Bugünden 1930'a 5,458,256 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 3ARALIK1995PAZAR 8 PAZAR KONUGU îstanbul 3 Numarah Kültür ve Tabiat Varlıklannı Koruma Kurulu Başkanı Prof. Afife Batur: Belediyeler, planlı imardan yana olmalı SUNUŞ Îstanbul da. 3 Numarah Kültür ve Tabiat Varlıklannı Koruma Kurulu, iki hafta önce bomba etkisi yaratan bir karar alarak, Sanyer ve Beykoz idan Karadeniz'e uzanan alanları doğal SİTalanları ilan etti. îstanbul da arazi talanı düzenine alışmış kişiler ve odaklar, bıı karardan fena halde rahatsız oldular. Hatta kurııl üyelerinden bazılarını hedef gösterecek kadar ileri gittiler. Çünkü elde edecekleh rantlara bundan sonra set çekildiğini düşünüyorlardı. Oraya bir çivi çakmak için bile kuruldan karar alınması gerekecekti. Bıı da arazi talanı düzenine alışmış karanlık işlerin adamlarımn hiç işine gelmiyordu. Şunu da belirtmekte yarar var: Kararda yargı yolu açık. îdare mahkemesi kararı bozarsa, o zaman eski talan dönemi, daha da hızlanarak ve şiddetlenerek yaşanacak. îstanbul 3 Numarah Kültür ve Tabiat Varlıklannı Koruma Kurulu Başkanı Prof. Afife Batur 'la bıı cesur ve haklı kararı enine boyuna konuştuk. SÖYLEŞİ LEYLA TAVŞANOĞLU • • • 3 \umamli Kültür ve Tabiat Varhklaruu Konıma Kurulu Surner ve Beykoz ilçelerinde doğal SlT alanları ilan etti. Bu karanmzla. aynı günlerde alman htanbul Nazım Planı \la ilgıli karar arasında bir bagluntı var mı' BATUR - Gerçekten doğrudan bir bağlantı var Daha sonra aldığımız tepkilerde, "Gec, kahnmış bir karar" deaıyordu. Ben de o kanıdayım. Bu karann çok daha önce alınması gerekıyordu. Ama bız. zarann neresınden dönsek kârdır. diye de düşündük. Bu konuda bir adım atılması. bir karar alınması gerektıği düşüncesi kafamızda hep vardı. Ama Nazım Plan'ın kabul edilmesini bekledık. Plan açıklandığında mutlulukla gördük kı bundan bir öncekı Nazım Plan gibi bu yeni plan da Istanbul'un kuzeye doğru gelışmesıni önlemeye çalışan ve kuzeydekı İstanbul'un ekolojik dengesinde çok büyük bir ağırlığa sahip olan bu yeşil alanlann korunmasını öngören bir ilke karanna sahipti. Doğrusu bu bize güç verdı. Görüşümüzün îstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Nazım Plan tarafından da desteklendiğmi anlamanın kararlılığıyla bu karan aldtk. tkısi arasında doğrudan ilinlı var. ^ ^ B Küliür Bakanlığı. kurulun bu kararını nasıt karşıladû BATUR- Bız. bir yerde Kültür Bakanlığı'nı tenısil ediyoruz. Kültür Bakanlığı. doğal olarak bizım verdiğimız karan destekledi. Sayın Fikri Sağlar çarşamba günü bunu açıkça ıfade etti. M^M Doğal SlT alaıtı ilan edilen t öreleıde tek bir çivi çakılamavacak deııivor. Bıı doğru mu? BATUR- Kesınlıkle doğru değıl. Aldığımız karar bir SlT kararıdır, yapı yasağı kararı değildır. Bız orada StT kararı almakla bölgenın planlı ve korunarak gelişmesinı sağlamak yolunda kullanabilecegimiz yasal bir aracı kuMandık. Bildıginiz gıbı bu bölgelerin Nazım Plan'da ölçeğı 50 bın düzeyındedir. Daha alt düzeyde koruması koşullannı belirleyen planlan yok. Oysa bızım getirdığimız kararla belediye biryıl içinde buranın Koruma Imar Planı'nı hazırlamakla yükümlüdür. Bız buraları düzensiz ve denetimsız yapılanmanın baskısından kurtarmak. şimdıkı başıboşluk >enne Koruma Imar Planı'na kavuşturmak içın bu karan aldık Belediyeler genellikle ellerindekı olanakların kıtlığına ya da azlığına bağlı olarak Koruma Imar Planlan'nı hazırlamakta yavaş davranırlar. Bizim amacımız, bunu hızlandırmak. buranın plansız gelişmesini önlemektır Yasanın gösterdiği prosedüre gore. biz StT kararını aldıktan sonra ilk bir ay içinde burada kabul edilmiş mevzi ımar ıslah planlarına bağlı olarak. belediye tarafından herhangı bir ruhsat verilmeyecektir. Bız. bir ay içinde, geçici yapılanma koşullarında nasıl bir yöntemle burada yapı yapılabilecegı konusundakı ilkelerimızi sıralavacağız. Ondan sonra belediyenın en geç bır yıî ıçinde yapmakla yükümliı olduğu Koruma Imar Planı'nı yapmasını bekleyeceğiz. O tarihe kadar bızim bir ay sonra belırleyeceğımız geçici vapılanma koşullan geçerlı olacak. Yoksa. tek çivi çakmamak söz konusu değildır ^ • B Bildiğimiz kadanyla belediyeler bu karara pek sıcak baknuyorlar... BATUR - Ne yazık ki pek sıcak bakmıyorlar. Kendi adıma bu. çok talihsiz bir tavır. Ben ve koruma kunılumuz, olaylara bilimsel ve koruma ilkeleri açısından bakarız. Siyasi açıdan bakamayız. Ama yerel yönetimler. siyasi mercilerdir. Seçim sathı mailinde olduğumuz bir dönemde onlann başka bir gözlükle bakmalannı doğal karşılıyorum. Enınde sonunda bu yöreler yerel yönetimlerin sorumluluğunda olan bölgelerdir. Önce onlann, yörenin doğal ve kültürel değerlerine sahip çıkmaları gerekir. Ben burada îstanbul Büyükşehir Belediyesi ile ilçe belediyeleri arasında bir aynm olduğunu düşünüyorum. Haklı mıyım. haksız mıyım, bunu zaman gösterecek. Sezgilerim. îstanbul Büyükşehir Beledıyesi'nin koruma konusuna pek de soğuk ya da karşıt olmadığı yönünde. Çünkü kabul edilmiş olan Nazım Plan, en azından ilke bazında bu alanlann korunmasını öngöriiyor. Ama ilçe belediyelerinin neden karşı çıktıklannı tahmin edebiliyorum. ^m \eden.' BATUR- İlçe belediyeleri istedikleri gibi yapı ızni \erme olanaklannın kısıtlanmasından ho^nut olmayabılırier. Karann ikincı ve üçüncü maddelennde gerekçe çok açık anlatılmıştır. Karara karşı çıkan kuruluşlann. önce bu gerekçeleri gözden geçirmelerini dılerim. PAZAR KONUĞU Prof. AFİFE BATUR Adana doğumlu. Bursa Tiirk Egitıııı Derneği Kı: Lisesi ni ve îstanbul Teknik Ünh ersıtesi (1TL) Mi- marlık Fakültesi'ni bitirdi Mimarlık Tarihi ve Res- torasvon Kürsiisü ne asislan olarak gınli. Itulya da restorasyon ve koruma konusundu staj vaptı. Art Nouveau mimari tarzıyla vakındun ilgilendi. Pro- fesörlük tezi aşamasında geç Os manlı dönemi iize- rinde çalıştı. Bugün tümiiylegeç Osmanlı tarihi mi- marlığı. koruma. restorasvon konularıyla ilgileni- yor. Tarabyu daki Ctımlıurbaşkanlıgı Hııher Kö'ş- kü restorasyon çalısmcılarının bilimsel kotmlina- törlügünü vapıyor. 3 Numarah Kültür ve Tabiat Varlıklannı Koruma Kurulu nun Başkanı. Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarıh Vakf'ı nın kıırucu iiyesi. Haziranayındahtanbulda toplanacak HA- BİTAT II Konjerunsı ıçin hazırlanan îstanbul Ser- gisi 'nin koordinatörlügiinü vapı\ or. Amacımız daha açık bir piatform oluşturmak. Bız. bilimsel. korumaci bır kuruluşuz. • ! • Belli bir kaynak cksilecegi düşüncesi ilçe bcledıveleriıu kavgılundınvor olabilir mi? BATUR-Tabii belli bir kaynak transferi oluyor. Oralan. rantı yüksek olan bölgeler. Elbette pastanın paylaşımında herkes kendi payına düşeni isteyecektir. Bız koruma kurulları olarak bu pasta dağıtımının dışında olduğumuz ıçın çok rahat hareket edebiliyoruz. Aslında karar olarak hıç de rahat bir karar değil. Çok tartışıldı, ölçülüp biçildi. ^ ^ H En azından kuntl olarak sızin ı\ı/ı rantyu da çıkar söz konusu mu? BATUR - Elbette değil Biz. karann ciddıyetinın ve ağırlığının farkındayız. Bırde bunun bizde yarattığı bir gerilim var. Çünkü gerçekten çok önemlı ıkı alanın imar koşullannı belırlemeyi üstlenmiş durumdayız. 3 Numarah Kurul olarak yükümüz çok ağır. Beşiktaş'tan Karadeniz'e kadar olan Boğaz'ın iki yakası, Boğaz Yasası'yla koruma altına alınmış olan SlT bölgesinin yapılaşma kurallarını belirleme yetkisi ya da görevi bizde. Bunun içinde adalar da var. Bız bu kararla bir anlamda kendi vükümüzü arttmyoruz. Buradaki yapılaşma olayının da denctım altına alınması gerekiyordu Ben. belediyelerin gelişigüzel değil. planlı. imardan yana olmalan gerektiğıni düşünüyorum. Çağdaş bir belediye mutlak planlı. disiplinli biT imardan yana olmalıdır. Uzun \adede planlı yapılaşmanın bu beledıyelere daha çok prestij kazandıracağını umuyorum. Bugün İstanbul doğru dürüst korunabilseydi bütün ilçe ve büyükşehir belediyeleri dünyanın önüne çok daha açık alınla çıkabilirlerdi. 30-40 yıldır talan edilen bu Istanbul'un Belediye Başkanı olmak. çok onur verici bir durum değil. Eğer korumuş olsaydık. HABİTAT zirvesine katılan belediye başkanı bu şehri. "Işte İstanhul" diye övünerek gösterebilirdi. Bu, uzun vadede bir başkandan öbür başkana aktanlan bir mısyon olmalıydı. Türkiye'de siyasi alanda çok kısa vadeli kaygılar egemen Ben kendimı îstanbul Belediye Başkanf nın yenne koymayı denesem. gerçekten HABİTAT zirvesinde "Beyler, dünya kenti İstanbul bu. Onu gerçekten geçmişine layık biçimde bugüne kadar getirip gösterivoruz" diyemem. O da diyemeyecektir. Ayrıca bız geçiş dönemi yapılanma koşullarına ışık tutmak üzere îstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığf ndan. Beykoz ve Sanyer ilçe belediyeleriyle Bahçeköy belde belediyesi başkanından. İTÜ. Yıldız Teknik. Mımar Sinan ve istanbul Üniversitesf nın ilgili fakülte ve birimlerinden. Çevre Bakanlığı'ndan. Mımarlar Odası. Şehir Plancılan Odası. Orman Mühendisleri ve Ziraat Mühendisleri Odalannın tstanbul şubelerınden. Utanbul Orman Bölge Müdürlüğü'nden. SİT alanı içindekı köy tnuhtarlıklarından. Bayındırlık \e Iskân İl Müdürlüğü'nden. iller Bankası I No'lu Bölge Müdürlüğü'nden ve Kültür Bakanlığı Arkeoloji Müzesi Müdürlüğü'nden bu konuda 21 gün içinde bıze görüşlerini bıldirmelerini ıstedik. Aynca çağıracağımız toplantıda. görüşlennı. düşüncelerini. önerılerıni sözlü olarak bildirmelerini sağlamaya çalışacağız. ^^M Geç kahnmış bir karar. dcdınız Bu karann alınmasında neden geç kalındı.' BATUR - Çünkü bu bölgelerde doğal değerlerin tahrıbı aşağı yukan beş on yıldır devam ediyor Sadece benım tarafımdan değil. üniversıtelerin çeşitli birimlerinde.'şehircilık. bölge planlama birimlerinde. Mimarlar Odası'nda çok büyük bir kaygıyla izleniyordu. Doğal değerler açık açık tahrip edıliyordu. Bu tahnbın ıvmesı gıderek arttı Özellikle Sanyer bölgesinde büyük tahribat var. Oradaki tahnbat. sadece imar izinlerıyle olmuyor. Örneğın. oraya en büyük zaran madenciler verdiler. O bölgelerin üzerinden helikopterle geçseniz doğanın nasıl delik deşık hale getinldiğini görürsünüz. Oıman Fakültesı. o bölgenin ormanlarının yok edılmesının tstanbul'un ekolojisı üzerinde nasıl vahim sonuçlar doğuracak etkıleT yarattıginı çok ıyi biliyor. îstanbul bugün nefes alamaz durumda. Bu durum. sadece egzoslardan. kötü kömür kullanımından kaynaklanmıyor. Bu hafta. erozyonla mücadele eden sivıl toplum kuruluşlannın "Çölleşme Haftası" olarak anılıyor. Türkiye ormanlannı yok ediyor. Geçen aylarda sel felaketleri oldu. Özellikle Senırkent'tekı selın orman tahnbınden ıleri geldiğıni herkes bılıyor. Aynı şey. daha büyük ölçekli olarak Istanbul'un başına gelebilir. Insanlara yapı yapma iznı verme hırsı ve coşkusuyla her taraf tıklım tıklım dolduruldu. İnsanlann kent içinde genış yeşil alanlara ihtiyacı var. Kentleşmede en uç örnek olarak gösterilen Ne\\ York'ta bile Manhattan Adası'nda muazzam bir park alanı var. IstanbuPda SİT alanında Topkapı Sarayı'nın hemen dibindekı Gulhan Parkı dediğimiz tek yeşil alanımız bile fuar alanına döndü Burası Gülhane Senliklen. fuarlar ıçin yapılmış günübırlik yapılarla doldurulmuştur. Gülhane Parkı bundan 50 yıl öncekı Gülhane Parkı değildir, pazar yeri gibidir... • l ^ l 3 numarah koruma kurulumın ahhğı kararda \argı yolu açık. Idare Mahkemesi kararı bozarsa ne olur.' BATUR-Yargı yolu tabıi kı açık. Ama bunu sanmıyorum. Çünkü karanmız her yönüyle yasal. bilimsel. hukuka uygun ve kamu yaranna bir karadır. Eğer yıne de böyle bir kaza olursa çok yazık olur. Çünkü karar bozulduğu zaman ınsanlar o bölgede daha hızlı bir yapılaşmaya gıreceklerdır. Bugün Ümranıye'de yaşanan yapılaşma örneğiyle, karar bozulduğunda Beykoz ve Şile'cle karşılaşabılırsıniz. O bölgelerde ne orman, ne kırsal alandaki küçücük köy yerleşmeleri, ne peyzaj kalır. Hiçbir şey kalmaz. • • I Bir de o yörede 3 Boğaz Köpriisü 'nii yapma projesı \ ardı Bıı sekılde 4. Köprü de engellennuş mı oluyor? BATUR - Dolay lı olarak, evet. Zaten Nazım Plan orada 3. Boğaz Köpriisü öngörmüyor. • ^ H Kurulunuz bu kararla dolaylı olarak 3. Köprü ye de bir tavır mı almış oluyor? BATUR- Biz 3. bir Boğaz geçişine tavır almıyoruz. Ancak üçüncü bir köprünün ve hele yerinın kesınlıkle orası olmaması gerektiğine ışaret ediyoruz. Köprü yerine başka alternarifler var. Örneğin tüpgeçıt yapılabılir. İstanbul'da tüpgeçıt projesının tarihi çok eskidir tstanbul Belediyesi'nin arşivlerinde daha bu yüzyılın başlannda Sarayburnu'yla Üsküdar'ı bırbirine bağlayan tüpgeçıt proıelen \ardır. HABİTAT sergisinde biz o projelen sergıleyeceğız. Birde bu bölgede Koç Üniversitesı kurıdması planlanıyordu Sızın karanınızla bu proje ne olat ak. BATUR - Bu tür projeler artık önce kurula gelecek. Kurul. projenın nıtelıklerine. özellıklerine bakarak alınan kararlara aykın bir durum yoksa ve doğaya zarar vermiyorsa tabıi ki uygun görebılir. O projeyı görmeden de hiçbir şey söyleyemem. 1 Hep karara karşı gelmelerden söz ettik Hiç desteklevenler yok mu? BATUR - Elbette var ve çok. Öncelikle basın, genel olarak destekleyicı yayın yaptı. Aynca üniversitelerden. meslek odalanndan. çevreci kuruluşlardan her gün destek mesajlan alıyoruz. Zaten SİT karanna kamuoyu desteğı olmadan başanya ulaşması çok zor. Kurulumuz adına sıze ve bu karardan yana olanlara teşekkür ederim. ÇAY ASLİYE HÂKEVILİĞrNDEN Da\acılar Melımet Av- cı ve İzzet Doğan \ekih Av. 'Saşar Alcar tarafından davalılaraleyhıtıe nıahke- memıze açılan tescıl da- vasının yapılan duruşma- sında bir kısım davalılara teblıgat yapılamadığın- dan ılanen teblığıne karar verilmişolmakla; Da\acılar vekılı dılek- çesinde Çay ılçesı Cum- hunyet köy. pafta: 43. ada:431.parsel 39\e40 nolu parsellerin tapusu- nun iptali ile mmekkılle- ri adına tapuya tescilıni talep etmış olup da\a di- lekçesı davalılardan Mü- mine (Müge) Bezcı \e Abdülkadir Bezci'ye teb- li| edılemedıgınden ila- nen teblığ yoluna gidılmış olup. Dııruşma günü olan 15.2 1996 günü saat 14.20'de mahkememızde hazır bulunmaları veya vekılle temsıl olunmalan. vekılle temsıl olunnıadık- ları ve hazır bulunmadık- lan takdirde yargılamanın davalılar Mehmet kızı Müminel Müge) Bezcı \e Mehmet of lu Abdülkadir Bezci'lerin yokluğunda devam edeceğı ve karar verileceğı hususunda da- va dılekçesı yerine kaım olmak üzere ılanen teblıö olunur 28.4 1995 Basın: 26630 ORTA DOĞL TEKNİK ÜNTVTRSİTESÎ REKTÖRLÜĞÜNDEN ÖĞRETİM ELEMAN1ALINACAKTIR Üniversitemizin çeşitli bölümlerine aşağıda belirtilen anabilim dallarında hizalannda gösterilen unvan ve sayıda öğretim elemanlan alınacaktır. Adayların, 2547 sayılı kanunun ilgıli maddelerindeki şartlara ek olarak eğıtim, araştırma yapacak \e yaptıracak düzeyde lngilizce bilmeleri, aynca profesör adaylannın durumlarının üniversitemiz yönetim kurulunca belirlenmiş olan atanma kriterlerine uygun olmalan gerek- mektedir. (Söz konusu atanma kriterleri üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığfndan temin edilebilir.) Müracaatlar ilan tarihinden ıtibaren 15 gün içerisinde yapılacaktır. Profesör kadrolanna başvuranlar, özgeçmişlerini, yayın listelerini, diploma fotokopilerini (Lisans, Yük- sek Lisans. Dr. Doçentlik Belgesi) bilimsel çalışmalarını. atıflannı ve yayınlannı (Profesör adayları yayın- lannda başlıca araştırma eserlerini belirteceklerdir.) Kapsayan dosyadan beş nüsha, özgeçmiş ve yayın lis- tesinden aynca bir takım fazla düzenleyerek müracaat süresi içinde Rektörlüğümüze teslim edeceklerdir. Diğer kadrolara başvuracak adayların sınav ve diğer işlemleri fakültelerce yürütüleceğinden bu adayla- rın ilgili fakültelere başvuımalan gerekmektedir. MÜHENDİSLtK FAKÜLTESİ PROF. Mûhendıslik Bilimleri Bölümü Uvaulamalı Mekanik FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ Matematik Bölümü Uygulamalı Matematik Kimya Bölümü Anafitik Kimya 1 Anorganik Kimya Bıvoloiı Bölümü Zoolojı 1* Sosyoloji Bölümü Sosyometri Felsefe Bölümü Felsefe Tarihi 1 Tarih Bölümü Yakınçaâ Tarihi 1 EGİTİM" FAKÜLTESİ Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitim Yön. Teftişi Plan. ve Eko. Fen Bilimleri Fgitımt Böli'ımii Kimya Eğıtımı * Popıılasyon Genetiği ve Biyoistıttistik konularmdan ıızman olmak. Basın: 59805 DOÇ. 1 1 Y.DOÇ. 1 Hakkını aradıgı için horlanmayan, işsiz ya da çalışırken kendini güvencede hissetmek isteyen... şinıdi, seçim rüşveti için degil, hakkını almak için ANAP'a EVET diyecek İSCİLERARAMYOR! ANAP'A OYVER MACERAYASONVER PARTİSİ İZMİR ASLİYT 5. HUKUK MAHKEMESİ EsabSayr. \993 544 Davacı Arzıye > iiksel tarafından davalı Malıye Hazınesı ile Bulgurca köyü muhtarlığı aleyhine açılan te^cil davasın- da alınan karar gereğınce. İzmır-Mendere;, ılçesi Bulgurca-Çamköy-Yağcıpınar mevkıı. "8 ada. 59 parsel bıtişik. batısı Halıl Zeybek tarlası. do- ğusunda Mustafa Ayaz tarlaları. kLizeyınde yeni açılan Gümüldür yolu ve yol boşluğu. güney ınde da\acı Arzıye Yüksel'e ait 59 parsel ile çevnlı 7295 m2'hk taşınmaz. Bu taşınmaz üzerinde herhangi bir ıtirazlarının bulunup bulunmadığının ve itırazlan varsa 3 ay içinde M.K. 639 mad- desıne görc nıahkememızın 1993-544 esas sayılı dava dosyasına müracatları ilan olunur. Basın: 59840
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog