Bugünden 1930'a 5,466,700 adet makaleKatalog


«
»

Yılın son fırsatı! 72. Yi. SAYİ 25628/ 25000 Tl (KDV ıçmde) Cumhuriyet 3OO milyon ö f ML\K BANI KURUCUSU YIMBNADİ (1924-7945) BAŞYAZARI N M h N M İ 11945-1991) 5MUUK1995SMJ MHP desteğini çekince Meclis toplanamadı; seçim 24 aralıkta Küskünler, 143'tekakh• DYP'lı küskünlenn başvurusu Ü2enne olağanüstü toplantıya çağnlan Meclıs'te, ıkı yoklamada da yeterlı sayı olan 150 rakamına ulaşılamadı Toplantıya katılan mılletvekıllennınsayısı 143'te kalırken TBMM Başkanvekıli Mehmet Gazıoğlu, Meclis'ın seçimlerden 5 gün sonra açılacağını belırterek genel kurulu kapattı • Meclis kulıslennde sert tartışmalar >aşandı Bursa Mıllet\ ekılı Kadn Güçlü, Mehmet Gölhan'a bağırarak "Takıldınız bır kadının peşıne gıdıyorsunuz. Durun bakalım, daha neler olacak" dedı ve küfrettı Güçlü. daha sonra Te\fik Dıker'e , "Sağa sola telefon edıp ıhtılal olacağını söylüyormuşsun Sana mı düştü?" dıye bağırdı. • îstanbul Mılletvekılı Gürol Soylu'yu da tersleyen Güçlü, "Karı kılıklı henf. Sana mı düştü'7 40 partı değıştırdın" dedı. Bu arada, CHP'den Ibrahım Gürsoy da Adnan Keskın ıle tartıştı. Gürsoy, Keskın'e, "Geldınız partının başına çöreklendınız. Bız bu partıvı bu duruma, hırsızlar, şerefsızler otursun diye getırmedik" suçlamasında bulundu • DSP Genel Başkanı Bülent Ecevıt ve mılleUekıllen, ılk yoklamaya katılmadılar. Küskün mılletvekıllen, ikincı yoklama öncesı, Bülent Ecevıt'ı ıkna ettıler. DSP'lıler. ıkıncı yoklamaya tam kadro katıldı. Küskünler, Meclis'ın toplanamamasından, ımza atmalanna karşın TBMM'ye gelmeyen MHPlılen sorumlu tuttular. ANKARA (Cumhuriyet Büro- su)- DYP'lı kuskunlenn. TBV1M yı olağanustu toplayarak seçımlerı erteleme gırışımı so- nuçsuz kaldı Gene! kurulda ya- pılanıkıyoklamadadaDSPgru- bunun desteğme karşın toplantı yeter sayısı ıçın gereklı olan 150'ye ulaşılamadı Toplantıya katılan mılletvekıl- lennın sa>ısı, Meclis Başkanlık Dıvanı uyelerı ıle bırlıkte 143'te kalırken TBMM Başkanvekıli Mehmet Gazioğlu Meclis'ın se- çimlerden 5 gun sonra açılacağı- nı belırterek genel kurulu kapat- tı Kuskun DYP'lıIerle partının bazı yonetıcılen arasında kulıs- lerde küfurleşmelere varan sert tartışmalar y aşanırken DYP Bur- sa Mılletvekılı KadriGuçlu,"Bu iş bitmedi, mucadeleye devam edeceğiz" dedı Meclis'ın topla- namamasından. ımza atmasına karşın TBMM'je gelmeyen MHP'lılen so- rumlu tutan kuskun mıllet\ekıllen, Başbakan Tansu Çiller hakkında gen- soru onergesının gundeme gelıp gel- meyeceğı konusunda dun gece geç sa- atlere kadar toplantı yaptılar Meclıs'ın olağanustu toplanmasını sağlayan kuskun mılletvekıllen. kendı aralannda fıre \erdı Sayılannın 158 olduğunu belırten kuskunlerden ancak 116'sı TBMM Genel Kurulu'nda dun yapılan ılk yoklamaya katıldı Devlet Baykal, ingiliz İşçi Partisi lideri Tony Blair ile görüştü w Ingihere'den destek Ba\ kal'ın temaslan surmor. • CHP Genel Başkanı Denız Baykal'ın. Blaır ıle gerçekleştırdığı goruşmeden sonra yapılan açıklamada, 'Turkıye'dekı ılencı guçlerın desteklenmesının buyuk onem taşıdığı' vurgulandı AP'dekı sosyalıst grubun ağır toplarından tngıltere Işçı Partısı, Turkıye'nın Avrupa Bırlığı ıle Gumruk Bırhğı'nı destekleyeceğını açıkladı Haber Merkezi -Avrupa Parlamentosu'ndakı sosyalıst grubun ağır toplanndan Ingıltere Işçı Partısı. Turkıye'nın Avrupa Bırlığı ıle gumruk bırlığını destekleyeceğını açıkladı 13 aralıkta yapılacak gumruk bırlığı oylamasına kısa bır surekala Dışışlen Bakanı ve Başbakan Yardım- cısı DenizBaykal, Londra'da temaslannı surdu- rurken Başbakan Tansu Çiller de Bonn'a gıttı Dışışlen Bakanı ve Başbakan Yardımcısı De- • ArkasıSa. l y ,Sü.3'te bakanlan Coşkun kırca. Munif Isla- moğlu v e Vefa Tanır da genel kurula ge- lerek destek serdıler D>Pden ıhraç edılen Trabzon Mılletvekılı Mehmet Ali Vılmaz'ın tek başına ANAP sıra- lannda ofurması dıkkat çekerken eskı TBMM Başkanı HüsamettinCindoruk ıle arkadaşları da arka sıralarda yer al- dılar Toplantı yeter ^ayisi ıçın gereklı olan 150 sayısı bulunamay ınca TBMM Başkanvekıli Mehmet Gazıoğlu. genel kurula yarım saat ara \ enrken kulısler- de sert tartışmalar ya^andı Bursa Mıl- lenekılı Kadri Göçliı D\ P Teşkılat Başkanı Mehmet Gölhan a bağırarak "Takıldınız bir kadının pesjne gldiyor- sunuz. Durun bakalım daha neler ola- cak" dedı ve küfrettı Guçlü. daha son- ra DV P Genel Sekreten Tevfik Diker'e yonelerek "Sağa sola telefon edip ihti- İal olacağını söylüyormuşsun. Sana mı duştu? Hele bir yanıt ver de" dıye ba- ğırdı -\rayagiren tstanbul Mılletvekı- lı Gürol Soylu'yu da tersleven Güçlu "Kan kılıklı herif. Sana mı düştü? 40 parti değiştirdin" dedı Bu arada. CHP îstanbul \1ıllet\ekılı İbrahim Gürsoy da CHP Genel Sekreten Adnan Keskin ıle tartıştı Gursoy, Keskın'e "Geldiniz partinin başına çöreklendiniz. Biz bu partiy i bu duruma, hırsızlar, şerefsızler otursun diye getirmedik"" suçlamasın- da bulundu Ilk yoklamaya katılmayan DSP Ge- nel Başkanı Bülent Ecevit ve arkadaş- lan, kuskunlenn, "seçimlerin ertelen- mesi dışında başka birgirişimde bulun- mayacaklan" sozu vermesı uzenne ıkıncı yoklamaya katıldılar Küskun mılletvekıllen. genel kurul oncesınde bırkaç kez go- ruşmelenne karşın ıkna edeme- dıklen Ecevıt'ı. ıkıncı yoklama oncesı venlen arada yenıden zı- yaret ederek genel kurula katıl- masını sağladılar Ecevıt ıkıncı yoklama oncesı yaptığı açıkla- mada. "Bize basın önunde söz >erdiler. Seçim sisteminin anti- demokrarikleştınlmemesi konu- sunda guvence verdiler. Biz de kendilerine seçim tarihinin değiş- tirilmesi v önunde destek verebi- leceğimizi söyledik'* dedı Ecevıt'ın genel kurula katıl- masını eleştıren CHP Îstanbul Mılletvekılı \lgan Hacaloğlu, bunun sıyası bır ıntıhar olduğu- nu ve hesabının \ enlmesı gerek- tığını savundu TBMM Genel Kurulu'nda yapılan ıkıncı oyla- mada da karar yeter savısı ıçın gereklı olan 150 rakamına ulaşılama- dı Yoklamaya katılan mıllervekılı sa- yısı 143'te kalırken TBMM Başkanve- kıli Mehmet Gazıoğlu. her ıkı yokla- mada da karar yeter sayısı ıçın gereklı olan rakama ulaşılamadığını belırterek seçimlerden 5 gun sonra toplanmak uzere Meclıs'ı kapattı BakiTuğvedı- ğer bazı kuskun mılletvekıllen, Gazı- oğlu na "Bunu yapamazsın. Anayasa suçu işliyorsunuz. Meclis'i kapatamaz- sın" dıye ıtıraz ettıler I Arkası Sa. 17, Sü. 1 'de • CHP ANASOL DEĞİL ANAFOR • 5. Sayfada • SEÇMEN SAYISI 34 MİLYON 440 BÎN • 5. Sayfada • ŞIVGIN'DAN MHP'YE SUÇLAMA • 5. Sayfada Son dakıkaya kadar kararMz kalan seçmenler ıçın NtYET TAVŞANLI SEÇİM S<\NDIĞ1 procesı Mizah dünyasmm kahramanları, genel seçimleri değerlendirdi Bırçok proceye ımza atan ZİHNI SİNİR'ı de sınır ettıler. Bu vatanın yalnız toprağı mı \ar; göğü, denızı yok mu 1 Kenar mahallenın cam kenanndan SIDIKA seslenıyor Hayatımız bır klıp olsa, haberler hıç olmasa METİN HAKYERİ'nin s ö y l e ş i l e r i 10. Sayfada Mart Nısan Mayıs Hazıran Temmuz Aûustos Eytul Ekım Kasım Eııflasyoııa EMFfreın• Merkez Bankası'nın eylülde harcamaların kısılması ıçın uyguladıgı dovız ahmını durdurma ve tuketıcı ıle kısa vadelı dış kredılerden fon kesılmesı yonündekı anı operasyonu. kasım ayı enflasyonunda etkısını gösterdı Tuketıcı fıyatlannda kasım ayındakı artış yuzde 5 5'te kaldı Tuketıcı mallannda yıllık enflasyon yuzde 83 8 oranında gerçekleşir ken 11 aylık fıyat artışı yuzde 72 9 düzeyıne ulaştı Kemal Sülker'i uğurladık • Tedavı gorduğu Şışlı Etfal Hastanesı'nde vaşamını yıtıren esku DİSK Genel Sekreten ve \azar Kemal Sulker. Şışlı Camn'nde kılınan ramazdan sonra Tuzla Mezarlığf nda toprağa \enldı • 13. Sayfada • Yanlış tanm polıtıkaları, Turkıye'yı gıda ıthal edıp enflasyon ıhraç eden bır ulke halıne getırdı Sonbıryıldan berı yoğunlaşan tanm urunü ıthalatı, ıthalatın gerçekleştığı ulkelerdekı. şeker, buğday. baklıyat ve et gıbı urunlenn fıyatlannın yuzde 14 ıle yuzde 80 arasında artmasına neden oldu Turkıye'den gelen yüksek mıktardakı talebın. o ulkelerdekı fıyat dengelerını bozduğu kaydedılıyor • 7. Sayfada "(İ3 UİSS1TTI SlkinflSl ''v 'n c ' &** haftasım yaşayan Fransa'da çözüme yönelik somut bir gelişme henuz kaydedilmedi. Bu arada, KM ^ hurbaşkanı Jacques Chirac, reform yolunu seçtiğini bir kez daha vurguladı. Ulaşım araçlanndan yoksun bi k l l k l b l i ö l d P i ' d b k l bü f S i N d " f tİ /. Cum- kalan halkın yaşamını biraz kolay laştırmak amacıyla banliyölerden Paris'e doğnı sabah ve akşam özel otobüs seferteri ve Seine Nehri üzerinde "mekik" seferleri ko- nuldu. Çeşitii meslek kollarında bugune dek yapılan temaslarda taraflardan hiçbirinin bdün vermeye yanaşmadığı kaydediüyor. Ancak iiniversite öğrencileri. iiniversite başkanlan, iiniversite oğrenci sendikalany la Milli Eğitim Bakanı François Bay rou arasmdaki gorıışmelerde, hiıkıimetin 369 milvon franklık ek tah- sisat vermeye ve oğrermen kadrosuna 2 bin yeni öğretim uyesi aJmaya hazır olduğu oğrenildi. Fakat oğrenciler bu odunleri yeterti gormuyor. • 9. Sayfada İran'm Ankara Büyükelçisi Muhammet Rıza Bageri'den Cumhuriyet'e özel demeç 'Kürtlerin özerkliğine karşıyız'ABD ve İsrail'in oyunları Iran'ın Ankara Buyukelçısı Rıza Bagerı, "K Irak'ta meclis kurmaya çalışanlara destek \ erenler. burada Kurt de\ letı kurmak ıstıyorlar Sızın gozunuzden kaçan en onemlı şey. Israıl \e ABD'nın Kuzey Irak'ta oynadığı oyunlardır Çok şaşınyoruz, bu ulkelenn oradakı mudahalesını gormuyorsunuz" dedı Kürtler en büyük sorun Bagen, Cumhunyet'e yaptığı açıklamada. "Bolgede kuçuk devletlenn kurulması, yanı onlara bağlanarak kurulması, onlann yarannadır Boyle bır şey de sızın toprak bütunluğunuzu kotu bır şekılde tehdıt eder. Turkıye"nın en buyuk sorunlanndan bın de Kurt sorunudur" dedı Toprak biitiınlüğü tehdit altında Tahran, Turkıye, Iran \e Surıye arasında yapılmakta olan uçlu goruşmelenn en ıy ı sonucunun. Kuzey Irak'ta bır Kurt de\ letının kurulmasının onlenmesı olduğunu belırterek Dublın surecının aslında Turkıye'nın toprak bütunluğunu tehdıt ettığını one surdu UUİ SAfBJBRAHİMOGHrnun haberi • 8. Sayfada NATO askerleri Bosna'da • Dayton Anlaşması çerçevesınde Bosna'da barışı uygulama gorevı yapacak olan ılk NATO askerlen. dun eskı Yugoslavya topraklarına a\ ak bastı • Almanya'nın Brueggen kentındekı RAF Lssu'nden havalanan ılk uçakta bulunan 57 kışının tumunun lngılız Haberleşme Bırlığf nden olduğu bıldınldı • 9. Sayfada Çokpartili demokrasi Rıısya'da • Rusya'da demokrasıye \e kapıtalızme (bu ıkısının aynlmadığını ıddıa edenler var) geçış donemı başladı artık "Bu iş oyle tek partıyle falan olmaz" dedıler Batılı ağabeyler Sen mısın dıyen' Bırdenbıre 300"e yakın partı kuruluverdı • Adav partıler arasında kımler \ok kı1 "Aldatılmış Yatınmcılar (hısse senedı kurbanları) Partısı". "Bıra Sevenler Partısı". ıçkı yasağını savunan Hınstıyan ve Musluman orgutler buyucu-astrolog takımı Nasıl° Tam bır demokrasi yelpazesı. değıl mı' HAKAN AKSflY'm haberi • 9. Sayfada OLAYLARIN ARDINDAKİ GERÇEK Yeni Durum... CYP'de lıste dışı kalanların gifisımıyle başlatılan hareket dcr noktalandı TBMM Baş- ksn Ismet Sezgin, 93 mıllet- veohnın başvurusunu ışleme ko>arak Meclıs'ı 4 aralık pa- zartesı gunu toplama karan al- mıştı TBMM'nın dunku toplantı- sında 450 mılletvekılının uçte bınnı oluşturan 150 kışılık "ka- rar yeter sayısı "na ulaşılama- dı DYP'lı mılletvekıllerının Se- çim Yasası'nın ıptalı ıstemı de Meclıs'te goruşulemedı Kuskun mılletvekıllen ara- sında, yeni bır gınşımde bulu- nup Meclıs'ı yenıden toplama gırışımı de tartışıldı Ancak bunun sonuç vermeyeceğı or- tada Başbakan Tansu Çiller'ın tıpkı azınlık hukumetıne onay vermeyenlere yaptığı gıbı Meclis ı toplantıya çağıran DYP'lılerı de partıden ıhraç et- meyı planladığı haberlen ya- lanlanmadı Gorunen o kı DYP nın ıçı bır sure daha durulmayacak Lıs- te dışı kalan mılletvekıllerının seçim çevrelerınde ne yapa- caklan ayrı bır merak konusu Bu aşamadan sonra ne olur? Artık 24 aralık seçımlerının önunde herhangı bır engel kalmamış gorunuyor Çar- şamba gunu aday lıstelerının de kesınleşmesıyle gozler ArkasıSa. • • • r, Sü. 9'da Tiirk iş Cenel Kurulu başlıyor 469 delegenın katılımıyla bugun başlayacak olan Turk-lş'ın 17 olağan genel kurulunda sonucu kararsız delegeler belırleyecek Delegasyonun ıbresı, Tekgıda-lş'ın desteğıyle Meral'e dondu B 4. Sayfada Ahmet Kaya, kendini yeniledi Ahmet Kaya'nın son kasedı "Benı Bul", satış rekorları kırmaya başladı Sanatçı, dınleyıcı yelpazesının gelışmesı ve Turkıye gundemının sureklı değışmesmın sarkılarını etkıledığını, bu yuzden sert ve radıkal tavnnı torpuledığını soyluyor • Arka Sayfada BORSA ûDun 40.435.53 Öncekı 39.337.14 DOLAR ûDün 55.350 Oncekı 55.350 MARK ûDun 38.550 Öncekı 38.350 ALTIN ûDun 688.000 Öncekı 687.000 Dargelirli. ekmeğinden de oldu tstanbul Fınncılar Odası'nın ekmeğe yaptığı 2 bın lıralık son zammı onaylamayan Esnaf ve Sanatkârlar Bırlığı. son yıllarda alışılagelen fı\at tartışmalanna bır yenısını daha ekledı l i 7. Savfada Herkes Bolic'i konusuyor Fenerbahçelı futbolcu, Samsunspor'a attığı 3 super golle gunun adamı oldu MSpor'da GUNDEM ıMUSTAFA BALBAY Otoyolların Hakemleri... Başkentte sıyaset çarkı butun dengesızlığı ve çelışkıle- nyle donerken "devlet çarkı" da "her şeye rağmen" ken- dı çapında donmeye devam edıyor Devlet çarkının onemlı halkalanndan bırı yatırımcı bakan- hklar Bunlann başında da Bayındırlık ve Iskân Bakanlığı gelı- yor Bugun, ıçı boş sıyaset balonlarını kendı halınde boş- lukta bırakıp Karayolları Genel Mudurluğu'ne uzanalım Otoyolların kımlere yol olduğu yıllardır yazılıp çızılıyor, yar- gılanıp aklanıyor • ArkasıSa. ]7,Su.3'te
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog