Bugünden 1930'a 5,465,953 adet makaleKatalog


«
»

Yılın son fırsatı! 2- YL 3AYİ 2562b / 25000 TLIKD V ıçmde) CumhuriyeC: JOO milyon önpeşinatla ev... LMLA < BANKASI KURUCUSU- YUNUS NADİ 0924-1945) BAŞYAZARI: NAOİR IUD( (1945-1991) 4MMJM8S5PftZARTESf Başbakan Çiller, imzacılan partiden atma hazırlığında DYP'de 2. tasfiye'lunları partide görmek istemiyorum' Vefa Tanır'dan muhaliflere destek • Cindoruk ve 9 arkadaşını DYP'den tasfiye eden Başbakan Tansu Çiller, aday listelerinde adlan bulunmadığı için kazan kaldıran ve kendisine Yüce Divan tehdidinde bulunan küskün milleuekillerini de disiplin kurüluna sevk etmeye hazırlanıyor. DYP içindeki ikincı büyük ta>fiye\e hazırlanan Çiller'in, isyancı DYP'lilerin adannı tek tek belirlediği ve çevresindekilere. "Bu ircanları artık partide görmek istemiyorum" talimatı verdiğı belirtiliyor. • Çiller'e karşı ittifakı genışletmeye çalışan küskün DYP'lilere, devlet bakanlan Coşkun Kırca ve Münif İslamoğlu'nun ardından, Milli Savunma Bakanı Vefa Tanır da destek \erdi. Çiller'in 24 aralık seçimleriyle ilgili yasaya 'evet' denilmesi yönünde partı grup karan olduğunu anımsattığı belirtiliyor. Çiller'e yakın DYP'liler. küskünlenn tavnnı disiplin suçu olarak nitelendiriyorlar ve imzacı millervekillerinin disiplin kurüluna sevk edilmesini istıyorlar. Avci: Kendisi ne kadar dayanır • Eski DYP Genel Başkanı ve îzmir Milletvekili Yıldınm Avcı. Çiller'in. "Şu anda 160 kişiyiz, 24 aralıktan sonra 260 kişi döneceğiz" sözlerini anımsatarak. "Şimdi de 100 kişiyi ihraç etme planlan yapılıyor. Bu utanç verici bir durumdur" dedi. DYP'de yaşananlann Türkiye için kötü bir olay olduğunu vurgulayan Avcı, "Bizleri kopanp atmış. Bizleri ihraç ederlerse, helal olsun deriz onlara. Kendisi ne kadar dayanabilir bilemem" dedi. ER6ÜN AKSOTan hateri • 5. Sayfada DYPTİ MUHALİFLER ÇANKAYA'DA Demirel: Üzülüyorum • Aralannda eski DYP Genel Başkanı Yıldınm Avcı ile Ankara Millet\ekili Baki Tug'un da bulunduğu bir grup DYP'li. Çankava Köşkü'ne çıktı. DYP'lilerin, parti ıçındekı son gelişmeleri aktardıklan, Cumhurbaşkanı Demirel'in de "üzüldüğünü" söyledigi öğrenildi. Demirel'in, küskünlere, "Elimle kurduğum bu partının bu duruma gelmesı beni çok üzüvor" dediği kaydedildı. Küskünler ise "Sav ın Demirel. tarafsız ve yansız bir Cumhurbaşkanı gibi olaya yaklaşıyor" yorumunu yaptılar. • Devlet Bakanı Münif Islamoğlu da "Cumhurbaşkanı'na Çiller şantajı" konusunda yaptığı açıklamalarla parti yönetimme bayrak açarken Köşk'le yakın temasını sürdürüyor. DYP'li küskünler. Çankaya Köşkü'nün yanı sıra eski TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk'un da kapısını aşındınyor. Cindoruk, seçim dönemı öncesınde bayrak açma ortamı olmadığını belirterek yandaşlannı serbest bırakırken. seçimlerden sonra bazı girişimleri olabıleceği mesajını verdi. • 5. Sayfada DENİZ BAYKAL, LONDRA'YA GİTTİ 'Mesut Yılmaz gölge etmesin' • Ingiltere'ye giden Başbakan Yardımcısı ve Dışişlen Bakanı Baykal. Londra ve Brüksel'de katılacağı toplantılann temel amacının Türkiye'nın gümrük birliğine gınşine katkı sağlamak olduğunu vurguladı. • ANAP'ın gümrük birliği oylamasının ya ertelenmesı ya da sonucunun seçimlerden sonra açıklanmasma yönelik talebiyle ilgili olarak Denız Baykal şöyle konuştu: "Bu şansın kullanılması ıçın bütün olanaklan seferber ettik. Tam bu ışı başarmak üzereyken böyle bir teklifte bulunulmasını fevkalade tehlıkeli ve sorumsuz bir •dav ranış olarak görüyorum. Mesut Yılmaz gölge etmesin. foaşka ihsan ıs.temez." • Temaslanna Londra"da Işçı Partisi liden Tony Blair ile başlayacağını kaydeden Baykal, "Tony Blair, şimdiye kadar Türkıye'nın gümrük birliğine girişinı desteklediği yolunda bir açıklamada bulunmamıştır. Onun böyle bir açıklama vapması, gümrük bırliğı konusundaki çalışmalanmıza hız katacaktır" dedi. • 4. Sayfada Mizah kahramanlan Cumhuriyet'e konuştu Düşsel kişilerle gerçek söyleşiler • Sıdıka. Timsah & Daral, Gaddar ve Çulsuz, Mithat ve Mirsat. Öğreten Adam ve Oğlu. Mustafa Kamil Zortı, Bezgin Bekir. Zihni Sinir, Bihter Kokonat, Hain Evlat Ökkeş"in Annesi, Hamdi Yüzbaşı, Ceviz Ali Hududi... • Zihni Sinir'den seçım sandığı ve çok katlı Türkiye procesi... • Gaddar Davut gencilikle mücadelenin temel ılkelerini açıklıyor... • Sıdıka'dan erken genel seçım analizi... • Oğreten Adam oğlunu neden okula göndermiyor? • Mithat'ın gözüyle ışçı-ışveren ilışkileri... • Hain Evlat Ökkeş'in annesi, anne babalan uyanyor... • Bezgin Bekir neden dönmedı... • Timsah'ın gerçek yüzü... METİN HAKYERİ'rmı soyteşiteri yarn Cunhıriyet"te TBMM OLAĞANÜSTÜ TOPLANIYOR Imzacıların işi zor • TBMM, aday listelerine alınmayan ya da geri sıralara ıtilen küskün milletvekıllcnnın anayasada öngörülen 90 ımzayı aşarak yaptıkları başvurunun kabul edılmesi nedenıyle bugün olağanüstü toplanacak. Toplantı yeter sayısına ulaşılabilmesi için 150 mıllenekılının genel kurul salonunda bulunması gerekiyor. Bu sayıya ulaşılması durumunda, 24 aralık seçimlerinin iptaline ilişkın yasa önerisının 48 saat beklemeden Anayasa Komisyonu'nda görüşülebılmesı için 150 kabul oyu ile karar alınması gerekiyor. • Küskün miHetvekiUeri, hazırladıklan gensoru önergesıni. dün akşam TBMM Başkanlığf na verdiler. ANAP, DSP, CHP ve DYP'li 24 milletvekılinin imzasını taşıyan önergede, Çıller"ın yurtdışında ve yurtiçındeki malvarİığındakı artışa dikkat çekilirken, Çiller iktidarı döneminde artan yolsuzluklara göz yumulduğu savunuldu. Milletvekılleri, TBMM'de toplantı yeter sayısının bulunması durumunda, Seçrm Yasasf nın iptaline ilışkin öneri reddedilse bile, ardından gensoru önergesınin ele alınmasını ıstediler. B 5. Sayfada Özüriüler Günii için İstiklal Caddesi'ndeki >ürüyüşe pop müziği sanatçısı BurakKutda tekerlekli sandahede katılarak destek verdi. (Fotoöraf: HATICE TUNCER) 'Özürlülere kör bakmayın'• Görme özürlü gazeteci Aziz Kürkçü "Özüriüler Günü bu kesimdeki insanlar için hizmet günü olmalıdır" dedi ve toplumun özüriüler konusundaki körlüğünü yıkmak gerektiğini vurguladı. Haber Merkezi - Dünya Özüriüler Günü nedeniyle dün yapılan etkın- liklerde özürlülerin sorunlanna çö- züm ıstendi. Çeşitli özürlü dernekle- nnden yapılan açıklamalardabirgü- nün özüriüler için aynlmasının özür- Iülenn yaşamlannı kolaylaştırmadı- ğı belirtılerek "Biz 365 gün >aşıyo- nız, bir gün değü"" denıldi. Cumhur- başkanı Demırel. toplumun, özürlü bireylerinin mutlu bir şekiide yaşa- yabileceklerı ortamı oluşturmakla yükümlü olduğunu belirterek bütün vatandaşlan bu gayrete katılmaya ça- ğırdı. Cumhurbaşkanı SüleymanDe- mireL Dünya Özüriüler Günü dolayı- • Arkası Sa. 6, Sü. 1 'de 24 Aralık 1995 Pazar günü ya- pılacak milletvekiligenel seçimle- ri öncesi Cıımhuriyetyazarlan ve muhabirleri yurtiçinde ve yurtdı- şında seçmenin nabzını tutuyor. Hikmet Çetinkaya, Dinç Tayanç, Mustafa Balbay, Mustafa Ekmekçi, Deniz Som. Erdal Atabek. Ataol Behramoğlu, Aydın Engin, Oral Çalışlaı; Işık Kansu. Doğan Akın, Yılmaz Gümüşbaş, Serdar Kızık, Çetin Yiğenoglıı, Se\im Ertennn; Halil Nebiler, Giindüz lmşir. Miyase tlknur, Ayşe Yıldınm, Türey Köse. Dürdane Kocaoğlu, Asuman Abacıoğht, Ümit Otan, Merih Ak, Ergiin Aksoy, L'fıtk Tekin, Samih Azmi Ezeı; Ziya Aksoy ve BülentEce\it seçimlere katılacaksiyasi partilerin tansiyommu ölçüyor... Londra da Edip Emil Öymen, Washington da Fuat Kozluklu, Moskova'da Hakan Aksay, Paris 'te Misel Perlman, Berlin de Güner Yiireklik, Köln de Deniz Incediken, Essen de Gürav Öz. Brükselde Sedef Koray, Yiicel Top. Stockholm de Gürhan Uçkan. Zürih 'te Emine Ersin yıırtdışındaki Türk seçmenlerin siyasi tercihini değerlendiri) or. OLAYLARIN ARDINDAKİ GERÇEK Biraz Sağduyu... Oyun, kurallann dışına çı- kınca, kımin nasıl hareket ede- ceğini ve gelişmelerin nasıl sonuçlanacağını öngörmek olanaksızlaşıyor. Siyasi partilerin ve lıderlerinin Seçim Yasası'nı hazıriarken ve milletvekili adaylarını listeler- ken bencil hareket etmesi, Tür- kiye'yi nerelere getirdi. Ülkenin gündemini günler- dir ucu bucağı belirsiz, hede- fi oynak bir dızi girışim belirli- yor. Her gırişimın sonucu, küs- künlen ve mutluları doğuruyor. Küskünler durumu içlerine sındirmeyip bir başka plan ta- sarlıyor. Yanhşın yolu çok olunca, "duruma göre plan" da çeşitleniyor. Son gelişmelerden en çok etkılenen partı DYP. Başbakan Tansu Çiller, "A takımım" dı- ye nitelediğı adaylan Başba- kanlık Konutu'nda topladı ve basınatanıttı. Bu kışileriçinde "parti örgütünden" gelen yok- tu. Çiller, partisel değil kışisel tercihlerıni ön plana almış gö- rünüyor. Aday sıralamasında genel başkana yakınlığın yanı sıra örgüt desteğinin de gelenek olduğunu düşünen DYP'li po- lıtıkacılar için sonuç acıydı. Pek çoğu partınin eski ge- nel başkanı. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in kapısı- nı çalıp, içini döktü. Demirel'in doğal olarak, "Üzüldüm" de- mekten başka yapacağı bir şey yoktu. Meclıs'ın bugün toplanma- sı ve gündemin bırinci sırası- na bir kez daha Seçım Yasa- sı'nın yerleşmesı DYP'li "küs- künlenn" ürünü. Küskünler, Seçım Yasası'nı iptal ettirmeyı başarırlarsa, ar- dından Çiller'in malvarlığını tartışmaya açacaklarını açık- layarak, "Yüce Divan" tehdi- • • • • Arkası Sa. 6, Sü. 9 da Telefon faturanızı şimdi, VakıffBank Dûzenli Ödeme Sistemi'yle kolayca ödeyin! Gelin VakıfBank'a, Bankomat 7U Hesabınıza bir taHmat varln, faturamz otomatik ödensin... Bankomat 72 4 Hesabınızı kredili hesaba çevirtin, 'hesabıntzda hiç para kalmaıa Mle", faturanızı dttzenli olarak ödesin... Ya da en yakın On-Lıne şubemize uğrayın, fatu- raıuzı hiç masraf M«m«d«n M*yhıl ABD'li askerler Bosna yolcusu • Yaklaşık 700 kişılik Amerikan askeri, önümüzdeki günlerde Bosna'ya hareket edecek. ABD Başkanı Bill Clinton. sevk emrini imzaladığmı, Bosna Banş Antlaşmasf nın yeniden görüşülmesinin söz konusu olmadığını bildirdi. ABD Başkanı Bill Clinton, yaptığı açıklamada, Sırbistan'ı, Bosnalı Sırpları anlaşmaya uymalan konusunda ikna etmeye çağırdığını söyledi. • 10. Sayfada Tan yıkınnnın 50. yıldönümü • Bundan 50 yıl önce, 4 Aralık 1945"te. bılinçsiz bir kalabalık. ellerinde balta ve balyozlarla Babıâli yokuşunda Tan gazetesine hücum etmış. "Kahrolsun Serteller, kahrolsun komünızm" dıye bağırarak gazete idarehane ve matbaasını tuzla buz etmişlerdi. • Polıs olaya seyirci kalmış. göstermelik tutuklanan 5-6 kişi de kolayca serbest bırakılmışlardı. Aksine. gazete yazarlan Sabiha ve Zekenya Sertel. Cami Baykut tutuklanıp 6 ay hapıste yattıktan sonra beraat edip serbest bırakılmışlardı. 0ML ÇAUfUirn yazRI • 12. Sayfada ÖZGÜRLÜK. SA\AŞÇILARINA BALTAYLA SALD1RI Ooç. Dr. YUHZ SHtTEIn yana • 12. Sayfada TAN VE BtTMEYEN DEVLET TERÖRÜ MFZI TOPUTon yaz» • 12. Sayfada Dhan Selçuk^a 4 Demokrasi Odülü^ tstanbul Haber Servisi - Tan gazetesinıntahnpedilışınin 50 yılında gazete yönetıcisı Zeke- riya Sertel ve gazetenın yazar- lanndan Sabiha Sertel adına venlen "DemokrasiÖdülirne. gazetemızyazarlanndan İihan Selçuk lav ık goruldü Tan gazetesı ve matbaasının başta Istanbul Cnıversitesı ol- makuzereünıversıteli gençler- ce yerle bir edıltşının bugün 50. yıldönümü. Yaklaşık 10-15 bın gencın kanştığı olaylarda, Tan gazetesının yanı sıra Yenı Dun- va gazetesı. Goruşler dergısı. ABC \e Berrak kıtabe\len ile La Turquıe matbaası da tahnp edılmışti. Bugün saat 17.00'de Türkiye Gazetecıler Cemıveti Burhan Felek Konferans Salo- nu'nda vapılacak torene Yıldız Sertel, Ali Sirmen. Orhan Ko- loğlu. Sami Karaören ve İlhan Selçuk konuşmacı olarak katı- lacaklar Törende ayrıca. Sabi- ha ve Zekeriya Sertel hakkın- da dia gösterisi yapılacak. Ze- M Arkası Sa. 6, Sü. 8'de ÇGD'DEN CUMHURİYETE ÖDÜL • 6. Sayfada GUNDEM MUSTAFA BALBAY Sağ Eder Sol Oder...Nedenleriyle sonuçları birbirıni tutmayan bir süreçten geçiyoruz. Sağ, bolündükçe oylannı arttırıyor. Sol. bölünüp birleş- me çırpınışlarına gırdikçe küçülüyor. Türkıye'yi bugünkü sorunların girdabına sağ partilerin siyaset anlayışı soktu, sol partıler oy kaybediyor Bir bakıma sağ edıyor. sol ödüyor. Niçın? Siyaset bilimcılerınin, politikaya yıllarını vermiş eski tü- feklerin, aktif politikada gelecek arayanların üzerınde dur- ması gereken bir konu. Yukandakı ıkı çelişkınin nedenlerı konusunda pek çok şey söylenebılır. Buna geçmeden önce, bir gözlemimın daha altını çızmek ıstıyorum. Sağduyulu çıkışlan bir yana bırakırsak, uç tepkilerde sağ sadıstçe, sol mazoşıstçe dav- • Arkası Sa. 6,Sü.3'te
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog