Bugünden 1930'a 5,447,291 adet makaleKatalog


«
»

5ARALIK1995SALI CUMHURİYET SAYFA 11 Tefc 0.212.512 05 05 Faks: 0.212.512 44 97 Cumhuriyet okurundan yeni bir sayfa V aziyet'e "E.G." rumuzuyla "ilan" vermişti. Cumhuriyet okuruydu. Fenerbahçe'deki Turing'in Camlı Köşk'ünde pazar günü Cumhuriyet okurlanyla ke- rahet vakti buluşmak istiyordu... Ama- cı yenı dostluklar edinmekti. Kimya mühendisı Erol Geyran, ka- pıdan gırişte sağda, üzennde Cumhu- riyet gazetesi olan masada olacaktı... Olamadı... Çünkü, Camlı Köşk'ün salonu doldu, taştı... Izdiham oldu... Abartmasız 500 kişi vardı... Değil masada oturmak, ayakta dur- mak mumkün değildi... Izmit'ten gelenler vardı... Camlı Köşk'ün telefonunu bulup Bursa'dan telefon edenler vardı... Ankara'dan ara- yanlar vardı... 5 yaşında çocuklar vardı, Atatürk'le tanışmış 86 yaşında öğretmen vardı. işçi, memur, emekli, mühendıs, sana- yici, ev kadını, avukat, öğrenci vardı... Müthiş bir duygu seli vardı... Durakta, vapurda, otobüste, yolda, elinde Cumhuriyet'i yani gazetesini gördüğü hiç tanımadığı kişiyle gönül bağı kuran ınsanlar biraraya gelmişti. Hiçbir beklenti olmadan... Böylesi bir buluşma dünyanın hiçbir ülkesinde olmaz, olamaz... Erol Geyran, düşlediği gtoı kapıdan girişte sağdaki masaya oturamadı... Bir sandalyenin üstüne çıkıp seslen- mek zorunda kaldı... Anlaşılan yenı bir "organızasyon" yapmak gerekiyordu... Herkesin oturabileceği çayını, kah- vesini, ıçkisini yudumlarken sohbeti koyulaştırabileceği bir ortam bulunma- lıydı... Hemen bir "komite" kuruldu... Okurlar, iletişim için telefonlarını ya- SESSÎZSEDASIZ .-,. NURİKURTCEBE zıp verdi... Bir sonraki toplantı için sözleşildi. Bakırköy'den, Eyüp'ten gelenler Is- tanbul yakasında buluşulmasını isti- yordu... Ankara'da da bir araya gel- mek isteyenler vardı. Yeni gruplar oluşacağı belliydi... Belki de Cumhunyet okurları kendi aralarında bir "kulüp" kuaıyordu... Vaziyet'e. yenı gelışmeleri duyurma görevi verildi. Saat 17.00'de ızdiham halınde baş- layan ilk buluşma, saat 19.00 suların- da bir sonraki toplantıda masalarda oturarak buluşmak üzere biraz durulur gıbi oldu... Sonunda, Camlı Köşk'te yirmi kadar okur kaldı... Kerahet vaktı ancak gel- mişti... Sohbet saat 22.00'ye dek sür- dü. Gazeteler yeni bir sayfa açacak de- ğil ya, bu kez Cumhuriyet okuru Türki- ye'de yeni bir sayfa açıyordu... Hüseyin Dinçer stanbul'da posta başmüdürüydü Hüseyin Dinçer... Partizanca kayıımalar ayyuka çıkmışken, hiç ummadık bir anda görevinden istifa etti... Politikaya soyunup DYP'den milletvekili aday adayı oldu. Fakat aday listesine bile giremedı... DYP'den yüz bulamadığı kesindi... Ama en azından kendisini "tescil" ettirmişti. Ve hiçbir şey olmamış gibi PTT Genel Müdürlüğü'ne bir dilekçe gönderdi: "Seçimden imtina ettim, asli görevime iade edilmemi..." Dilekçeyi yanlış yere göndermiş... Çünkü "asli görevi" bundan sonra Istanbul'da başmüdürlük değil Ankara'da genel müdüriük olmalı! M Mert Ali Başanr'dan SÖZDEYİŞLER Seçım, figüranların artistlerini saptamasıdır. Yurtdışındakilerin kullanacağı oyları kullananlar! A Imanya'dan Halit Çeti- nok'un, yurtdışındaki vatan- daşların oy kullanmasına iliş- kin bazı saptamaları var. Çe- tinok, "Karartabii ki doğru fakat uygu- lama yanlış ve haksız" diyor... Çetinok'u dinleyelim: "Seçim sandıkları daha önceki se- çimlerde olduğu gibi havaalanlanna konulacak. Yurtdışındaki vatandaşlar, L Cihcın Demirci den -ry A F O R 1 Z M A L A K Ruh hastası olmak kolay bir ış değıldır... Insanın önce "ruh" sahibi olması gerekır! oy kullanma haklarını kullanmak için işyerinden izin alacak. Almanya'dan getecek olanlar uçak biletıne tahminen 800 mark ödeyecek. Türkiye'ye gelecek ve uçakta yer varsa aynı gün geri dönmeye çalışa- cak... Bu durumda parası olan oy kul- lanacak." Çetinok, parası olanın oy kullanabı- leceğinı belirtirken bunu 800 markla sı- nııiı tutmuyor: "Her ailede en az iki kişinin seçme hakkına sahıp olduğunu varsayarsak, iki kişilik biraıle, yan masraflarla birtik- te en az 2000 mark harcayacak." 2000 mark, 75 milyon lıra eder! Halit Çetinok, parası olanın da oy kullanabileceğinden kuşku duyuyor: "Uçaklarda yer bulmak büyük so- run. Oy kullanacak yurttaşlann öngö- rülen tarihlerde uçaklarda rezervasyon yaptırmak ıstedıklerinde, büyük kısmı- nın yer bulamayacağı ortada." Geriye ne kalıyor? Çetinok anlatıyor "Almanya'da parasal sorunu bulun- mayan örgütlere mensup olanlar ve bunların sempatizanları için bu konu- lar geçerli değil. Onlar, daha önce olduğu gibi ceple- rine para konarak, örgütlerince kirala- nan uçaklarla Türkiye'ye taşınacak. Kanıt arayanlar. seçim süresı içinde kimlerın uçak kiraladığına baksın. Inan- mayan, Almanya'daki camilerde baş- latılan propaganda çalışmalarını ızle- sin." Basbakan Tansu Çiller Nurculara ne kadar yakın? B aşbakan Tansu Çiller e bir mesaj iletmek istiyorlarmış... Başbakanlığın faksını soru- yorlar... İletmek istediklerı me- saj şöyleymiş: "Nurcu cemaatinin önde gelen isim- lerinden Fethullah Gülen'legörüşme- leriniz sonucunda, ordudaki şeriatçı personelin atılmaması için yoğun ça- ba gösterdiğiniz, hatta Kara Harp Oku- lu Komutanı'ndan bu öğrencılerin okul- lanndan atılmaması için rıcada bulun- duğunuz yolundaki haberleri basından izlemiş bulunuyoruz. Bizleri çok rahatsız eden bu haberin doğru olmadığı konusunda yazılı ve görsel basın yolu ile bizleri aydınlat- manızı ıstemekteyiz. Özellikleseçimle- rin yaklaştığı şu günlerde oyumuzu ik- tidar kaygısı ile din adamlarına taviz veren partilere değil. gerçek anlamda laik ve Atatürk ilkelerine sahip çıkacak partılerden yana kullanacağımızdan, bu haberler hakikate aykırı ise, en kısa zamanda yapacağınız açıklamanızın, bizım ve sizın için ne derece önemlı olacağını takdirlerinize bırakıyoruz. Saygılarımla." Başbakanlığın faks numarasını so- ranlara: 0.312.231 52 01. Milletvekili transferlerinin tozn dumanı. atmosfer tabakasını nereye kadar deler? İsmet Kemal Karadarı Savaş Ay, duygusal olduğu kadar dürüsttür deTaKİmı'nın kaptanı Savaş Ay, A binlerinin müdahalesi sonucu yobazlara büyük ödün verdi- ı 1 ği programı nedeniyle. yoğun tepki ile karşılaşmıştı... Önce gazete- deki köşesınden özür diledi, sonraek- randan... Dünkü yazısında ise. affedilmediği kanısına vanp, bendenize de gönder- me yaparak şöyle demiş: "Siz bu yaptığım "dangalaklığı' nasıl- sa unutmazsınız. Ben de bugünleri. Bu size belkı de ilk kez bu denlı ihtıyaç du- yup da, bu denli uzak oluşunuzu. Bu 'tavırsızca' tavıralışınızı. Hiçbirzaman, ama hiçbir zaman unutmayacagım." Savaş, duygusaldır.. illayazmakge- rekiyorsa, benim oyum Savaş'tan ya- na... Ama "banş"ı pekiştirmek için prog- ramını kimlerın parmakladığını açıklar- sa çok daha güzel olur... Deniyor ki, Fetocular'ı korumak ve kollamak üzere Zaman'ın "başyazar"ı Fehmi Koru dört kişıye, Ahmet Tan'a. Fatih Çekirgeye, İlnur Çevik e ve CengizÇandar'atelefon etmiş... Bun- lar da Zafer Mutlu yu devreye sok- muş... O programda Hikmet Çetin- kaya'nın konuşmaları böylece yayın- dan çıkartılıp, yobazların propaganda- sına çanak tutulmuş... Savaş, duygusal olduğu kadar dü- rüsttür... Umanm programını parmaklayanla- rı da açıklayacaktır VEFAT Merhume Fatma \e merhum Alı Bostancf nın kızlan. Aysel - Sarp Erguç \e Necatı - Havnye Bostanci'nın ablası. Dünve - Ahmet Suyolcu'nun gelınlerı: Se\ınç - Scyftıllah Kul. Sedat - Suna Su>olcu"nun yengesı. Serbölcnt. Beral. Behçet - Sevda Suyolcu'nun annclen. Ceren ve Berk'in babaannesı. Dinçer Suyolcu'nun se\gılı e^i AYNUR SUYOLCU 4 Aralık günü vefat etmıştir Aziz naa^ı 5 Aralık Salı gıinu Erenköy Galippaşa Camıi'nde kılınacak öğle namazını müteakip. KaMmpaşa Zindanarkası Mezariığı'ndaki aıle kabnstanlığına defhedılecektir. AÎLESİ " SATILIK DAIRE Maslak Gazetecilcr Sitesi'nde bitmiş daire sahibinden satılık. Tel:SI20505/508 YAYLADIĞIASLİYE HUKLTC MAHKEMESİ'NDEN EsasNo: 1993-84 KararNo: 1993 149 Da\acı Sevıye Özdal tarafından davalı Musa Özdal aleyhine mahke- memize açılan boşanmada\asının mahkememızdeyapılıpbıtınlen du- ruşması sonunda: Mahkememızden verilen 21.9.1993 gün. 1993'84 esas 1993• 149 ka- rar sayılı karan davacı Abdurrahman kızı 1965 D.lu Se\ iye Özdal (Dır- dır) Antak>a Kardeşler mahallesı Narhca kö>ünde ıkamet ettıği anla- şılmış fakat açık adresıni bulunamadığmdan karar teblığ edılemeını^ olup. karann ılanen teblığıne karar verilmıştir. Tüm araştırmalara rağmen adresı bılinemediğinden bu karann tırajı yüksek gazetelenn birinde yayımlanmak suretıyle ılanen teblığıne ka- rar verilmiş bulundugundan. karann tirajı yüksek gazetelerden birinde yayımlandıktan sonra 15 gün sonra tebliğedihnış sayılacagı hususu ila- nen tebliğ olunur. 30.10. T995 Basın: 51479 Nüfus cüzdanımı ve Türkiye Sakatlar Derneği üye kartımı kaybettim. Hükümsüzdür AYFERŞESÖRER Romanlarınız ve ansıklopedıleriniz yerınizden alınır. Tel.: 554 0Pİ04 KD1 KIME DUM DUMA BEHIÇ AK ÇİZGİLİK KÂMtL \USARİCI k ' 1 ' R4RBİ SEMİH POROY GADDAR DAVUT \TR! KCRTCEBE CAH^UARLAB. (SELfYOR BULUT BEBEK kulculetalı 3ka/h MIB3IIRLAR VĞVRDVRAK ,,,6EM Size Bi YAPAYIM TARİHTE Bl GÜN MÜMT.AZ ARIKAN 5 Aralık m MARY CELESTE'NIN ESRAR1 / 1892 'C>£ 8UGUN, "o YAŞMM geaRnSf £Ö£ÜtM£rMC£, İKl TAYR4, 8U G£MıY£ MfŞT7. CELESTE ", AS0 'DEN İ 170O ALKOL j g/f? C PE >O<ru. YÖNErtMStZ K4LAN MARY CELESTE'NİN YEUZE*/L£8tN£>EN ZARAB GÖGEN Bl/Z YANl OLMAMtŞTt. SAA/K/, GEMİ SAAC/HLEIZr İZ B/&4KM4- BuüA&LAÇMıŞTI f MA/SY C£t£S7T'WM UZJJ\I Ü
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog