini hem yo- lunu değistirdi. Kitlt partisi olmak- tan çıkn, menfaat partisi oldu' söz- leriyle dile getiriyor. DYP'nin bir başka küskünüde Mehmet Yalçın- kaya.Akçakale-Harran bölgesinin etkili ismi. listeye giremeyinceba- gımsız aday oldu. Şimdi bu kır- gınların DYP'nin başansını neöl- çüde etkileyecegi konuşuluyor. ANAP'ta derinden bir huzur- suzluk söz konusu. Şanlıurfa'da çok sevilen eski il başkanı. eski Ticaret ve Sanayi Odası başkanla- nndan İsmail Demirkol'un listeye alınmamasının ANAP'ı olumsuz etkileyeceginden söz edilıyor. DYP'Iİ Sedat Edip Bucak'ın kar- şısına Siverek bölgesinden liste başına oturtulan EyüpCenapGür- pmar'ın şeyhliğinin seçim sonuç- lannı nasıl etkileyecegi merakla bekleniyor. Geçen dönem "TBMM'de Ku- ran'a yemin edeceğim" diye seçi- len eski belediye başkanı 1. Halü Çefik, RP'nin yine birinci sıra ada- yı. Ikinci sırada_ genel merkezin adayı A. Kadir Öncel. üçüncü sı- rada ise tzol aşiretinden Zülfikar tzol var. Şanlıurfa'da "Karar- gâh"adıyla bilinen köktendinci grubun adayı İhas BadıUı'nın lis- teye girememesi tepkilere yol aç- mış. Tepkiler üzerine Badıllı bağım- sız aday çıkanldı. Milli Gençlik Vakfı destekli Karargâh grubunun RP'ye önemli bir yer verebilece- ğine kesin gözüyle bakılırken t. Halil Çelik. "partideki küskünlû- ğün suni olduğunu. ıslanmış, men- dilin kunıması kadarsüreceğinise- çime yine birlik ve beraberük için- de gireceklerini" söylüyor. Şanlı- urfa'da CHP de kanşık. Tepkiler, Necdet Karahaba'nın listenin ba- şına oturtulmasına yönelik. Kent- teki tepkiler üzerine, aslen Birecik- li, ama Şanlıurfa'da pek tanınma- yan PM üyesi Necdet Karababa'mn yerine ya Doç. Dr. A. Kadir Polat ya da eski il başkanı Mahmut Yd- dn'ın atanması bekleniyordu. Ya- pılan yorumlara göre ilk iki sıra- ya Polat'la Yıldız oturtulsaymış CHP'nin iki milletvekili çıkarma şansı olacaktı. CHP 2. Başkanı Ab- dülkerim Ateş, Akcakale İl Başka- nı HüseyiııBüyükaslantanınmarruş biradaylapartilerinin şansının kal- madığinı vurguluyorlar. Ancak ör- gütûn sesine kulak vermeyen Ge- nel Merkez, listenin basında yer verdiği Necdet Karababa'yı dün kesinleşen listesinde de birinci sı- rada bıraktı. Partinin ağır toplan Yıldız ile Polat ise liste dışı kaldı. Şanlıurfa'da RP'den eski Devlet Hastanesi Başhekimi Ahmet İnan, ANAP'tan İsmail Demirkol ve CHP'den Kadir Polafın liste dışı kalması, "avdın düşmanlığı" ola- rak niteleniyor. Urfalılar. feodal politikadan kaynaklanan bu **saf- dışıetmeoperasyonunu" kent için büyük bir kayıp olarak anlatıyor- lar. Yapılan yorumlar. her şeye kar- şın Şanlıurta'da seçimlerin DYR RP ve ANAP arasında geçeceğini gös- teriyor. Şanlıurfalı seçmenin oyu din, siyaset. aşiret ilişkilerine en- deksli. Bu yapıyı kırgınlıklann. küskünlüklerin pek değiştireme- yeceği sanılıyor. Sağın kalesinde DYP ağır basıyor Izfnır «NaZİHİGermencik Kuşa3ası . * " »Kuyucak . Aydm »Yenipazar Söke Koçarlı Karaçasu • 5 çîne Bozdoğan 1991 Genel seçimleri SHP-HEP DYP BP-UHP-IC S n 1994 il genej meclisi \ I. " . - I I a Jl^ MiAF CHP- DSP DYP RP-OP IP SBP WHP MP -B8P SHP AYDIN Seçmen sayısı: 537.656 Çıkaracağı milletvekili sayısı: 8 • Aydın'da sosyal demokrat oylann oranı değişmese de "bölünmüşlük" sorunu, sonuçta başansızhğı getiriyor. Sol partilerin bir veya iki milletvekili çıkarma dışında fazla şansı yok gibi görünüyor. MKRİH AK l e t v e k l l i AYDIN-Cumhuriyet tari- hi boyunca devlet kademe- sinde "•başaoynavan" kentte. tüm partiler sıkıntılı. Aydın'da sağın en büyük rakıbi yine sağ olurken. sol partiler bel- ki bir ya da iki milletvekilli- gı için kıyasıya mücadeleye hazırlanıvor. RP'de ise bırmil- Uşak'ta oylar 'kardeş payı'• Çıkaracağı milletvekili sayısı üç olan Uşak'ta partiler kıyasıya bir yanş içinde. DYP, CHP ve ANAP'ın birer milletvekilliğine kesin gözüyle bakılırken, partiler içinde yaşanacak bazı olumsuz gelişmeler DSP ve RP'yi şansh konuma getirebilir. USAK Seçmen sayısı: 187.502 Çıkaracağı milletvekili sayısı: 3 Manfea Kütaiıya Uşak Banaz Karahallı '. Sııcaslı' b • Cenuli 1991 Genel seçimleri A*İAP SHP-HEP DSP DYP RP-VHP-ID 3P si 1994İI genej meclisi s ANAP 3HP- DSP DYP RP-DF «F S6P MHP MP YDP BBP SHP MERİH AK UŞAK-Uşak'ta partiler. 3 millet- vekilliğinı paylaşma yanşında. Bütün hesaplannı bölge barajı üzenne ku- ran ve 3 milletvekilliğinı birden al- mak için çalışmalarını başlatan par- tiler. barajlann iptaliy le birmillet\e- killiğine razı olmak zorunda kaldılar. DYP, CHP ve ANAP'ın birer millet- vekilliğine kesin gözüyle bakılırken partiler içinde yaşanacak olumsuz gelişmeler, DSP ve RP'yi şanslı ko- numa getirebilir. 199lseçimlerindeyüzde25 bara- jından yararlanan CHP'nin 3 millet- vekili çıkarmasının ardından aynı he- saba girişen partiler, Anayasa Mah- kemesi'nin iptalinetakıldılar. Baraj- larm kalkmasıyla Uşak'ta partilerin matematiksel olarak 2 milletvekili çıkarmalan imkânsız görülüyor. Çün- kü tüm seçimlerde oylan başa baş çı- kan DYP, CHP ve ANAP'ın 2 millervekilliği için oylan- nı en az iki kat arttırması ge- rekiyor. Türkiye milletve- killiği dağılımından da pay alamayan kentte tüm bek- lentiler altüst olmuş. DYP'dekriz DYP'de yapılan aday yok- laması, GİK tarafindan onan- masına karşın partide kan- şıklık yaşanıyor. Bir önceki genel seçimde beklediğı ilk sıralan alamayan eski ıl baş- kanlanndan Zafer Yülüklü krizi yine başladı. Aday yoklamasında Ha- san Karakaya ve Mehmet Kıbnç'ın ardında yer alan Yülüklü'nün, kesin listele- rin yayımlanmasının ardın- dan adaylıktan çekilmesı bekleniyor. Bu beklenti, par- tide "körku'yaratıyor. DYP tl Sekreteri Coşkun Torlak. Yülüklü'nün seçime "asıl- ması durumunda" 2 millet- vekilligi çıkarabilecekleri- ni belırtiyor. Yülüklü'nün tavn, DYP için önem taşıyor. MHP ise seçilemeyecek sıradaki Yü- lüklü'nün desteğini alabıl- mek için harekete geçmiş. Yülüklü'nün karannm bu- gün netleşmesi bekleniyor. ANAP'ta ise kelimenin tam anlamıyla "kıyaıne<kopniuş''du- rumda. DPT eski müsteşarlanndan Yıldırım Aktürk'ün birinci sıraya verleştirilmesi ortalığı karıştırmış. lkinci sıraya konan eski Uşak millet- vekili AhmetAvcı'yadatepki büyük. Avcı'nın Izmir'deyaşaması ve Lşak'la ılgisini kesmesi tepkıyi yükselten en büyük etken. ANAP'taki bu karışıkhk az da ol- sa DYP'nin 2. DSP ve RP'nin 1 mil- letvekili çıkarma şansını arttırmış. DYP'nin Yülüklü krizini aşması du- rumunda 2 milletvekili çıkarabilece- ği kanısının yaygınlaşması bu parti- yi hareketlendirmiş. Buna karşın DSP ve RP de bu mi- rastan pay almanın telaşına kapılmış. Ancak DSP ve RP de pek huzurlu değil. DSP'de adaylararasında sıkın- tı yaşanıyor. 1994 yerel seçimlerin- de sosyal demokrat tepki oylannı alan DSP'nin bu başanyı genel seçimde tekrarlamasına zor olarak bakılıyor. RP ise tam küskünler ordusuna dönrnüş. RP'nin. Uşak'ın birinci sı- rasına Ankaralı bir ismi yerleştirme- si. örgütü kanştırmış. Tüm seçimler- de yükselen bir grafik yakalayan RP'nin bu seçimde oyunu koruya- mayacağı belirtiliyor. Uşak'ta MHP'nin oyunu arttırma- sına kesin gözüyle bakılıyor. Ancak bu artışın milletvekilliği için yetme- yeceği gözleniyor. Uşak'ta en sorunsuz parti CHP. Bütünleşmenin ardından büyük birsı- kıntı yaşamayan CHP Uşak örgütü. adaylarını ön seçimle belirlemenm mutlulugunu da yaşıyor. Adaylann hem SHP hem CHP'den harmanlan- mış olması bu parti için ayn bir ka- zanç olarak nitelendirıliyor. CHP II Başkanı FatmaÖzkumur. parti için- de "huzur" olduğunu söylüyor. ""Yiiz- de 25 barajı olsaydı l sak'ta 3 millet- vekili çıkanrdık" diyen Özkumur. ANAP ve RP'ye dışarıdan ada>' ge- tirilmesinin yarışı ilginç hale soktu- ğunu belirtiyor. Ancak bu partide en büyük korku. CHP'nin ülke barajmı asamama tehlikesinin bulunması. Eği- tim-Sen Uşak Başkanı ve CHP'nin milletvekili aday adaylarından .\h- metOzpınar. Uşak'taki kamuçalışan- larının büyük bölümünün CHP'yi destekleyeceğini söylüyor. CHP'nin kentte bir milletvekili çıkarmasına kesin gözüyle bakan Özpınar. CHP'nin ülke barajma takılmasın- dankorktuklannı belirtiyor. Uşak'ta aslındamillervekillikleripaylaşılmış durumda. Büvük bir aksilik olmadı- ğı takdirde DY'P. CHP ve ANAP. 3 mil- lervekilini payiaşacak. Ancak yapı- lacak hatalar DSP ya da RP'yi ilk üçün içine sokabilir. Bu hataların en bü>üğünü ANAP'ın yapması. şimdi- lik DSP'yi şanslı konuma getirdi. Hakkını aradıgı için horlanmayan, işsiz ya da çalışırken kendini güvencede hissetmek isteyen... şimdi, seçim rüşveti için degil, hakkını almak için ANAP'a EVET diyecek İSCİLERARANIYOR! ANAP'A OYVER MACERAYA SON VER PARTİSİ 1BS3 düşü". aday belir- lenmesinin ardından "kâbu- sa" dönüştü. 1987 seçimlerinde ANAP'ın yüzde4l. I 'e ulaşıp DYP'nin yüzde 21.4'lerde kalmasının dışında 'Kırat'ın ağırlığı, her dönem öne çık- tı. 1991 seçimlerinde DYP yüzde 33.8'i yakalarken ANAP 29.7'ye genledi. Son yerel seçimlerde ise Aydın Belediye Başkanlıği 'ru ANAP'ın kazanmasına karşın il genel meclisi sonuçlannda 142 bin 181 oyla DYP üstün- dü. Sagda yaşanan bu yanş, sol partilerde de ilginç boyutlar- daydı. CHP'nin 1994 yerel seçimlerinde CHP 40 bin 876 oyla yüzde 8.7, DSP 31 bin 346 oyla yüzde 6.7, SHP de 55 bin 319 oyla yüzde 11.8 oy oranına ulaşabildi. Bu arada kentte sessiz ve dennden ilerleyen RP, 1987 yı- lında 12 bin 508 oylayakala- dıgı yüzde 3.1 'lik oy oranını, son yerel seçimlerinde 34 bin 69 oya. oranını da yüzde 7.3'e yükseltti. ANAP dışında her parti, kendi küskünleriylebanşma- yaçalışıyor. CHP'deSHPkö- kenli adaylann devre dışı bı- rakılması; CHP'de istediğini bulamayınca DSP'ye geçen Sema Pİşkinsüt'ün ilk sıraya yerleştirilmesi; RP'de ise il başkanı Mehmet Pblat'ın ken- disini ilk sıraya yazdırması. küskünler için temel gerekçe- ler. DYP'de ilk iki sırayı. par- tinin "ağır toplan" olan eski Içişleri Bakanı NahitMente- şe ile TBMM Meclis Başka- nı İsmet Sezgin paylaşıyor. Cçüncü sırada da yine bir di- ğer milletvekili Ali Rıza Gö- nülyer alıyor. DYP'Iilenn ilk iki sıraya pek bir şey söyle- digi yok. Ancak eski İl Baş- kanı Ergüven Yakan'ın 7. sı- raya itilmesine yönelik tepki- ler durdurulmuş değil. Şimdiki il başkanı Meh- met Aydınoğlu. eski il baş- kanlarına yedinci sıra yerine daha üst sıralarda yer verilme- si gerektiğini ısrarla vurgu- luyor. a Ön seçim yapılmadı- gı için tüm partilerde büvük bir sıkıntı yaşanıyor" diyen Aydınoğlu, yine de seçimden umutlu. Seçimlerde 5 millet- vekili çıkaracaklannı savu- nuyor. ANAP kapalı kutu ANAP, 1994'te kazandıgı yerel iktidaruı ardmdan göz- lerini genel seçimleredikmiş. En büyük şansı. son yerel se- çimlerde oldugu gibi DYP içindeki yaşanan huzursuz- luk. Aydın milletvekilleri Cen- giz Altınkava v e Yüksel Yalo- va'nın yeniden ilk iki sıraya yerleştirilmeleri ve sonra da örgütten gelen adlann sıra- lanması ANAP'ı kentin en "sakin" partisi yapmaya yet- miş. Ancak diğer partilerin diline doladıgı Belediye Baş- kanı Hüseyin Aksu'nun ba- şarısız yönetimi. bazı ANAP'lılan kaygılandınyor. Yine de ANAP'lılann gözün- de ilk üç sıra "banko". 4. Na- mık Atabay ile 5. Mehmet Kovuncu'yu TBMM'ye gön- dermenin yollan aranıyor. Bu kentteki sosyal demok- rat oyların oranı değişmese de "bölünmüşlük" sorunu, sonuçta başansızhğı getiri- yor. Yerel seçimlerin ardın- dan yaşanan bütünleşme bu il- de de diğerleri gibi sorunlan beraberindegetirdi. Yaşanan sıkıntılan zamanlaaşanCHP il örgütü, adaylann belirlen- mesiyle birlikte yine ciddi bir sıkmtıya düştü. Eski Aydın Devlet Hastanesi Başhekimi Sema Pİşkinsüt'ün ilk sıra- larda yer almaması üzerine partiden istifa edip DSP'ye geçmesi ve ilk sırada aday gösterilmesi, "huzursuzluğa" neden olmuş. Yine de örgüt- teki canlılık gözden kaçmıyor. Küskünlükler. dargınlıklıklar unutulmuş. CHP Aydın il Başkanı Me- sutözakcan, ön seçim yapıl- mamasının ardından bazı ay- nlmaların olduğunu söylü- yor. Özakcan, bütünleşme sonrası Aydın'da sürekli ola- rak bir dengenüı gözetildiği- ni söylüyor. Üç milletvekilli- ğini "kesin"olarak değerlen- diren Özakcan. dördüncü mil- leKekilliğini zorladıklarını söylüyor. Özakcan, DSP'nin, Pişkinsüt'le Aydın'da başan sağlamasınjn çok zor oldu- ğunu belirtiyor. CHP'nin Cine ve eski Ay- dın il başkanı. bu partinin bi- rinci sıradaki millervekili ada- yı Fatih Atay oldukça umut- lu. Partinin Türkiye genelin- de bir ivme kazandığını savu- nan Atay, 2 milletvekilliginin kesin olduğunu. 3. milletve- killiği için tüm örgütün ça- lıştığını söylüyor. DSP'de Sema Pİşkinsüt'ün birinci sıraya oturtulması ör- gütte kısa süreli de olsa bir "şokun" yaşanmasına neden olmuş. Pişkınsüt. 95 bin oyu olan CHP'yi bırakarak 31 bin oylu DSP'ye geçmekle "ce- sur nirişyapügınr da v urgu- luyor. Yerel seçimlerde oy oranı- nı arttıran ve genel seçimde "MiDetveidlimiz kesin" diyen RP'liler, Aydın "da aday sıkın- tısı yaşıyor. Eski il başkanı- nın aday olarak açıklanması- nın ardından RP'de iplerkop- tu. RP'den birinci sıraya yer- leştirilen MehmetPoiat'a tep- ki giderek artıyor. Adaylan- nın açıklanmasından önce RP'nin bir milletvekilliğine kesin gözüyle bakan DYP ve ANAP'hlar şimdi bunu "mu- dze" olarak görüyor. RP'nin belediye başkan adayı Ahmet RızaAcar'ın ilk sırada olma- ması DYP ve ANAP'hlan se- vindirmiş. Aydın Menderesin RP'ye geçmesi ise tüm par- tilerin ağzında. DYP II Baş- kanı Mehmet Aydınoğlu. Ay- dınlılann bü>iik bir şaşktnlık ve tepki gösterdigıni söyle- di. Aydınoğlu, Menderes'in katılımıyla RP'nin oyunun "artacağı" yolundaki bazı beklentilenn gerçekleşmeye- ceğini vurguluyor. Sol ise öncelikli olarak bir milletvekilliği için çarpışı- yor. Yanşta CHP daha ağır basıyor. 90 binlik bir oy po- tansiyeli bulunan CHP'nin merkeze daha agırlık verme- si, millervekilliği şansını da- ha da artnrabilir. Hem merkez- de hem de ilçelerde yogun bir çalışma temposuna giren DSP'nin geçen seçimlerdeki 31 bin oyunu 60 binlere çıkar- ması I milletvekilliği için ye- tecek. RP'nin ise küçük de olsa bir milletvekilliği kazan- ma şansı bulunuyor. Yarın: Çanakkale, Balıkesir, Tekirdağ, Edirne. PERŞEMBE ORHAN BURSALI İyi Şeyler de Oluyor!•• Politikanın cadı kazanı içinde kaynayan Türkiye'de ileriyi görebilen yazılar yazabilene ve yorumlar yapa- bilene gıpta etmemek mümkün değil. Günlük siyasi dalgalanmalar; partilerin büyük vaat- leri; sayfa sayfa ilanları; neredeyse noter tasdikli ta- ahhütnamelerinin kaosu içinde, kılavuzsuz yolunu bulmaya çalışanları da bu gıpta edilecekler arasında görmek gerek. Çok kişide umut yitirten Türkiye'nin bu siyasi ve ekonomik ortamında, bazen iyi şeylerin de gerçek- leştiğini görmek sevindirici oluyor. Örneğin bir bilim insanımızm ülkemizde veya dış ülkelerde başanlı bir bilimsel çalışmaya imza atması bile, iyi şeyler yaşamak isteğiyle dolu olan halkımızın gururunu okşuyor. Futbolda alınan başanlı sonuçlara gösterilen büyük sevinçleri de, iyi şeyler yaşama isteginin parçası ola- rak görmek gerekir. Her ne kadar, "Politikaalanmız acaba futboi kadar bile olsa, bHime niçin destek ver- mezler?" sorusuna yanıt verecek kimse ortalıkta gö- rünmese bile!... Son günlerde yaşadığımız iyi şey/enden biri de Is- tanbul Kültür Sarayının temelinin atılması oldu. Is- tanbul'un her yıl yaşadığımız o dünya çapındaki kül- tür festivali boylece kendisine layık mekânına kavu- şacak. istanbul'da gerçekleşmekte olan diğer bir iyi şey de, bir bilim merkezi oluşturma çahşmalarının sessiz ve derinden yol almasıdır. Bu amaçla kurulan Bilim Merkezi Vakfı (bu akşam 18.30'da Gayrettepe Pakmaya Merkezinde ilk büyük toplantısını gerçekleştiriyor), inşa edilecek bilim mer- kezinin plan ve programlannı hazırladı. Bilim, uzay ve doğa olayları belgesellerinin çok özel sinema tekni- ğiyle çekilmiş filmlerinin gösterileceği küresel sinema gibi bir cazibe yerinin de yer alacağı bilim merkezi 20 milyon dolara mal olacak. Bütün dünyadaki örneklerinde olduğu gibi, bu merkez de öncelikle gönüllülerin katkısı ve destegiyle gerçekleşecek. Bize. ülkemizde iyi şeylerden biri daha gerçekleşi- yor, dedirten çok sevindirici bir gelişme, Istanbul Teknik Üniversitesi Yönetim Kurulu nun, bilim merkezinin kurulması amacıyla, Maslak'taki kampüsü içinde 20 dönümlük bir araziyi vakfın kullanımına ver- me karan almasıdır. Bu karar, sadece bilim merkezi açısından tarihi bir nitelik taşımıyor, aynı zamanda, bilim kültürünün ülkemizde hızla yayılması ve okullar- la bütünleşmiş bir bilim kültürü politikasının izlenmesi açısından da büyük önem taşıyor. • * • Bilim merkezlerinin özelliklerini gerçi okurtarımız bi- lirler. Yine de kısaca anımsatmamn yararı var: Doğaya, bilime, teknolojiye, endüstriye ilişkin temel yasaların, gösteri birimleri aracılığıyla anlatıldığı yer- lerdir, bilim merkezleri. Bilim kültürü eğitiminin bir parçası olarak bütün dünyada çok parlak örnekleri olan bilim merkezleri, klasik muzelerden farklı bir ya- pıya ve anlayışa sahipler. Klasik müzelerde eşya, ci- haz vb. sergilemesi egemenken, bilim merkezlerinde doğa olaylan tasarlanarak, görünmeyen fizik olayları görünür kılınarak izleyicinin anlamasına ve oyununa sunulur. Insanlar buralarda dokunarak, görerek, duyarak, yaparak bilim ve teknolojinin temel ilkeleriyle tanışa- caklar. Krtaplardaki bilimsel bilgiler, burada canlanacak ve ete kemiğe bürünecek. Bilim merkezi aracılığıyla çocuklanmız geleceği da- ha iyi avuçları içine alacak. İstanbul'da gelişen bu bilim kültürü oluşumunu, Kültür ve Milli Eğitim Bakanlıklanna da duyuru- ruz!... İlk miting Mardin'de ANAP'tan DemirePIi propaganda DÜRDANE KOCAOĞLL ANKARA - ANAP. se- çim propagandasında Cum- hurbaşkanı Sülevnıan De- mirel'in konuşmalarından derlenen kitaptan da yarar- lanacak. ANAP Genel Baş- kan Yardımcısı Ekrem Pak- demirli tarafindan derlenen ve Cumhurbaşkanı Demi- rel'in Haziran 1987 ile Ekim 1995 arasındaki ko- nuşmalannı kapsayan *Mu- halefetteki Demirel" adını taşıyan kitap. dağıtılmak üzere tüm teşkilatlara gön- derildi. ANAP, birinci parti olma mücadelesınde, farklı pro- paganda yöntemlennden aynı anda yararlanacak. ÂNAP Genel Başkanı Me- sut Ydmaz'ın yaptığı her konuşma. uydu aracılığı ile yerel radyo vetelevizyonla- ra ulaştırılacak. ANAP. De- mirel "e yüklenerek DYP'- nin oylannı azaltmaya çalı- şacak. Ankara'ya nöbetçi olarak bırakılan Genel Başkan Yardımcıları tlker Tuncay ve Şadan Tuzcu dışında hiç kimsenin kalmadığı ANAP Genel Merkezi'nde. görev- liler bölgelere bayrak. pos- ter, afiş ve kitap göndermek için yoğun bir çalışma içine airdıler. " ANAP Genel Başkanı Mesut Yılmaz'ın. az sayıda gerçekleştireceği yurt gezi- sinden ilkini Mardin'e ya- pacak olması. Güneydo- ğu'ya sıcak mesaj verme ve bölgeye ilişkin düşüncelen- nı doğrudan aktarma girişi- mi olarak değerlendirildi. Yılmaz. daha önce birkaç kez planlandığı halde iptal edilen Mardin gezisine cu- martesi günü çıkacak. Cu- martesı günü halka hitap edecek olan Yılmaz, aytu gün Ankara'ya dönecek. Yılmaz, kesınleşmeyen programına göre. 11 araîık* ta Izmir, 13 aralıkta Çankı- n. 15 aralıkta Gaziantep, l î aralıkta Şanlıurfa. 18 aralık-J ta Boyabat-Sinop. 22 aralık- ta Bursa, 23 aralıkta ise Es< kişehıre gidecek. '. Çiller: Camilerinıizi \ Avrupa'ya götüreceğiz \ OLCAY AKDENİZ ÖZCA.N ÖZGÜR MLLAS/NRIĞLA - DYP Genel Başkanı ve Başbakan Tansu Çiller, seçim kam- panyasını "baba ocağım' de- diği Milas'tan başlattı. Baş- bakan Çiller. Mılas'ta yaptı- ğı konuşmada, 24 Aralık'ta herkesin evinin önünden iki otobüs kalkacagını, birisinin ileriye diğerininse geriye gi- decegini belirterek, herkesi aydınlığa gidecek otobüse binmeye çağırdı. Osmanlı lmparatorlu- gu'nda camilerin yanında kiliselerin ve sinagogların da bulunduğunu anımsatan Çiller, Avrupa Birliği'ne gi- receklerini söyleyerek "Şimdi sıra camileri Avnı- pa'ya götürmeye geldi" dıya konuştu. Milas Şehır Sta-J dı'na helikopterle inen ve? buradan konuşmasını yapa* cağı Atatürk Alanı'na gelenî Başbakan Çiller, alana girişî strasında iki boga kurban; edilerek karşılandı. Çiller'iı» beraberinde Adana millet- vekili adayı Halft Dağlı. eskî Devlet Bakanı Önay AJpa-' go. Ankara adayı Prof.Dr.; Tansu AnasuL lzmır aday» Lfiık SöyJemez ve Muğla adaylan Valım Erez, trfettin! Akar, Esin Altaş. Şahin Ko- caoğlu, Mustafa Dedeoğhr ve Cengiz tlhan bulunuyor- du. Yaklaşık 6 bin kişinin doldurduğu alanda Yalırrû Erez'i destekleyen pankart-* lann çokluğu dikkat çekti.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog