Bugünden 1930'a 5,439,331 adet makaleKatalog


«
»

7 ARALIK 1995 PERŞEMBE CUMHURİYET SAYFA 13 KIM KIME DLM DUMA BEHIÇAK Tefc 0.212.512 05 05 Fafcs: 0.212.512 44 97 'Sanata Evet' diyerek yeni bir yüzyılaanata Evet kampanyası bu hafta sonu Mersin'de düzen- lenecek bir dizi etkinlikle bi- rinci yılını kutluyor... DevletTİ- yatroları Opera ve Balesi Çalışanları Yardımlaşma Vakfı TOBAV'ın öncülü- ğünde sürdürülen kampanya için TO- BAV Genel Başkanı Tamer Levent, 2000 yılını hedefliyor. Yeni bir yüzyıla sanatla gırmek... Negüzel... Sanata tükürenleri ezip geçerek... Tamer Levent, "Cumhuriyet dönemi Türkiye için bir rönesans ve reform an- lamına geliyorsa şimdi bir aydınlanma dönemine gereksinmemiz var" diyor. Levent, aydınlanma ile girilecek ye- ni yüzyıla umutla bakıyor: "Yurt sevgisı ve yurttaşlık bilıncı, ay- nı topraklar üzerinde dın, dil. ırk ayn- mından doğan çatışmalan ortadan kal- dıracak, demokrasi kültürünün ortak ilkelerini benimsemiş, kendi kendini idare edebılen insanlarca, yaşamı or- tak bir mutluluğa dönüştüıme sevinci- niyaratacaktır." işte bu sevıncin ortak paydası, sa- nat... TOBAV Genel Başkanı Tamer Le- vent, Sanata Evet kampanyasının ne- leri amaçladığını anlatıyor: "Özerk sanat konseyi, sanat eğitimi verecek eğitmenlerin yetişmesi, okul- larda sanat eğitiminin insan eğitimi ile birleştirilmesi, mahalle köy ve bucak- larda çok amaçlı kültür merkezlerinin inşa edilmesi. sanat eğitiminin yaygın eğitimle bütünleşmesi, sanatçı olma- nın çalışma yasalannda tanımının ya- pılması..." SESS/ZSEDASIZ NVRİKURTCEBE OO&ET/&M/S/MZ. Sırf görünüşü kurtarmak için sanata evet demenin bir yararı olmadığı kanı- smda Levent: "Sanatın değerlerini farketmeksizin evet demek. sorumluluklann farkında olmamak. bir tür sanata hayır demek- leeşdeğerdir." TOBAV'ın tüm kuruluşlara bir de çağrısı var: "Gelin, Ankara'da ortak bir 'Sanata Evet Dersanesi' açalım." Yeni biryüzyılın eşiğindeyiz... Sanata tükürenler, ortalıkta perva- sızcadolaşıyor... Türkiye bir seçim arifesinde... Sandıktakı seçimin yanısıra bir baş- ka seçim bu... Sanata Evet'le aydınlanmaya mı, yoksa... Yoksası yok! Götürmece dı daha önce Antalya Tıp Fakültesi'nde bir yolsuzluğa kanştığı söylenen sağlık sektöründen bir firma, bu kez istanbul'daki PTT Hastanesi'nde icra-i faaliyette bulunmuş... Firmanın, PTT Hastanesi biyokimya laboratuvanna kullanma süresi geçmiş kan tahlili kitleri sattığı belirlenmiş... 4.5 milyar liralık bu satışı firma tabii ki kendi kendine yapmış değil... Bozuk malı "uygundur" diyerek alan bir sorumlu otmalı... Acaba o sorumlu, müfettiş soruşturmasının yargıya yansımaması karşılığında 20 gün izne ayrılan, 20 gün de rapor alan bir doktor olmasın... Mert Ali Başanr'dan SÖZDEYİŞLER Paranın karakteri, çıktığı cebe göre değişir. Hayırsız koca, dört çocuk, yanan ev, açıkta bir kadın nkara'da bir rastlantı sonucu Tülay Kubaş. hiç tanımadığı bir kadınla postanede karşı- laşmış... Kadın yanında dört çocuğuyla öyle çaresiz beklıyormuş postanede... Merakedipsorduğunda, kadının Gemlik'ten geldiğini öğren- miş... Kadın, kalabileceği bir yer sormuş Tülay Kubaş'a... "Hayrola" deyincean- latmış... 23yaşındaymış... Çocukların en bü- yüğü 8 yaşındaymış. Bir sonraki 5, üçüncüsü 2 yaşında. En küçüğü dokuz aylıkmış. Giresun'un bir köyünden Gemlik'e L Cihcın Demirci den -j-* A F O R 1 Z M A L A K Refah'ta kadın adaya gerek yok, çünkü bir Refahlı erkek tam dört kadına bedeldir! gelin gitmiş... Kocası içki içer, kendisi evlere temiz- lığe gidermiş... Hayat çekilmez olmuş, boşanmak için dılekçe vermış... Geçenlerde ışteyken, evi yanmış... Kocadan hayır yok, zaten boşanacak, dört çocuğunu kucakladığı gibi binmiş otobüse, iş bulurum umuduyla Anka- ra'nın yolunu tutmuş... Ama iş ne ge- zer... Televizyona çıkmak için "Söz Fa- to'da"ya telefon etmeye postaneye girmiş... Hani ekranda gören olur da yardım eli uzatır diye. çevirmiş telefo- nu... Aldığıyanıt, "Bizim programa çık- mak için ya tecavüze uğrayacaksın ya da feci halde dayak yiyeceksin" olmuş. "Ama benim evim yandı, dört ço- cuklaaçıktayırrTdediğinde, "Ozaman vücudunda bir yerler yanmalıydı" de- mişler. Tülay Kubaş, "Gel kardeş" demiş Al- tındağ Belediyesi'ne götürmüş kadını çocuklanyla birlikte. Belediye, geceyi geçirmesi için bir otele göndermiş... Sabah olduğunda otelci, "Tamam, bu kadar" diyerek kapı önüne koymuş ka- dını ve çocuklan... Tülay Kubaş'ın o sabah telaşı var- mış... Işlerini halledip de otele vardığın- da, "Aynldı"' demişler. Nereye gidebilir ki, diye düşünmüş... Bir "zabıta" lafı duymuş otelciden. Başlamış zabıta merkezlerini arama- ya... O zabıta senin, bu zabıta benim so- nunda izini bulmuş, genç kadının... "Haydi bizim eve gidiyoruz" demiş... Tülay Kubaşın kocası "davetli ko- nuklar"a itiraz etmemiş... Kubaşlar yardım etmek istermiş... Istermiş amma onlara kim yardım edecek! Küçükesat'taki evde bir tas çorbayı şimdilik paylaşıyorlar... Ya yarın? Ya da yannı beklemeden isterseniz bugün açın telefonu konuşun: 0.312.434 53 64... Mertlik., tüfeğin icadı ile bozuldnysa, kılıeın icadı ile mi başlamıştı? M.Şeref Özsoy Duyduk duymadık demeyin, Cumhuriyetçiler toplamyor Erol Geyran, ızdiham yaşanan ilk bu- nn donüşümlü olarak, örneğin ayda bir.umhuriyet okuru Erol Gey- ran'ın Vaziyet'e gönderdiği "ilan"la, geçen hafta Fener- bahçe'deki Turing'in Camlı Köşkü'nde gerçekten izdiham yaratan Cumhuriyet okurlan bu kez daha orga- nize bir şekilde toplanıyor... Bu pazar saat 19.00'de yine Fener- bahçe'deki Turing tesisinde... Bu kez bir gırişte sağdaki ilk masa- da buluşmak üzere değilT . Çünkü Çelik Gülersoy, tesisin tü- münü saat 19.00'dan itibaren Cumhu- riyet okuriarına ayırdı... Fiyatlarda yüz- de 50 indirim yaptı... Gülersoy'a teşek- kürier... Herkes kendi servisini kendisi yapa- cak, hesabı kendi kesesinden ödeye- cek...- Küçük bir hatırlatma, kalorifer yanı- yorsa da. tesisin dört bir yanı cam ol- duğu için sıkı giyinmekte yarar var... Evet, bugüne dek birçok gazete okuruyla kucaklaşmıştır ama dünyada ilk kez, okur okurta kucaklaştı... Sanı- rım Cumhuriyet okuru olmanın ayr.ca- hğı bu... luşmada 200 küsur okurun adını ve te- lefonunu alabilmiş... Okuriarın kendi aralarında bir iletişim ağı kuruluyor... Yeni dostluklar oluşuyor... Pazar gün- kü toplantı için Geyran'ın bazı önerile- ri var... Diyor ki: "Gelenler, kendileri için sakıncası yoksa kısa öz geçmişlerini ve çalışı- yorlarsa işyeri adını, telefonlannı bir kâ- ğıda yazsınlar. Sanatla ilgileri olup ol- madıgını belirtsinler. Hobileri varsa bil- dirsinler. Kâğıdın arka yüzüne de böy- le bir topluluğun ileride ne tip bir kuru- ma dönüşmesini arzuladıklannı ve ne tür etkinlikler yapılmasını istediklerini yazsınlar." Bu bilgileri neden istediğinı de şöy- le açıklıyor: "Genel görüşün ortaya çıkması için..." Geyran devam ediyor: "Hiçbir menfaat karşılığı olmadan bi- raraya gelen bu topluluğun, bu özelli- ğini korumak ve etkinlıklerini devam ettirmek için, 10 veya 20 kişilik çalış- ma grupları oluşturmak ve bu grupla- şu andaki kurucu kurulun yaptığı gö- revi üstlenmesi gerekir." Kurucu kurul! Erol Geyran, geçen pazar Camlı Köşk'e girişte sağdaki masada, kerahet vakti içkisini yudum- layıp gazetesıni okurken. belki birkaç Cumhuriyet okuruyla tanışmayı umu- yordu. iş "kurucu kurul"a vardı... Geçen pazartesi 20 kadar Cumhuri- yet okuru. "kurul" üyesi olarak yıneTu- ring'deydi... Bu pazar gerçekleşecek ikinci buluşmaya ilişkin görüş alışveri- şinde bulundular... Altını özellikle çızmekte yarar var, bu haftaki buluşmada kimse evsahibi de- ğil- Çünkü herkes evsahibi! Once gelenin sonra gelenden terk farkı olabilir, ayakta kalmaz! Kaldı ki küçükler büyüklere yer ve- receğinden bu da sorun olmaz! Duyduk duymadık demeyin... Cum- huriyet okurları, 10 Aralık Pazar günü saat 19.00da Fenerbahçe'deki Turing tesisinde buluşuyor... Bu kez okur. basın tarıhine geçiyor! T.C. İLAN ELMALIAĞIRCEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞrNDAN EsasNo: 1993-94 KararNo: 1994/66 26.7.1993 tanhınde tedbırsizlık ve dikkatsizlik sonucu denizde 3 kişinın ölümüne neden olmak suçundan Mardin ılı Mıdyat ılçesi Hanlar köyü nü- fiısuna kayıtlı. Ramazan ve Şerife oğlu 28.1.1971 doğumlu Abdullah Doğanay hakkmda açılan kamu davası ile ilgılı yapılan yargılama sonunda saniğın eylemıne uyan TCY 383'2, 59. 40. 647 S.Y.'nın 6. maddesi gereğince 10 ay ağır hapıs ve 133.333 TL. ağır para cezası ile cezalandınlmasına ve verilen cezanınertelenmesine karar venlmış olup, tüm ara^tırmalara rağmen sanığın adreMnınbelırlenememebikarşısmda karar tebliğ edilemedıgınden 7201 sayılı yasanın 28 ve devamı maddeleri uyannca hükmün ılan tarihınden 7 gün son- ra tebliğ edilmiş sayılacağı ve ılan masrafının sanıktan ahnacağı hususu ilan olunur. Basm: 60091 İLAN T.C. KARASU ASLİYE ÇEZA MAHKEMESİ Esas: 1990'115 Karar: 1994,229 Hırsızlık suçundan sanık Giresun Uzgana köyü nüfusuna kayıtlı Osman ve Fatmadan olma, 30.12.1962 doğ. Ibrahım Şenel hakkında mahkeme- mızce verilen 8.11.1994 tarih ve 1990/115 esas, 1994/229 sayılı ılamla 3.025.000.- lıra para cezası venldığı. bu zamana kadar sanığm tüm adreslenn- de yapılan aramalara rağmen kararın tebliğ edıle- medığı anlaşıldığından ılanına karar verılmış olup karann ılan tanhınden itibaren I hafta ıçınde tem- yız edilmediğınde kesınleşeceği ılanen tebliğ ol- unur. Basın: 60085 o e ^ÇİZGİLİK KİMİL MASARAU H A R B İ SEMtH POROY GADDAR DAVTIT MRI KIRTCEBE £ DEMEK OLACAK ?. SBNDB D'/yooepN YA ?sre KENC P£RX>inni ANLATAMACH/Yl <S4L~/8A ? BURASI S/TAL^Ajl OİVO/ZU/V1 8GNSJZGS. S/TALAAJ/ S/TICEZ. /Ş7E" SU 7/HAIZA S/Tİ./CEZ. 8/ZA ALAN/ D'ıVE.<. LLI&/ME &0K. BU fŞİM MIRMIRLAR VĞI'RDVRAK TARİHTE BUGUN ui MTAZ ARIKAK 'Anthk GARIP BİR ÖLÛM!. 181S'T£8UGÜN,NAPOLYON'UN SİLAH ARKADAŞ- LARlNPAN MAREŞAL MICHSL N£Y, KURŞUNA DIZlLSREK ÖLDÜ(MÜ?). WATEflLOO SAVA- Şll'NOAN SONRA IHAAJETLE SUÇLANAN NBY, ÖLÛM CEZASINA ÇARPTIRILMIŞ, KARAR DA İNFAZ EO/LtoİŞTİ. &URAYA DEKANLATILAN- LAR,RE£MÎ KAYITLARA GEÇBNLER.. SÖYLENTlLERE GORE /S£,DUKUM FA/ZKU. _ MANGAYA VERİLEN KJURŞuNLAR ÖLPÜKÜOU ."-= OeSİLX>İ I/E" NEY, GÖĞSÜMPEKf KlRMIZf BOYA KE- ' SESİHİ 2AMANINDA PATLATMlŞTI.PAHA SOHRA DAN KAfŞOLAM MAR£ŞAL,BİR GEMtYLE GlZLİCE AME&İKA'- YA eıTMİŞTf. 3O YIL SONRA, ÖĞKETMEU PETE/Z NEY, ÖLÛM DÖfE- ĞINDE ASIL KİMU&INİ SÖYLEMİÇTİ. UZMANLAR PA, PETER NEY İLE MtCHEL NEY'İN EL YAZILAlSfNfN AYNI KİÇlYB AİT OLDÜĞUNU AÇJKLAMlŞTt!. İLAN T.C. ÇAYIRALAN KADASTRO MAHKEMESİ'NDEN Dosya No: 1994'97 Duruşması: 28.2.1996 Davacı Çayıralan Orman lşletme temsilcisi Muzaffer Ye^ıl tarafından davalı Çayıralan ilçesi Aşağıtekke köyü nüfusuna kayıtlı Hacı Kılıç aleyhıne açılan tespite itiraz davasının yapılan açık vargılaması sonucu venlen ara karan gereğince: Çayıralan ılçesı Aşağıtekke köyü Mahyaboğazı mevkıı hudutları dahılındekı 120 ada. 128 parsel sayılı ta^ınmazın tespıt malıkı olan Hacı Kılıç'ın vefat etmış olması nedeniyle mırasçıları olan Remzı. Nazmı ve Nurettın Kılıç adına çıkanlan çağrı kâğıtlannın tebliğ edı- lemediği ve yapılan tüm araştırmalara rağmen açık ıkamet adreslen tespıt edılemedığınden adı geçen Remzi. Nazmı ve Nurettın Kılıç'ın duruşma günü olan 28.2.1996 günü saat 9.00'da ellerinde bulunan tüm dellıleri ile mahkememızde hazır bulunması veya bir vekille tem- •-ıl ettırmelerı. eelmedikleri taİTdırde yokluklannda yargılama yapılarak karar verıleceğı dava dilekçeM yerine aeçmek üzere ılanen teb- l.ğolunur. I6.fl.1995 Basın: 59954
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog