Bugünden 1930'a 5,439,171 adet makaleKatalog


«
»

3ARALIK1995PAZAR CUMHURtYET SAYFA HABERLER Münih PKK'nin demek işgali sürüyor MlMH(Cumhuri>et)- *• Almanya nın Munıh kentın- dekı Kurt Velıler Derneğı bı- -• nasinı geçen perşembe gu- nu ışgal eden 20 PKK yan- daşının dırenışı suruyor Polısın dışandan kılıtledı- ğı bınadaaralannda kadın ve çocukların da bulunduğu yaklaşık 20 kışı polısın mu- dahale etmesı halınde kendı- lennı ateşe \ ereceklen \ e bı- na\ı havaya uçuracaklan tehdıdınde bulundular Bır 1 ışgalcı de kucağında çocuğu " ıleıkıncıkattanatlayacağını pencereden duyurdu Polıs ışgalcılerı gonullu olarak vazgeçırmeye çalışa- cağını açtkladı İşgalcıler Almanya'da PKK. yasağının kalkmasinı ve Kurt Velıler Dernegı nın yenıden açıl- _, ması ıstemınde bulunuyor- "« l a r Çelık yeleklı ve çelık mığferlı polıslerce kordona alınan bınanın ıçındekılerle dun geceye kadar uzlaşma- y a y onelık bır temas gerçek- İeşmedı ;: Dişçisi, ° Kaya'yı teşhis etti İstanbul Haber Sevisi - DV P İstanbul 1 bolge mıl- leUekılı ada>ı borsacı İsma- il Yener Kaya"nın otomobı- lınde vakılarak oldurulme- sıyle ılgılı soruşturma sur- duruluyor Kaya'nın porselen dışle- nnı yaptırdığı dış doktoru Vervant Tabakçıvan, cc.şet uzennden alınan dışlenn Kaya'va aıt olduğunu kesın olarak teşhis ettığını soyle- dı Polıs yetkılılen. Yener Kaya'nın oldurulmesı olayı ıle ılgılı soruşturmanın »ur- durulduğunu belırterek. ola- yın en kisa sure ıçensınde aydınlanacağını kaydettıler Ekonomi dünyası, TBMM'nin olağanüstü toplantıya çağnlmasının, Türkiye'nin belirsizliğe sürüklenmesine yol açacağını belirtti 6 24 arabkta seçimler yapılmah*Haber Merkezi -TBMM'nm. 118 mılletve- kılmın başvurusu uzenne Meclıs Başkanı İsmet Sezgjn taratından yarın olağanustu toplantıva çağnlması. ış çevrelen \e ekonomi dunyasında endışelı bır bekieyış surecını başlattı Sanayı ve tıcaret kesimı temsılcılerı TB\IM nın olağa- nustu toplantıva çağnlmasının. Turkıve'nın bır belırsızlık ortamına sürüklenmesine yol açaca- ğını belırttıler Bazı sanayıcılerde24aralıktaya- pılacak seçımlenn ıptalını. "vatana ve millete yapılacaken biıyuk kotüluk" olarak nıtelendır- dıler "Ulkenin başına ne geliyorsa, seçim ekonomi- lerinden geliyor" dıven \nkara Sanayı Odasi (<\SO)BaşkanıZaferÇağlayan artıkseçımeko- nomısı donemine gınldığını \uraulayarak şov- le dedı "Bu işi daha fazla uzatmanın. ulkev i daha faz- la belırsı/lik ortamı içinde bırakmanın anlamı >ok. Vanı. ulkenın ıçınde bulundugu koşullarve atmosfer altında. seçımlerin 24 aralıkta vapılma- sından başka çare bulunmuyor. Bunun aksine bir karar. vatana ve millete yapılacak en büyuk kotüluk olur." İstanbul Sanavı Odası (İSO) Başkanı Hıisa- raettin Kavi. seçımlenn ıptal edılmesının, ulke veekonomının uzenndekı y ukun artmasına ne- den olacagını belırterek "Şu an zaten toplıım olarak seçımeentegreolduk. Bu,ov le de boy le de ekonomi uzerine yuk getirdi" dedı Ege Bolgesi Sanayı Odası (EBSO) Başkanı Atıl \kkan da ->eçımın ıptal edılmesi durumun- da Turkıye nın bır hukumet bunalımına gırebı- leceğıne dıkkatı çekerek "24 aralıkta seçimler yapılmazsa hukumet yıkılır. Sonra yenı huku- met arayışına gidilir. Ardından. ekonomide bu- \uk sıkıntılar doğar" dıve konuştu Turkıse nın şu anda geçıcı bır bütçeyle ıdare edıldığını anımsatan Akkan seçımlenn iptalı durumunda "enflasvonun hiperenflasvona do- nuşebileeeğinı. do>u fiy atlannın başını alıp gide- ceğini ve ulkede her tıirlu kaosun yaşanabilece- ğini" so% ledı EBSO Meclıs Başkanı Selim Vaşar ıse erken genel seçımın ıptal edılerek ılen bır tarıhe bıra- kıltnası durumunda ulkedegeçişdonemınınuza- yacagını \ urgulavarak TBMM'nin ulke yararı- na olan seçımlen engelleme \olunda karar ala- cağına ınanmadığını ıtadeettı Adana Sanavı Odası ( ASO) Meclıs Başkanı Hacı Omer Sabancı da 24 aralıkta vapılması ongörulen seçımlen erteleme çabaları konusun- da "Mantıgınyolu,seçiınlerin>apılmasıdır" de- dı Sabancı seçımler ıçın artık %ola çıkıldığını ve belırlı bır noktaya gelındığını belirtti Erteleme çabalarını 'esefle" karşıladığını be- lırten Izmır Tıcaret Odası (İZTOl Ba^kanı Ek- rem Demirtaş goruşlennı şo\le ıfade ettı "TBMM'yi olağanustu toplantıya çağırmanın altında. gumruk birliğım erteleme hesaplan va- tıyor. Bu girişım, Avrupa ıle butunleşmeye karşı olanlann son çırpınışlandır." Turkıye Esnat ve Sanatkârlan Konfederasvo- nu (TESK) Genel Başkanı Deniş Gundav 24 aralıktakı seçımlenn ıptal edılme->ının ekonomı- \ı bozacağını \e mıllı çıkarlara zarar vereceğı- nı belırterek "İptalingerçekleşmesidurumunda, buna neden olanlardan. zamanı geldığinde hesap sorulacaktır" dedı Gunday esnal \e sanatkar- lann da ıpta! ısteğıne karsj olduğunu bıldırdı Türkıve Esnat ve Sanatkârlar Kredı Kefalet Kooperatıf Bırlıklen Merkez Bırlığı Başkanı kasımOnadım da ulkenın ıçınde bulundugu or- tamda enson çare olarak seçımlenn ıptalıne ka- rar venlmesı gerektığını sovledı Onadım bu konuda TBMM've guvenlerının tam olduğunu ve karara savgı aostereceklerını bıldırdı Turkıve Zıraat Odaları Bırlığı (TZOB) Baş- kanı Fanık V ucel ıse ulkenın ^eçım atmobfen ıçı- ne sokulduguna ışaret ederek "Vlademki boyle, o zaman halk, mumkun olan en kısa surede san- dık başına goturülmeli" dedı Seçım havaMnın etkısıyle tarımla ılgılı pek çok burokratın mıl- letvekılıadavlıgı ıçıngore\ındenavrıldığını pek çoğunun da gelecek Caygısıy la bulundugu ma- kamın gereklerını verıne getırmekten kaçmdığı- nı savunan ^ ucel belırsızlık ortamınınbıran on- ce sona erdınlmesını ıstedı Turkıve thracatçılar Yletlısı (TlM) \e Orta Anadolu Ihracatçı Bırlıklen nın (O\İB) vone- tıcılen de polıtıka ve ekonomıdekı belırsızlıkle- nn bır an once ortadan kaldırılmaM ıçın seçını surecının mumkun olan en kisa surede tamam- lanması gerektığını belırttıler Tİ\1 Baskani Okan Oğuz,"seçimlerin \apılıp >apılmaması \e- ya hangi tarihte \ apılacağı konıısıınıın politik bir kararıgerektirdıgini" belııterek so\le konustu "İhracatçıldi olarak bizler. her donemde da- ha fazla ihracat gerçekleştırnıe >e ulkeye daha fazla do\İ7 getirme çabasındavız Bovlesı bir gerekliliğin gumnık biriiğı oncesinde a\ n bırone- mı bulunmaktadır." Orta -\nadolulhıacatçı Bırlıklen (O^IB)Bas- kanı Emir AdıguzeldeTurkıye depolıtıkanlam- da bır kaosun saşandığını savunarak sozlerını sovle surdurdu "LlkeM uzayan bir seçim tarihine, hangi hukumetin ne şekılde taşıyacagı «.orusıınun. bugun için sağlıklı bır yanıtı \ok. Dolayısıyla, seçımlenn bır an once sonuçlandınlması lazım." Savarona Sadıkoğlu: Devlet isterse yatı alabilir İstanbul Haber Servisi - Denızcılıkten sorum- lu De\ let Bakanlığı yurtdışı vasağı koyduğu Sava- rona ıçın yatın vuzde 85 hissesine sahıp Japonlar- lagoruşmekaranaldı DenızcılıktenSorumluDev- let Bakanı Mehmet Sevigen ıle goru^en vatın Turk ortagı aımator Kahraman Sadıkoğlu, "Ben artık çok yonıldum. tatın hiçbir şeyine kanşmıyonım. Bakanhk isterse yatı geri alabilir" dedı Atatürk'un \atı Savarona vı 49 yıllığına kırala- yan Japonlar ıle armator Kahraman Sadıkoğlu'nun vatı zarar ettığıgerekçesıyleyurtdışınaçıkarma ıs- teklen Denızcılıkten sorumlu Dev let Bakanlığı'nca olumlu karşilanmadı Yat ıle ılgılı olarak dun sabah Kahraman Sadıkoğlu ıle gorusen Mehmet Sevı- gen vatm Turkıye de kalması ıçın bır formul aran- dığını belirtti Goruşme sonrasında basın mensup- lannm sorularını yanıtlavan Kahraman Sadıkoğlu ıse Savarona'nın dort yıldır sularda gezdıgını ve hıçbır problem varatmadıgını anımsattı Bakanın "VatgMersenezaman gelir?" endışesını taşıdıgını sovleyen Sadıkoğlu "Bakan Hukumet olarak Sa- varona'vı tekrargen alalım mısorusunudasordu. Hukumetin Savarona'vı alması durumunda özel sektorün baktığı gibi bakması gerekir" dedı Ja- ponlarla bırlıkte yatın kıracısı olduğunu vurgula- yan Sadıkoğlu. sozlennı şoyle surdürdu "Yatın sahibi devlet. tster alır. ister kiralar. Ben artık çok yoruldum. Zaten artık yatın hiçbir şev ine kartşnııyorum. Bakana Japonlannburada olduğu- nu sövledım. Onlar da sanıyonım çok vakında gö- rüşecekler ve ortak bir formül arayacaklar." Sadıkoğlu bır gazetecının "Vatı devlete geri ve- rir misiniz" sorusuna. "Bugüne kadaryata 30 mil- yon dolann üzerinde para harcandı. Ancak dev let ben alıvorum derse buna karşı çıkılmaz. Hatta da- ha az bır parava bile razı oiunur" vanıtını verdı istifa eden adayların sayısı 150yi aştı Mehmet Kerimoğlu'nun adaylığma devam kararı Cumhurbaşkanı nikâh şahidi Cumhurbaşkanı Sülev man Demirel, Melek Giz-Mus- tafa Bav rak çiftinin Çırağan Sarav Tnda gerçekleştiri- len nikâh toreninde şahitlik vaptı. Cumhurbaşkanı Demirel, nikâhta Sancak Air ve Sancak Tul'un sahi- bi Mustafa Bayrak'ın şahitliğini vaparken, TEMA \akfı Başkanı Hayrettin karaca da. kardeşi Nurettin Karaca'nın torunu Melek Ci/'in şahidi oldu. Melek Giz-Mustafa Bay rak çiftinin nikâhını, İstanbul Bü- y ükşehir Belediye Başkanı Recep Tay^ ip Erdoğan kıy- dı. Demirel. nikâhtan sonra. ge'in ve damada mudu- luklar diledi. Cumhurbaşkanı Demirel \e eşi Na/mi- ye Demirel, torenden once. nikâh salonunda kısa bir sure İstanbul \ali \ekili Rıdvan Nenişen \e Hayrettin karaca ile birtikte aynı masada oturdular. Nikâh to- renine. U\ P İstanbu) Millehekili \ ıldınm \ktuna ile İstanbul EmniyetMüdüniOrhanTaşanlarveeski İs- tanbul Lnıniyet Muduru Necdet Menzir de katıkJı. (Fotoğraf KEREM ILGAZ) \Nk.ARA (Cumhuriyet Büro- su)-Seçıme katılan sıvası partıle- rın adav lıstelerıne \e bağımsiz adaylara vonelık ıtırazları dun so- na erdı Adaylıktan ıstıfa etmek ıçın baş\uranlann sayısı l50"vı aşarken \ uksek Seçım kurulu (YSK) CHP lılenn vaptıgı ıtıraz sonucu <\nkara tl Seçım Kuru- lu nca adavlığı ıptal edılen DSPden Ankara 2 bolge adayı MehmetKerimoğlu nunadaylığı- nın de\amına karar \erdı 'Kdav olarak başvuranların çekılmelerı ıçın tanınan sure de bugun saat 17 00'de sonaerecek Geçıcı adav lıstelen ıçın vapılan başvurular uzenne ıl seçım kıırul- larının aldığı kararlara karşı YSK'ye vapılan ıtırazlar dun so- na ererken > SK Başkanı \ihat Yavuz. "Adavlaraitirazlar^eaday istifalan tahmınımızin çok ustun- deoldu"dedı \SK veadaylıktan istıta ıçın basvuraniann sayisinın l50'yı aştığı kavdedılırken aday- lara vapılan ıtırazlar arasında ken- dı partısının adaylanna ıtıraz edenlenn de bulundugu belırtıldı 'ı SK CHPden ıstıfa ederek DSP'vegıren \e Ankara 2 bolge- den ^ sırada aday gosterılen Meh- met Kerımoglu nun ıtırazı uzen- ne, adaylığının ıptalıne ılışkın ka- ran bozdu YSK Başkanı Vavuz. kurulun diın yaptığı ıncelemelerde ıtıraz \e ıstıtaları goruşerek buyuk bıı bolumunu karara bağladığını \e bu konudakı bas\uruların bugun akşama kadar sonuçlandırıkn.agı- nı bıldırdı \avuz hem sıvası par- tıler tarafmdan aday göstenlmiş hem de zamanında ıstıfa etıneye- rek bagımsız adav olmuş kışılerın her ıkı adavlıklannın da ıptal edıl- dığını kaydettı 24uralık genel seçınıleııne ka- tılan sıya->ı partılerın aday hstele- rınde gosterılenlerle bagımsız a- day olarak baş\ uranl.ırııı .ıdav lık- tan çekılmelerı ıçın tanınan sure de bugun saat l7 OO'de sona ere- cek YSK adav hstelerınde me\ dana gelen eksıklenn tamamlan- ması ıçın sivası panılerebıldırım- de bulunacak Sıvası partıler de adav lıstele- rındekı eksiklıkleıı varın taıııam- lavarak Y SK ye bıklırecekler Adaylıktan çekılenlerın istıtala rından vazgeçme başvurul.ırının ıse aday lıstelerındekı eksılmele- rın tamamLınmasinın sivası partı- lerden istenmesinden sonrayapıl- ması durumunda dıkkate alınma- \acak -\da\liktan çekıldıkten sonra ıstıtasindan vazgeçtığıne ılışkın baş\ uruları dıkkate alınma- yanlar lıstenın tamamlanması amacıvla adav gosterılemevevek- ler Kesin adav lıstelen de 6 ara lık çarşamba gunu radvoda ve Resmı G^ızetetle ılan edılecek 5 | c î KAMUOYUNUN DİKKATİNE CEP TELEFONU ABONELERİ TÜRK TELEKOM'UN GARANTİSİNDE T Ü R K T E L E K 0 M Bilindiği gibi, TÜRK TELEKOM (PTT) ile TELSİM MOBİL TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ A.Ş. arasında imzalanan GSM (cep telefonu) sözleşmesi, TELSİM MOBİL TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ A.Ş.'nin sözleşmeyi ihial ettiğinin tespiti üzerine 28 Kasım 1995'te feshedilmiştir. Ancak son günlerde çeşitli basın ve yayın organlarında bu konuda yer alan haber, yorum ve ilanlarda TELSİM MOBİL TELEKOMÜNİKASYON HİZ- METLERİ A.Ş. cep telefonu işletmecisi gibi gösterilmekte, sözleşmenin iptaliyle TÜRK TELEKOM'un GSM şebekesini işletemeyeceği ima edilmekte, TÜRK TELEKOM aleyhine kamuoyu yaratılmaya çalışılmaktadır. Cep telefonu abonelerinin şu gerçekleri bilmeleri gerekli görülmektedir: TELSİM MOBİL TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ A.Ş. İŞLETMECİ DEĞİLDİR. Sözleşmeye göre TELSİM MOBİL TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ A.Ş. sadece GSM sisteminin yatırımını yapmakla yükümlüdür. Öte yandan yasalara göre tüm haberleşme hizmetlerini yürütme ve işletme (GSM şebekesi dahil) yetkisi münhasıran TÜRK TELEKOM'a aittir. Hiçbir kurum ya da kuruluşun işletmeci olma hakkı yoktur. CEP TELEFONU ABONELERİ TÜRK TELEKOM'UN GARANTİSİ ALTINDADIR. 100 bini aşkın abonesi olan GSM şebekesi, önceden olduğu gibi TÜRK TELEKOM tarafmdan sorunsuz olarak işletilmektedir. TÜRK TELEKOM, GSM ŞEBEKESİNİ GENİŞLETECEK. TELSİM MOBİL TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ A.Ş. sözleşmesinin feshiyle bir- likte, işletme yükümlülüğünün yanı sıra GSM şebekesinin genişletilmesine yönelik yatırımları da TÜRK TELEKOM yapacaktır. ÇAĞDAŞ TEKNOLOJİLERE VE YENİ HİZMETLERE DEVAM. Çağdaş anlayışla hizmet sunan TÜRK TELEKOM, teknolojinin getireceği tüm yeni- likleri uygulamaya ve hizmet vermeye devam edecektir. TÜRK TELEKOM I
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog