Bugünden 1930'a 5,438,300 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

It ARALIK 1995 PERŞEMBE • • • • CUMHURİYET SAYFA HABERLERIN DEVAMI 19 İzmir Kaçakçıbk iddiaları MHP'yi kanşürdı İZMİR (Cumhumet Ege Bürosu)- İzmir MHP il örgü- tü 1. bölge 2. sıra adayı Ali Rıza Gürbüz'ün Ziirih polı- şince eroin \e sılah kaçakçı- lıgı yapmak \ e kara para ak- lamaktan arandığı. İzmir 2. bölge l.sıradan aday olan Cengiz Ünal'ın da firması aracıhğıyla eroin kaçakçılı- ğı yaparak cezaev indeki ül- kücü mafyayı beslediği sav - lan. MHP örsütünü kanştır- dı. MHP İl Başkanı Yusuf Kırkpınar. ada\lar hakkın- da suçlamalarda bulunan. aralarında eski il başkanı Naşit Birgüvi'nin de bulun- duğu 7 kişinin partiden ihraç edildiğını açıkladı MHP millenekili adayla- n hakkında basında şeralan haberler. örgütü karıştırdı. Adaylan hakkındaki ıddiala- nn partiyi seçim ortamında yıpratmaya yönelik asılsız ıddialar olduğunu belirten Kırkpınar. "Olavın avdınla- tılması için bu arkadaşlan- mız İzmir Cumhuriyet Sa\- cılığı'na suç duyurusunda bulundular. Ajnca ben de suç duyurusunda bulunaca- ğım"dedi. İl örgütünün basında yer alan haberler üzerine toplan- dıgını belirten Kırkpınar. parti alev hine çalıştıklan sa- vıyla eski il başkanı Naşit Birgüvı ile İsa Ambarcı. Ke- nan Aksoy. Levent Özbay, Zeki Gündoğdu, Ercan Ak- baş, İbrahim İviçi'nin ihraç- lannı kararİaştırdıklarını açıkladı. Bu arada firması aracılı- ğıy la eroin kaçakçılığı yapa- rak cezaevındeki ülkücüleri beslemekle suçlanan Cengiz Ünal. hakkındaki ıddialann asılsız olduğunu belirterek "İddiayı ortaya atanlan ispa- ta çağın>orum*' dedi. Mesut Yılmaz, 4 Nizam-ı Alem'den yardnn istedi ANKARA (Cumhuriyet Bürosu)-ANAP Genel Baş- kanı Mesut Yılmaz. 24 ara- lık seçımlenne ittifak halin- de gırdığı BBP'nın Sivası Karar Kurultayı'nın üçüncü Mİdönümü nedenivle dü- zenlenen yemekli toplantı- da. Nizam-ı Âlem Ocaklan mensuplanndan vardım et- melerinı istedi. Yılmaz. ANAP ve BBP'nin. savunduklan "düsturlar ve ilkeler itibany- la" birbirine benzeyen kar- deşpartıler olduğunu söyle- di. İki partinin de milliyetçı. muhafazakâr ve medeniyet- çi olduğunu belirten Yıl- maz. "Her iki parti de milli- yetçiliği ve muhafazakârlığı kendi tekelinde görmemek- tedir. Bu ilkeler. başka parti- lerin de tekelinde değikiir. İs- lamiyet de hiçbir partinin ça- tısı altına sıgmavacak kadar yüce bir dindir" dedi. Toplantıda hazır bulunan Nizam-ı Alem Ocaklan temsilcilerinden. seçimler sonuçlanıncaya kadar san- dık gü\ enliği ve dığer konu- larda alın terleriyle emekie- riyle yardım ve desteklennı bekledıklerini kaydeden Yılmaz. sözlenni şöyle ta- mamladı: •*Karşunızda adeta bir şer cephesi olduğunu, satın al- dıklan basını, kanalları. bi- ze attıklan ve atacaklan ifti- raları biliyoruz. Ama. mille- timiz, satıİmış med\ a uşakla- rının parlatacağı giimrük birliği cilası ile aldatılacak millet değildir." DYP'li EhırnıazMPV, CHP'li Uyanık YP'ye katıldı ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - DYP Afyon \İil- lcr\ekılı Baki Durmaz'ın dün katılmasıyla milleneki- li sayısını 3"e çıkaran Millet Partisi de Hazine'den 30 mılyar liralık seçim yardımı alacak. Muş Bağımsız Milletve- kili MuzafTer Demir'ın ön- ceki gün YP'ye katılması- nın ardından. daha önce CHP'den istifa eden bağım- sız Diyarbakır milletvekili Mahmut l\anık da aynı partiye katıldı. Hazine. en az 3 millene- kili olan partilerle sınırlı ol- mak üzere millet\ekili oran- lanna göre partilere yardım yapıyor. YP"ye Muzaffer Demir'ın ardından Lya- nık'ın da katılması ve MP'ye de Baki Durmaz"ın geçmesiyle milletvekili sa- \ısını 3'e çıkaranbupartiler. Hazine'den 30'ar milyar li- ralık seçim \ardımı almaya hak kazandılar. Transferin sadece seçim vardımı alması için gerçek- leştınldiği iddialannın orta- ya atılması üzerine bir açık- İamavapan Durmaz. MP'ye geçmesinin tek nedeninin il- keler olduğunu ve partisin- de ilkeleri doğrultusunda çalışacağını söyledi. Son değişikliklere göre Meclıs'te boşalan 22 millet- vekillıği dışında sandahe daâıhmı şöyle: DYP-163, ANAP-114. CHP^I2. RP-38, DSP-20. MHP-16. YP-». MP-3. YDH-2, BBP-1. Ba- ğımsız-25. Çünkü G Ü N D E M MUSTAFA BALBAY • Baştarafı 1. Sayfada ve Londra'da merkezi bulunan Peren- co şirketine sattı. Shell. satış gerekçe- si olarak şunu gösterdi: "Stratejik önemi kalmamışttr." Diyarbakır ve çevresindeki petrol ku- yularının stratejik önemi kalmamışsata- bii ki satış akıllıca bir iş. O zaman satın alan enayi! Bu köşede 18 Nisan 1995te yayım- lanan yazının başlığı şuydu: Hollanda-Shell-Güneydoğu... Merkezi Hollanda'nın Lahey kentinde bulunan, Hollanda-lngiliz ortaklığında- ki Royal Dutch-Shell Group, Azerı pet- rollerinden pay istedi. Ancak ABD tara- fından yapılan paylaşımda Shell'e bir şey düşmedi. Azerbaycan, kendisine ait yüzde 20'lik payın yüzde 5'ıni satışa çıkardı- ğında aynı grup şansını bir kez daha denedi. ABD "cık" dedi, Shell bir kez daha devreden çıktı. Bu payı da Türkıye aldı. Shell, 21. yüzyılın en önemli enerji hattı olacağı söylenen bölgede pay ala- mamıştı. Bu gelişmelerin hemen ardın- dan Hollanda, Lahey kentinde "Kürdis- tan Parlamentosu "nun kuruluşuna izin verdi. O yazıda. bu gelişımi özetlemiştim. Diyarbakır ve çevresinde 196O'lı yıl- lardan beri petrol arayan, bulduğunu çı- karan Shell, 1995'te bir bakıma, bölge- den tümüyle çekildi. Söz Azerı petrolünden açılmışken bir örnek daha verelim. Shell-Güneydoğu-Hollanda-Fransa... Dört ekim günü Londra'da yapılan toplantıda. Azeri petrollerinın Batı'ya u- laştirılması için iki hatlı seçenek benım- senmışti. Alınan karar, petrolün hem Rusya hem deTürkiye üzerinden pazar- lanmasını. iki boru hattı döşenmesini öngörüyordu. Işe para koyacak şirketlerin 9 ekim- de Bakü'de yaptığı ikinci toplantısında da karar kesinleşti. O günkü yazımın son iki paragrafı şöyleydi: "Bugun, dört ekimde yapılan Lond- ra toplantısının ardından Bakü'de pet- rolzirvesi var. Azerbaycan erken üretim petrolünü Batı 'ya taşıyacak konsorsiyu- mun yüzde 45 'lik hissesi ABD 'li şirket- lere ait. Beklenen, Rusya'yı ürkütmeyecek. Türkıye 'yi dışlamayacak bir çözüm, ya- ni eşzamanlı iki hat. Rusya durumu be- ğenmezse, Türkiye bıraz öne geçerse... Ardından Moskova 'da iki PKK bürosu daha açılmasına izin verilirse şaşırma- mak gerekir." Bu yazı 9 ekim günü kaleme alındı. "Surgündekı Kürt Parlamentosu" üçüncü toplantısını 30 ekimde Mosko- va'da topladı. Üç gün süren toplantı, Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkılerın gerginleşmesıne neden oldu. Rusya kendisıni savunurken "Bizder- nek toplantısı sanıyorduk, parlamento olduğunu bılmıyorduk" dedi. Doğruysa Rusya'nın kendine ayıbı, değilse bıze ayıbı... Bunu. ''Ben demiştim" ya da "Gaze- teciye malum olur" diye değıl. petrol-te- rör bağlantısı bakımından aktarıyorum. Güneydoğu'ya gerı dönelim... Dünyada yüzü aşkın ülkede petrol arayan-üreten Shell, gerçekten Güney- doğu'yu stratejik önemden uzak mı bu- luyor, yoksa işin içinde başka bağlantı- lar mı var? ikinci şık daha şık gibı. Hollanda, Türkiye ile ılişkılerını belli ölçülerde iyileştirdi ama tümüyle düzel- me sağlandı denemez. Bu koşullarda Güneydoğu'da daha aktif olması zor görünüyor. Petrole Incil şifresi Diyarbakır'daki kuyuların yenı sahibı Perenco'nun ne yapacağı henüz bilin- miyor. Bu kuyulardaki günlük üretim 13 bın 400 varıl. Şirket, Paris-Londra merkezli. Yazının basında. Güneydoğu ve Kuzey Irak'ın hep terör nedeniyle gündeme geldiğım vurgulamıştık. Bölgeye "insanıyardım" için gelen Çekiç Güç'le ılgili bir gelişme var. Arkadaşımız Lale Sarıibrahimoğ- lu, görev süresi her altı ayda bir uzatı- lan Çekiç Güç için NATO kılıfı hazırlan- dığınıortayaçıkardı. Çekiç Güç'e ABD. Ingiltere ve Fransa katılıyor. Fransa önceki gün NATO Genel Sek- reteri seçilirken sürpriz bir karar aldı ve yıllardır dışında olduğu NATO askerı ka- nadına daha fazla destek vereceğını açıkladı. Güneydoğu'daki petrol kuyulan Ingı- Iız-Fransız şirketlerine geçıyor. ingilız- Fransız desteklı Çekiç Güç kalıcı olma- nın yolunu arıyor: Fransa, NATO askerı kanadma daha fazla katılmayı kararlaş- tırıyor... Yok yok, yanlış anlamayın. Komplo peşinde değilız. Bu. Bakü-Ceyhan hat- tından pay alamayan Hollanda'nın, Kür- dıstan Parlamentosu'na ev sahipliği yapmasındaki. Bakü petrol zirvesınde Türkıye'yi ait edemeyen Rusya'nın yine Kürdistan Parlamentosu'na Mosko- va'da kucakaçmasındaki rastlantılargi- bi bir şey. Çokuluslu petrol şirketlerinin öyküle- rı değme polıs romanlarına taş çıkartır. Daniel Yergin, ''Petrol, Para ve Güç Çatışmasının Epik Öyküsu" adlı kita- bında ne güzel anlatıyor: Hollanda yüz- yılın basında Asya'dakı okyanus adala- rında petrol bulunca ışletiyor. Kuyular bazen toprak sahıbi devletlerin elıne ge- çiyor. Nedenseçıkan petrol bırden "tuz- lanıyor". Kuyu verimsız oluyor Sonra Hollanda gelıyoı, birdenvenmlıoluyor... Kitapta altını çızdığım bölümlerden birı de Ingilizlerin iran'da petrolü buluş- ları. Haberı ülkelerıne şıfreli geçmışler. Şifre olarak da incil'i kullanmışlar: "Bak. Incıl bahis 104, satır 15, cüm- le 3." incil'in bu kısmında şu sözler var: "... Toprak içinde yağ çıksın ve insan- lann yüzü gülsun dıye..." Pes be petrol... Tann'dan da mı büyüksün?.. OLAYLARIN ARDrSDAKT GERÇEK • Buşturufı 1. Sayfada Çiloğlu. DYP milletvekille- rinin ihalelerden çıkar sağ- ladığını, yolsuzlukların ort- bas edildiğini iddıa ediyor. Çiloğlu'nun, bu iddiaları "hangi amaçla" ortaya at- tığı önemli değil. Birinci de- recede önemli olan. bunla- nn dogru olup olmadığı. ANAP lıderi Mesut Yıl- maz zor goze aiınacak bir adımı attı ve sürekli "yanlı" davranan yayın organları- na cephe aldı. Bu çıkış. medya-iktidar bağlantısın- dakı kirlenmenın daha net ortaya çıkmasını sağladı. DYP'lı milletvekıllennin yaptıklan açıklamalar da ık- tıdarın kendi ıçındekı. dışa pekyansımayan kirlenmeyı gün ışığına çıkarıyor. Çıloğlu'nun arkadaşımız Ergün Aksoy a anlattıklan. kirlenmenın ongörulenden çok daha fazla olduğunu gosterıyor. DYP'nın yenı donemde Meclıs'te yer alacak mıllet- vekilleri. bu ıddialarla yüz yüze kalan kışilerce belir- lendı. Dıleyelım kı, gelen Mec- lısgidenı aratmasın... • ••• Nazmi Çiloğlu: Yolsuzhıklar örtbas edildi • Baştarafı 1. Sayfada Genel Müdürlüğü bünvesinde inşaat bı- rimi bulunmasına karşın. Vakıflar İnşa- at AŞ adında >eni bir şirket kurulduğu- na dikkat çeken Çiloâlu. DYP'li bırçok milletvekili ile yakınının buradan usul- süz şekilde ihale aldıklarını savunarak Başbakan Tansu Çiller tarafından göre\ - lendinlen De\ let Bakanı Bekir Sami Da- çe ile Genel Başkan Yardımcısı İsmail Köse'nin yolsuzluklan örtbas ettıklennı sa\ladı. Cumhuriyet'e açıklamalarda bulunan DYP Bolu Mıllenekili Nazmı Çiloğlu, "DYPgrubundabirkaçarkadaşımlabir- likte. volsuzluklann üstüne giden. grup- ta bunları dile getiren. ancak med>a>a konuşma\an insanlardık. Artık konuş- mak zorundayım. \olsuzluklarla uğraş- tığım için Başbakan'ın beni ada> listele- rine koyma>acağını biliyordum. Nblsuz- luklann üzerine gittiğim için. Sa\ın Öz- er Çiller. beninı adımı teröriste çıkardı. Başbakan'ın eşi, bize bu adı münasip gör- dü" dedi. \olsuzluklann artması üzerine Baş- bakan Çiller'in talimatıyla bu yolsuzluk- ların araştırılması istemiyle grupta bir komisvon oluşturulduğunu belirten Çi- loğlu. belgeleri\ le saptadığı sav lan şöy- le sıraladı: Yolsuzluk sa> lan "- Yurtdışından otomobil getiren fır- nıalann tabi oldukian ola>. getirdikleri otomobilin fi\atını >e ödeyeceği vergi>i faturada belirtilmesi gerekir. V'atandaşın bu otomobili aldığı zaman. fabrikanın >ayımladığı dün\a fhatları üzerinden vergi ödemesi gerekhor. Ancak bunun hilesi hemen bulunmuş. Bu işi yapanlar korsan bir firma kuru>oriar. Örneğin, 60 bin marka aldığı araba> L kurduğu pa- ravan şirkete 30 bin marka satıyor. Bu pa- ra üzerinden otomobili satın alan para- van firma. a> nı fivatla Türkiye'\e girişi- ni \apı\or. 64) binle 30 bin mark arasın- daki fhat farkı. gümrükçülerin dikkati- ni çekiyor. Bu şekilde gümrüklerden çok sayıda araba girmiş. Her şe\ sahte. \\- man makamlanna sorduk, faturaların sahte olduklannı doğruladılar. Ancak bu sahte faturalar. Türk gümrüğünde asıl fatura gibi işlem görmüş. Bu işten. 15 mil- yar marklık usulsüz kazanç temin edil- miş. Biz bunu saptadık \e dönemin L'laş- tirma Bakanı Alı Şe\ kı Erek'egötürerek bu haksız kazancı önlenmesini istedik. Ancak bakan buna > anaşmadı. Bu konu- da Meclis'te tüm partilerin karılımnla komis\on oluşturuldu. Yine bakana gi- dildi. ama usulsüzlük \ine önlenemedi. -N'akıflar Genel Müdürlügü'nde inşa- at dairesi bulunmasına karşın. bu genel müdürlük bümesinde \ akıflar İnşaat AŞ di\e >eni bir birinı kuruldu. D\ P'li mil- lervekilleri ile>akınlarına ihalelerinin bü- yük bölümü buradan dağıtıldı. Isulsü/ ihaleleri Necmetti n Ce\ hen' ye intikal et- tirdik. "Neden inşaat ihaleleri için ayn bir şirket kuruluNor' Bu hıç dikkatınizi çek- miyor mu? Burada usulsüz ihaleler >a- pılıyor. devlet istihdamı yasaklamasına karşın istihdam vapılıyor. Sözleşmeliler ? misli maaşlaçalıştırılıvor" dedik.Ce\- heri E\et dıkkatimi çekiyor" demesine karşın bir şev yapmadı. Buolaylailgilia>- rıntılı bir dosyayı, zamanında Başba- kan"a vermiştim. - Spordan sorumlu De\let Bakanlı- ğı'nda da birkaç dönem büyük >(tlsuz- luklar oldu. Bakan değil de. genel mııdtir bu işleri çok i\i >apı>ordu. Bakan ile bu işlerin bir ilgisi olduğunu sanmmırum. Bakan imzasını ah\or. ama arkasında ne olduğunu bilmi\or. N ine bir bakana. iki millenekili arkadaşımız. iş takibi için te- lefon açı>or \e bu işe olur \ermesini isti- yorlar. Inı/alaması halinde 5 miKon do- lar alacaklarım belirterek ortaklaşa bö- lüşnıe\i teklif edi\orlar. Bakan.>ine im- zalamı\or. İki arkadaş. daha sonra Baş- bakan'a çıkarak bakanın imzalaması için baskı >apmasını isti>orlar. ancak ala- caklan komis>ondan söz etmi\orlar. Baş- bakan telefon açmasına karşın, bakan > i- ne imzalanm or. İki millertekili. daha son- ra haşka bir bakanı de\rv\e sokarak is- tediklerini\aptımoıiar. Bunu.adını şinı- dilik saklı tuttuğum bakana sordum \e kendisi de doğruladı. Sonra öğrendim. bu millenekiliarkadaşlar.bu işten 15mil- \on dolar komis>on almışlar. Bu iki mil- lenekili. ada> listelerinde seçilebilecek sı- ralara >erleştirildiler." İhalelenn serbest rekabet unsuru oluş- nırulmadandüztnece bir şekilde sapıldı- üını savunan Çiloölu. "Yolsuzluklan araştırdığım için Başbakan'ın hışmına uğradık" dıve konu^tu Yolsuzkıklarla ılgılı iddialann şoğunlaşması üzerine. konuyuaraştırmak için Çiller tarafından e>ki De\let Bakanı Bekır Samı Daçe ile DYP Genel Başkan YardımciM İsmaıl Köse'nın göre\ lendınldığını açıkla\an Çiloğlu. ^unları sö\ledı: "Ancak. Sa\ın Daçe ile Köse. bu usulsüzlükleri öıibas et- tiler. Hafta ba/ı arkadaşların iş takibin- den aldıkları knmis\onları \nkara'da mülke >atırdıkları du>umunu aldık. Araştırdık, doğru çıktı. Başbakan. bu \ol- suzluklardan bilgisi olmasına karşın. öıı- lemedi. Ne\şehir 2. sıraya \erleştirilen Osmjn Se\t'ı'nin de örtbas ola>larına kalkısı olmuştur. Birçok ola\ ı kendisi bi- li\or. Başından beri anlattıklarımın hep- sinin belgeleri me\cuttur. İstendiği an açıklarım bunları. Adı geçen kişilere bu ola> lan sorun bakalım tepkileri nasıl ola- cak? l sulsü/lük \apan milletvekillerinin büyük bölümü listelerde i\i sıralara >er- leştirildi. Listede olan millertekillerinin büyük bir çoğunluğu. millervekili maaş- ları dışında. bö\ le şirketlerie ö/el ortak- lıklar yaparak refah içinde >aşı\orlar." Nusret Demiral, MHP'lüere meydan okudu • Baştarafı 1. Sayfada açıklamada. Türkçe ezanla ilgili sözlerinin MHP'yi bağlamadığını. bu sözleri Nusret Demiral olarak söy- lediğini bildirdi. Demiral. dün yaptığı ba- sın toplantısının ardından bir gazetecınin "MHPyönetimi sizin Lstifanızı Lsoyor. ihracınız gündemde" sözleri üzerine. "Onlar, o cesareti göstere- meder"'karşılığını \erdi. De- miral. istifa etmeveceğını. kendisinin politikaya daha yeni girdiğini belirtti. Demi- ral'ın yakın çevresi ise parti- nin disiplin kurullannın top- lanmadan yönetiminin böy- le bir karar almasını. ">argj- sız infaz" olarak niteledıler. Bilkent Üniversıtesi'nde önceki eün terör konusunda \erdıgi konferans sırasında ezarfln yeniden Türkçe oku- tıılması gerektiğini vurgula- masi üzenne. MHP yöneti- mince. "dini duygulâria o>- nadığı" gerekçesiyle, ıhraç istemiyle disiplin kuruluna \erilen Nusret Demiral. MHP Disiplin Kurulu'nun toplanmasından birkaç saat önce gazetecilere, partinin karannı deöerlendirdi. Kon- feransta terör konusuna de- ğındiğıni anımsatan Demi- ral. bir terör uzmanı olarak gençlere Türkive'deki terör- le ilgili konulan anlattığını söyledi. Konferansta öğren- cilerin sorulannı da yanıtla- dığını anlatan Demiral. bir öğrencinin. Türkçe ezanın niçin Arapçava dönüştürül- düğünü sorduğunu belirterek şöyle dedi: -Ben de. 1950 yılına kadar Türkçeezanın okunduğunu. 1950 yıhnda E>emokrat Par- ti'nin iktidara gelmesinden sonra ezanın Arapça okun- ma\a başiandığını söyledim. Ancak, Arapça ezan okun- maya başlandığında. Türkçe ezan yasaklanmıştı. Bugun birisi çıksa, Türkçe ezan okuyacağım" dese, ona kiın- se bir şey demez. Ama, bizim Banka Türkiye'de herk ev sahibi yapmaya kararlı! Şimdi herkes yılın son fırsatını değerlendiriyor. 300 milyon lira önpeşinatla Emlak Bankası'ndan ev seçmeye gidiyor. Dünyanın en büyük kent üreticisi Emlak Bankası'nın yemyeşil, renkli dünyasına koşuyor. 95'in bu son fırsatını siz de yakalayın. 25 Aralık'a kadar 300 milyon önpeşinatı yatırın, 28 Şubat 96'ya kadar peşinatınızı tamamlayın, Emlak Bankası evlerinde yeni bir yaşama başlayın. EMLAK BANKASI" D a h a U y g a r B i r i ç i n Istanbul Pazariama Müdürtügü: Tel: (0 212» 285 19 90 , A n kara Pazarlama Müdüriügü: Tel: (0 312» 426 04 06 - 427 52 22 . İzmir Paıarlama Müdüriügü: Tel (0 232) 336 07 54. Ataşehir: TeKO 216) 455 15 10. Bahçeşehir: Tei |O 212) 669 00 10 (10 hat) Mimaroba - Sinanoba : Tel: (0 212) 864 00 10 (3 hat) Bilkent Tel: (0 312) 266 45 54. Konutkenc Tel (0 312) 240 03 55 • 56. Konak Show- Room: Tel: (0 232) 441 90 66. . Mavişehir Tel: (0 232) 336 26 11-330 26 71 - 72. Gaziemir: Tel (0 232) 251 36 04 - T ü m ş u b e l e r i m i z v e y u r t d ı ş ı t e m s i l c i l i k l e r i m i z s a t ı ş i ç i n h i z m e t i n i z d e d i r . içimize Arapça ezan işlemiş. bırakın okusun, ona kimse bir şe> dnenıez. Beninı ce\a- bım bu\du. Benim anlatım- lannıda bu ifade /attn \ok Ben soru>a ce\ap \erdim. Ve hatta misal >erdim. Endonez- >a'da kendi dillerine Kurann Kerim'i bile çe\irmişler. Ha- reketlerini ona göre vapıyor- lar." Bu sözleri partili olarak değil. Demiral olarak söyle- diğıni \urgulayan Demiral. ezanın Arapça olarak okun- maMna kaışı olmadığını ifa- de ettı. Demiral. şunlan söy- ledi "Kuran-ı Kerim'in ve ezanın Arapçadan başka bir dille okıınmasını arzu ettiğJ- mi sö>lemedim. Pe>gamber efendimizin gününden günü- müze dek okunmuş olduğu şeklh le Ezan-ı NI uhammedi- >eokunacakür. Ama 'Bizim dinimız bize. sizin dininiz si- ze' diyebili\oruz. Herkes Türkije Cumhuriyeti de\le- tinde demokrasi içindede> le- tin ülkesi \e milleti>le bölün- mı/ bütünlüğü dışında dü- şünce özgürlüğüne sahiptir." Demiral. MHP ile ıçıçe ol- duğunu. MHP camia>ının kendisine kucak açmasından dolayı kendisinin o partive gittiğim anlartı. MHP'nin Ankara millet- \ekili ada\lannın tepkisinin anımsatılması üzerine Demi- ral. "Diğer ada>lann kendi düşüncesidir. Gelip hana sö> - lesinler. MHP camiası. Nus- ret Demirarı se>er. Med\a. benim sozlerimi saptırma- sın" kar^ılığını \crdı. Gazetecilenn Rıza Müftü- oğlu'nun açıklamasını \enı- deıı anımsatması üzenne sı- nirlenerek ses tonunu vük- iCİten Demiral. "Partide ba- na muhatap. haşbuğumdur, liderinıdir. Onun bana tepki- si olmanııstır. Ben İslama \e onun değerlerine sa\gılıyım. Benim. sozlerimi tartarak sö\lediğimi bilijor"1 dıye ko- nuştu. Türkçe ezanın okunduğu dönemde. ezanı bir heyetın hazırladığını \ehermakama u\gun bırusulün bulunduğu- nu dıle getırcn Demiral. "Be- nim sö> lediğjnı sözler bu. Bu sözlerin üzerine neden bu ka- dar gidilKor? Ben. MHP've çizgimiçEerekgeldim" dedi. Demiral. MHP'den ihraç edılmesi durumunda tutu- munun ne olacağının sorul- ması üzerine. "Benhâlâpar- tiliyim. Görevim devam edi- vor, millervekili adavıvım. Ataturk'ün çizgisinde. Ata- türk"ün aydmlatnğı >oklav ım ben" karşılığmı \erdı. Demiral. Cumhuri>et'e. "Benim parti>e uirnıemle birlikte o> patlaması oldu. Bazılan bunu çekenıi\or" de- ğerlendımıesiııı saptı. Türke^'in. ada> üsteleri- nın kesinlesmesi nedeni\le I bölge 1. sıradan ada\ olan Demıral'ın yerının boş kal- masını göze alamadığı. ıstı- fasi için baskı \aptığı belir- tıldı. MHP Ankara millet\c- kılı ada>ları. dün "Deıni- ral'ın aramızda >eri >ok" ko- nulu bir basın toplantısı dü- zenleme karan aldılar An- cak. saat 11 .OO'de \apılmaM planlanan toplantı. "yeni bir gelişmenin sö/ konusu olnıa- s\ \e Demirarın basın toplan- tısı \apma karan alması" ge- rekçe tıösterılerek ıptal edıl- dı. MHP Ankara İl Başkanı İzzet Küçüker. dığer mıllet- \ekılı adaşlanııın ortakla^a hazırladığı "Demiral'ın ara- mızda>eri>ok"b1 islıklı met- nın de geçersız olduğunu açıkladı. AlHP'de seçim telaşı MHP'de lıste tartişmalan \e partinin erken genel se- çımlere katılmjma>ı \olun- dakı görüşlerin tartışılnusi suni\or. MHP Merkez \ ü- rütme Kurulu üvesi Alımet \efik Alp. partinin seçıme hazîrlıksız \akalandıiını be- lirterek "Barajlarla o>nan- nıası \e D\ P ile ittifak ara\ ış- lan. parti içerisinde gerilim \arattı. Bu \üzdeıı de gea-k propaganda. gerekse diğer çalışmalar \etiştirilenıedi" dedi. Millet\ekıli ada\ li.stele- rinde kendisiııe son siralarda ver \enldığini anıniî-atan •\lp. şunlan so\ledı "Başta Rıza Müftüoğlu olnıak üzere listc\i \apan koıııisyon. par- tive ihanet erti. Ellerinde cep telefonlarıv la ticaretle uğra- şan bu insanlar. partiye zamr \eri\or. Asıl sorun. hanedan- lık sorunu değildi. Nitekim D\ P ile ittifak da bu oj unun bir parçasıvdı. Trafik Hasta- nesi Başhekinü. Ankara il > ü- netimine ilıalelerde kolavlık tanı\mca.onu Mardin'de bi- rinci sırav a verleştirdiler." MHP " Genel Merkezf- nden alınan bılgi\e göre. se- çımlere P gün kalmasina karşın panı propaganda ça- lı>maları \e Tiirkeş'in gezı programı hazırlanmadı.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog