Bugünden 1930'a 5,438,300 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 7 ARALIK 1995 PERŞEMBE 10 DIŞ HABERLER Demirel, Bakü'ye gidiyop • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel. Azerbsycan Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'ın resmi konugu olarak bugün Bakü"\e hareket edıyor. Dışışleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Elçi Nurettın Nurkan. dün düzenlediği basın toplantısında, Demirel'in Azerbaycan'da yapılan seçımlerin ardından bu ülkeye gıdecek olan ılk cumhurbaşkanı olduğunu vurguladı. Demirel"in, Cumhurbaşkanı Aliyev ve Başbakan Fuat Guliyev ıle görüşecegını de belirten Nurkan. Cumhurbaşkanfnın, Azerbaycanlı bılım adamlan. işadamlan ile de görüşecegıni belırtti. Nurkan. Demirel'in kendisıne verilecek fahri doktoray ı almak ıçin Bılimler Akademisi toplantısına katılacagını kaydederek Cumhurbaşkanı'nın Azerbaycan Millet Meclısı'nde bırde konuşma yapacagını söyledi. Demırel. 9 aralık günü Türkıye'ye dönecek Papandreu'nun gizli pili • ATİJNA (Cumhuriyet) Yaklaşık 16 gün önce, hastaneye kaldınlan Yunanistan Başbakanı Andreas Papandreu'nun kalbine gizli bir ameliyatla pil takıldığı ortaya çıktı. Yunan basınında yer alan haberlere göre 1992 yılında koııtrol amacı ıle Londra'ya giden Yunanistan başbakanına burada kalp pili takıldı Papandreu'nun 1988 yılında kalp ameliyatını gerçekleştiren Mısırlı ünlü cerrah Mehdi Yakup'un Yunanlı yardımcısı Teodoropulos tarafından takıldığı belırtılen pıllerden. Başbakan'ın yakınlarının bile haberi olmadığı ortaya çıktı. Durumu oldukça kritik olan Papandreu'ya yeni bir operasyonla gırtlağı delinerek solunum horrumu takıldı. Nahcıvan'da uçak kazası • BAKÜ (AA) - Azerbaycan'ın Nahcnan özerk bölgesinde Tü-134 tıpı yolcu uçağının önceki akşam zorunlu inışe geçtiği sırada düşmesi sonucu meydana gelen kazada 49 kişının öldüğü açıklandı. 74 yolcu taşıyan uçagın düşmesi sonucu 33 kişinın yaralandığı bıldirildı. Nahcıvan'dan Bakü'ye sefer yapan ucağın. kalkıştan sonra Nahcıvan'ın Babek bölgesı üzerınde teknık anza sonucu düştüğü bildirildı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev "in talımatıyla Başbakan Yardımcısı Abıt Şerifov başkanlığında bir komisyon olay yennde incelemelerine başladı. Kazayla ilgili olarak Cumhurbaşkanı Demirel ve Başbakan Çiller. Aliyev'e birer başsağlıgı mesajı gönderdiler. AP'deki 3 büyük gruptan ikisi, Sosyalistler ve Hiristiyan-Demokratlar Türkiye için "evet" oyu kullandılar Gümrük birliği içiıı yeşfl ışıkBRL KSEL (Cumhuriyet) - Av- rupa Parlamentosıı'nda (AP) 3 bü- yük gruptan 2 si. Sosyalist ve Hıris- tiyan-Demokrat gruplar. dün Av- rupa Birliği (AB) ile Türkiye arasın- da yılbaşında geçılecek gümrük birliğine "evet" dedıler. Toplam 627 parlamenterden olu- şan Avrupa Parlamentosu'nun (AP) 221 kışılik Sosyalist Grubu ıle 176 üyelı Hınstiyan-Demokrat Grubu. dün ayn ayn toplanarak. 13 Ara- lık'ta AP Genel Kurulu'nda yapı- lacak AB-Türki\e gümrük birliği oylamasında "evet" oyu \ erme ka- ran aldılar. Hıristiyan Demokrat Grup. sade- ce Yunan milletvekillerinin aleyhte ta\ır koymalan üzerine. "büyük bir çoğunlukla". gümrük bırliöi oylamasında "evet" deme kararı verdi. Grup toplantısından sonra yapılan açıklamada. gümrük birliği oylamasından sonra AP'ye ayn bir karar tasansı sunulacağı ve bu ta- sarıda "Parlamento'nun, Türki- ve'deki insan hakları kontısunda- • Avrupa Parlamentosu'nda (AP) 3 büyük gruptan 2 si. Sosyalist ve Hınstiyan-Demokrat gruplar, dün Avrupa Birliği (AB) ile Türkiye arasında yılbaşında geçilecek gümrük birliğine "evet" dediler. ki gelişmelerden tatmin olmadı- ğı" yolundaki bir tezın açıkça orta- ya koyulacağı kaydedıldi. Sosyalist Grubun yaptığı toplan- tıda da. Avrupa Birliği (AB) ile Türkiye arasındaki gümrük birliği- ne "evet" karan, önemli bir çoğun- lukla alındı. Toplantı sonunda yapılan oyla- mada, gruba katılan parlamenterle- rın 7|'i gümrük birliğine "evet" oyu kullanılmasını ısterken. 51'i buna karşı çıktı. 3 parlamenter ise çekimser kaldı Ortaktasan • Öte yandan. elde edılen bilgilere gdre. Hıristiyan demokratlar ıle sosyalıstlerin ortak olarak hazırla- dıklan ve gümrük birlığinin oylan- masından sonra gündeme getire- cekleri bir karar tasansında da çe- şitlı "temenniler" sıralanacak Bu temenniler arasında Kjbns. Kürt sorunu ve ınsan hakları gıbı konularda bazı dıleklerın yer alaca- ğı öğrenildı. Brüksel'deki sıyasi gözlemciler. hiçbir bağlayıcı nitelıgi olmayan bu dileklerin. sadece giimriik bırli- ğınin ertelenmesini isteyenlere bir "sus payı" olarak ortaya koyuldu- ğu görüşünü sa\unu\orlar BaykaTın açıklaması Dışişlerı Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Denız Baykal. Türkı- ye'nin 1970'live 80'liyıllarda Av- rupa Bırliği'negırmeşansını kulla- namadığını kaydederek. gümruk birliği konusundaki sıkıntılann da bundan kaynaklandığını >öyledi. Baykal, NATO'da düzenlediği ba- sın toplantısında. "Türkije bu şansını değerlendirmiş olsaydı, AB'nin doğal mekanizmaları Türkiye'ye yardımcı olacaktı. Eğer zamanında shasetadamla- rı o kararları almıs. olsalardı. Türkiye bugün gümrük birliği- nin çok ötesine geçmey i başarmış olacaktı" diye konuştu. 'Kıbns koybolmadr Denız Baykal. gümrük birliği ıçin Kıbns'ın fedaedildiği iddiala- rı hakkındada'*Seçim kampanva- sı içinde herkes herşeyi söyler. Kıbrıs kavbolmuşdcğildir. Böyle bir şeyi reddederim" dedı. Baykal. "Türkiye'nin, Kıbrıs Rum kesimi ile gümrük birliği çerçevesinde beş > ıl içinde bir an- laşmaimzalanıasıgerektiği" şek- linde bir hatırlatma yapan bir soru üzerine de. Kıbns konusunda mü- zakerelenn sürdüğünü anımsatarak, 5 yılın uzun bir süre olduöunu söy- ledi GÜMRÜK BİRLİĞİNE KARŞI İMZA KAMPAINTASI 'Egemenliği zedeler' Kıbrıs güveııliğine Bosna formülü • Kıbrıs"ın Türk ve Rum kesiminde iki gün yoğun temaslarda bulunan Başkan Clinton'ın Kıbns Özel Temsilcisi Beattie, her iki toplumun da güvenliğini sağlayacak çokuluslu askeri güç önerisinde bulundu. REŞATAKAR LEFKOŞA - ABD Başkanı Bill Clinton'ın talimatıyla Kıbns'a ge- len Özel Temsilci Richard Beattie, Türk ve Rum halkının güvenliğini sağlamak amacıyla Bosna'da oldu- ğu gibı "çokuluslu askeri güç'•öne- risinde bulundu Türk askennın de belirlenecek sayıda adada asken güç bulundurmasını öngören Amerikan teklifiRumtarafındasıcakkarşılan- dı. K.K.TC Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş ise bu konuda herhangı bir açıklamada bulunmadı. Denktaş. ABD'nin bu yeni giri- şimlerinden rahatsizlık duyduğunu vesıkıntılı olduğunu crtayakoyma- ya çalışıyor. Çünkü Amerikalılar bu kez "çözümden önee AB üyeli- ğTönerisi verıne "önceçözünı,son- ra AB üyeliği'" üzerinde durdular. Ayrıca K.ıbns Türk tarafının \ e An- kara'nın vıllardan beri savunmakta oldugu "İki bölgeli, iki toplumlu Fe- derasyon" önensı ABD iarafından açık bir şekılde destekleniyor. KKTC Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş. önceki gün öğleden sonra görüştüğü Richard Beattie ıle dün öğle saatlerinde bir arava geldi. Denktaş-Beattıe görüşmesi öğle ye- meğinde de devaın ettı. Denktaş. Beattie ıle ABD Dışışlen Bakanlı- ğı Kıbrıs Özel Koordinatöru James H'illiams'ın zıyaretıni değerlendı- rirken ABD'nin çözüm konusunda acele ertiğine dıkkat çekerek "Bu, yeteri derecede hakkıdır" dedi Rum tarafinın beklentisi Richard Beattie, dün sabah. Rum Yönetimi Başkanı Glafkos Klerides ile ıkınci bir görüşme yaptı. Rum yönetimi sözcüsü Yannakis Kasulides, görüşme ile ilgili olarak yaptığı açıklamada böylece Beat- tıe'nin, Kıbns sorunuyla ilgili araş- tırma zıyaretının Klerides ile görüş- meler bölümünü tamamladığını söyledi.Kasulides görüşmede. Kle- rides'in. Kıbns sorunuyla ilgili te- mel konular hakkındakı Rum tara- fının görüşünü Beattie'ye anJattığı- nı bildirdi. Kasulides, Beattie-Kle- rides görüşmesinde yeni*fikırlerin tartışılmadığını. daha çok taraflann tutumlannın ne olduğunun belırle- mesine çalışıldığını ve "Kıbns'ın AB'ye üyelik süreci başlamadan ön- ce Kıbns sorununun çözümlenmesi için acele edilmesi gerektiğini" söy- ledi Sorulan da yanıtlayan Kasulides. Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş ve Klendes arasında bir görüşme olup olmayacağı yolundaki bir soruya, Rum tarafının görüşlerinin bılindi- gini, Denktaş ile sonuç alıcı bir gö- rüşme yapmalanna yarayacak ortak birzemıninbulunmasınıamaçlayan dolaylı görüşmelere hazır oldukla- nnı bildirdi. Önemli olan hususun sonuç veri- ci birgörüşmenin yapılması olduğu- nu kaydeden Kasulides, bu amaçla ortak bir zemininbulunmasınınşart olduğunu yineledi. Ortak zemin ne demek? Ortak zeminin ne oldugu yolun- daki bir spruya karşılık Kasulides, bunun. Kıbrıs sorununu oluşturan temel konular üzerinde ortak bıran- layışa sahıp olmak olduğunu söyle- di. Avrupa Birliği'ne giriş konusu- nun Kıbns sorusunda yeni bir öğe ve fırsat olduğunu anlatan Kasuli- des. bunun her ikı topluma da gü- venlik. refah. işbirliğı ögelen sun- duğunu belırtti. Kasulides, bu hususun. her 2 ta- rafa da ortak bir gelecek vaat ettıği- ni ve her 2 tarafın da bu fırsatı ya- kalaması gerektiğini savundu. Her ıkı tarafın da güvenlık kaygı- lanna yanıt veren bir çözümün bu- lunması gerektiğini kaydeden Ka- sulides. Kıbns'ta Türk askerlerinin varlığının Kıbnslı Türklerin güven- lık kaygılanna yanıt verebileceğini. ancak Kıbnslı Rumlar için ters bir durum yarattığını söyledi. Kasulides. bu nedenle. her iki top- lumun da güvenlık kaygılanna ya- nıt veren bir ortayol çözüm bulmak gerektiğini sözleriııe ekledi. A.NKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Bir grup öğretım üyesı ile eskı parlamenter. gümrük birliğine karşı "Kamu vicdanına sesleniş" başlığıyla ımza kampanyası başlartı. Aralarında Prof. Dr Alpaslan Işıklı. Prof. Dr. Anıl Çecen. \U Nejat Ölçen ıle İhsan Topaloğlu. Cahit Angın. Abdullah Emre İleri. Dr Turhan Temuçin ve Mustafa Gazalci'nın yer aldığı bir grup tarafından hazırlanan ve hafta sonunda kamuoyuna açıklanacağı öğrenilen bildıride. sıyasal ıktıdann. ülkenin onurunu ve uzun enmlı çıkariarını gözermeksızin gümrük birliğine katılmak uğruna yalvanşlı gınşımlerde bulunduğu belırtıldı Türkıve'nın ulusal çıkarlar ve di:> polıtıkasının temel ılkelenyle çelışen kararlara da boyun eğmek zorunda kalabıleceğme dıkkat çekılen bildıride. şöyle dendı: "Anlaşma. \B'ye üye ülkelerin hâkimlerinden kurulu olan \e bLzim katılımımı/a hiçbir anlamda açık bulunmayan AB Adalet Divanı'nın kararlanna. TBM.M'nin üzerinde bir >er tanımakta ve bu karariara kesinlikle uy mamız zomnluluğunu öngörmektedir. Gümrük birliğine girmekle egemenlik hakkımızın devri doğrultusunda oluşrurulnıuş bir dizi halkanın boynumuza geçirilmesini peşinen kabul ernıiş olacağız. Gümrük birliğine girmeyi ülkemlzde insan haklannın gerceklik kazanması %e kalkınmamız açLsından yarariı görenkr, eğer bilinmeyen başka bir maksada hizmet etmhoriarsa akıl almaz bir saflık içindedirler. Eğer boy le bir beklenti doğru obaydı. sömürgelerde göriilen sefalet ve zulmün açıklanması mümkün olmazdı." BOSNA-HERSEK Türkiye ağırlığını koyuyor Bosna'da banşla beraber mültecilerin ev lerine döndüriilmeleri için girişimler başlatıldı. Karadziç yerini koruyor Dış HaberlerServisi- Boviıalı Sırplann haber ajansı SRNA. Radovan Karadziç'in istıfa ettıği doğrultusundakı haberlerı yalanlayarak "Butür söylentiler gerçeği saptırnıaktadır. Sırp Cunıhuriveti önemli konularda birlik ve be- raberliğini korumaktadır" dedı Öte yandan bağımsız Beta AjaıiM, Sırbistan Devlet Başkanı Miloseviç'in Karadziçı görevden alarak verine Karadziç'in en yakın müttefıklerinden Nikola Koljeviç'ı tayin ettığini ilen sürdü. Beta ajansıntn bu ıddıalarını yalanlayan SRNA. "Bu türiü habcrkr Sırp halkının 4 yıllık çabalarının sonunda elde ettiği ka/anımları silm- eye vönelik girişimlerdir. Bu tür vaklaşımlann başanva ulaşma şansı olamaz. Çünkü Sırp halkı ve ordusu. liderlerini her şeye karşın destekle- mektedir" yorumunu yaptı Siyasi gözlemciler, Dayton anlaşmasının şekillenmesınde görüşlerine yer verilen Kolje- v iç'in. Bosnalı Sırp liderlerin dünya kamuoyıjn- dakı olumsuz izlenimlerini yumuşatacağı konusunda görüş birliği içindeler. Bosnalı Sırplar. Amerika'nın Dayton kentinde varılan Bosna banş anlaşmasında Saray- bosna'nın Boşnak-Hırvat Federasyonu'na ver- ilmesi öngörülüyor. Bosnalı Sırplar ise bu karara şıddetle karşı çıkıyor ve bu maddenın değişmemesi halınde "barışın ciddi şekilde tehlikeye gireceği" tehdidinde bulunuvorlar. BRÜKSEL - Dün Brük- sel'de başlayan NATO Dışiş- Ieri Bakanlığı Konseyi, dün Doğu Avrupa ülkelennin Dı- şişleri bakanlan ile yapılan toplantıyla sona erdı. Banş ıçin işbirliği progra- mı çerçevesinde yer alan Varşova Paktı'nın eski üye- leri ile NATO'ya üye ülkele- nn bir araya geldıği Kuzev Atlantık Konseyi toplantı- sında Bosna-Hersek'e gön- denlecek Çokuluslu Barı^ Gücü. gundemın en önemli maddesıni oluşturdu Öte yandan NATO'ya üye olmak isteyen eskı Varşova Paktı üyeleri. Dogu Avrupa ülkelennin NATCT'nun 1996 yılında bu doğrultuda önem- li adımiaratması yönündeki beklentılen karşılık bulma- dı. NATO üyeleri. Kuzey At- lantık İttıfakı'nın Dogu Av- rupa'ya doğru genişleme ko- nusunda acele etmemesı ge- rektiğını ve 1996 yılı ıçeri- sınde herhangı somut bir adım atılmasının mümkün olmadığını belırttıler. Toplantıya Türkiye adına katılan Dışişlen Bakanı De- niz Baykal, iki gün süren konsey toplantısı boyunca ABD. Kanada, Slovenya. Macanstan. Ukrayna. Danı- marka ve Arnavutluk Dışiş- len bakanlan ile ikilı görüş- meler yaptı. Deniz Baykal, Bosna-Hersek'in yenıden inşaşı ıçin oluşturulacak yönlendirme komitesıne (Steering Committee) Tür- kiye'den de bir temsilcının katılmasını isteyerek Bosna konusunda Türkıye'nin has- sasıyetını belırtti Bosna- Hersekin ekonomık açıdan kalkınması ve sıyasi yapı- lanması konulannda önemii bir rol üstienecek ve ülkeye gönderilen uluslararası yar- dımlann koordinasyonunu yapacak olan yönlendirme komıtesınin, G7 olarak ad- landınlan vedünyanın sana- yileşmiş en zengin 7 ülkesi olan ABD. Federal Alman- ya, İnailtere, Japonya. Ka- nada. Italya ve Fransa'dan oluşması öngörülüyor. Dışişlen Bakanı Deniz Baykal, Türkiye'nın bu olu- şumun dişında bırakılması- nın kabul edilemeyeceğini belirterek "Türkiye. Bosna- Hersek trajedisinin ilk kıvıl- cımları görüldüğünde sonı- nun çözümü için saglıklı ve adil öneriler ortaya atmış ve son üç v ıl içerisinde de ban- şın sağiannıası için önemli öl- çüde sorumluluk üsdenmiş- tir. Vönlendirme komitesin- de Türkıye'nin hak ettiği ye- re kavuşması için temaslan- mıa yoğunlaştıracağız" de- dı. Baykal, konsey toplantısı sırasında Ermenistan Dışiş- leri Bakanı ile de kısaca gö- rüşerek Türkiye'nin Erme- nıstan'ın Azerbaycan top- raklanndan geri çekilmesi yönündeki isteğini ilettiği öğrenildi. Baykal aynca, Türkiye'nin bölgedeki tüm ülkelerle ilişkılerini geliştir- mek ıstedığini, ancak bunun Ermenistan'ın Azerbaycan topraklanndan çekilmesine bağlı olduğunu belirtti. Er- menistan Dışişlen Bakanı ise ülkesinin Azerbay- can "dan geri çekılmeye hazır olduğunu, fakat bu adımın ancak Azerbaycan'ın Erme- nılenn yoğun olduklan böl- gelere askeri saldında bu- lunmama konusunda ulusla- rarası güvence vermesi ko- şuluyla atılabileceğini söy- ledi.' KİMO?Cumartesi, Pazar 16.28 18 Kasım - 24 Aralık NAZ ERAYDA Kum,Pan,Ya. KUMPANYA SAHNESİ / ISM. TARLABAŞI / 235 54 57 ORTAOYUNCULAR Ferhan Şensoy FELEK BİR GÜN SALAKKEN Cumartesi-Pazar 15.30 Cumartesi 21.00 Pazar 18.30 Ferhan Şensoy FERHANGİ ŞEYLER Cuma 21.00 11OO. OYUN Ferhan Şensoy ÜÇ KURŞUNLUK OPERA Çarşamba-Perşembe 21.00 i Bı'et Satıs Yerleri: SES-1885 Ortaoyuncular Tel: 25118 65-66 Tum VAKKORAMA Magazalan,CARSI Maslak.Bakırkoy-Capitol Magsaları C^^cl Sii«li rij*itinı Mcıkczi B U L U N M A Z KÜLTÜR MERKEZI FELSEFE Her Perşembe 19.00'da lsliklalCad.AznavurPsj.212/8l Galjtjsaray Ttt.: 513 74 31 - 2S1 85 23 KISE ÜAUU İÜ$KİLER VZMAtil Halkla İlişkiler, Etkili Konuşma, İngilizce ve Bilgisayar. 4 ' ü b i r a r a d a v e y a t e k t e k . ULUSLARARASI ABERDEEN GENçLİK FESTİVALİNDE ÜLKEMİZİ TEMSİL ETWEK ÜZERE HAZIRLADIĞIMIZ OYUNUMUZ İÇİN 12-18 YAŞ ARASI AMATÖR GENçLER ARANMAKTAOIR. Tel: 345 18 53 -347 18 23 BİZİ HEMEN ARAYIP ÖN KAYIT YAPTIRINIZ. f: 09/12/1995 Cumartesi - saat: 15.00 T C. Kultür Bakanlığı ISTANBUL DEVLET OPERA VE BALESİ 35.YIL KUTLAMASI Istanbul Devlet Opera ve Balesı. solistleri, orkestra, koro ve bale sanatçılannın katılacağı çeşitlı gösterilerle 35. yılını kutluyor. Atatüzk Kültür Mezkezi Büyük Salon 7 Arahk 1995, Saat: 20.00 Biletler Ataturk Kultur Me'rkezı çrışelerınde ve Altunızade Capitol Danışma da satümaktadır AKMGişeTel (0-212)251 10 23-25156 00 Capitol Tel- (0-216) 391 19 20 (10 hat) EFKAN ŞEŞEN GÜN AĞARIRKEN 293 89 78 (3MAT) KEINT OYÜINCULARI 246 35 89-247 36 34 B 1. Gün Ağonrfcen 2. Türkülerie Yol Eylediniz 3. Erzurum Doğlon 4. Doğlorda Kar Sai Var 5. Seedacan 6. Gidisin Halaylarla 1. Göneji Doğurocoklar 2. Ceren 3. Memleket Derdine 4. Getme Yar 5. Dostluğun TDrküsü ö. Yüreğim Yangınlorda 7. Umnnan A><p SELAM OLSUN TÖRKULERLE YOL EYLEYENLERE CO vc KASET OLMAK SIÇKİM MÜIİK MABIgTUBDI ANAOOLU MU7JK YAPIM İMÇ 6. BLOK 6614 UNKAPANI/İSTANBUl TEL (0212) 527 39 37 LUTFEN KIZIMLA EVLENİR MİSİNİZl 7 Arahk Perşembe 21.00 8 Aralık Cuma 21.00 9ArahkC.tesi15.00 Komedi 10 Aralık Parar 15 OU Neil Simon VER ELIN1 BROADWAY Efes Pılsen'in Icultur ve sanata katkılan artarak surecek. Halkla ilişkiler Uzmanlığında 'Yeni Kavramlar" Seminer Dizileri. yyILETİŞİM \ AKF1 EĞITİM PROGRAMLARI Hj'HskjrgKi Cad \ol\2 K:7-8 Osmanb^- Utanbul Tel 2?0 08 87 230 12 45 ! • Kurumsal KimliL 2 ^ Marka ve İmaj Yaratma. 3 ^ Entegre Pazarlama sistemleri. 4 ^ Pazarlama ve Halkla ilişkiler. 5^ Zamanı doğru kullanma, lkna YöDtemleri ve Vücut Dili. Haftanın 5 gunü, ayn gûnlerde, ayn konularda; 19:00 - 22:00 saatleri arasında olmak uzere, herbiri 24er saatlık seminerlerin behen. 19.200.000.-TL + K.D V. dir. Gruplar, 8 kışı oldugunda açılır OTOGARGÂRA Yılın Müzikali yine kopalı DEMETAKBAĞ SINAN BENGIER YILMAZ ERDOĞAN V E 2 5 K İ S İ L İ K K A O R O *2*N yiLMAZ ERDOĞAN VONE^N TURGAy KANTÜRK BEŞIKTAŞ K Ü L T Ü R PERSEMBt:2 J : CUMA:I! :• : CUMARTESİ: 15.3C-21.0C PAZAR: 1530-19* R U L I U H TAM: 400 000 TL M F R K E Z İ HALK GÜNÜ: 300 CCO TL 2 6 0 1 1 5 5 iP5 r5 v-tçni-- ı-ar-o.r-.tfu, 2 2 7 6 4 6 1
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog