Bugünden 1930'a 5,457,619 adet makaleKatalog


«
»

7 ARALIK 1995 PERŞEMBE CUMHURİYET SAYFA DIŞ HABERLER 11 Türkiye Güvenlik Konseyi'ne aday NEW YORK (AA) - Tür- kiye 1951 yılından bu yana ilk kez BM Güvenlik Konse- yi üyeligine adaylığını koydu. Türkiye'nin BM daimi tem- silcisi Büyükeiçi Hüseyin Çelem, New York'ta düzen- lediği basın toplantısında, Türkiye'nin 2001-2002 yılla- nnı kapsayacak dönem için adaylığını koyduğunu bildir- di. Çelem. Türkiye'nin aday- lıgının BM üyesi 185 ülkeye resmen bildinldiğini de ifa- deetti. Türkiye'nin üyeligi için seçimler 2000 yılındaki 55. dönem genel kurulçalış- malan sırasında yapılacak. BM'de Batı Avrupa grubuna dahil bulananTürkiye, en son 1951 yılında. Polonya ile ay- nı sayıda oy aldıgı için bir yıl süreyle Güvenlik Konseyi üyeligi yapmıştı. Büyükei- çi Hüseyin Çelem. oylamanın yapılacağı 2000 yılına kadar Türkiye'nin imajının çok da- ha parlak olacağını sözlerine ekledi. Güvenlik Konse- yi'nin daimi olmayan üyele- ri, iki yıl süreyle görev yapı- yorlar. Bu üyelerin veto hak- kı bulunmuyor. Ankara Solana'dan memnun ANKARA (Cumhuriyet Bürosu)-Ankara. Ispanya Dı- şişleri Bakanı Javıer Sola- na'nın NATO Genel Sekreter- ligi'ne getinlmesinden mem- nun olduğunu açıkladı. Dışiş- leri Bakanlığı SözcüYardım- cısı Elçi Nurettin Nurkan. dün düzenlediği basın toplantısın- da Türkiye'nin. en başından ben Solana'yadestek verdiği- ni anımsatarak "Akdeniz ül- kesi ve dost bir ülkenin de- ğerli devlet adamı olan Sola- na'ya bu önemlı yeni görevin- de başanlar dilıyoruz" dedi. Nurkan. Solana'nın. tspan- ya'nın Avrupa Birliği (AB) dönem başkanlığı sırasında, Türkiye-AB ilişkilennin ge- lişmesine ve gümrük birliği- nin Avrupa Parlamentosu'nda (AP) onaylanması sürecinde samimi veyapıcı çabalariçin- de bulunduğunu vurguladı. Çeldç Güç'e NATO şemsiyesiLALE SARÜBRAHİMOĞH; ANKARA - İncirlik'te konuşlu Çekiç Güç üzennde Türkiye'nın mutlak kontrolünün sağ- lanacağı bir formül üzerinde durulduğu öğreni1- di. Halen üzennde tartışılan formüle göre Çe- kiç Güç'ün Türkiye'deki faaliyetleri hukuksal zemine oturtulacak ve askerlerin bu gücün fa- aliyetleri üzerindeki kontrolü tam olarak sağlan- mış olacak. Çekiç Güç'ün. NATO'nun "alan dışı"bölgesi olan Kuzey Irak'taki faaliyeti de yasal statü kazanacak. Çekiç Güç'ün. NATO şemsiyesi altında Kuzey Irak'taki PKK faaliyet- lerine karşı kullanılmasının da yeni formül ara- yışlan çerçevesinde gündeme gelebileceği ifa- de ediliyor. NATO. kendi alanı dışında askeri faaliyetle- re girmeme ilkesini Bosna'da delmişti. Çekiç Güç için bulunacak formül çerçevesinde de NA- TO. Kuzey Irak ile ikinci kez alanı dışında gös- terdiği faaliyeti yasal zemine oturtmuş olacak. Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Nureltin .Nurkan'ın dünkü olağan basın toplantısında. Türkiye ve ABD arasında 13-15 aralık tarihle- ri arasında Ankara'da yapılacak Yüksek Dü- zeyli Savunma Grubu toplantısında Çekiç Güç'ün ele alınacağını söylemesi. güce destek veren diğer iki ülke lngiltere ve Fransa'nın. ya sembolik olarak güçte kalacağı ya da devre dı- şı kalacağı yorumlanna neden oldu. Çekiç Güç'e SEIAküıfi 24 aralık erken seçimlerinden sonra kurula- cak hükümetin karannı etkilememek amacıyla mevcut parlamento, Çekiç Güç'ün 6 ayda bir uzatılan görev süresini bu kez 3 ay ile sınırlan- dırdı. Dışişleri Bakanlığı ve Genelkurmav Baş- kanlığı, görev süresi konusunda sürekli sıkıntı çekiç Güç K Irak'taki halkı Saddam Hiiseyin'e karşı korumak için kuruldu Eksileri çok, ama artılan ağır basıyorANKARA (Cumhurryet Bürosu) -Çekiç Güç, Irak'ın Kuveyt'i tşga- linin püskürtülmesinin ardından, Irak Devlet Başkanı Saddam Hüse- yin kuvvetlcnnın saldınlanna karşı kuzey hak'takı çoğunlugu Kürt nü- fusu korumak. Türkiye smınna yı- ğılmalan önlemek ve insani yardı- mın güvenlik içinde ulaştınlması amacıyla tnciriik'te kuruldu. Tür- kiye'de iktidar, muhalefet. ordu ve halk, kimsenin Türkiye'deki varlı- ğından memnun olmadığı Çekiç Güç. yine de Türkiye"de kaimaya devam ediyor. Buna neden olarak da artılannın eksilerinden agır bas- ması gösteriliyor.Çekiç Güç'ün İn- cirlık'te faaliyet göstermesinin ek- sileri şöyie sıralanıyor: - Kuzey Irak'ta terör örgütü PKK'nin de faalivetlerini yoğunlaş- tırdığı bir otorite boşluğu yarattı. Cumhurbaşkanı Süleyman Demi- rel'in ifadesıyle "Çekiç Güç'ün al- Ondan yılan çıktı". - ABD'nin Saddamsız bir Irak politikası sonucu, Kuzey Irak'taki Kürtler ile Bagdat arasında diyalog kapılan. Çekiç Güç'ün dolaylı kat- kısı ile aralanamadı. - Genelkurmav, Türk askerinin Çekiç Güç'ün tüm faaaŞederinden haberdar olduğunu söylemesine rağmen, hasına zaman zaman sızdı- nlan ve Çekiç Güç'ün PKK'ye yar- dım ettiği yolundaki savlar da orta- yaaükİL -Geçen yıl Çekk; Güç'e ait 2 F-15 uçağının, içinde Türk subav lartnuı da bulundurduğu iki helikopteri dü- şürmesi, uluslararası gücün güveni- lirliğinin sorgulanmasına yol açtı. - Kıızey Irak Kürtkri. Irak Ana- yasası'nda bulunmasına rağmen uygulamaya geçiremedikleri cizerk- lik çerçevesinde ilk kez Çekiç Güç şemsiyesi altinda 1992 Mayısı'nda seçimlere gittiler. Bölgede bir Kürt devleti kurulnıası adımları ablmak istendi. •\rülan - Türkiye, Çekiç Güç'ün Incir- lik'ten kakîınbp başka bir ülke>v ta- şınması halinde "arka bahçesi" Ku- zev Irak'ta kontrolü tamamen kay- betmekten endişeli. Türkiye. Kuzey Irak'taki artan PKK faaiivetlerine karşı sınırötesi operasyonJan, Çekiç Güç şemsiyesi altında rahatça ger- çekieşfjriyor. - ABD'nin en büyük kozlanndan biri, Çekiç Güç'ü Suudi Arabistan gibi ülkelere taşıyabilmesi. Halen Irak'ın, Şiilerin çoğunlukta olduğu 32. paraleli. Suudi Arabistan'daki ABD güçlerince korunuyor. - ABD, "Çekiç Güç'ün Incir- lik'teki görev süresini sona erdi- rirseniz Kürtler yine sınirlannıza yığılır, önleyemeyiz" kozunu, Türkiye'ye karşı kullanıyor. yaşanan bu uluslararası gücün. büyük olasılık- İa devam etmesi öngörülen Türkiye'deki varlı- Sını yasal zemine oturtma arayışlarına girdi. 1991 yılında Irak yönetimine bağlı kuvvetlerin yeniden Türk sınırlarına yığılmasını önlemek amacıyla lncirlik'te konuşlanan Çekiç Güç'ün faaliyeti. Türkiye'ye ek olarak güce destek ve- ren ABD. lngiltere ve Fransa'nın aldıgı bir ka- rarla devam ediyor. Türkiye ile ABD arasında 1980 yılında yeni- den müzakereediien ve 1987 yılında süresi uza- tılan Savunma ve Ekonomik fşbirliği Anla^ma- sı (SEİA) kapsamındaki faaliyetler. Kuzey At- lantik Antlaşması'ndan doğan yükümlülükler ile sınırlı bulunuyor. 80'li yıllardaki SEİA mü- zakerelerinde Tesisler Tamamlayıcı Anlaş.ması çerçevesinde Türkiye. kendi topraklannda bu- lunan üslerdekı faaliyetlerin tümünden haberdar olmayı, yüzde yüz ortaklık çalışmalanna katıl- mayı ve İncirlik dahil tüm tesislerın Türk tesısi olduğunun ABD tarafından kabulünü sağlamış- tı. Bir diplomatik kaynak, bu konuda $u görüş- lerfsavundu: "SEİA müzakerelerinde bizim bütün anıacı- mız, ABD'lilerin vapacağı bütün operasyonlar- da Türkiye'nin de içinde olmasıydı. SELA'da is- tediğimizi kabul ettirdik ve bugüne kadar söz konusu Ukeler aksamadan uvgulandı." Çekiç Güç de Türkiye'ye ait lncirlik'te faali- yet gösteren bir güç. Ancak SEİA ile Çekiç Güç. birbirinden farklı amaçlar taşıyor. Bu çerçevede. SEİA'daki, Türkiye'nin mutlak haberdar olma ilkesinin Çekiç Güç'e uyarlan- ması üzerinde duruluyor. Böylece bu uluslara- rası gücün Türkiye"deyarattığı sıkıntılann biröl- çüde giderilmesi mümkün göriilüyor. Çekiç Güç için hale'n üzennde çalışılan SEİA ile ilintili for- mül şöyle: - Çekiç Güç'ün tüm faaiiyetlerinin askerlerin bilgisi dahilinde gerçekleşmesi sağlanacak. l lus- lararası gücün mev cut haliyle, Türkiye'nin'" Kuş uçsa haberimiz oluyor" savlamasına karşı.aslın- da Çekiç Güç'ün faaliyetlerindan her zaman ha- berdar olmadığı sorunu da bu formül ile çözüm- lenmiş olacak. - lngiltere ve Fransa. bu güçte olsadaolur, ol- masa da olur. Türkiye ve ÂBD. iki NATO üye- si olarak Çekiç Güç faaliyetini ikili düzeyde NATO şemsiyesi altında sürdürebilir. SEİA fa- aliyetleri. NATO hükümleri ile sınırlı olduğuna göre Çekiç Güç için de SEİA ilintili bulunacak formül ile bu uluslararası gücün varlığı. NATO şemsiyesi altında hukuki bir zemine de oturtul- muş olur. - Çekiç Güç. NATO şemsiyesi altında PKK'nin Kuzey Irak'taki terörist faaliyetlerine karşı kul- lanılabilir. Nurkan. dün düzenlediği basın toplantısında. Tiirkiye-ABD arasında gerçeklestirilecek "Yük- sek DüzevliOrtak Savunma Gnıbu*"nun 13-15 aralık günlerinde Ankara'da toplanacağını bil- dirdi. Toplantılarda. 2'li ve çok taraflı asken gü- venlik konulannın yeralacagını belirten Nurkan. "Türkiye'ye yapılan güvenlik yardımlan, Çekiç Güç, Türk Siİahlı Ku\"vetleri'nin modernizasvo- nu" konularında görüş alışverişlerinde bulunu- lacagını kaydetti. Nurkan. gazetecilerin. Çekiç Güç konusundaki sorulanna şu yanıtı verdi: "Çekiç Güç konusunda öneri veva bir değişikiik yok. Günün koşullanna göre gerekli değerlendir- meler yapılmaktadır. TBMM. Çekiç Güç'ün gö- revini mart sonuna kadar uzatmıştır. ABD ile ÇekiçGüç konusunda istişarelerde bulunmamız doğal birolaydır." Sendikalar ile Juppe hükümeti arasında uzlaşma sağlanamadı Fransa'da kördüğüm Başkent Paris'te yer yer çatışmalara dönen gösteriler sırasında çok sayıda araç ve mağaza tahrip edildi. MtŞEL PERLMAN PARtS-Fransa "da yönetimle halk arasındaki görüş ayrılığı giderek büyüyor. Hükümetin yeni ekonomik reform projesini protesto etmek amacıyla düzenlenen gösterilerde. başkent Paris ile Nantes ve Montpellier kentlerınde çok sayıda kişi tutuklanırken Çumhurbaşkanı Jacques Chirac da başbakana tam destek verdiğini açıkladı. Başkent Paris'te gösteriler sırasında 30 araç. bir, otobüs durağı ve bir mağazanın tahrip edildiği. 18 kişinin de gözaltına alındıöı bildirildi. Nantes ve Montpellier kentlerinde göstericiler ile güvenlik kuv v etleri arasında çıkan çatışmada Nantes kentinin garında yangın çıktığı ve 40'a yakın nıağazada hasar meydana geldiği bildirildi. Öte yandan Fransa Başbakanı Alain Juppe. ülkede iki haftadıryoğun gösterilere yol açan sosyal güvenlik reformu planı konusunda kararlılığını açıkça ortaya koydu. Juppe. dün akşam parlamentoda yaptığı konuşmada "Fransa, zaten çok gecikmiş olan refonnlar \olunda cesurca ilerleyebilmeii. ilerlemeli"dedi. Avrupa para birliğine geçiş için verilen son süreye de atıfta bulunan Juppe. Fransa nın Avrupa"da "birinci lig" takımı olarak finansal sistemini yeniden düzenlemesi gerektiğini belirtti. Juppe direniyor Ücretlerin yüzde 20'sinin vergiden muaf olmasına ilişkin uygulamadan vazgeçilmesinin söz konusu olmadığı konusunda garanti veren Juppe. iddialann aksme demiryolu çalışanlarının iş güvenliklerinin tehdit altında bulunmadığını söyledi. Juppe'nin konuşmasında "pazarlık görüşmeleri'*yerine "danışma görüşmeleri" ifadesini kullanması üzerine ülkenin önde geien iki sendikası eylenılerine devam karan aldı. Işçinin Gücü Sendikası başkanı Marc Blondel v e komünistlerin ağırlıkta bulundu GGT Sendikası Başkanı Louis Viannet. Alain Juppe'nin •*reformlann planlandıgı gibi yürütüleceği" yolundaki açıklaması üzerine eyleme devam karan aldıklarını biidirdiler. sorununu çözerız güvenin çözeceksandıkl YALANDAN USANDIK İŞTE SANDIK! PARTİSİ 1983
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog