Bugünden 1930'a 5,465,783 adet makale



Katalog


«
»

VISA...VISA Premler/GoJd... YISA Internatıonal... EMLAK BANKASI Cumhuriyef72. YE 3AYI25851 / 2S000 Tl (KDVıçmde) KURUCUSU VIMfSNADt (1924-1945) BAŞYAZAPI NAOİR NJUM (1945-1991) 30MUUK1995CUM/UITESİ Memurlar ne kadar emekli maası alacak I L M A Z Ş İ P A L ' i n h a z ı r l a d ı ğ ı M s t e l e r S a } f a d a Demirel-Erbakan kavgası N E C D E T O N U R ' o n y a z ı d i z i s i 12. S a } f a d a Rumların silahlanması üzerine, Türkiye, adadaki askerini ve askeri donanımmı arttırdı KKTC'ye takviye KKTC Cumhurbaşkanı Denktaş'ın Demirerk imzaladığı deklarasyon i- U de>)etidebağia>)cınirelikte. Askeri önlem alındı • Turkıye'nın, Yunanıstan'ın desteğıy le Rum Yonetımrnın adada aşırı silahlanması üzenne KKTC'de 30 bın kadar olan asker sayısı ıle asken donanımını arttırdığı oğrenıldı Başbakan Çıller'ın Kıbns konusundakı "tavızkâr" tutumundan uzun suredır rahatsız olduğu bıldınlen Turk Sılahlı Kuvvetlerı'nın Rum tarafındakı aşın sılahlanmadan da cıddı endışe duyduğu ve mısılleme olarak gereklı onlemlen aldığı belırîıldı Asker ve teçhızat sayısındakı artışın surdurulebıleceğıne dıkkat çekıldı Ankara, ABD'ye göz kırptı • Turkıye ve KKTC cumhurbaskanlannca yayımlanan ve uluslararası anlaşma nıtelıgı taşıdığı belırtılen ortak deklarasyonda yapılan açıklama ıle Ankara, Kıbrıs'ın AB'ye tam uyelığı surecı konusundakı polıtıkası ıçın de mesajlar verdı Turkıye. KKTC'nın ıçınde yer alacağı bır federal Kıbrıs cumhunyetının AB'ye tam uyelıgı konusunu. devreye gıren Avrupa'dan, Kuzey Kıbns'ın muzakere pozısyonunun eşıt olduğu BM platformuna çektı Ankara boylece. Denktaş'ın Rumlara karşı pazarlık gucunu arttırırken, ABD'nın de destek verdığı pozı^yonu benım>evecek bır adım attı IALE SJUOblUHİMOĞUrnun haten • //. Sayfada Soysal: Avrupa Parlamentosu'na gitme zorunluluğumu/ voktu. \er- diğimiz en buv uk ta\ i/ budur. Demirel'in talimatı • (, ıller hukumetının. Kıbns sorununu pazarlık konusu \ ıpmasına goz yummasından dolayı Turkıye'dekı muhalefet partılerı ıle KKTC'de yaşanan tedırgınlığı paylaşan Cumhurbaşkanı Demırel, yaklaşık 2 hafta once Dışısjen Bakanlığı Mustesarı OnurOymen'ı çağırdı Demırel, O>men"e, Turkı>e"nın KKTC'ye ekonomık ve sıyası duzeyde tam gınence verdığını ıçeren bır deklarasyon metnı hazırlaması talımatını \erdı Soysal: Uluslararası anlaşma • DSP Zonguldak Mılletvekılı Mumtaz Soysal, ıkı cumhıırbaşkanının açıkladıkları deklarasyonun "uluslararası anlaşma ' nıtelığındc olduğunu bıldırdı Soysal, deklarasyonla Turkıye ıle Avrupa Bırlığı arasinda 6 martta gerçekleştırılen Ortaklık Konseyı toplantısmda ımzalanan metnın bazı bakımlardjn reddedılmış olduğunu belırrtı • Olumlu bulduğu deklarasyonun uygulanması ıçın sıya.sı kararhlık sergılenmesı gerektığını vurgulayan DSPGenel Başkanı Bulent Ecevıt. "'Bu durum, Cumhurbaskanı'nın devreye gımıesıyle gerçekleşmıştır Kendısını, telefon ederek kutladım" dedı M 11. Sayfada Çiller'in zaııılaıi dimniyor• Çıller hukumetı, seçım oncesınde memur, emekli \e ışçılere verdığı maaş zamlannı, KlT urun fıyatlarına arka arkaya yaptığı zamlarla gen alıyor Akaryakıt şeker, Tekel ve posta ucretîerınden sonra dun de tupgaz fıyatlan yuzde 2O'ye varan oranlarda aıttırıldı Çav Işletmelen Genel Mudurluğu de dun çay fıyatlarını yuzde 10 oranında arttırdı • 9. Sayfada Merkez Bankası'nda skandal Merkez Bankasi'nın 1995 yılını 51 tnlyon lıra zararla kapamak uzere olduğu ortaya çıktı Zarar uzerıne, Hazıne Mu.steşarlığı ve Başbakan Tansu Çıller'le goru^en banka yonetıcılennın "Merkez Bankasi'nın zarar ettığı bılançoya geçerse dunyaya rezıl oluruz" dedıklen. bunun uzenne bonolann faızı yukseltılerek 1995 bılançosunun kâğıt uzennde 3 tnlyon lıra kâra donuşturulduğu oğrenıldı • 8. Sayfada ŞİİR RP BUGUN BALE Umut dolu bir yıl • 15. Sayfada Erbakan, GB'ye karşı değil B 5. Sayfada Dans eden Türkiye M 14. Sayfada • MILLI PİYANGO 80 milyar lirayla yapılacak çılgınlıklar I Arka Sayfada HAZİNE BORSA ûDun 40.024.67 öncekı 39 520.71 DOLAR MARK ûDun 61.500 Öncek 61250 V7 Dun 42 750 Öncek 43 250 ALTIN Dun 750 000 Orı.ek 762 000 95'in tablosu borç krizi • 8. Sayfada Mesııt Ydmaz 'görev' istedi• ANAP lıderı Yılmaz. bırlıkte hareket eden ANAP ve DSP'nın mıllervekılı toplamının 207'>e ulaştığını belırterek "Sayın Cumhurbaşkanı'nın öncekı tutumlan dıkkate alınırsa görevın öncelıkle bana venlmesı gerekır" dedı Gehşmelerde Cumhurbaşkanı Demirel'in tavnnın önem taşıyacağını. DYP- CHP azınlık hükümetı onensıne destek vermeyeceklennı vurgulayan Yılmaz, bır koalısyon kurulması konusunda umutlu olduğunu söyledı Yılmaz, bunalımın as,ılamaması durumunda seçıme gıdılebıleceğını de kaydettı ANKAR.A (Cum- hurivet Bürosu) - AN\PGenel Ba^kanı Mesırt ^ ılmaz partı- sının DSP ılebırblok oluşturduğunu belır- terek *Sa\ın Cum- hurbaşkanı'nın once- ki tutumlan dikkatc alınırsa gore\in once- likle bana verilmesi gerekir" dedı C um- hurba^kanı Sule>man Demirel ın tavrının gelışmelerde çok o- nemlı olacağını vur- gulayan \ ılmaz olası bırD\P-CHP azınlık hukumetı onensıne destek \ermejecekle- nnıaçıkladı ANAP Grup Bas- karvekılı Oltan Sun- gurlu seçmenın ATvAP ı ıktıdar yap- ma\ ıçın o> verdığını saMinarak bu duru- mun gereğının \apilmaM gerektığını soyledı Grup Ba^kanvekılı E\up 4şık da herhangı bır parının RP ıle koalısyon kurup kurmayacağına D\? lıden Ba^bakan Tansu Çiller'ın karar vere- ceanı ılen surerek "Başbakan ÇiUer, uzlaşmazru- tununu surdururse. RP, va tek başına >a da bir partivle koalisyon kurarak işbaşına gclir" dedı ^ ılmaz Cumhuri\et evaptığıdeğerlendırme- de Cumhurbaşkanı Demırel'ın DYP a- zınlık hukumetı gü- \ enovu alamamasına karşın, CHP ıle ko- alısyon kuracağını açıkladığı gerekçe- sıyle Çıller'e ıkıncı kez hukümetı kurma gorevı verdığını a- nımsatarak sunları soyledı "Bugün için \NAP ve DSP. sureci biriikte değerlendir- me kararı almıştır. İki partinin milletve- kilisavısı207'dir.Do- layısı>la Meclisteki çöğunluğu bız temsil edivonız. Sayın Cumhurfoaşkanrnın tavn çok onemli ola- cak. Cumhurbaşka- nı aynı mantığı ızler- se. hükümetı kurma görevinin bana veril- mesi lanm. O zaman hukumeti kurma gorev inı ve- rirken nelerı dikkate almışsa, o durumda bu va- nz." Yılmaz "'Vncak Çiller bu azınlık hukümetini desteklemeyeceklerini açıkladı. Bu durumdaazın- lık hukumeti yaşar mı" sorusuna şu karşılığı ver- M Arkası Sa. 6, Sü. 3'te T. GAZETECİLER CEMÎYETİ Gazetemize 5 ödül A. V ucelman DSP Genel Baskanı Bulent Ecevit. \NAP Genel Başkanı Mesut \ ılmaz'la surekli görüşeceklerinL ancak par- tisini herhangi bir hukunıet formulune angajeetmesinin söz konusıı olamayacağını bildirdi. (RIZA EZER) Ecevit: Çıkış yolu göremiyorum • BAŞBAKAN TANSU ÇİLLER'İN ÇtFTE STANDARDI • 6. Sayfada • DSP lıderı, hukumet kurulması surecınde çıkış yolu goremedığını belırterek Tansu C î'ler ın "kışısel ıhtıraslarıvla hareket ettığını" soyledı Halkın ovlanyla ne Yılmaz'a ne Cıller'e ne de Erbakan'a dırenme hakkı verdığını belırten Ecevıt, ANAP ve DV P'nın, bır mıiletvekılının ba>bakanlıgında koalısyon kurabıleceğını ve ıkı İıderın başbakan vardımcısı olarak gorev alabıleceğını belırrtı \NK.\RA(Cumhuri>etBdrosu)-DSPGenel Başkanı Bulent Ecevit DVP Genel Başkanı Tansu Çiller'ın. "ki- şisel ihtıraslany la hareket ederek hükumet kurulması sü- recinı tıkadığını ve çıkış yolu göremediğini'" soyledı ANAP-D\ PkoalısyonundaÇıllerve ANAP lıderı IVIesut V ılmaz ın başbakan yardımcısı olarak gorev alabılecek- lennı kavdeden Ecevıt, başbakan ve Meclıs başkanının • Arkası Sa. 6, Sü. 1 'de Aydın Engin İSTANBLLADANA (Cumhurivet) - Turkıye GazetecılerCemıvetı nın (TGOduzenledığı-1995 TurkiyeGazetecilik Başa- nOdullen"nı kazananiar belırlendı Gazetemızça- lı^aııı Abdulkadir V ucel- man, Mehnıet Tımuçin Sucu, \ydın Engin, Halil Nebiler ve Cemil Ciğe- rim çeşıtlı dallarda ödul kazandılar ÇukurovaGa- zetetıler Cemıvetı de "Basın OzendirmeVanş- ması"nda Adana Buro- muz muhabırlerınden UfukTekin-ıhaberdalın- da manMvonla odullen- dırdı Raportorluğunu Ozden Akbal ın vaptığı ve Prot NukhetGuzbaşkanlığın da Prot Tayftın Akguner Gurav Bursalı. \tilla Gökçe. İsmet Gumuşde- re, Nail Gureli, Teoman Orberk. Hasan Pulur. LeylaTavşanoğlu \e Ateş Vuran'dan oluşan Turkı- ye Gazetecılık Başarı Odullerı seçıcı kurulu. öncekı gun ıncelemeMnı tamamlavarak odul kaza- nanlann adlannı açıkladı Gazetemız çalışanların- dan Vlehmet Tımuçin Su- cu 10 Kasım 1995 tarıh- lı 1 savfa duzenlemeM nedenıv le 'Sayfa Duzeni' dalında Spor Serv ısı Şe- fımız Abdulkadır \ ucel- man 18Ekım!99^tanh- lı 'ProfesvonelOlamadık' 4 rkası Sa. 6, Sü. 9 'da C emil Cığerim Mehmet T. Sucu Halil Nebiler OLAYLARIN ARDENDAKt CERÇEK Sorumlu SiyaseL.. t1<en genel seçımler sıya- sı prtılerın hıçbırıne tek başı- n a hukumet kurma olanağı s ^ layacak bır kazanım getır- rr>ejı fağdakı uç buyuk partı ara- sındakı oy farkı yuzde ıkı do- layında Kımsenın, "Halkbenı tercıh etmıştır" deme hakkı yok 24 Aralık erken genel se- çımlerının karar aşamasında partılenn vrtrıne soyledıkleny- le perde arkasında soyledıkle- rı bırbırıyle çelışıyordu Hemen her partı kış ortasında acele- ye getırılmış bır erken seçımın akılcı olmadığını kabul edıyor- du Kulıste soylenen bu sozler, Meclıs mıkrofonunda 180 de- rece değışıyor ve ış "meydan okumaya" kadar varıyordu Sonuç olarak seçımler ya- pıldı ve partılenn gucu ortaya çıktı Şımdı, tıpkı seçım once- sındekıtartışmalargıbı koalıs- yon tartışmaları da ıkı yonlu gıdıyor Perde gerısınde soy- lenenler ve kamuoyuna akta- nlanlar Merkez sağdakı ıkı partı, RP ıle koalısyon yapmayacağım duyurdu Buna karşılık RP lı- derı Necmettin Erbakan bu ıkı partıye "reddedemeyece- 0/"onerılergetıreceğınıve hu- kumetı kuracağını ıddıa ettı Erbakan'ın bu açıklamasın- dan sonra da ANAP ve DYP, bılınen eğılımlerını surdurdu- • • • • 4rkosı Sa. 6, Sü. 9'da Alman basmı Türkiye'ye yerleşiyor • Almanya'nın en cıddı ve en buyuk gazetelerınden hafta sonu tırajı 650 bın olan lıberal Suddeutsche Zeıtung ve Frankftırter Allgemeıne Zeırung gazetelerı ıle tırajı 1 mılyonu asan hattalık Der Spıegel dergısi en ıyı muhabırlennı Turkıye'ye gondenyor MLMH - Alman basinı Turkıve nınonemı- nı venı keştettı Tuıkıve 90 lı yıllardan ıtıbaren Alman basınınıngundemıneoturmasına rjğmen hıçbır cıddı Alman basınının Turkıye de ne bır burosu ne de bır muhabırı vardı Turkıve uzerı- ne haberler genellıkle ajanslar aracılıgıyla alı- nanlardan ıbarettı \evabugazetelenn Atınada- kı muhtibıılt.rı \tııu d ııı Turkıye uzcrınehaber ler geı,ıyorljrdı A\rupj Parlamentosıı nıın Turkıve nın gum- ruk bırlığıne alınmasını onavlama~.ı u/enne Al man basinı Turkıye'de buro açmaya ve kadrolu muhabır atamava karar verdı Aimanya'nın en cıddı ve en bııvuk gazetelerınden hafta sonu tı- rajı 6^0 bın olan lıberal Suddeutsche Zeıtungve Frankfurteı Allgemeıne Zeıtung gazetelen ıle tırajı I mılvonuaşan haftalık Der Spıegel dergı- -,ı en ıvı muhabırlerını Turkıve'ye gondenyor Suddeut>che Zeıtung gazetesı eskı Moskova mu- habırı WolfgangKoyderı Frankfurter Allgeme- ıne Zeıtung gazctesı ıseonumuzdekı yılın başın- da Moskovadakı bes vıllık gorevı sona ere- • 4rkasıSa.6.Sü.3'te GUNDEM MUST4F4B4LB\\ Ekonomi Tıkırında... Muşterı bakkala gırıyor Satın almak ıstedığı urunu gos- terıp, soruyor - Kaç para oldu? Bakkal alışkın - Abı, etıketı değıştırmeyı unuttuk 175 bın lıra Muşterı, zam geld'ğınden emın ne kadar geldığını me- rak edıyor Zamyağıyor Dovızalmışbaşını gıdıyor Yarını bırakın gu- nun bıtımını gormek olanaksız Başbakan halka moral ve- nyor M 4rkav Sa. 6, Sü. i'te
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog