Bugünden 1930'a 5,431,491 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 5ARALIK1995SALI HABERLER "En büyük gensoru milletin önüne çıkıyor" • ANKARA (AA)- Devlet Bakanı Necmettin Cevheri. Vakıflar Haftası nedeniyle Vakıflar Genel Müdürlüğü'nde düzenlenen bir toplantıdan aynlırken, gazetecilerin, Çiller hakkmda TBMM Başkanlığf na sunulan gensoru önergesiyle ilgili sorulannı yanıtladı. Cevheri, "Mesut Yılmaz'ın, Çiller ile ilgili birgensoruya şartlı destek vereceğini açıklamasını nasıl karşılıyorsunuz" sorusunu şöyle yanıtladı: "Seçime 15 gün kala hükümet düşürme girişiminin anlamını anlayamıyorum. 15-20 gün sonra en büyük gensoru miletin önüne çıkıyor. Öyle bir şey yaparsa bana göre siyasi hayatının en büyük hatasını yapar." Perinçek ve Bçi'ye beraat • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Ankara 2 No'lu DGM. bölücülük propagandası yaptıklan gerekçesiyle yargılanan tşçi Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ve eski Bakan Şerafettin Elçi'nin beraatına karar verdi. 'Özgür Bilım' dergisinde yayımlanan bir röportajında bölücülük yaptığı gerekçesiyle İP Genel Başkanı Perinçek ve derginin yönetıcileri hakkında açılan dava. dün sonuçlandınldı. Ankara 2 No'lu DGM'de görülen davada, Perinçek ve derginin sahibi Cengiz Yaşar beraat ederken derginin Sorumlu Yazıişleri Müdürü Sait Çakır, 6 ay hapis, 50 milyon lira para cezası: Genel Yayın Yönetmeni Medeni Ayhan, 2 yıl hapis, 550 milyon lira para cezasına çarptınldılar. Durakta saldırı: 3 yaralı • İstanbul Haber Servisi - İstanbul Manifaturacılar Çarşısı önündeki İETT durağında eşi ile birlikte otobüs bekleyen Sadık Çelikcan adlı kişiye, dün saat 15.15 sıralannda arkadan yaklaşan 18-19 yaşlanndaki bir kişi tarafından ateş açıldı. Çelikcan, Taksim Ilkyardım Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Bu arada durakta bekleyen banka memuru Kerim Ay ile üniversite öğrencisi Burçin Tunç, seken kurşunlarla hafif şekilde yaralandı Bu arada, Çelikcan'ın Ülkü Ocaklan Karagümrük Terrisilciliği eski üyesı oldugu öârenildi. Hadcalı Polîs Lojmanları • İstanbul Haber Servisi - Halkalı Polıs Lojmanlan'nda oturan bazı memurlar. dün gazeteleri arayarak lojmanlardan zorla çıkanlmak istendiklerini bildirdiler. Memurlar, "Kiralık ev bulmak o kadar kolay mı? Biz çıkmayacağız demiyoruz ki, biraz süre istiyoruz" diye şikâyetlerini dile getırdiler. Bu arada. emniyetten alınan bilgiye göre, oturma sürelerini oldukça fazla aşanlann çıkanlma işlemlerinin yapılacaSı öârenildi. Btici'den açddama I İstanbul Haber Senisi - DİSK Genel-İş 7 No'lu Şube Başkanı Erol Ekicı, dün yaptığı yazılı açıklamada. 21 Ekim 1995tarihındenbu yana. DİSK ı Tekstil üyesi Düzgün Tekin'in kayıp olduğunu belirterek "Tekin'in sağ olarak ortaya çıkanlmasını istiyorum" dedi. RP, adaylarm tanıttı • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) -RP Genel Başkanı Necmettin Erbakan, başkentte bir araya gelen RP'nin milletvekili adaylannı tanıttı. Erbakan, Altınpark ANFA Salonu'nda düzenlenen törende yaptığı konuşmada, Ankara'da bir araya gelen adaylannın, ülkeyi 70 yıldır çektiği sıkıntılardan kurtaracağmı öne sürdü. Akarcah'dan GB açıklaması • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - ANAP İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı, partisinin Avrupa Parlamentosu'nda (AP) 13 aralıkta yapılması beklenen gümrük birliği (GB) oylamasım erteletmek istediği savının gerçekdışı olduğunu bildirdi. Türk-îş Genel Kurulu bugün başlıyor. Sonucu, kararsızlar belirleyecek MeraFe Tekgıda-Iş desteğiGÜNEŞGÜRSON ANKARA-469 delegenin katlımıyla bu- gün başlayacak olan Türk-Jş'in 17. Olağan Genel Kurulu'nda, sonucu kararsız dele- geler belirleyecek. Genel kurula 24 saat ka- la, Tekgıda-İş Sendikası'nın desteğiyle de- legasyonun ibresi, Türk-lş Genel Başkanı Bayram Meral'den yana dönerken; Tes-lş Sendikası Genel Başkanı Faruk Barut'un listesinde yeralan 18 sendika. Meral'e kar- şı bir bildirgeyi imzaya açtı. Meral ve Ba- rut'u destekleme konusunda kararsız olan 8 sendikaya üye 59 delegenin tavnnın. kong- renin sonucuna yansıyacagı belirtiliyor. Türk-lş'm, bugün DevletSu lşleri (DSt) Konferans Salonu'nda başlayacak olan ge- nel kurulu öncesinde. MeraPin rakibi olan Tes-lş Sendikası Başkanı Barut'un liste- sinde yer alan sendikaların dün imzaya aç- tıklan bıldirgede. konfederasyonun "sağhk- h, pianlı ve programu bir yönetime ihtiyacı oMuğu" vurgulandı. 33 delegesiyle. son ana kadar ortada olan ve her iki adayın lis- tesinde de yer önerilen Tekgıda-Iş Sendi- kası Genel Başkanı Orhan Balta, dün tav- nnı Meral'den yana koyarak. yönetime Ge- • Balta, Meral'in yanında..Tekgıda-Iş Sendikası, Meral'den yana tavır koyma karan aldı.Türk-îş'in 17. olağan genel kuruluna 48 saat kala gelen destekle. delege ibresi Bayram Meral'den yana döndü. • Tes-lş Sendikası Genel Başkanı Faruk Barut'un listesinde yer alan 18 sendika, Meral'e karşı bir bildirgeyi imzaya açtı. Kararsız olan 8 sendikaya mensup 59 üye. başkan seçiminde belirleyici olacak. nel Mali Sekreteri KorkutCüler'i verme ka- ran aldı. Türk-lş Genel Başkanı Meral, Cumhuriyet*e yaptığı açıklamada. Balta'nın kendisini destekleyeceğini açıklayarak. gö- rev dağılımı konusunda birdeğerlendirme yapacaklannı söyledi. Meral. amaçlannın genel kuruldan bütünlük ıçinde çıkmak ol- duğunu kaydederek. "Tekgıda-İş Sendika- mızda, bugün (dün) karar aldı. İstediğimiz bir aday ı verecekler. Listeyi de, önümüzde- kigünlerdeoluşturacağız. Bu iş tamam" di- ye konuştu. Bu gelişme olurken, Orhan Bal- ta'nın. Barut ekibi tarafından. Meral'in di- van adayı olan Türk-Metal Sendikası Ge- ne! Başkanı Mustafa Özbek'in karşısmda. divan başkanlığına önerileceği de ileri sü- rüldü. Delegasyonun tavrındaki kararsızlık. aday lann oluşacak yeni Türk-lş yönetimi- nin görev daöılımını da belirsizliğe itti. Tümtis. Hava-îş ve Liman-İş sendikalan. iki adaya karşı. "alternatif liste*" oluştuıma ara- ANAP lideri Mesut Yılmaz, Ankara milletvekili adaylannı tanıttı 4 Çffler, film artisti gîbı• ANAP lideri Yılmaz. Başbakan Çiller'in dün bazı televizyonlarda yayımlanan konuşmalannı eleştirerek "Süsleniyor. çıkıyor televizyon ekranlanna film artisti gibi. Önceden hazırlanan ısmarlama sorulara yanıt veriyor. Olmadı, bant dolduruyor. Sabahtan akşama kadar millete seyrettiriyor" dedi. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - ANAP Genel Baş- kanı Mesut Yılmaz. partisi- nin Ankara milletvekili aday- larını tanıtırken eleştirdiği Başbakan TansuÇiller'i "fîlm artistine"' benzettı. Yılmaz, "Süsleniyor. çıkı- yor televizyon ekranlanna film artisti gibi. Önceden ha- zırlanan ısmarlama sorulara yanıt veriyor. Olmadı, bant doldu- ruyor. Sabahtan akşama kadar mil- lete sey rettiriyor" dedi. ANAP'ın Ankara milletvekili adaylan, dün parti genel merkezin- de düzenlenen bir törenle basına ve kamuoyuna tanıtıldı. Listenin son sıralanndaki adaylann katıl- madığı gözlenen törende. Ankara birinci bölge liste başı adav ı Agâh Oktay Cüner, kısa bir konuşma yaptı." Törene, çok sayıda BBP'linin ka- tılması dikkat çekerken parti bay- rağı ile birlıkte "Hâdim (hizmet eden) devlet, sosyal iktidar** diye A.NAP'h adaylann tanıtma törenine çok sayıda BBP'linin katılması dikkat çekri. (Fotoğraf: AA) pankart açan BBP'lilerin bu girişi- mi engellendi. Yılmaz da konuşma- sında, DYP'den ihraç edilenler ile istifa edilenleri kucakladıklannı, ANAP gibi milliyetçilik ve Müslü- manlığı partisinde birleştiren BBP ile işbirliği yaptıklannı anlattı. 25 aralıkta Türkiye'de Tansu Hanım" diye biri olmayacağını belirten Yıl- maz, şöyle dedi: "Beceriksiz tutumlan nedeniyle ülkeyi bugüne getiren. bir aydır Ba- kanlar Kurulu'nu toplayamayan hükümetten, Türkiye'yi kurtarma- yı göre\ biliyonız. Türkiye'yi, hem memleketi bu hale getirenlerden hem de ülkevi macera\a sürüklemek isteyenlerden kurtarmak/.orunda- >TZ. Milleti Türk-Kürt. Alevi-Sün- ni diye bölmek isteyenleri hüsrana uğratmak zorunday ız. Bunu y apa- bilecek tek parti de biziz. O tecrü- be, o bilgi birikimi \e kadro yalnız- ca bizde \ar." Yılmaz. siyasete dürüstlüğü hâ- kim kılınak zorunda olduklannı an- latırken de bunun bedeli ne ise öde- meye hazır olduğunu söyleverek •'Siyasete dürüstlüğü hâkim kilmak için bir kurban gerekiyorsa o kur- ban olmaya hazınm" dedi. Halka bugünkü iktidarpartilerinin yaptı- ğı gibi. her seçim döneminde sarf edilen laf kalabalıklan aibı vaatte bulunmadığını. halka taahhütte bu- lunduğunu kaydeden Yılmaz. "Ta- ah hüdümü >erine getirmezseın. bir daha si/dtn o> isteme\eceğim'" di- \e konuştu. Seçim sistemini deeleştiren Yıl- maz, bu seçim sisteminin adeta kimse tek başına iktidar olmasın diye hazırlandıgını ileri sürerekbu sistemi degiştirebilecek tek parti- nin ANAP olduğunu söyledi. Yıl- maz. sözlerini "Biz. miüetten bizi tek başımıza iktidara getirmesini istryvruz. Biz. milletin babahğına, ba- cıhğına, başbuğluğuna değil, mil- letin hizmetüıetaübiz" diye tamam- ladı. Başbakan, Cumhurbaşkanı ile aralannda aynlık bulunmadığını söyledi Çiller: Tek başına iktidar zorlaşbANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Başba- kan Tansu Çiller, yenilenen seçim sistemi nede- niyle cumhuriyet tarihinın en önemli seçimi ola- rak değerlendirdiği 24 aralıkta tek başına ikti- dara çıkmanın zorlaştığını belirtti. Cumhurbaş- kanı Süleyman Demirel ile aralannda aynlık bu- lunmadığını kaydeden Çiller. Çankaya Köşkü'ne şantaj yaptığını açıklayan iki bakan ile küskün milletvekillerine. "Kişüerle uğraşmn'orum'" kar- şılığını verdi. Başbakan Çiller, Avrupa Birliği ile gümrük bir- liği konusunda bir günlük resmi ziyarette bulun- mak üzere Bonn'a hareket etmeden önce Çan- kaya Köşkü'nde Cumhurbaşkaru Süleyman De- mirel'le yaklaşık 25 dakika görüştü. Görüşme- nin ardından düzenlediği basın toplantısında. Almanya'da, Türkiye'nin ileri ülkeler arasına girmesinin Avrupa için de yararlı olacagını an- latacağını kaydeden Çiller, "Türkiye. Avrupa için önemlidir. Tiirkive bir banş köprüsü ola- caknr ve çok önemli bir geçit haline gelecekrir. Az- mimiz. kendi kinıliğimizle, inancımızla, bu birin- ci ligde yerimizi almak. Bu uğraşı vermekte^iz 1 * dedi. CHPGenel Başkanı ve Dışişleri Bakanı De- nizBavkal'ı. siyasettekı yoğunluğa karşın ken- di çıkarlannı bir yana bırakarak dev let sorunla- n için Avrupa'da temasta bulunduğu gerekçesiy- le kutlayan Çiller, şunlan söyledi: "Atatürk 21. yüz> ıla 3 çeyrek kala bize bir he- def göstermiştir. Muhasır medenivet hedefıdir bu. Bu hedefe hep beraber, şimdi. bu açılacak ka- pıdan girme günüdür. Bu siyasi kargaşa içinde bazen bu seçimlerin öncıııi, gereğince ortava çı- kamamaktadır. Belki de cumhuriyet tarihinin en önemli seçimleri gerçekleşecektir. İleri mi gi- deceğiz, yoksa geriye mi döneceğiz? Aydınlığa mı döneceğiz. yoksa geriye mi götüreceğiz ülke- mızı.' Seçim Yasası'nın bölge barajlarını öngören maddesinin iptali için dava açan Demirel 'i, "gö- rev süresini kısaltnıakla" tehdit ettiği, bakanla- rı tarafından açıklanan Çiller. "Cumhurbaşka- nı ile banşhnız mı" sorusuna, "Öyle bir ayrılık yoktu" yanıtını \ermekle yetindi. Çiller, küs- kün milletvekillerinin seçimi iptal girişiminin ba- şansızlıkla sonuçlanmasını. "*\lilletinisteğivear- zusu bana göre ülkenin kanunu olmuştur. Doğ- ru olan da budur" diye değerlendirdi. yışını aürdürürken; TGS, Orman-lş. Pet- rol-İş, Ağaç-tş ve Basın-lş sendikalannın "asker delegeye sahipolmadıklan". delege- lerin bölünerek, iki adaya da destek verme eğiliminde olduklan ileri sürüldü. Adaylan kesin destekleyen sendikaların da, delegelerine sahip çıkamayacaklan ve fire verebilecekleri de savlandı. Meral ve Barut arasındaki yarışta, kararsızlann ya- nısıra, ikinci kolruk için verilen mücadele- nin belirleyici olacağı ifadeedildi. Toplam 14 delegesi olan Ağaç-lş. Bass ve TGS, ge- nel teşkilatlandırmasekreterliği için Ağaç- lş Sendikası Genel Başkanı Güral Erça- kır'ı aday çıkaracaklannı açıklarken: Sağ- lık-tş Sendikası Genel Başkanı Mustafa BaşoğJu da, bağımsız olarak genel sekreter- liğe aday olacagını bildirdi. Sağ kanadı tem- sil eden ve son Türk-lş Başkanlar Kurulu'nda Meral'in önerisi ile divan başkanlığına ge- tirilmesi önerilen Türk Metal Sendikası Ge- nel Başkanı Mustafa Özbek'in ortaya attı- ğı. "tekliste" oluşturulması önerisi, son ana İcadar kabul görmedi. Kongre öncesi yapılan Başkanlar Kuru- lu toplantısında alınan kararlar uyannca, genel kurulda, 24 aralık seçimlerinde DYP ile CHP'ye oy verilmemesi konusunda karar alınması- nın tartışılması bekleniyor. Barut'un listesinde yer alan bazı sendikaların, Türk- lş Genel Sekreten Şemsi De- nizer ile Türk-lş Genel Ma- li Sekreteri Enver Toçoğ- lu'nun genel sekreterlik gö- revi için ısrarlı olmalan ne- deniyle, yönetim kurulu üye- Ierininsayısını5'ten7'yeçı- kanlmasının da gündeme ge- tirilebileceği belirtiliyor. Türk-lş yönetimine seçilen sendikacılann kendi sendi- kalanndaki görevlerinin so- na ermesi yönünde tüzük de- ğişıkliği yapılması da. ge- nel kurulda ele alınacak bir başka öneri olarak dile geti- riliyor. Yönetim kurulu üyeleri sorunu Türk-lş Genel Eğitim Sek- reteri Salih Kılıç. bazı sendi- kalann. yönetim kunılu ü>e- lerinin sayısının arttınlması eğiliminde oldukiannı ifa- de ederek. "Türk-İş'tesan- dahe sayısını arttırmak, hiç- bir şey ifade etmez. S kişi ge- çinemiyorsa. 7 kişi olduğun- da geçimsizlik artar. Yöneti- min 5 kişi ile devam etmesi ve teknisyen bir kadro oluş- turulmasıyla, Türk-lş mü- esseseleşebilir" değerlendir- mesini yaptı. Kılıç, buöneride bulunan sendikaların kendi teşkilat- lannda yönetim kurulu üye- lerinin sayısını düşürdükle- rine dikkat çekti. Meral'in yönetimindeki Türk-iş'te. bugüne kadar Teksif, Şeker-lş, K.ristal-tş. Tezkoop-lş. Hava-lş. Bele- diye-tş, TGS ve Petrol-lş sendikalannın genel başkan- lan değişti. Son Türk-lş Ge- nel Başkanı ve Teksif Sen- dikası Genel Başkanı Şev- ket Yılmaz'ın yerine. Zeki Polat seçildi. Seker-Iş Sen- dikası Genel Başkanlığı'na, Hikmet Alcan'ın yerine, ÖmerÇeük seçilirken: Kris- tal-lş Sendikası Genel Baş- kanı İbrahim Eren'in yeri- ne, Mustafa Bağçeci: Tezko- op-lş Sendikası Genel Baş- kanı Ahmet Tamer'in yeri- ne, Mustafa Boncuklu: Ha- va-lş Sendikası Genel Baş- kanı Atilay Ayçin'in yerine. Mustafa Yağcı: Belediye-tş Sendikası Genel Başkanı Fo- at Alan'ın y-erine EfendiGü- vercin: TGS Genel Başkanı Orhan Erinç'ın yerine. Zi- yaSonay: Petrol-lş Sendika- sı Genel Başkanı Adnan Öz- can'ın yerine de. Bayram Yıldınm seçildi. Türk-lş'te yaşanan bu vitrin değişimi- nin de. genel kurul sonucu- na yansıması bekleniyor. HADEP İN SEÇİM BİLDİRİSİ Çozumsuzluğe neden Kürt sorunu' ANKAR.\ (Cumhuriyet Bürosu)-HADEP'in propa- ganda çalışmalan sırasında kullanacağı seçim bildinsın- de, eski DEP milletvekille- rinin parlamentodan "apar topar" çıkanlmasına ışaret edılerek parlamentoda bazı illerin temsıl edilmediğı vur- gulandı. Bildınde, seçime gıderken HADEP ile Sosya- Iist İktidar Partisi (SİP), De- mokrasi ve Değişim Partisi (DDP). Birleşik Sosyalıst Parti (BSP) arasında kurulan "emek,banş,özgürlük" blo- kuna ağırlık verildi. HADEP ın hazırladığı se- çim bildirisinde "Busistem, 'Bütün halklar kardeştir' di- yenieri kürsüde konuştur- mamtş. idamla yargıiamaya kalkmışnr'*denilerek kapa- tılan DEP milletvekillerinin durumuna dikkat çekıldi. Bildiride. "Rejim bunalı- mı. faşist, muhafazakâr ve militarist bir blok ekseninde aşılmaya çalışılıyor" denilir- ken. bütün çözümsüzlükle- rin nedeni olarak Kürt soru- nu gösterildi. Düzenin. emek- çi için "1er ve kan" iirettiği ileri sürülen bildiride. özel- leştırme politikalan "'kamu kaynakbrmın sermayeyepeş- keş çekilmesi" olarak mte- lendı. Güneydoğu sorunu, bildi- ride "vahşi vesonuçsuzbirsa- vaş" olarak tanımlanırken sosyalisttere, Kürtlere ve ay- dınlara karşı yapılan baskı- lann göstermelik değişiklik- lerle azalmadığı ileri sürül- dü. Türkiye'nin emperyalist ülkelerden gelen talimatlar- layönetildiği savlanan bildi- ride, demokrasinin belli sı- nıflar için uygulandığı be- lirtıldi. HADEP Genel Sek- reter Yardımcısı Zeynettin ÜnaL Kamu Çalışanlan Sen- dıkası'nın HADEP'e destek açıklamasında bulunduğu- nu söyleyen Ünal, Avrupa Alevi Dernekleri Federasyo- nu'nun da kendilerini des- tekleyeceğini açıkladı. Yapılan yolsuzluklann, peşkeş çekmelerin dosyalarını tutan; yerine getirilnıeyen boş vaatleri bir bir not alan; iletişim-haberleşme teknolojisiııe daha çok yatınnı yapılnıasım isteyen ve bunun için 24 Arahk'ta ANAP'a EVET diyecek SEKRETERLERARANIYOR! ANAP'A OYVER MACERAYASONVER PARTİSİ GUNDUZ GOZUYLE MELİH CE\DET ANDAY Yoksa Unutuluruz Homeros'tan günümüze şiir kılıktan kılığa gir- miştir, diyelim onunla Baudelaire hiç benzeş- mezler; ama özde bir özdeşlik vardır, akımlar, yak- laşımlar ne denli değişirse değişsin, o özsu aka- gelmiştir, akagidecektir. Buna şiir sanatı diyoruz, tanımlayamazsak da adını koymuşuz. Bütün güzel sanatların konusu (belki de ama- cı) olan güzellik kavramıdır bu. Eski Yunanlılar or- taya atmışlardı bunu ilk: Tokalon. Güzellik kavramı birtümeldir, güzel kız, güzel şi- ir, güzel resim değil, güzel. Onu biz yaratmışız, dışımızdaki dünyada bir karşılığı yok, ama inanıyoruz ona, dahası tapıyo- ruz, ne olduğunu bilmeden. Tümellerden hiçbirini görmemişiz, örneğin ağaç nedir bilmiyoruz; çam ağacını, armut ağacını, sel- vi ağacını tanıyoruz da ağac'ı imgelemimizde can- landırabiliyoruz. Hayır, hayır canlandıramıyoruz da, onun görüntüsünü yaratmaya çalışıyoruz. Işte bütün yaratılanmız bu görüntüler çevresin- de oluşmuştur. Hem uydurma, hem gerçek. Uydurma demem kimseyi şaşırtmasın, uydur- ma bir dünyada yaşıyoruz. Gerçekte insanoğlu- nun benzersiz dünyasıdır bu. onun kültürü, uygar-' lığıdır. Ne yapacaktık? Gerçek dünya içinde mi yaşa-' yacaktık? Kim dayanabilirdi buna? - Güzel olan, uydurmaolandır; yarattığımız uydur- ma dünya içinde oyalanıp gidiyoruz. Bizim gerçek dünyamızdır o, hiç kuşkum yok; Homeros'tan bu yana şiir sanatı sürüp geliyor. Yalnızca ürünleriyle, yapıtlarıyla değil. yarattığı sevgi bağı ile de. Bütün şairler (bütün sanatçılar) bu hayranlık ba- ğı içinde yetişmişlerdir; sanat sürdüren işte bu hay- ranlık, sevgi bağıdır. Güzellik başka nasıl varola- bilir, nasıl yaşayabilirdi! Tanıdığım şair arkadaşlardan biri (öleli çok ol- du) bana bir gün. - Bir şair, başka şairi sevemez, demişti. Demek ş//r'deortaklıktanımıyor, bireysel biriş- tir bu diye düşünüyor, ben kendi güzel'ımı yara- tınm diyor... Ne bileyim ben! Oysa dünyanın büyük şairleri, sanatçıları için- de, kendinden öncekilere, dahası kimi çağdaşla- rına hayran olmayan yoktur. Sanat yaratıcılığı. sa- nıldığı gibi tek başına gerçekleşen bir iş değildir. Hangi iş tek başına yaratılabilir ki! Adını vermediğim oşairarkadaşımın, bugün bir şiirini değil, bir dizesini bile anan yok. Demek aklı uyannca tek başına kaldı. Çünkü o şair arkadaşım, sanat süreci içindeki sevgi öge- sinin ayırdına varmamıştı; oysa güzellik denilen tü- mel kavrama sevgisiz varılamazdı, ortak bir kav- ramdı o. Tümellerden kurulu birdünyamızolduğuna gö- re, aman sevgiyi unutmayalım. •, Yoksa unutuluruz. Hüsamettin Cindoruk 6 Çiller, mııhalefete gelirse tüyecek ANKARA (Cumhuri- yet Bürosu) - Eskişehir Mil- İetvekili, eski TBMM Baş- kanı Hüsamettin Cindoruk. Başbakan Tansu Çiller'in. "Gensoruyla beni düşürür- lerse hero (kahraman) olu- rum" değerlendirmesine karşılık. '"Ozamanherool- maz, zero (smr) olur" dedi. Cindoruk. yeni oluşacak Meclis'in halkı temsil et- meyeceğini vurgulayarak "Bu Meclis, danışma mec- lisiolur'" değerlendirmesini yaptı. Çiller'in ANAP'a meydan okumasını "Mör* olarak yorumlavan Cindo- ruk, "Muhalefet'liderliği ko- nusunda kmruyor, bu,tüye- cek demektir" "dedi. - Başbakan'ın, ANAP'a meydan okumasını nasıl de- ğerleDdirivorsunuz? - Sırtında yumurta küfe- si var, atıyor. Seçim arifesin- de blöf yapıyor. Seçim ari- fesinde. en az 10 tane birin- ci parti vardır. Ama. san- dıktan bir tanesi çıkar. - Tansu Çiller, iddiayla ANAP'a, seçimde birinci çı- kan partide birleşilmesini öneriyor? - Seçimden sonra, 2 pu- an. 5 puan farkla birinci ol- du. değmez diyecek. Biz yi- ne yüzde 15 aldık diyecek. Televizyon kanallanna de- meç verirken bir gazeteci. "Muhalefete lider olur mu- sunuz?" filan deyince kı- vırdı. Hayır, birinci olacak, ya olacak ya olacak gibi pa- lavrası. Yanieğermuhalefe- te düşerse, bu, tüyecek de- mektir. - Televizyonlarla görüş- mesindesorulann bu kadar basit olmasını ne>e bağbyor- sunuz? - Hepsi önceden verilmiş. Bırkaç soruyu ırticalen so- ruyorlardı. gerisini hazırla- nan metinden okuyorlardı. - !Nlilletvekili aday lan ara- sında bümkratlann sayısın- daki fazlalığı nasıl değerlen- diriyorsunuz? - Bürokrasi egemen bir Meclis kurulacak. Böyle Meclis olur. ama danışma meclisi olur. Sadece DYP'de yok büro v rat, ANAP'ta, DSP'de, CHP'de de çok var. Bu Meclis'te Tunç Bflget fa- lan ona çok yardımcı oldu o konularda. Onlar çok da- ha uygar. Liberal demokrat hiç olmazsa. Onlan tasfiye etti. Sadık Avundukluoğlu, faili meçhul cınayetlerde, komisyonda müthiş güzel şeyler yazdı. MHP kökenli ama. müthiş liberal demok- rat çıktı. Onun için ben sos- yal demokratlardan korku- yorum. fçlerinde çok faşist var. Demokrasiyi özümse- memişler. Seçmenin katıl- madığı seçimde mebus ol- san ne olur? tnsan, içine na- sıl sindirir? Sistemi değiş- tiriyor. Bir kişinin rüzgân- na kapılmış. hepsi gidiyor- lar. Türkiye'nin başına kar- makanşık bir Meclis çıka- racak. lhtilaflı,şaibeli,çöp- lüklerde oylar, sandıklarde- ğişmiş, kış günü sandıklann bir kısmı geldi, bir kısmı gelmedi, çorap yumağı. Ola- cak şey değil. Ben 24-25 aralıklan yaşamak bile iste- miyorum. Başbakan Türkçe bile bil- miyor. Meclis çürüdü de- mek hakaret. Elma mı bu çürüyecek? Neler söylüyor? Bu Meclis'i farzet ki ek- seriyetle kapadı. birinci par- ti oldu, bu Meclis grubu Çil- ler'e ne yapacak? Bundan evvel hiçbir şey yapamadı da içinde politikacılar var bun- lann, bunlara otur diyecek oturacak, kalk diyecek kal- kacak. Bürokrasi egemenli- ğinde bir Meclis ortaya çı- kar. Devleti takviye eder, devleti ağırlaştınr, devleti dahagüçlendirir. Birde bu- nun içine polisini, ordusu- nu. valisini koymuş, ne ya- pacaklar? Bunlardemokra- si mi getirecekler? Amacı ortada, halkın avukatı olan siyasi partiyi ortadan kal- dırmış, konutu getirmiş. Ko- nutta karar veriyor, konutta kendisi ve onun çevresinde devleti yönettiği kişileri par- lamentoya taşıyor, devleti parlamentoya taşıyor. Dev- İete karşı halk kiminle ken- dini savunacak? Beğenme- dikleri Hüseyin Balyah, hiç olmazsa zaman zaman çıkıp Meclis kürsüsünde bir şiir okuyordu, halkın bir lafını söylüyordu. Ayfer Yıhnaz'ın Mersin'le ne alakası var? Yalım Erez, Muğla'yı tem- sil mi edecek? Hepsi, bun- lar aynı bürokratik kadroy- la, eski tabirle amir-memur ilişkisi. Bu, danışma mecli- sidir, söylediğim çok doğ- ru benim. Türkiye'nin işi zorlaşmışMr. - DYT örgüueri nasıl bir yaklaşım gösterir buna? -Birde onlar 70-80 mil- letvekilinin kavgasının so- nucunu bekliyorlar. Ondan sonrası Nasrettin Hoca'nın dediği gibi, sen bendeki fer- yadı gör...
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog