Bugünden 1930'a 5,447,291 adet makaleKatalog


«
»

5ARALIK 1995 SALI CUMHURİYET SAYFA EKONOMI NE DEDİLER? Gerçekçi değil DISK BASKANI RIDVAN BUDAK: Hukumetın ızledığı bır enflasyon polıtıka-.ı yok Devlet Utatıstık Enstıtusu taratınddn açıklanan enflasvon rakamlan gerçekçi değıl Hukumet seçım onceM pempe bır tablo olujturmava çalışıyor Gerçek felaketı seçımden sonra vaşayacağız 1996 butçesi içınde ıç \e dış borç ıaız odemelennın yuzde 57- 60 lık bıroranı oluşturduğu gozienıvor Hukumetın bu butçeyı bılerek yaptıysa 1996 \ılı ıçınde çok buyuk bırekonomık krızle kdrşila^ması kaçınılmaz Şıundd pıyasalarda oluşan durumu •belirsizlıgin. pıvasadakı hankttsizlığT olarak tanımlavabılinz Hedefler tutmaz TISK BASKANI REFIK BAYDUR: Enflasvonun duşuk çıkmasını beklemıvorduk Bu duşuşun korunması zor gıbı gozukuvor Onumuzdekı aylarda hukumetın seçım ta\ız!en vermesi \e »eçım ekonomisinı bııtun gereklerıyle uygulaması halınde enfla»yo*ıdakı duşuş yalnızca bu ava mahsu-. olacak Bu nedenle gerçek enflasvonun oranı seçım sonrası pıyasdlara vansıvacak Asıl artış seçim ertesi ITO BASKANI MEHMET YILDIRIM: Sektor bazında genel gıyım \e konfekstyon maddelerınde mev sımlık bır duşuş vaşandı Bu arada yakıt maddelennde ı?>e vıne mev\imsel bır fivat artışı yaşandı kasim enfiasyo- nundakı duşuş. ocak aMnın sonupa kadar de\anı eder Enfla>\ondakı gerçek artış ıse 24 Aralık ta oluşacak yenı ıktıdann seçımden sonra açıklavacağı \enı ekonomık onlemlere baglı o'iriv gercekleşecek Kurlar baskı altmda TIM BASKANI OKAN OCUZ: Hukumetın enflas\on hedetmı ıkı defa re\ız\on etmesine rağmen 1995 MII hedetını turturması mumkun degıl Bız ıhracatçılar açisindan onemlı olan, kurlardakı artişin sureklı enflasvonun altında kalması Kurlann uzun sure baskı altında kalması mumkün olrrumakla bırlıkte kontrollu anı>ı ı/ın \enlmemesı halınde saratılan bınkımın bır patlamava vol açması kaçınılmaz gıbı gozukuvor Sıkı para politikasmın etkisiyle tüketici fiyatlannda kasım ayı artışı yüzde 5.5'te kaldı IMF reçetesiyle zorunlu perhiz • Merkez Bankası'mn eylül ayında, dovız alımını durdurarak ve tüketici kredılen ıle kısa \adelı dış borçlara fon getırerek uyguladığı harcamalan kısma operasyonu, kasım ayı enflasyonunda etkısıni gösterdı. Tüketici fiyatlannda yıllık enflasyon yüzde 83 8 oranında gerçekleşırken, 11 aylık fıyat artışı yüzde 72 9 düzeyıne ulaştı. <\NKAR\ (Cumhuriyet Burosu) - Merkez Bankası nıneylul ay mda harcama- lann kısılması ıçın uyguladığı dovız alımı- nı durdurma ve tuketıcı ıle kısa vadelı dış kredılerden fon kesılmesı yonundeka anı operasyonu. kasim ayı enflasyonunda etkı- sını gösterdı Tuketıcı fıy atlan kasım ayın- da bır oncekı aya gore yuzde 5 5 oranında arttı Tuketıcı mallannda yıllık enflasvon yuzde 83 8 oranında gerçekleşırken. 11 ay- İık fıyat artışı vuzde ~2 9 düzeyıne ulaştı Toptan eşya fıvatlan da geçen ay yıne KİT urun fıy atlanna v apılan zamlann duşuk tu- tulmasına karşın yuzde 4 3 duzeyınde art- tı Toptan eşyada yıllık enflasyon yuzde "1 6 duzeyınde gerçekleşırken. 11 aylık fı- yat artışı yuzde 58 4 oranında aerçekleştı Merkez Bankası. ey lul ay ında tuketıcı fı- yatlanndakı artışlann dızgınlenememesı ve gay n safı mıllı hasılada y ılın ılk 6 ay lık do- nemınde bır oncekı yılın aynı donemıne göre gerçekleşen y uzde 12 4oranındakıanı sıçrama uzerıne Uluslarası Para Fonu'nun (IMF) ısteklen doğrultusunda pıyasalara mudahale etmıştı Dovız alımını 15 gun boy unca dondurarak pıyasalara Turk Lıra- si suımeyen Merkez Bankası tuketıcı kre- dılen ıle yurtdışından getınlen kısa vadelı borçlara da fon uygulayarak pıyasadakı lı- kıtıdeyı sınırlamaya aldı Devlet Istatıstık Enstıtusu'nun (DİE). Aylık enflasyon I Kasm 1994 Ara k Ocak 1995 dun açıkladıgı enflasyon rakamlarına gore. Merkez Bankasfnın ey lul ay ındakı operas- vonu. tuketıcı fıyatlanndakı artışın geçen ay, oncekı aylara gore gorecelı olarak duş.- mesını sağladı Ekım ayında. bır oncekı aya göre yuzde 7 8. yıllık da yuzde 88 34 duzeyınde artan tuketıcı fıyatlan kasım ayında bır oncekı aya gore yuzde 5 5. yılbaşına gore yuzde 72 9. geçen vılın aynı a\ına gore de yuzde • Toptan eşya fiyatlanndakı artış geçen a\ bır oncekı aya göre hukumetın olağan KİT ürün fıyatlanna yapılan zamlan duşük tutmasına karşın yuzde 4 3 duzeyınde gerçekleştı Toptan eş\a fıyatlan kasımda geçen > ılın aynı ayına gore yüzde 71 6 artarken toptan eşyada 11 aylık enflasyon yüzde 58 4 duzeyınde gerçekleştı yuzde 4 duzeyınde yukseldı Tuketıcı mallannda kasım ayında gıda fiyatlan yuzde 4 3. gıyım ve ayakkabı fı- vatlan yuzde 11 6 ev eşyalannın îıyatlan yuzde 2 8. sağlık gıderlen yuzde 3 4 ulaş- tırma-haberleşme gıderlerının fıyatlan y uzde 2 8 konut fıy atlan da y uzde 6 duze- yınde yukseldı \enlere gore. toptan eşya fıy atlan ge- çen ay bır oncekı aya gore KIT urunlenn- de yüzde 2 8 ozel sektorde vuzde 4 9 ol- mak uzere yuzde 4 3 duzevınde yukseldı Toptan eşyada geçen av yıllık enflasyon kamu sektorunde yüzde 61 6 ozel sektor- de y üzde7 *> 6 olmak uzere yuzde ~* 1 6 ora- nında gerçekleşırken v ılbaşına gore toptan eşya fıyatlar kamu sektorunde v uzde 44 1 ozel sektorde de yuzde 64 4 olmak uzere vuzde 58 4 duzeyınde arttı Toptan eşya tı- yatlan 12avlıkortalamalaragore kamuda vuzde 84 1. ozel sektorde de yuzde 99 ol- mak uzere yuzde 94 5 oranında yukseldı Şubat Mart Nısan Mays Haz Tem Ağus Eytul Ekın Kasım 83 8 duzeyınde yukseldı Tuketıcı tıyatla- nndakı artış 12 aylık ortalamalara gore yuz- de 97 2 oranında gerçekleştı Tuketıcı fiyatlannda geçen ay enyuksek oranlı artış yuzde 9 7 ıle Bursa ve Malat- ya'da gerçekleştı Tuketıcı fıyatlan kasım ayında Samsun'da yuzde 9 4, Antalya'da \uzd<* 8 I Adana ve Dıvarbakır'da yuzde 7 5. Izmır'de yuzde 6 2. tstanbul'da yuzde 5 9. Ankara'da vuzde 5 1 Erzurumda da IstanbuFda enflas>on Istanbul Tıcaret Odasi nca v apılan he- saplamaya gore de. Istanbul da perakende fıyatlar geçen ay yuzde 3 9 oranında artış gösterdı Toptan fıyatiar ıse yuzde 2 4 ora- nında arttı •"» ıllık ortalama artışlar perakende fıyat- larda yuzde 98 1 olurken. toptan fıvatlar- da vuzde 95 4 şeklınde gerçekle>tı Tanm ürünü ithalatı, ithalatın gerçekleştiği ülkelerdeki fiyatlan yüzde 14-80 arasında arttırdı Türkiye enflasyon ihraç ediyor AHMETÇELİK Yanlış tanm polıtıkalan Turkıye yı gıda ıthal edıp. enflasyon ıhraç eden bır ul- ke halıne getırdı Turkı- ye'ntn son bır yıldan berı yoğunlaşan tanm urunu ıt- halatı. ithalatın gerçekleştı- ğı ülkelerdeki ürun fıyatlan- nın yuzde 14 ıle yuzde 80 arasında art- masına neden oldu Turkıye 1995 yılı ba- şinda 1 ton ye- şıl mercımek ıthal edebıl- mek ıçın 700 dolar oder- ken 5 ay son- ra 800 "dolar odemeye baş- ladı ^ ıne baş- langıçta 250 dolardan ıthal edılen bır ton şeker daha sonra 450 dolardan alındı Özellıkle şekerde duny a pı- yasalanndakı fıyat artışının tek nedenı olarak Turkıye gostenlıyor Buğday da ıse uzun do- nemlı anlaşmalarsayesınde fıyat artışlanndan etkılen- mey en Turkıye, buğday ı to- urkıye 1995 yılı başında 1 ton yeşıl mercımek ıthal edebılmek ıçın 700 dolar oderken, 5 ay sonra 800 dolar odemeye başladı Yıne başlangıçta 250 dolardan ıthal edılen bır ton şeker daha sonra 450 dolardan alındı Avrupa'dan yapılan et ıthalatında ıse Turk tuketıcısı Avrupah uretıcıyı sübvanse eder duruma geldı nu 198 dolardan aldı An- cak dunya pı y asalannda ya- rattığı talep tıyatlann ton başına 240 dolara kadar yukselmesine neden oldu Fıvat artışlarında ıkı yıl onceye kadar buğday, şeker, nohut ve mercımeğı Türkı- ye'den alan ulkelenn soz konusuulkelere yönelmesı de etkılı olurken, bu durum da urun fıyatları- nın ıkı kat art- masma neden oldu Av rupa dan yapılan et ıtha- latında ıse Turk tuketıcısı Av ru- palı uretıcıyı sübvanse eder duruma geldı Son 1 5 y ılda et ve canlı hayvan ıhracatındakı destekleme oranlarını yuz- de 44 5 "e kadar duşuren Av rupa Bırlığı uyesı ul- keler, 580 dolar cıvanndakı bu mıktan fıy atlanna yan- sıttılar Vaklaşık 1 5 yıl once 2 bın 400 dolar cıvannda olan kemıklı etın ton fıyatı şım- dılerde 3 bın dolara kadar yukseldı Pınnç fıyatlannm artma- Nereden, neyMthal^d|ypT*ız? Ithal urünlerîn dünyadaki fiyat seyri Ürün cinsi Şeker Pirinç Nohut Yeşil mercimek Canlı hayvan Karkas et Buğday Yılbaşı fiyatı 250 400 600 700 1400 2400 198 Şimdiki fiyatı 450 600 730 800 2000 3000 240 Değışım (%) 80 0 50.0 21 6 14.2 42 8 25.0 21 2 sında Japonlann tarıhlenn- de ılk kez pınnç ıthal etme- lerınınbuyuketkısı olduğu- nu belırten eskı Istanbul Tı- caret Odası Hububat Baklı- yat ve Yağlı Tohumlar Mes- lek Komıtesı Başkanı Meh- mel Reis, "Ancak nohut, ye- şil mercimek gibi Tur'ki- yc'nin talebi olan \e \\ rupa Glkelerinde az miktarda üretilen bakliyatrurü ürün- lerin fiyatı Turkhe'nin tale- bi ileaıttı"dıye konuştu Şekerdekı fıyat artışının tamamen Turkıy e'nın alım- lanndan kaynaklandığını belırten Mehmet Reıs. 1996 y ılı ıçın açıklanan şekeraçi- ğı rakamlarının şımdıden fıyatların yuksek belırlen- mesıne neden olduğunu kaydettı Mehmet Reıs "Çünku geçen yılki şeker açığımız belli. 1995 açığımız 600 bin ton iken 96 yılında da 700- 800 bin ton açığımız olacak dendi. Şeker ithal ettiğimi/ ülkelerin fîrmaları da oto- matik sipariş «eleceği dii- şuncesıyle flvatları arttırdı- lar"dıve konuştu Ette A\rupa' l >a destek Turkıye"nınbuvılkıet ıt- halatının 250-i00 bın tona doğru ılerledığını belırten sektor yetkılılen Hazı- ne'nın 800 dolardan canlı hayvanda 100 dolara veke- sımlık hayvanda sıfıra ınen fonlardan kaynaklanan za- rarının 175 mılyon dolara ulaşacağını belırtıyorlar Avrupa Bırlığı uyesı ulke- lerın et ıhracatına uygula- dıklan destek oranlarını gı- derek duşurduklerını belır- ten yetkılıler 1 5 yıl ıçınde tonda \ uzde 44 5 e v aran bu oranın Turkıye taratından alınan ete fıyat olarak yan- sidığına dıkkat çektıler Canlı sıgırda I 018 dolar olan ıhracat desteğının 438 dolara duştuğunu belırten yetkılıler şoyTe konıiştular "Desteği duşurduler: çunku nasıl olsa Turkıye alı- >or. Duşen oran kadar da fi- \atlan arttırdılar. Turkiye ithalata uvuladığı fonlan duşurmeseydi de et ithal edi- lecekti. Bİ7 fonlan kaldınn- ca onlar da destek oranları- nı duşurup fiyat arttırdılar. Dolayısıyla Turk tukcticisi \vmpah ureticıyi subvanse eder duruma geldi." Son iki yılda yapılan toplam 5 zamla ve gramaj eksiltmelerle fiyatı 3 katına çıktı Dargelirli ekmeğînden de oldu 400 gr. (1986 -1987) 390 gr. (1985) 320 gr. (1988 -1994 Nısan) 300 gr. (1995 Ocak) 250 gr. (1995 Ağustos-Aralık) • Buğdaydakı spekülasyonu gerekçe göstererek ekmeğe bu yıl ıçınde üç kez zam yapan finncılar, ekmek fıyatlannı tüketici fiyatlannda yıllık yüzde 83 düzeyındekı enflasyona uvdurdular Bu arada ekmeğın gramajını da 320 gramdan 250 grama düşüren finncılar, bu yolla ekrnekte yıllık yüzde 119.6'yı bulan bır fıyat artışı sağladılar. Ekonomi Servisi- Tanm polıtıkalarındakı yanlışlık- lar ve yuksek enflasyon sa- bıt ve dar gelırlı kıtlelenn en temel gıda maddesı olan ekmeğı de ellerınden aldı Buğdaydakı \pekulasyonu gerekçe göstererek ekmeğe bu y ıl ıçınde uç kez zam ya- pan fınncılar. ekmek fıyat- lannı tuketıcı tıyatlarında yıllık yuzde 83 düzeyınde- kı enflasyona uydurdular Bu arada ekmeğın gramaj ı- nı da 320 gramdan 250 gra- ma duşuren finncılar. bu yolla ekmekte yıllık yuzde 119 6 vı bulan bır fıyat ar- tışı sağladılar tstanbul Finncılar Oda- sı nın ekmeğe yaptığı 2 bın lıralık son zammı onayla- mayan Esnaf ve Sanatkâr Odalan Bırlığı, son y ıllarda alışılagelen fıyat tartışma- larına bır yenisinı daha ek- ledı Ekmeğin 10yıllık seyri Son 10 yıl ıçensınde 15 kez zam goren ekmek fıy atlan uzenndekı tartışmalar, özellıkle Istanbul Buyükşehır Beledıye- sı nın fıyatlan belırlemeyetkısını 1991 yı- lında Finncılar Odası'na bırakmasıy la yo- gunlaştı Yılda ıkı kez zam goren ekinek fı- yatlan 350 lıradan 700 lıraya yukseldı 1992 ve 1994 y ıllannda da 2 kez zamlanan fıyatlar once bın lıradan 2 bın 500 lıraya ardından 2 bın 500 lıradan 7 bın lıraya u- laştı Ekmek fıyatlan 1993 yılında 2 bın lıra- dan 2 bın 500 lıraya yukselerek yuzde 25"lık oranla son 10 y ıl ıçerısınde en duşuk miktarda artarken en y uksek oranlı artış ıse yuzde 180 ıle ekonomık krız donemıne rastlayan 1994 yılında gerçekleştı Bu dönemde ekmek fıyatlan 2 bın 500 lıradan 7 bın lıraya vükseldı Istanbul FınncılarOdası'nın en son uy gulamak ıstedığı 2 bın lıralık zamnıın ger- çekleşmesı halınde ekmek tıyatları ılk kez bır yıl ıçensınde uçuncu defa artmış olacak Boy lece f ıy at artışı y uzde 83 oranı nda ger- •İstanbul Finncılar Odası'nın ekmeğe yaptığı 2 bın lıralık son zammı onayiamayan Esnaf ve Sanatkâr Odalan Bırlığı, son yıllarda alışılagelen fıyat tartışmalarına bır yenisinı daha ekledı Son 10 yıl ıçensınde 15 kez zam gören ekmek fıyatlan uzenndekı tartışmalar. özellıkle Istanbul Büyukşehır Beledıyesı'nın fıyatlan belırleme yetkısını 1991 vılında Finncılar Odasfna bırakmasıyla \oğunlaştı haklı gerekçeleredayandığı- nı belırten Ozavdın "Zam- mın büyuk bir ihtimalle onaylanmasını beklivoruz. Zaten şimdiye dek beledi- ve tarafından açılan butun davaları kazandık. Açılır- sa yine ka/anırı/. Bi/ ku- ruşu kuruşuna nıaliyet he- sabı >apı\oruz" dne ko- nuştu Istanbul BuvukşehırBele- dıvesı'nın 1991 denbuyana fiyatlara ıtıraz ederek açtığı 5 dava ıse bır kamu gorevı- nın yerıne getırılmesınden ba>ka bır anlam taşimıvor Çunku dav aların dev am ettı- ğı uzun sure ıçensınde ek- mek 2-3 kez daha zam goru- yor ve ıtıraz anlamırıı yıtın- yor Ote yandan Tuketıcıy ı Koruma Derneğı (TUM3- DER) son ekmek zammını protesto ederek "Ekmeği- me Dokunma" kampanya- Ekmek malıyetlerındekı artış-çekleşecek Yılbaşinda 320 gram olan stan- dart ekmeğın gramajının 70 gram azaltıl- ması da zam oranını enflasyonun 36 puanın uzenne çıkaracak Dun Istanbul Esnaf ve Sanatkârlar Oda- lan Bırlığı yetkılılen ıle toplantı yapan Fı- rıncılar Odası Başkanı Mustafa Ozaydın. konunun I 1 aralıkta bırlığın Başkanlar Meclısı nde goruşulerek karara bağlanaca- ğını soyledı Un. maya. tuz ve akaryakıt fiyatlannda gorulenartışlarnedenıyle zamtaleplennın sı başlattı ların sorumlusunun tuketıcı olmddığını be- lırten TUKODER Genel Başkan S~ardım- cısi Mehmet Sevim. "l vgulanan vanlış politikalar sonucunda. bir tahıl amharı olan ulkemiz, bugun buğdav ithal eder duruma gelmiştir. Bunun sorumlusu da tüketici değildir' dedı Sevım açtıkları kampanyaya tuketıcıle- nn. meslek odalannın sendıkaların de- mokratık kıtle orgutlennın ve yerel yone- tımlerın destek vermesını ıstedı İŞÇİNÎNEVRENİNDEN ŞUKR4N SONER Izduşumu Sıyasal arenada seçımlere donuk yaşananlann ız- duşumu bugun çalışmalarına başlayacak Turk-lş Genel Kurulu nda gerçekleşıyor Bır kırlı oyunun sılık kopyası sahnelenıyor Genel kuruldagruplann, aday- ların soyleyeceklerının alınacak karartann verılecek taahhutlenn şımdıden bır değerı yok Geçmış genel kurullarda soylenmış buyuk sozle- rın alınmış onemlı kararların hasıraltı edılmesı ıle sı- nırlı bır guven bunalımından soz etmıyoruz Adaylar lısteler, ıttıfaklar belırlenırken sendıkal ılkelerm olçu alınması gereğının bıle duyulmamasından kımı lıder- lenn kırlenmış kımlıklenne sendıkal değerlerden sap- maya kadar duyarsızlığı vurgulamaya çalışıyoruz Omurboyusendıkacılıkyapmış, ışçılıkten yok^ul- luktan gelmekle ovunen bır ınsanın, sendıkacılık ma- aşı otesınde bırgelırı soz konusu değılken, açıklana- mayan servetının sayısız luks daıreler, vıllaların he- sabı sorulacagına ortalıkta buyuk sendıkal lıder kah- raman gıbı dolaşabılmesı ayıbından soz edıyoruz Ya da hakkındakı yargı kararında "nıtelıklı zımmet, sahtekârtık ve gorevı kotuye kullanmak suçlanndan sanık" sozcuklerı bulunan bır başkasının aday çıkma- sında bır sakınca gorulmeyecek kadar değer eroz- yonuna ugranılmış olmasından Kışılerın kırlenmesının suç sayılmadıgı bır sıyasal ve sendıkal ortamda olaylara hangı olçulerie yakla- şacağız'? "işbıtıncılenn" olçulerını alıp "Çalsın, çırp- sın becerıklı olsun, bıze de pay duşsun" mantığı ıle mı yaklaşacağız9 Turk-lş Genel Kurulu raporuna goz attığınızda ya- pılan eylemler, mıtıngler, dırenışler, grevler, toplantı- lar, başkanlar kurulu ve tum etkınlıkler zıncırıne bak- tığmızda, Batı sendıkacılık hareketının dılını ısırtacak bır dınamızm gorursunuz Bu kadar çok etkınlık, eylem ıçınde olmuş bır sen- dıkacılık hareketının ışçının çıkarlarını korumak uze- re jzerıne duşenı fazlası ıle yaptığı sonucuna da va- rabılırsmız Aynı sendıkacılık hareketının bu parlak goruntu- nun arkasında kendı toplusozleşme yetkısını duşu- rerek kavgadan kaçtıgını bılmıyorsanız işçısının ış- ten atılmasını kamuoyundan sakladığını ışten çıkar- malara ucretsız ızınlere hak edılmış ucretlerın oden- memesıne onay verdığını, kamu-ozel ışverenlerle bu dogrultuda gızlı-açık yasa ve hukukdışı ozel anlaş- ma protokollerı yaptıklarını yok sayabılırsenız Istersenız kendı toplu pazarlık ve grev haklarının ya- saklanması ıçın bakan parlamenter hukumet yetkı- lısı kapılarının aşındırılmasını da gormezlıkten gele- bılır kendı başkanlar kurulundaaldıkları eylem karar- larının yapılmaması ıçın, gosterdıklerı çabaları atla- yabılırsınız Bır yanda kerhen yapılan eylemlerie ortaya çıkan ışçı sınıfının gucu hak kavgası etkınlıgı sıyası partı- lerın oluşturamadığı kalabalıkların zorunlu karar ve- rılmış, toplusozleşme uyuşmazlıklan grevlerle bağ- lantılı meydanlarda yuzbınlerın toplanması sıyası partılen sallaması Dığer yanda bu gucun bozuk para gıbı harcanma- sı sonucu yasal sozleşme alacaklarının yasa ve hu- kukdışı 6 ay gecıkmelı odenmesı Yetmedı enflas- yon artışının uçte bırının altında kalan ucret artışının odemesının gelecek yıla bırakılması en az bır yıl ge- cıkmelı odenmesı ve grevde geçen sureler ıçın ucret alınmaması ıle baglantılı ışçının gerçekte, 1995 yılı ıçınÇıller'ınbaşındandedığı gıbı reelde "yuzdebeş" cıvarında bır ucrete mahkûm edılmesı Yetmedı sadece Yol-lş uyesı 46 bın geçıcı ışçının hem sozleşmeden hıç yararlanmaması hem de ge- lecek yıl bır daha çalıştırılmamak uzere ışlerıne kesın son venlmesı Butun ış kollarında kamuda çalışan sayısının geçen genel kuruldan bu yana onbınlerce eksılmesı Ozeldesendıkasızlaştırma taşeronlaştır- ma ıle onemlı sayılarla uye kaybı Kamu-ozel topla- mı geçen genel kuruldan bu yana yuzbınlerce uye ış- çı kaybı Butun bunların uzerıne kımı lıderler ortaiıkta bır kahramanedasııledolaşıyor Çıller ın sıyasılerın guç- lerınden korktuklarını kendılerıne karşı savaş açtık- lannı soyleyebılıyorlar Evet Çıller ve sıyasıler, orgutlenebıldığınde elbet- te ışçı sınıfının gucunden korkarlar korkmalıdırlar A- ma bu gucu bozuk para gıbı harcayan -sonuçta ışçı haklarında lyıleştırmeden vazgeçtık- akıl almaz bu- yuk olçulerde hızlı bır yoksullaştırma sendıkasızlaş- tııma suçuna ortak olmuş lıderlerden neden korksun- lar? Ben yuzsuzluğun, sorumsuzluğun bu boyutunu anlayamıyorum Sız anlayabılıyor musunuz'? ŞIRKETLERDEN HABERLER • \KBWK ın 482 şubesı Imes \ukan Dudullu Sanayı Sıtesı ndekı yerınde hızmete mrdı M E\ Y\P çeşıtlı yurtdışı pazarlarından gelen siparışlenn artışı uzenne 2000 yılına kadar yapılma^ı planlanan 80 mılyon dolarlık yatınm proıesının 20 nıılvon dolarlık ılk dılımını 1996 ya çektı • PIRELLI duııyanın her verınde otuz mılyon kışının kullandığı Internet ağına uye oldu • DATVTEkNİK ın yıl ıçınde pıyasaya surduğu E\per Leader NSP marka PC'sı kışısel bılgısayar kate_:oriMiıde ' "S ılın Lrunu " seçıldı • S^BANCI B\NKGLERNSEV bırıncı kuruluş Mİdoııumunu kutluvor • EML\K BANKASPnın "300 mılvon lıra onpeşınath ' konut kampanyasının ılk uç gununde toplam satışa çıkanlan konutlannın uçte bın -.atıldı • DAF-Tırvdiı ılk re^mı urun lansmanını Istanbul Duny a Tıcaret Vlerkezı Otomotıv 95 Fuarı nda gerçeklcştırdı I \OL\O Gokbora Uluslararavi Nakiıvat ve Tıcaret AŞ nın fılo^una 100 çekıcısını sartı • TLRKİY E GARAİNTİ B\NK.\SI'nın beş yıl once Amsteıdımda kurduğu Lnıted Garantı Bank lnternatıonal merkezını Amsterdam dakı kendı bınasına tasıvor • ELEkTROLUX yenı urunu ESF 691 bulaşık mdkınesını pıvasava surdu • ÇARŞI > U Ğ \ Z \ L \ R I ' n ı n duzenledığı 1 karıkdtur Bıenalı kapsamında ver alan "Turkıye'de ve Dünyada Tuketıcı Sorunlan konulu karıkatur yanşmasını kazananlarThe Marmara Otelı nde yapılan torende açıklandı • DEMİR SİGORTA Istanbulun tüm otobus durdklarını venıleyeıı Alma Medıa'yı tum nsklere karşı guvencealtına ald'ı • KLVI Hollanda Kralıyet Havayollan Boğazıçı Lnıvcrsıtesı Işletme ve Ekonomi kulubu nun 28-29 Kasım 1995 tarıhlerı arasında ger^ekleştırdığı "Foreveı Good" projesine katıldı • PINAR pastorıze ınek surunden ımal edılen ve >urulebılır nıtelıkte olan Pınar Lıght Labne'yı 650 üiamlık ambjldjlarda pıvasaya surdu • \ ISA INTERNATIONAL nakıt parddan daha hızlı ve guvenlı "Elektronık Cuzdan Vısa Caslı "ı kamuoyu- na tanıttı
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog