Bugünden 1930'a 5,439,331 adet makaleKatalog


«
»

S/VYFA CUMHURİYET 7 ARALIK 1995 PERŞEMBE OLAYLAR VE GORUŞLER Brutus Kompleksi Prof. Dr. MEHMET UNAL Çukııwxa bnı Tıp Fakultesı Psıknutn inabılım Dalı T anhte bır«,ok ^a\gın \e un- lu kişi kımı zaman envakı- nı kımı \erde egemenlenn bmruklan \a da bağnazla rın (fanatıklerı kışkırtma- lan sonucu oldurulmuıjrur Hı«.bır onemlı ozellıklen olmasa da de- gerlı bır kışı\ ı oldurmelen onlan da un- lu kılmı:>tır Bunlann en unlusu Bru- tus'tıır Brutus (\1areus lunıus - 1 O 85-42 oksuz\e\etımdı AmcaMbuvuttu Pom- peılıler le Sezar"a kar>ı sa\a:?tı Venıldı Sezar bagışladı Fekeîeokudu Sezar ın vanında onemlı gore\leregetmldı Son- ra Sezar a karsı jınşılen bır suıka-.ta ka- tı dı \e Sezar ı arkadan bıçakladı Elın- de kanlı harn,en ıle Brutu^u goren Se- zar c.an çekivirken "Sen de mı Brutus!" dı\e havkırdı Bu devı:> bınlerce \ıldır unııtulmadı Elınden tutulup bu\urulen kiMnın kendiNinı vetıştıren kı^ıyı oldur- nıe jırisimını (ihanetını) tanımlayan bır simge oldu 4Kasım 1995'te Jsraıl Başbakanı İzak Rabin, vıne kendı sovundan 25 >aşında bır hukuk oğrencısı Vigal A.mır tarafın- dan \uz bını aşkın sovdaşi ıle banş şar- kılan sovledıkten hemen sonra-oldurul- du Tum vaşamını ulkesı \e ulu»u ıçın sa- \a^arak geçırmış, bu)uk askerve devlet adamı Rabın'ın oldurulme»! dunyada bu- vuk \ ankı varattı Bu ola> banşa ınsan- lığa sikılan bır kurşun olarak vorumlan- dı Amır ıse bu cınavetı Tann adına bır ulku (ıdeal) ugruna ışledığını açıkladı Bır ılde kendını halkına ve hastalanna adamiş bır doktor vardır Mesleğını ıyı nı\etle oz\envle\apmaktadır Paras-ıol- mayandan ucret almamakta yoksullara ılaçlannıvermektedır Bırgundılencıkı- lıklıbırgenç gelır Du> gu somurûsu ya- parak doktordan para ıster Doktor bırkaç kez vardım eder Bır sure sonra yıne ge- lır Doktor ıyı nıyetının kotuve kullanıl- dığını anlar ya da gerçekten o gun para- sı yoktur, vermez Sersen, doktoru oldu- rur Orneklen daha çok sıralamanın bır ge- regı vok Bu tur olavlarla -her zaman ol- durme ıle sonuçlanmasa da- değışık du- zeylerde karşılaşılmaktadır Olaylardan sorumlu kışıler kendılennce değışık yo- rum ve açıklamalarla eylemıne kılıf uy- durabılır Yaptığı eylemı bır ulku ugruna gerçek- leştırdığını soyleyebılır Ancak bu açık- lamalar ne denlı gerçeğı yansıtmakta- dır9 Bu kışılenn temel kışılık yapılann- dakı çarpıkhklar (psıkopatolojı) neler- dır1 Ortak ozellıklen \ar mıdır1 Bu so- rulara toplumsal ve ruhsal boyutta yanıt- lar bulunabılır Buyuk \ankı yaratan olavlarda dınsel bağnazlık, sıyasal bağ- nazlık ogelen one çıkanlabılır Aıle ve ış çevresındeolanolaylarıhanet olarak de- ğerlendınlır Ancak temeldekı kışılık >a da bozukluklar değışmez Bu kışılıkler- de ortak yanlar nelerdır9 Ola> bıreysel boyutta ele alındığında kendısını yetıştıren, buyuten baba ya da baba yenndekı kışıye duvulan duşman- lığın saldırganlığın kokenı neredır9 Fre- udbunu Oidipus karmaşası (kompleksi) ıle açıklamıştır Bılındıgı gıbı Sophok- les'ıntlO 401)unlutraged\asında Kral Oıdıpus >ıne kral olan babasını -bılme- den-oldurur\e kralıçe(annesı) ıleevle- nır Istemeden gelışen olaylar sonradan açığa çıkınca kralıçe kendını asar Oıdı- pus da gozlerıne şış sokarak kor olur \e kendı kendını surgune yollar Bu ovku- den esınlenen Freud, erkek çocuğun ba- basına karşı duyduğu ılkel saldırganlık \e oldurme dürtusune Oıdıpus kompleksi adını vermıştır Brutus ıkı bın yıl once vaşamıştır K.ı- şılığı konusunda >eterlı bılgımız \oktur Ancak bılınen ozellıklen şo> le ozetlene- bılır l.Oksuzveyetımdır LAmcasibu- >utmuştur (evlatlık) 3.Zekı \e \etenek- lıdır 4. Iyı bıreğıtım gormuştur 5. De\- letınustkatlannadekyukselmıştır 6.Ru- hunda yetersızlılc, terk edılmışlık duvgu- lan baskındır 7. Yetkeye karşı sa\aşmış \e yenılmıştır 8.Başkaldırdığı yetke ken- dısını bağışlamış ve onemlı olanaklar sunmuştur 9. Kendısını bağışlavan yet- keyı arkadan hançerlemıştır lO.Cınaye- tı bır ulku ugruna ışledığını söylemıştır Brutus gıbı ışı ıhanete cınayete dek goturebılen kışılenn temelde kendı so runları olmalıdır Kısaca Brutus komp- leksi, ıktıdardakı kisilere karşı ıktıdarsız kışılenn ıhanetı olarak tanımlanabılır Onlar ıçgoruden >oksun ıçgudulenvle davranan, ılkel ılkesız bencıl arsız acı masız. umarsız(çaresız)bırerza\allıdır- lar Son soz: Ataturkve tnonu'>e karşı su ıkast ve saldın gınşımlennde Gandhı. Palme, tpekçı, Comert, Tutengil, Lçok, Lnsal, Emeç, Dursun, \ksoy \e Uğur Mumcu'nun \e daha nıce değerlı \azar bılım \e devlet adamının oldurulmele- nnden sonra bu>uk ati ve uzuntu duv- dum Saldınlan kınamak venne alkışla- yanlardan ıgrendım Hastalarımdan bır çok ıhanet orneğı dınledım Cumhuri) et gazetesı ve >azarlanna aslan sosval de mokratlann kendı aralarında \e onderle- rıne karşı anlamsız lcibkançlığın \e sal- dırınınkavnağını duşundum Neden m- çın nıye dıye kendı kendıme hep sor dum Oldurulen ve ıhanete uğrayan ıvı ınsanların anısı onunde savgıyla egılı nm 1969-1995... Değişenler, değişmeyenler. 1969 dan bu yana dunyamızda neler değışmedı h 1 ,0 gunlerde yazlar daha sıcak ve kurak, kışlar soğuk ve yağışhydı Turhye'nm nufusu 30 milyon dolaymdaydı. 45'likplaklar yenı yenı boy gostenyordu. Arabesk Turk HafıfMuzığı ıle rekabete yenı başlamıştı Televızyon haftada 3 gun, siyah-beyaz yaym yapıyordu Yazhk sinema hayatımızm doğalbırparçasıydı Ve Turhye "bıra"nm ne kadar farhı, ne kadar ijj çehcı tatiarı olabıleceğmı henuz bılmıyordu Derken msanlar bıra ısterken şoyle seslenır oldular. Î H "Lütfen hakiki bira, Efes Pilsen Birası!" Derken msanlar "bıra' yı tanımlarken şoyle konuşur oldular "Efes Pilsen. Bira, bu kapağm altındadır." Derken ınsanlar, "güzel bir dunyanm içeceği"nden soz edıhnce, tek bır markayı hatırlar oldular' "Efes Pılsen"i Dostluklann koyultulduğu her yerde, evde, lokantada, pub'da, cafe'de, bırahanede Sevginın damıtıldığı heryerde, koyde, kentte, hrda, kasabada Insanca, çağdaş, guzel bır dunyanm kurulduğu her yerde, her zaman, hep Efes Pilsen aranır oldu.. 70'ler, ! 80'ler ve '90'h yılte, boyle geçti. Pek çok şey belh de bız fartna bıle varmadan değişti . Efes'm etıketı de oyle. 0 tombul, s_ o. G_y K ı_ç ı N ı z sevimli şışesınm ıçmde, bıze hep aynı ustun lezzetı tattıran, bu ulkede "bıra"ya adını ve tadmı veren Efes Pilsen'in giysisi zaman ıçmde kuçuk değışıkhhere uğradı. Ama değışmeyen bır şey var 0 kapağm altmdah bıra, '69'dan bu yana hep, Turhye'nm en çokıçılen, en çok seçılen birası oldu Efes yaşamma lider olarak başlamıştı, hder olarak devam ediyor Ve bugun Efes yalnızca Turhye'nm değıl, dunyanm dort SOĞUK İCİNİZ bıryanmda mılyonlarca ınsanm tercıh ettığı "bıra". Avrupa'dan Amerıka'ya, Asya'dan Afrıka'ya Efes, dunyanm dort bucağma dostluğun tadmı ulaştırıyor Evet, Efes gıysılerını yenıledı.. Fakat bunca zamandır değışmeyen ve değişmeyecek olan bir şey var: Bira bu kapağm altındadır. PENCERE YDD ve İnsan?•• Evren sureklı degışımle donuşur yalnız Marksıst ogretıye ılışkın bır saptama degıl bu bılım donuşu- mun yasalarını araştırır doganın yanı sıra ınsan top- lumu da durdugu yerde durmaz sureçler zıncınnde halkalar bırbınne eklenır değışım sonsuza doğru uza- yıp gıder 1990 yılı ınsanlık tanhınde bır donum noktasını vur- guladı Sovyetler ın yıkılmasıyla ılgınç gelışmeler oldu, eskı patronlann papucu dama atıldı dunyanm yenı efendılerı' var Kım bunlar^ Clınton, Yeltsın, Kohl?.. Hayır devlet ve hukumet adamlarının artık esamısı okunmuyor lletışım ışık hızına ulaştı yenı haberleşme ağını oluş- turan duzende yenı egemenler tahtlarına kuruldular Haftalık Fransız dergısı Le Poınt ın açtığı 'Dunyanm en etkılı ınsanı kımdır' sorusunun yanıtı ne oldu Bıll Gates1 Mıcrosoft ımparatorlugunun patronu1 lletı- şım pazannı etkıleyen haberleşmenın anayollannı de- netlemeye hazırlanan, yenı dunya çocugu1 • lletışım ışık hızıyla eşrtlendı bılgısayarlaşma dunya- yı kapsadı, fınans pazarı gezegenselleştı elektronık ekranlar karşısında yenıyetme kuşagın super yetışkın- lerı sermayenın yukte hafıf pahada ağır malı değer- lerıyle tum enlem ve boylamlarda oynuyorlar para- sal pazar uzerıne borsa ışlemlerı, her gun 1000 mıl- yar doları kapsıyor uç buyuk grup bunun yarısını de- netlıyor dunyanm yenı gucu ulusal sınıflan ve devlet başkanlarını aşan bır ımparatorluğun yonetıcılerıdır Fınans pazannın tekeicı efendılerı yenı dunya du- zenının ımparatorlarıdır Imparatorluğun gorsel medyası da oluştu Tanhte ılk kez gezegensel çapta muzıkte ve haberde ıletı- şım ağı kuruldu Haberde CNN muzıkte MTV dunya- yı sarıp sarmaladı Ancak ımparatorluğun demokrasıyle bır alışvenşı yok borsalardakı degerler çıkar ustune Kapıtalızmın donuşumunde ortaya çıkan yenı ımpa- ratorluktakı efendılerın tek gozdesı var Para' • Para derken orta hallı yurttaşın aklındakı para" vur- gulanmasın 1 Genış anlamıyla para çıkar ve guç de- mektır Bır duğmeye bastıgın zaman ABD den Japon- ya ya sanıyenın bınde bırınde aktarılabılen ıletı nm gezegenselleştırdığı bır yenı alışverışın kapsamında para var ınsan yok Ne demek ınsan? Nıjerya da sekız arkadaşıyla bırlıkte ıdam edılen ya- zarın adı bılgısayarın sıcıhne yazılıyor, ama gereğın- de kullanılabılen bılgı olsun dıye bu ışlem yapılıyor yeryuzununyenıefendılerının ozgurluk dıye bır dert- lerı yoktur tanhte hangı sultanın ozgurluk davası ol- muş kO Fınans ve medya konusunda tekelleşmenın ulaştığı aşamada ne fıkır ozgurluğu ne demokrası one çıkıyor Çunku tekel 'ın gerçekleştığt alanda ge- çerlı tek yasa tekelcının buynjgudur 1789 da patlayan Fransız devrımı 19 uncu yuzyılın başında Napolyon'un ımparatorluguna donuşmuştu 20'ncı yuzyılın sonuna doğru patlayan lletışım devrı- mı, 21 ıncı yuzyılın eşıgınde yeryuzu ımparatorluğu duzenıne mı donuşuyor^ • Graham Bell telefonu ıcat ettı Ingılız somurgecısı Hındıstan ı telefon dıreklerıyle donattı Alman soylu- su Von Mauser, Turk ordusu bu tufeğı kullansın dıye mavzerı bulmadı Kalaşnıkof'u teronst de yeğlıyor Bılgısayarlaşmış bır duzenın ınsan ozgurluğune do- nuk olması, yıne ınsanın elındedır Bıll Gates ın Anadolu da yaşayanlar ıçın ozel bır kaygısı olmasa gerek 1 BAŞSAĞLIĞI Hastanemızın eskı başhekımlennden değerlı ınsan Op.Dr. SEYFİ SADİ PENCAP'ın \efatını uzuntu ıle oğrendık Merhuma Tann'dan rahmet \e kederlı aılesı\le, çalışma arkadaşlarına. vakınlanna başsağhğı dılenz SSK P\Ş\B\HÇL H Gl ZELLEŞTtRML \ E K.\LKI>DIRM\ DER^EĞI \ot Merhumun naaşi 4 Aralık 1995 gunu lstanbul'da topraga venlmıştır Eşım babamız Prof Dr CAVİTORHAN TUTENGİL7 \ralık 1979 sabahı ugradıgı Mİahlı bır »aldın sonunda can \erdı \e tetık çekenlerle çektırenler hala he^ap vermedı K.endı^ını dınmeyen bır acı hıç eksilmeven bır ozlemle anıvoruz KADIKÖ\ AHKÂM-I ŞAHSİYE 2. SLLH HUKLKMAHKEMESİ 1995 4% Vesavel Ethemefendı Cad Hacıhakkıbe> Sok Aksu Apt No 31 1 "* Erenkov Kadıko\ adresinde ıkamet eden Halıl ıle HacerFe\zı\edenolma 1 6 1331 dogumlu Alıye Belkıs Negıi; ın t A^uroglu) me\ı.ut rahatsızlıgı nedenı ıle vesa- >et altına alınarak kendı->ıne a\nı verde ıkamet eden kızı Fatma \urCirnaz\asi tavm edılmıştır llanolunur Basin 60389 Nufus cuzdanımı kavbettım Hukumsuzdur CE}D4 \IŞ4\CI Nufiıs cuzdanımı ka>bettım Hukumsuzdur ALE\ ŞHfŞEk Pasaportumu ka\bettım Hukumsuzdur PasaportNo 215947 F4T/HÇ4P4\
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog