Bugünden 1930'a 5,465,612 adet makale



Katalog


«
»

Yılın son fırsatı! ~~~ EMLAK BANKASt 72. n. SAYI 26828 / 26086 Tl (KDViçinde) Cumhuriyet 3OO milyon önpeşinatla EMLAK BANKASI. KURUCUSU: YUNU8 NADİ (1924-1945) BAŞYAZARi: NADİR NADİ (1945-1991j 7/UMUM995PBtŞBWE İL ÎL SEÇÎM DEĞERLENDÎRMESÎ Şanlıurfa'yı Çetin Yiğenoğlu, Aydın ve Uşak'ı Merih Akyazdı IAS^ Sağda parçalanmasürüyorDYFLİ KUSKUNLERİN SALDIRISI SÜRUYOR Çiloğlu: Yolsuzluklar örtbas edildiCHP'DEN YUMUŞAK BtLDlRGE • 5. Sayfada HADEP'TEN GÖVDE GÖSTERÎSİ • 5. Sayfada DSP'DEN EKONOMlK VAATLER • 5. Sayfada ANAPTAN DEMİREL'Lİ PROPAGANDA • 4. Sayfada K.ESÎNLEŞMİŞ ADAY LİSTELERİ YAYIMLANDI U 16. Sayfada • DYP Bolu Milletvekili Nazmi Çiloğlu, kurulan paravan şirketler tarafından düzenlenen sahte faturalarla Türkiye'ye binlerce lüks otomobil girdiğinı. bu usulsüz işleme dönemin Ulaştırma Bakanı Ali Şevki Erek tarafından da göz yumulduğunu öne sürdü. • Çiioğlu. DYP milletvekilleri ile yakınlanna dağıtılan usulsüz ihalelerin büyük bölümünün Vakıflar Genel Müdürlüğü kanalıyla gerçekleştirildiğini saptadıklannı belirtti. Çiloğlu, Başbakan tarafından göreviendirilen Devlet Bakanı Bekir Sami Daçe ile Genel Başkan Yardımcısı tsmail Köse'nin, belgeleriyle saptadıklan bu yolsuzluk dosyalannı örtbas ettiklerini savladı. ERGUN AKSOY ANKARA - DYP Bolu Mil- letvekili Nazmi Çiloğlu, koalis- yon hükümetınde DYP'ye bag- lı birimlerde büyük yolsuzluklar yapıldığını, bu kurumların ba- şında da spordan sorumlu Dev- let Bakanlığı ile Ulaştırma Ba- kanlığı'nın geldiğini öne sürdü. Çiloğlu, eski Ulaştırma Bakanı Ali Şevki Erek döneminde sah- te faturalarla Türkiye'ye çok sa- yıda lüks otomobil sokulduğu- nu. bu usulsüzlüğe de bakanın göz yumduğunu. bu yolla elde edilen haksız kazancın ise yak- laşık 15 milyar mark olduğunu ileri sürdü. Devlet Bakanı Nec- mettin Cevheri'ye bağlı Vakıflar M Arkası Sa. 19,SiL3'te Mustafa Kamil zorti seçimleri değerlendirdi Resmi, günah diye yasaklarsa oyumu Refah'a vermem ki... • "Refah gelince. resim yapmak günahtır derse, eh, ben de ona oy vermem. Amma herkes de resim yapıyor değil ki... Yaptıysa da okulda resim dersinde yapıp bırakmıştır. Emekli olunca yeniden başlanm diyen varsa. oyunu da ona göre versin işte, şimdiden..." • 12. Sayfada 'İHRAÇ KARARI ALAMAZLAR* Nusret Demiral meydan okudu • MHP Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in "Partiden aynl" dediğı Nusret Demiral, istifa etmeyeceğini. politikaya yeni girdiğini söyledi. Demiral, gazetecilerin ''MHP yönetimi istifanızı istiyor"' sözlerine. "Onlar o cesareti gösteremezler" karşılığmı verdi. Demiral, ezanla ilgili sözlerinin MHP'yi bağlamadığım belirtti. ANKARA (Cumhuriyet Bü- rosu)- Ankara Devlet Güvenlık Mahkemesi (DGM) Başsavcılı- ğı'ndan emekli olmasının ardın- dan. MHP'den milletvekili ada- yı olan Nusret Demirarın. Türk- çe ezanla ilgili sözlen nedeniy- le başlatılan partiden ihraç gin- şimi. bunalıma dönüştü. MHP Genel Başkanı Alparslan Tür- keş. milletvekili aday listeleri- nin kesinleşmesi nedeniyle An- kara 1. bölgeden 1. sıra adayı olan Demirarın. ihracı duru- munda binnci sıranın boş kal- masını göze alamayarak istifa etmesini istedi. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) karanna göre. a- day listelerinde ölüm ya da isti- fayla eksilme olursa bu. seçim sonuçlan belirlenirken dikkate alınacak. Demiral. MHP yöne- timinin kendisini ihraç etme ce- saretini gösteremeyeçeâini söy- ledi. MHP Genel Başkan Yardım- cısı SaHh Gökçe. dün sabah De- miral'ın Çankaya'daki seçim bürosuna gelerek Türkeş'in "is- tifa et" istemıni kendisine iletti. Demiral, daha sonra yaptığı • Arkası Sa. 19, Sü.3 te Juppe'yi sıkıştırdı İncirlik Çekiç Güç'e NATO makyajı • tncirlik'teki Çekiç Güç üzerinde Türkiye'nin mutlak kontrolünün sağlanacağı bir formül hazırhğı yapıldığı öğrenildi. • Çekiç Güç'ün Türkıye'deki faaliyetleri hukuksal zemine oturtulmaya çalışıhyor. Böylece Çekiç Güç'ün faaliyetlerinin kontrol edilmesi planlanıyor. Çekiç Güç'ün. NATO'nun "alan dışı" bölgesi olan Kuzey Irak'taki faaliyeti de yasal statü kazanacak. • Türkiye ile ABD arasındaki Savunma ve Ekonomik Işbirliği Anlaşması'ndaki, Türkiye'nin mutlak haberdar olma ilkesinin Çekiç Güç'e uyarlanması üzerinde duruluyor. Böylece bu uluslararası gücün Türkiye"de yarattığı sıkıntılann bir ölçüde giderilmesı mümkün görünüyor. • //. Sayfada • Fransız hükümetinin yeni ekonomik reform projesinı protesto etmek amacıyla düzenlenen gösterilerde, başkent Paris ile Nantes ve Montpellier kentlerinde çok sayıda kişi tutuklanırken Cumhurbaşkanı Jacques Chirac da başbakana tam destek verdiğini açıkladı. • Başbakan Alain Juppe, Fransa'nın Avrupa'da "birinci lig"' takımı olarak finansal sistemini yeniden düzenlemesi gerektiğini belirtti. FRANSA HÜKÜMETİZOR GİNLER\ AŞIYOR- Fransa Başbakanı Alain Juppe'nin ekonomik reform projesini pro- testo etmek amacıyla düzenlenen gösterilerde, meslek sendikalan üyeleri Juppe'nin adının yanına bir gamalı haç çize- rek. başbakanlaruun aldığı ekonomik önlemierle faşist Hitler dönemindeki baskı rejimi arasında koşutluk kuruyoıiar. Faşistlikle suçlanan Juppe ise içinde bulunduğu çıkmaz sokaktan nasıl çıkacağını düşünüyor. Parlamentoda Juppe hü- kümetine karşı güvenovıı önerisinde bulunan sosyalisüer, erken seçim yolunu açma>a çalışıyorlar. (REUTER) • Başkent Paris'te gösteriler sırasında 30 araç, bir otobüs durağı ve bir mağazanın tahrip edildiği. 18 kişinm de gözaltına alındığı bildirildi. Nantes ve Montpellier kentlerinde göstericiler ile güvenlik ku\r vetleri arasında çıkan çatışmada Nantes kentinin gannda yangın çıktığı ve 40'a yakın mağazada hasar meydana geldiği bildirildi. • Işçinin Gücü Sendikası Başkanı Marc Blondel ve komünistlerin ağırlıkta bulunduğu CGT Sendikasf nın Başkanı Louis Viannet, Juppe'nin "reformlann planlandığı gibi yürütüleceği" yolundaki açıklaması üzerine eyleme devam karan aldılar. VİŞB. PHUNMrntaberi• //. Sayfada Gümrük Birliği'ne yeşil ışık • Avrupa Parlamentosu'nda (AP) 3 büyük gruptan 2 si, Sosyalist ve Hıristiyan- Demokrat gruplar, dün Avrupa Birliği (AB) ile Türkiye arasında yılbaşında geçilecek gümrük birliğine "evet" dediler. • Hıristiyan Demokrat Grup, sadece Yunan milletvekillerinin aleyhte tavır koymaları üzerine. "büyük bir çoğunlukla". gümrük birliği oylamasında "evet" deme karan aldı. Sosyalist Grubun yaptığı toplantı sonunda yapılan oylamada da, gruba katılan parlamenterlerin 71 'i gümrük birliğine "evet" oyu kullanılmasını isterken. 51'i buna karşı çıktı. 3 parlamenter ise çekimser kaldı. • 10. Sayfada BOSNA-HERSEK Türkiye, ağırlığını koyuyor • Brüksel'de NATO toplantısına katılan Dı$işleri Bakanı Deniz Baykal. Bosna- Hersek'in yeniden ınşası için oluşturulacak yönlendirme komitesine (Steering Committee) Türkiye'den de bir temsilcinin katılmasını isteyerek Bosna konusunda Türkiye'nin hassasiyetini belirtti. SBKf KMMY'm haberi • 10. Sayfada OLAYLARIN ARDENDAKİ GERÇEK Kirlenme... Cumhurtyet, Turgut Özal'ın başbakanlığı döneminde ANAP yönetimini eleştirmiş ve pek çok yasadışı uyguiamayı gün ışığına çıkarmıştı. Özal ailesine sağlanan ola- naklardan hayali ihracatın bo- yutlarına kadar bir dizi konuyu işlerken, Cumhuriyet genellik- le yalnızdı. 1980'lerin ikinci ya- nsına damgasını vuran bu ko- nuları çok satışlı gazeteler 1990'larda işlemeye başladılar. „ Turgut Özal'ın oğlu Ahmet Özal'ın vergi suçu nedeniyle arandığını ve halen yurtdışında olduğunu vurgulamak bu geli- şimi özetler. Bugün de benzer bir durum- la karşı karşıyayız. Cumhuriyet. Başbakan Tansu Çiller'in mal- variığının hesabını vermesi ge- rektiğini. aksi halde sistemin zarargöreceğini işliyor. Çiller'in malvarlığına ilişkin olarak orta- ya artığımız iddiaların hiçbiri tekzip edilmedi. Çiller ailesinin konuya ilişkin yaptığı açıklamalar doyurucu olmaktan uzaktı. Tıpkı Özal dö- neminde olduğu gibi bugün de çok satışlı gazeteler bu konu- daki gelişmelere gereken ağır- lığı vermiyorlar. Başbakan'ın eşi Özer Uçu- ran Çiller'in de özellikle bürok- raside etkin olduğu iddialan birbirinden çok farklı kanallar- ca ortaya atılıyor. Milletvekili listelerinde iste- diği sırada yer alamayan ya da listeye giremeyen milletvekille- rinin ortaya attığı iddialar, Cum- huriyet'in geçen dönemde gündeme getirdiği konulann doğruluğunun bir diğer kanıtı- nı oluşturuyor. DYP Bolu Milletvekili Nazmi • • • • Arkası Sa. 19, Sü. 9'da B U G U N C u m h u r i y e t ' l e İşçiden hükümete zorunlu kredi Hükümet, 30 trilyon lira tutarındaki kamu toplusözleşme zam farklannı geciktirip faizsiz kredi gibi kullanıyor. Birikmiş alacaklara enflasyon farkı isteyen, ancak daha sonra, farklan makul sürelerde ödemeyi taahhut eden hükümete "Evet" diyen Türk-iş ise genel kurul telaşında. • 9. Sayfada BORSA Dün 40.863.08 Öncekı 41.884.19 DOLAR ûDün 55.650 öncekı 55.400 MARK ûDün 38.700 Öncekı 38.600 ALTIN ûDün 695.500 Önceki 689.500 GUNDEM MUSTAFA BALBAY Shell - Güneydoğu - Hollanda - Fransa... Türkiye'nin güneydoğusunda ve Irak'ın kuzeyindeyaşa- nanların sürekli "askeri" görünümü ön plana çıkıyor. Kuzey Irak'ın durumu, Türkiye-Suriye-lran sınır güvenli- ği, Saddam ın 36. paralelin altında tutulmasının "zorunlu- luğu", PKK, KYB, KDP... Bu perdelerin gerisinde ise arada bir vurguladığımız pet- rol konusu var. Shell, Diyarbakır çevresindeki 27 petrol kuyusunu Paris • Arkası Sa. 19, Sü. 3 'te
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog