Bugünden 1930'a 5,447,291 adet makaleKatalog


«
»

5ARALIK 1995 SALI • • • • CUMHURİYET SAYFA HABERLERIN DEVAMI 17 Küsküııler 143'te • Baştarafı 1. Sayfada DYP ıle ıplen koparan kiikun mılleuekjllen, dun genel merkezlennedılekçev- le başvurarak adaylık ıçın ve-dıklen başvuru dosyası ıleyatırdıklan paranın ıade- sıru istedıler isyancıDYP'h- lerden bırbolümü de Yüksek Seçım Kurulu'na (YSK) baş- vurarak bağimsız adaylar ıçın gereklı olan surenın uza- tılmasını ıstedıler DYP Kocaelı Mılletvekıh tbrahim Artvinli, ıhraçlann gündeme gelebıleceğını be- lmerek -Zamanında Sayın Demırel de benimle çok uğ- raşn. Beni partiden ihraç et- tirdi. ancak 4 yıl sonra ben tekrar partiye döndüm" de- dı Isparta Mılletvekılı Erte- kın Dunıturk de "Bizleri ih- raçedecekler. \ncak. bu par- ti>i gönJumuzden kopara- mazlar" goruşunu dıle getır- dı DSP Genel Başkanı Ece- vıt. genel kurulun kapanma- sından sonra yenıden bırba- sın toplantısı duzenleyerek küskunlere neden destek ver- dıklerını açıkladı Ecevıt. "Küskunler. bize seçim tari- hinin ertenlenmesi dışında bir başka girişimde bulun- mayacaklan yönünde şeref sözü verdikleri için destek verdik. Ama artık bu konu sonuçlanmıştır. Bundan son- ra >alnızca seçime donuk ça- uşmalar yapacağız" dedı Ece\ ıt. kuskunlenn Baş- bakan Tansu Çıller hakkında venlen gensona onergesının goruşulmesi ıçın yenıden TBMM'yı olağanustu topla- ma gınşımınde bulunmalan durumunda buna destek ve- np vermeyeceklenne ıhşkın bır soruya karşıhk, "Hayır. Seçimlere kadar olan sure böyle bir gensorunun göni- şulüp sonuçlandırılmasına olanak vermez. Zaten, seçim- lerde vatandaş. gensoruyu karara baglayacak" dedı \ ATO Konsey ı toplantıla- nna katılmak uzere Belçı- ka"nın başkentı Bruksel'de bulunan Dışışien Bakanı \e CHP Iıden Deniz Baykal, TBVIM'de toplantı gınşımı- nın başarısızlıkla sonuçlan- masını memnunıyetle karşı- ladığını soyledı Baykal "Bir grup miHervekilinin bu ginşimi hayret \ericiydi. Bu girişinı içinde siyasi partile- rin de yer alması uzücüdür. Türkiye artık seçim surecin- dedir. Parlamentosunu yeni- lemek ve yeni bir başlangıç yapmak durumundadır. Ekonomi, bürokrasi, dış dün- ya, seçim sonuçlannı bekli- yor. TBMM, birey sel tatmifl- sizlik duygulannın kendisini suruklemesine izin verme- miştir" dedı AN AP Genel Başkanı Me- sut Yılmaz îse genel merkez çıkışında yaptığı değerlen- dırmede, TBMM'nın olağa- nustu toplanmasi durumunda Meclıs egehpretoyuverme karannda olduklannı anım- satarak "EğerMeclisaçılsay- dı »e bir gensoru gündeme gelseydi. o gensoruya destek vermememiz mumkun değil- di, mecburen destek \ erecek- tik. \ma şu anda biz o safha- lan geride bıraktık. gözumiı- zu 24 aralığa diktik" dedı Yılmaz, bırgazetecının gen- soru ıçın venıden ımzatopla- nırsa destek venp vermeye- cekJenne ılışkın bır soru üze- nne de "Bu saatten sonra doğru bulmam. Hükümeti inşallah ayın 24'ünde millct süpürecek" dedı Kuskunlenn sozcusu Ba- kı Tuğ genel kurulun kapan- masından sonra duzenledığı basın toplantısında. DSP Ge- nel Başkanı BulentEcevıtve genel kurula katılan arkadaş- lanna teşekkur ettı '\okla- maya katılanlan "namuslu. serefli,haysiyetli~kışılerola- rak nıtelendıren Tuğ, anaya- sal haklannı kullandıklannı behrterek MHP Genel Baş- kanı AlparslanTürkeş\ear- kadaşlannı eleştırdı Tuğ. şovle dedı "MHP, bu top- iantıy a katılmış olsay dı 150'yi geçerdik. Savin Tü rkeş de da- hil olmak uzere arkadaşlan imza atmışlardı. Buna karşın gelmedıler. Butun \ebali \e sonımluJuğu usdendiler. Ta- rih bu oiayı dile getirecektir. Başanlar diliyonım. Biz ne Bay kal'ın dedıği gibi mızıkçı- yız, ne de Başbakan'ın dedt- ği gibi kışisel hesap peşinde- yiz. Eğer. kişısel hesap peşin- de olsay dık devlet arazileri- nin ustune oturur, bankalan batınrdık." Tuğ, bundan sonra ne va- pacaklan vonundekı bır so- ruya da "Türk mületinın menfaati neyi emrediyorsa onu yapacağız. Biz bu olayın peşini bırakmay acağız" dedı Kuskunlenn kendı arala- nnda bolunduklen dıkkatı çekerken Adana Mıllenekı- lı AB Yaiçın Öğutcan \e Yd- dınm Avcı, artık bu ışın bıttı- ğını sa\undular Oğutcan "Başbakan Ue ilgili gensoru konusunda girişim olmaya- cak. Bundan sonra DY P'nin başansı için çalışacağım" de- dı G Ü N D E M MUSTAFA BALBAY I Baştarafı 1. Sayfada Özal'lı donemın ıkı Bayındırlık ve Is- kân Bakanı Yuce Dıvan'da yargılandı- lar Giray ve Altınkaya yasa maddele- rının dennlıklerınde çıkış yolları bulup aklandılar Eskı Karayolları Genel Mudu- ru Atalay Coşkunoğlu da aynı kerva- nın peşıne takılıp kendısını kurtardı gı- bı "Gıbı" dıyoruz çunku Coşkunoğlu meslektaşları emeklılık ıkramıyesıyle guç-bela bır kat sahıbı olurken burok- ratlıktan edındığı trılyonluk malvarlığı- nın hesabını henuz veremedı Yasalarda aklanma vıcdanlarda ak- lanmayı da beraberınde getırmez. Eskı bakanlar, ne kadar masum olduklannı anlatmak ıçın Yuce Dıvan karannı yeter- sız bulmuş olacaklar kı bır de kıtap ha- zırladılar Kıtapsız ışlerı kıtapla aklamak ne ol- çude başarılı olur'? Kıtabı bır uzmanlar kuruluna verdik, araştırıyorlar Onların değerlendırmesını onumuzdekı gunler- de aktaracağız Otoyollar ıçın odenen paralar, SHP- CHP'lı bakanların da başını ağrıtmış, bı- rı dığerını, "konuya gerektığı gıbı eğıl- memekle" suçlamıştı Son olarak Er- man Şahin olayı bıraz kurcalayınca, ıstıfa dılekçesını onunde bulmuştu Konunun geçmışını bır yana bıraka- lım, geleceğıne bakalım Otoyollarla ılgılı ıddıaların temelını ne oluşturuyordu7 Muteahhıtlere haksız odeme yapıl- Otoyolların Hakemleri... ması Bu odemeler nasıl yapılmıştı7 Fıyat farkı kararnamesıyle. Aynı muteahhıtler yol yapmaya de- vam edıyor mu'? Evet Arada bır sozleşme dışı ek para ıstı- yorlar mı? Evet Yine fıyat farkı kararnamesıyle mı'' Hayır Neden'' Çunku başka yontemler buldular Hangı yontemlerı buldular'' Hakem heyetı Bu nereden çıktı'' Sozleşmeden Karayolları Genel Mudurluğu (KGM) ıle muteahhıtler arasındakı sozleşme- nın 63 sayfasında, taraflar arasında herhangı bır odeme anlaşmazlığı çıkar- sa sorunu, "hakem heyetr'nın çozece- ğı yazılı Hakem heyetı uç kışıden olu- şuyor. Bırını KGM, bırını muteahhıt be- lırtıyor Uçuncu kışıyı de ılk ıkı kışı sap- tıyor Son gunlerde otoyol yemlığınde yenı bırmodabaşladı Muteahhıtler, "hakem davalan" açma yarışına gırdı Çok temız ış Ek fıyat, kur farkı gıbı sonradan başınıza ış açacak ışlerle uğ- raşmıyorsunuz "Daha fazla kazanma- lıyım, hakemım nerede?" dıyorsunuz Bır hakem heyetı oluşturuluyor Haklılı- ğınızı saptatıyorsunuz, payınızı katlatı- yorsunuz BugunlerdeKGM'dehummalı bırça- lışma var - Kurumumuz adına hakem heyetle- nnde kımler olsun7 Iş ballı olunca yol dallı oiuyor Bana hakemini söyle... Bıze ulaşan bılgılere gore, hakemleri belırlerken ışı bılmek, uzman olmak, du- rust olmak gıbı ozellıkler pek gerekmı- yormuş KGM, hakem saptarken bakana kar- şı bır sorumluluğu yok Yanı, Bayındır- lık ve Iskân Bakanı Adnan Keskin, De- nızlı nın Çıvrıl ılçesınm dağ koylerıne bır- kaç mılyarlık yatınmla su gelebılır mı so- rusuna yanıt ararken KGM, muteahhıt- lere kaç trılyon ek odeme yapılması ge- rektığını saptayacak hakemleri belırlı- yor Muteahhıtlerın hakem desteğıyle ıs- tedıklerı ek paranın boyutlarını goster- mesı bakımından bır ornek verelım Sezai Türkeş-Fevzi Akkaya (STFA), Kınalı-Sakarya otoyolunu ustlendı Ke- şıf bedelı 500 mıiyon dolardı Bu fırma- ya bugune dek odenen para 1 5 mılyar doları buldu STFA şımdı 200 mıiyon dolar daha ek para ıstıyor Oykusu ılgınç Ozetieyelım STFA bu ıhaleyı 1985'te almıştı Özal, 1986-87'de daha yuksek fıyatlarla ozel çağrılı ıhaleler dağıtınca STFA, "Aynı- sından ben de ısterım" dedı Bunun uzerıne STFA'ya da yuzde 19 33'luk bır zam yapıldı. Bunun karşılığındaSTFA'dan sozleş- meye dayanarak daha oncekı ışlemle- re ılışkın herhangı bır ıstemde bulunma- ması ıstendı STFA, "olur" dedı ve KGM ıle anlaşma yaptı STFA şımdı hakeme gıdıyor Dahaon- ce altına ımza koyduğu sozleşmeyı red- dedıp ek odeme ıstıyor Başvuru dılekçesınde de şu yazılı "Daha oncekı ışlemlerden yenı hak ıddıa edemeyeceğımıze ılışkın sozleş- meyı bıze zorla ımzalattılar " Insaf Bır de "Bızı otoyol gışelerıne bağlayıp ışkence yaptılar" deseydınız Kımse geçmedığı ıçın de ınandıncı olur- du Buna benzer pek çok ornek var Sozun kısası, Bayındırlık Bakanlı- ğı'ndakı çark, ıktıdar farkı, bakan farkı gozetmeksızın devam edıyor 24 aralık sonrası ne olacağı bellı olmadığından muteahhıtler devletten ek olarak ıste- dıklerı toplam 500 mıiyon dolar ıçın ka- rar verecek hakem heyetlerının, her ne hıkmetse bır an once oluşmasını ıstı- yorlar Yanıtı beklenen soru şu - Oevletın hakemlennı devlet mı sap- tayacak, muteahhıtler mı? Ingûtere'den Türkiye'ye destek • Baştarafı 1. Sayfada nizBaykal. Londrada Inaıltere Işçı Partısı lıde- rı Tony Blair ıle goruştu Işçı Partısı Mılletvekı- lı \e golge kabıne dı>ışlen bakanı RobinCook, goruşmeden sonra Tony Blaıradınayaptığı açık- lamada. goruşmenın son derece lyı ve sıcak bır ha\ada geçtığını soyledı Gumruk bırlığının destekçısı olduklannı kay- deden Cook \\rupa Parlamentosu'ndakı işçı Partısı grubunun bugun toplanarak gumrük bır- lığı lehıne karar alacağını belırttı Cook. CHP ıle Ingılız İşçı Partısrnın sosyal demokrat \e sosyalivtdegerlen paylaştığını kay- dederek "Turkiye'deki ilerici gıiçlerin desteklen- mesinin buyuk onem taşıdığını" vurguladı "Halkımızın da bu konunun farkında olmasını sağla\acağı/"dı\enCook "gumruk birligi ger- çekleştiğinde. Törkiye'nin ortak degerler \e sos- yal demokratik prensiplere bağlı Avrupa ile ara- sındaki bağlann daha da guçleneceğini" soy le- dı Cook, Blaır'ın. kardeş bır sıy ası partının lıde- n ıle göruşmekten duyduğu memnunıyetı de dı- le getırdı Dışışien Bakanı Denız Baykal da tşçı Partısı de,steğının. gumruk bırlığı konusundakı bır en- gelın daha ortadan kaldınldığını gösterdığını behrterek Tony Blaır'e teşekkurlennı ılettı Denız Baykal, Blaırıle aöruşmesını "çokya- rarh ve net" olarak nıteleyerek. İşçı Partısı lıde- nnın bıreysel desteğını açık olarak ıtade etme- sının yanı sıra, İşçı Partısı'nın \\rupa Parla- mentosu gnıbunun. Turkıye"nın gumruk bırlı- ğıne gırmesıne ılışkın bugun bağlay ıcı bır karar alacağını soyledığını kaydettı Umut verici gelişme Gerek A\rupa Parlamentosu'nda gerekse dunyada sosyal demokrat hareketıçınde İşçı Par- tısrnın etkın bır y en olduğuna dıkkat çeken Bay - kal. Işçı Partısı'nın gumruk bırlığı konusundakı kararlılığını belırtmesinın "umut \erici bir geliş- me" olarak nıtelendırılebıleceğını soyledı Denız Baykal, bır gazetecının, İşçı Partı- sı nden bu kadar net bır destek çıkmasına ılışkın sorusu üzenne, "Belki sosyal demokrat partiler arası dayanışma olarak ni'telendirilebilir" vanı- tını verdı Baykal. işçı Partısf nın. desteğını. şahsına de- ğıl. Türkiye'ye verdığıne de dıkkat çektı Dışış- ien Bakanı Bavkal asıl onemlı olanın "Türki- ye'nin. gumrük birliğine girmesine ilişkin hede- fine ulaşması" olduğunu ıfade ederek. bu konu- da muhalefetın de destek \ermesi gerektığını soyledı Baykal konunun ıç sıyaset malzemesı halıne getınlmemesı gerektığını de vurguladı Baykal. İngıltere'den sonra. Bruksel'dekı N-\- TO merkezınde bugun başlayacak NATO Kon- sey ıtoplantılanna katılmak uzere Belçıka'y a gıt- tı Gumruk bırlığı temaslan çerçe\esinde Bonn a gıden Başbakan Tansu C'Her bugun Federal \\- manya Başbakanı Helmut Kohl le bır araya ge- lerek gumruk bırlığı oy lamasi ıçın destek ısteye- cek Yaklaşık ıkı saat surmesi planlanan goruş- mede gumruk bırlığının yanı sıra •Mmanya'dakı Turklenn sorunlannın da ele alınması beklenı- yor Bonn zıyaretı oncesınde Alman Basın \jan- sı'nın sorularını cevaplandıran Başbakan Çû\er Türkiye'ye yonelık ınsan hakları eleştınlennın tanıamen abartıldığını. ancak Turkıyede \arolan bırtakım sorunlann çozumu \edemokrasi ıle kı- şısel haklann gelıştınlmesı ıçın reformların de- vam etmesı gerektığını belırttı «Mmanya zıyaretı sırasında Başbakan Helmut Kohl. hukumet \e muhalefet temsilcılenyle ya- pacağı goruşmeıerde oncelıkle gumruk bırlığı- nın gundemde olacağını kavdeden Başbakan Çıl- ler. gumruk bırlığı ıle bırhkte demokrası ve Ba- tılı değerlenn koktendıncılık tehlıkesı karşısın- da guçleneceğini belırttı Çıller ayrıca. Turkıye'deyaşayanKûrtköken- lı vatandaşların tum haklardan eşıt şekılde yarar- landıklarını \urgulayarak terorıstlenn kendıle- nnden başka kımseyı temsıl etmedıklennı \ e bo- lucu PKK orgutuyle herhangı bır dıyaloğun da soz konusu olamayacağını belırttı SEKA gre\e gidiyor AHMET KURT lZMtT- SEKA ya bağlı 8 müessese ıle 3 alım-satım müdurluğundeçalışan yakla- şık 7 bın ışçı. son anda anlaş- ma olmaması halınde yarın sabah gre\e çıkacak SEKA'ya aıt ışverlennde- kı sozleşme goruşmesını dün De\ let Bakanı Omer Bartuçu ıle surdüren Seluloz-İş Sen- dıkası Nonetıcılerı sabah yap- tıkları toplantıdan sonuç ala- madılar Oldukça kisa buren toplantıda Dev let Bakanı Ba- rutçu. konuyu kamu ış\eren sendıka^ı yonetıcılen ıle gö- ruşeceğını. daha >onra Selü- loz-lş Sendıkasi yonetıcılen ıle tekrar bır araya gelebıle- ceğını belırttı Seluloz-lş Sendıkasi Genel Başkanı MithatSan,kamu ış- \eren sendıkalannın olumsuz tavır ıçınde olduklannı behr- terek Bakan Barutçu'nun da bu olumsuz tavra uyması ha- lınde SEKA çalışanlannın de- mokratik haklannı kullana- caklannı soyledı OLAYLARIN ARDEVDAKI GERÇEK I Baştarafı I. Sayfada seçmene çevrılecek Yasa gereğı seçım tak- vımının başlamasıyla bııiık- te "seçım tahmınınde bu- lunmak" yasak Ancak her partıde RP endışesı" hâ- kım Bu durum ıster ıste- mez seçmenı de etkılıyor Yelpazeye bakıldığında RP'ye tanınan en yuksek şans, yuzde 25'ı geçmıyor Bunun onemlı bır dılımının de "tepkı oylan" olduğu bı- lınıyor O zaman dığer partılerın boyle bır endışeye kapıl- makyerıne laık demokra- tik, çağdaş bır Turkıye'nın oluşumuna katkıda bulun- mak ıçın neler yapabıle- ceklerını, dınsel bağnazlı- ğın ulkelerı nereye gotur- duğunu anlatmaları daha sağlıklı bıryontem olacak- tır Demokratik sısteme ına- nan partılerden beklenen korkuya değıl ozguvene dayalı polıtıkalar uretmek- tır Bugunku yonetım anla- yışını onaylamayan seç- men, "Pekı kım başanr' sorusuna hemen yanıt ve- remıyor Umudun tukendığı ve sağlıklı olmayan arayışla- rın on plana çıkabıleceğı bır donemdeyız Propaganda çalışmala- rını yoğunlaştırmaya hazır- lanan partılerın, alanlarda ekranlarda "kımlenn ko- tu "olduğunu anlatırken "neyı nasıl yapacaklannı da net bır bıçımde dıle ge- tınmelerı gerekıyor • • • 8 sendikacıya soruşturına IZM1R (Cumhuriyet Ege Bürosu)-Tum Haber-Sen'ın kapatılmasinı protesto ettık- lerı \e Turk-tş eylemını des- tekledıklerı savıvla 8 nıeınur sendıkasi başkanı hakkında ıdarı \e adlı b>oruşturma açıl- dı Soruşturmaların lzmır Emnıyet Mudurluğu'nun suç duyurusu uzerıne açıldığı oğ- renıldı 3 ağustosta Tum Haber- Sen'ın kapatılmasını protesto ve 17 ağustosta da Turk-lş 3 Bolge Temsıicıhğı'nce ger- çekleştınlen eylemın \Kİeo bantlan ıncelemevealındı ^ kendilerini ara, Bedava hızmetl herkese verecenız vereceksandık! YALANDAN USANDIK İŞTE SANDIK!
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog