Bugünden 1930'a 5,465,953 adet makale



Katalog


«
»

V1SA...VISA Premier/Gold. VİSA International... EMLAK BANKASI D ı h ı U y g a r B ı r V aş a m I ç ı n CumhurİYef72. YE SAYI 25652 / 25000 TL fKDV ;ç,ndej KURUCUSU WHO&HIOİı1924-1945)BAŞYAZAR! NADÜNADİ(I945-Î997J 31MUUK1895MZM 95'in ardından Özel ek salı günü Cumhuriyet'le birlikte BUGÜN Dergi'yi almayı unutmayın I Bavinizde • SPOR Engin G. Saray yolunda MSpor'da • PAZAR KONUGU Üçüncü köprü yapılmamalı • 8. Sayfada Sağduyuya Çağrı Insanhkbugeceyenıbiryı- la giri>or. Lçuncu BınyıTınveyenibir yuzyılın eşığındeyız. Dunya- da başdöndurucu gelışmeler oluyor. Neryu/unun ılgınç bir kesişme noktasında bulunan Turki>e. çağa ayak uvdur- mak zorundadır. Buyiık Ata- turk'undediğigibi Medenı- vet ovle hır ateştır kı ona bı- gâne olanları \akar " Ûlkemfr \enı bir genel se- çimden çıktı, >eni hukumeti- ni kurmaya ha/ırlanı\or. 24 Aralıksecimlenndenbu yana ancak bır hafta geçmiş- tir; kurallar ışlemektedir; Meclis toplanacak, millerve- kilieri >emin edecek, Meclis Başkanı seçilecek. hukume- tin kurulması içın gerekli olanlaryapılacaktır. Gecikmış değilız. Ancak sivasal ortamın olumlu bır gomntu sergiledı- ğini soylemeye de olanak >ok_. • Bu ortamda Cumhurbaş- kanı Demırel ile KKTC Cumhurbaşkanı Denktaş'ın ortaklaşavayımladıklandek- larasyon, \ureklere su serp- miş, sıkınfılı donemlerde Tur- kiye'nin tepkısını nasıl dıle ge- tireceğıne ıhşkın bır gosterge olmuşfur. 24 Aralık seçim tartışma- lannda. koalisyon hukumeti- nin, gumruk birliğine gırmek için Kıbns konusunda odun- leri gdze aldığı volunda gorüş- ler tartışılmış: anamuhalefet lideri Y ılmaz'ın ortaya attığı sa> lar. kamuo\ unda tedirgin- likler >aratmışti. O gunden beri bir turlıı dağılmayan so- ru işaretlerini dağıtmak ve bugunden yanna gerekli ön- lemleri almak yolunda Demi- rel-Denktaş ilişkisinin hare- kete geçmesi, kamuoyunda tam desteğini bulmuştur. Ha- reketin koalisyon hukümeti dışından kavnaklanması ilgi çekicidir. Türkiye, ulusal da\alanm savunmada canlı reflekslerini konımaktadır. • 24 Aralıkseçimlerindepar- lamento\a beş parti gi»-miş, sandıktan koalısyon çıkmış- tır. SKaset sanatı. sonucu do- ğal savarak gereğini yerine getirmekte ustalıktır. l Ikenin parlamentosuna seçımin taşı- dığı partiler yelpazesinden, "makul bir surede. Turki- ye'yı yonetecek hukümeti çı- karmak çok guç bir iş mi- dır?.. Meclis aritmetiğine ilk ba- kışta görulu\ or ki hiçbir par- tinin lideri sandahe sayısı ba- kımından tek başına başba- kanlık iddıasını taşıy abılecek konunıda değıldir. Bu gerçek öy lesine açık seçiktir kı uze- rinde durma\ a değmez. Daha seçimin dumanı üstunde tu- terken. hukumet kurmakiçin rakıp partilerı parçalamak üzerine kurulacak oyunlar ile bu o\ unlan o\ namak isteyen- leri çok kotu durumlara du- şurecek ıçerikler taşımakta- dır. Batı'da çok uzun sure ko- alisyonlarla yonetilen devlet- ler \ar. Turkiye'nin bugunku ya- şamında. ulke sorunlan tek bir partınin altından kalka- bileceği çapta değildir; ulusal davalanmız burun Meclis'in ortak dav ranışlarını öngore- cek ağırlıklar kazanmışhr. 1996'nın ilk gunuv le birlik- te, Turkiye gumruk birliğine katıJıyor: onumuzde önemli bır >ureç açılı\or. Bu durum- da <eçımden gerekli dersleri alarak çıkmış olanlann. sağ- duAulanna sığınmalarında :,ay makia bitmezyarartarbu- lunmaktadır. • 1995 yılını bu gece geride bırskı\oruz; Bosna'da banş kapsının açılmasına karşın, diinanın çogu \erinde kan akıvor: insanlık umutlu bir geUceğin mutluluğıınu yaşa- yar«ı\ür. l»%'nıninsanlığa huzurve okuianmıza mutluluk getir- mesnı diliyomz. Cumhuriyet CHP lideri, DYP ile ANAP arasında umut verici bir gelişme görülmediğini söyledi Baykal: Anlaşın• CHP lıden Baykal, RP dışında hükümet kurulması ıçın ANAP \e DYP'nın anlaşmasından başka çıkış yolu bulunmadığını belırterek, Yılmaz \e Tansu Çıller'e. "Atla deve değıl Anlaşın, adam gıbı hukumet kurun kardeşım Ikınız olmadan olmuyor" dedı • Denız Bavkal, RP'lı hükümet olasılığı dışında hükümet kurma göre\ının, en çok mılletvekılı bulunan ıkıncı partı olan DYP'ye \erılmesı gerektığını sa\ undu • Baykal. hükümet ara>ışlarından sonuç alınamaması durumunda çozumun yenıden erken seçım olduğunu, ancak bunun da Turkıye'nın 1 yılına mal olacağına dıkkat çektı. • 5. Sayfada DSP'lüer CHP'yekızgın'CHP taviz vermeye alışkın' • Bulent Ecevıt'ın, A\AP-DVP-DSPortaklığıvlaplanlanan \e ANAVOL-SOL olarak adlandmlan oluşumda yeralma eğılımınde olmadıklannı. ancak dt^andan destek \enp vermemevı tartışabıleceklerını açıklaması. çoğunluğu "muhalefette kalarak guçlenmeyı" ısteyen DSP mılleuekıllennı rahatlattı DSP'liler. ANAP \e D\ P"vle koalıs\on kurmalannı oneren CHP'ye tepkı gostererek "CHP, ta\ız verme konusunda deneyımlı ve Turkiye nın bugunku durumundan sorumlu Taşın altına onlar elını koybunlar" goruşunu dıle getırı\orlar I 5. Sayfada DYP'den 'ortak adım' teklifi \y\ P Genel Ba^kan Yardımcısı ismaıl Karakuyu, dışandan oluşturulan hukumet modellerıne D\ P'\ı çekmenın yanlış olduğunu savundu K.arakuyu. D^ı'P \e ANAP"ın her adımı birlikte atmaları gerektığını belırttı Karaku\u. "'Onumuzdekı donemde >avet DV P've gorev duşerse. uzlasjmacı se vapıcı tutum ıçınde olacağımızı deklare ettık ÂNÂP ve DYP sorumluluk ıçınde hukümeti kurma\ı ustleneceklerse. hergınşımı beraberce yapmaları gerekmektedır ANAVOL yapı^ı ıçınde ıkı partı, hukumet modelı uzennde hareket edeceklerse heı adımı birlikte atmalıdırlar" dedı B 5. Sayfada EGE'DE HAVA S.\|İ4SI BUNALIMI Yunandan küfiürlü taeiz• Turkı\e. bır sıcak çatı>manın onlenmesı ıçın Ege"nın uluslararası hava sahasında uçuş yapan asken uçakların sılahsız uçmasına ozen gostenyor Yunan uçakları ıse Atına'nın kendı ha\a sahası olduğunu ıddıa ettığı uluslararası ha\a sahasında sılahlı uçmakta dırenıyor Bazı fanatık Yunan pılotlann, Ege'nın uluslararası hava sahasında eğıtım uçu^u yapan Turk pılotlanna Turkçe kuflır ettıklen bıldınldı LALE SARIİBRAHİMOĞLU AJ\K.'\R.'\->- unanıstan'ın. Ege"nın uluslararası hava sahasında sicak çatışmay a donme tehlıkesı en fazla olan tacız olav lannda do- zu kaçırdığı \e özellıkle bazı Yunan pılotlann eğıtım uçuşu yapan Turk pılotîanna. hakaret ıçeren Turkçe kuflırler ettıklen belırtıldı Turkiye \e Yunanıstan arasında haftada en az 2-3 kez uluslarara- sı hava sahaMnda meydana gelen tacız olaylan nedenıyle tarafla- nn sık sık karşılıklı nota \erdıklerıne dıkkat çekılırken ABD'nın, tacız olaylanna karşı etkın mekanızma getınlmesı onensının ye- _ nıden gundeme geldığı belırtıl- Yunanistan'da pilotlara ödül verildi • 6. Sayfada 1988 Atina ve Jstanbul mutabakatları • 6. Sayfada dı 4BD. genç pılotlann zaman zaman soğukkanlı davranama- yacaklannı belırterek Ege'de Turk ve Yunan pılotlannm sı- lahsız uçuş yapmalannı da on- goren bır 'Gü>en \rttmci Ön- lemler* (GAO) paketını geçen yıl taraflara sunmuştu Uçaklar, gelen uçağın dostva da du^man olup olmadığını te%- hıs etmek ıçın uçuşa geçtıklen sırada tehlıkelı bır mane\ra yap- ^—^^-^^—^^—^^-^~~ tıklan zaman bu gınşım "taciz" olarak kabul edılıyor 6 mıl olarak kabul edılmesine rağmen Ege'de ha\a sahasını tek yanlı olarak 10 mıl ılan eden Yunanıstan'a aıt uçaklar eğıtım uçu^ları sırasinda kendı hava sahalanna gırdıklen gerekçesıyle Turk uçaklannı tacız edıvorlar Atına yıne kendı hava sahası olduğu gerekçesıyle uluslararası hava sahasında Yunan uçaklannın sılahsız uçuş yapmalannı kabul etmıyor Türkıve ıse Turk uçaklannın sılahsız uçmalanna ozen go»ten>or Dışışlen Bakanlığı. 28 aralıkta Ege'nın uluslararası sulannda eğıtım uçuşu ıçın havalanan bır F-4 uçağının duşmesı, pılotlardan • 4rkw>ıSa. 6, Su. 9'da Kutlar ve Cebenoyan'ı anıyorıız Istanbul Haber Ser- vısi - The Marmara Otelı nın Opera Pasta nesı ne geçen yıl (dun) yerleştınlen bombanın patlaması sonucu, ga- zetemız yazarlarından Onat Kutlar agır vara- lanmış, arkeolog ^ase- müı Cebenoyan ıse o- lay yerınde yaşamını yıtırmıştı Saldırıvı. olaydan bır gun sonra İBDA-C adlı orgut ust- lendı Yazanmız kut- lar kaldınldığı hasta- nede 12 gun suren v a- şamsavajjimının ardın- dan 11 ocak gunu olu- me yenıldı Opera PastaneM'nın vestıyerıne bırakılan bır paltonun cebınde bulundugu belırtılen bombanın patlaması sonucu Yasemın Cebeno- yan oldu. Onat Kutlar ağır. ıkı kışı de hafıfya- ralandı Olaydan bır gun sonra İBDA-C orgutunun ustlendığı olay, 30 Aralık 1Q94 tanhınde saat 19 I5'te meydana geldı Olaydan sonra yapılan araştırmalarda zaman ayarlı bombanın parça tesırlı veelyapımı olduğuanlaşıldı Patlaması- rasında vestıyenn onunde bulunan buzdolabı- nın camları patlayarak çevreve dağıldı Cevreye saçılan cam parçalannın etkısıvle yaralanangazetemızyazan oykucu şaırvesı- nema eleştırmenı Onat Kutlar. kaldınldığı Amenkan Bnstol Hastanesı ndegerçekleştın- len amelıyattan sonra felç oldu 12 gun hasta- • Arkası Sa. 6, Sü. 4'te • • T Jmutlann tazelendiğigün^ H I Yeni bir y ıla girerken her şeyi sil baştan yapmak olanaklı mı? Acılar. hüzünler ya da se> inçler takv im yap- ^m f rağında değişen bir rakamla unurulabilir mi? Yoksa unutuimak istenen, bir yaşın daha geride kalması ^m I mı? Yeni yıl unıutlann tazelenmesidir bir bakıma. İnsanoğJu, her yıl tekrarlanan bu kabuk değişimindc ^M I dostlanm.çocuklannı,se>gilileriniyadaunutulmuşaşk]anıuanınısar; hediyeleralır, hediyelerverir. Ço- ^M I cuklar ise yolun yansını geçen insanlar gibi değildir; ne su gibi akan zaman ne de vaşlanma telaşı umur- ^B \ lanndadır. Arkalanna dönüp bakmazlar bile. Hele bir de alışveriş, ve cicili bicili oyuncaklar girdi mi işin • I içine,değmeyinke\iflerine...(Fotoğraf UĞLRGUNYUZ) ^ • ^ • ELVEDA 1995 • ArkaSayfada • DAKlKA DAKİKA YILBAŞI EKRANI • 16. Sayfada Arap şeyhleri için ceylan kaçırıyorlar Suriye sınınnda bir yıl içinde Arap şeyhlerine süs hayvanı olması için kaçınlan 14 ceylan ele geçirildi ŞA>LIURFA (Cumhuriyet) - Arap şeyhlen ıçın Sunve sınırından kaçınlan şahınınyennı, ceylanlaraldı Buyıl 145 kaçakçılık ve hudut ıhlalının meydana geldığı Şanlıurfa'da yurtdışına kaçınl- mak istenen 14 ceylan eie geçınldı 1995 yılında meydana gelen kaçakçı- lık olavlannı değerlendıren Şanlıurfa Va- lısı Zivaerhn Akbulut. yıl ıçensındemey- dana gelen 145 kaçakçılık ve hudut ıhla- lıolayısırasındayurtdışina canlı hayvan- dan çaya şekerden hıntkeııevınne kadar çeşıtlı malzemelen kaçırmak ısteyen 307 sanığın yakalandığını bıldırdı 12 Eylul oncesıne kadar sınır kaçakçı- lığının yoğun olduğu Şanlıurfa-Sunye »ınınndakı hareketlılık, ılhalaiın yoğun- laşması yuzunden azalırken kaçakçıla- rın yurtdışına goturduğu malzemeler de ılgınçleşmeye başladı Şanlıurfa Valısı Zıyaettın Akbulut'un verdığı bılgıye gore güvenlık guçlenn- ce Sunye sının bolgesınde yapılan ara- ma ve kontrollerde 15 mılyon lıra değe- nnde sahteTurk Lırası IObın942yap- rak sahte fatura. uyuşturucu hammadde- sı olan 18 mılyon 223 bın 4 kok dışı hınt- kenevın bın 121 kılo tutun bın 912 kı- lo çay, 43 bın 750 paket sıgara, 15 ton şe- ker, 55 bın 136 lıtre mazot, 60 bın lıtre gazolın ele geçınldı Ancak bunların en ılgıncı. şahın ka- çakçılığının yerını ceylan kaçakçılıgına terk etmesının saptanması Sunye sınırındakı operasyonlarda 14 ceylan da vurtdışına çıkanlmak ıstenır- ken ele geçirildi Yetkılıler. bu ceylanla- rın yenıden uretmeçıftlıklenne ıade edıl- dığını bıldırdıler Yetkılıler, özellıkle bıldırcın avında kullanılan şahınden sonra Arap şeyhle- nnın soıı donemlerde ceylana yoneldık- lerını belırttıler Yetkılıler. Arap şeyhlerinın süs hayva- nı olarak da kullandıklan cey lanlann etı- ne oldukça duşkun olmalan nedenıyle kaçakçılığın arttığını soyledıler Gelîr vergisı diliın sının arttı • lşçı ve memurlan yakından ılgılendıren gelır vergısının yuzde 25 lık ılk dıhmının ust sının 150 mılvon lıradan 300 mılyon lıraya çıkanldı \NKARA (Cumhuriyet Bû- rosu) - Gelır vergisı dılımlen I996>ılııçın\uzde99 5oranın- da belırlenen yenıden değerle- me oranı baz alınarak arttınlJı \'ergıde v uzde 25 olarak uy gula- nan ve memurlarla ı^çılen ya- kından ılgılendıren ılk dılımde ust sınırv uzde lOOoranındaart- tınlarak 150 mılvon lıradan 300 mılvon lırava çıkanldı Kuçuk çıftçı muaflıgına ılışkın y ıllık ar- tış tutarı da 200 mılyon lıradan 500 mılyon lırava vukseltıldı • ArkasıSa. 6, Sü. l 'de Demire yüzde 13 zam • KARDEMIR tarafından yapılan açıklamada demıre yuzde 13 oranında zam yapıldı Zaınlı fiyatlar 2 ocaktan geçerlı olacak KARABÜK(Cumhuriyet)- Son gunlerde bırbırı ardına ge- len akaryakıt. şeker Tekel PTT ve tupgaz zamlanna dun de de- mır urunlenne yapılan zam ek- lendı Karabuk Demır Çelık • Arkası Sa. 6, Sü. 6 'da GUNDEM MUSTAFA BALBAY Mektup... Hanı Köroğlu, "Tufek ıcat oldu mertlıkbozuldu" demış ya gunumuzde de "Telefon, ardından faks ıcat oldu mek- tup bozuldu" demek sanırım abartma olmaz lletışım çağındayız Bu alandakı gelışımın geleceğını on- gormek guç Zaman sınırlarını zorlayan ıletışım ağı tabıı kı ınsanlığın kat ettığı yolun onemlı gostergelerınden bın Dunyanın neresınde olursa olsun bır arkadaşın sesıne u- laşmak 12 telefon tuşuna bakıyor Ulaşıp ulaşmadıgını gunlerce oğrenemedığınız bır bel- geyı, mesajı, yazıyı yıne 12 tuş eşhğınde basacağınız bır • ArkasıSa. 6,Sü.3'le
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog