Bugünden 1930'a 5,438,300 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 3ARALIK1995PAZAR HABERLERIN DEVAMI Çiller'e Yüce Divan I Baştarafı 1. Sayfada den gfindeme getirirter miy- di?. Diine kadar her şey hu- kuktu da şimdi guguk mu ol- du?" diye konuştu. TBMM'nin olaganüstü toplanmasını öngören öner- geyi imzalayanlar arasında eski bakanlann da bulundu- ğunu anımsatan Dedelek, "Bakan olurken. liste başı olurken iyi de, tersi olursa de- gil. başbakan tukaka! Bu Çil- ler'eoynanan oyunun son per- desidir*"dedi. DYP Genel Sekreteri Te\- fık Diker de bazı kışilerınkol- tuk hırslan uğruna parlamen- toya gölge düşürmeye çalış- tıklannı belırterek. şö\le de- di: "Ylilletiradesinintecelliet- mesine 22 gün kaia aday ola- rak milletin karşısına çıkma- ya cesaretedememiş olan Cin- donık. genel başkan seçildiği günden bugüne hima\e edil- meye alışmış. A.NAP lideri ile birİikre hareket ederek. ülke- yi kaosa süreklemektedirler." CHP Genel Başkan Yar- dımcısı Mehmet Kahraman. Çillerhükümetı ile ilgili verı- lecek gensoru önergesiyle il- gili olarak. "'Gensoruyu en- gdleriz. DoğaJ olan da budur" dedı. Kahraman. Meclıs'teki toplantı için grup karan alma- dıklannı belırterek. ılk oturu- ma katılmayacaklannı. top- lantı yeter sayısi bulunması halinde genel kurula girerek. seçimlerin ertelenmesıneılış- kin yasa teklifinı engelleme- ye çahşacaklannı söyledi. Aşık. seçimlerin ertelen- mesi \ önündeki girişime ge- rekirse 4 arahkta Meclis'e gi- derek ret oy-u vereceklerini söyledi. Aşık. "KüskünJer, Tansu Çiller'i düşürmek için acale etmesinler. Biz. 24 ara- hkta milletie birükte kendisi- ni zaten düşüreceğiz" dedi. 4 aralıkta'iTBMM'ye gitmeye- ceklennı açıklayan Aşık, şun- lan söyledi: "Buna rağmen Meclis,4 arahkta toplanır. hü- kttmet gensoru ile düşerse. hü- kiimetin kurulması görevinİD Mesııt Yılmaz'a verilmesi ta- biidir. Bu şörev verilse büe. 24 aralığa kadar bir hükümet kurma çaJışmasına girmeye- ceğiz. Seçimlerin ertelenmesi ülke>e zarar \erir. AJNAP. bu- na raa değildir. 150 kişi Mec- lis'te toplanır ve seçimlerin Ue- ri bir tarihe ertelenmesi yö- niinde karar alma\ a çakşırsa, ANAP olarak teklifin reddi için millenckillerimizi Anka- ra'da toplar, ret oyu kullann nzT RP Grup Başkanvekili Ab- düllatif Şener de. 24 arahkta yapıiıcak seçimlerin engel- lenrnesinde ülke ve milletin çıkannın bulunmadıgıni be- lirterek. "RP. seçimi engelle- me jjirişimlerini destekleme- vecektir, önleyecektir" dedi. Şener. gensoru önergesine ılışkın olarak da "Gensonıya gelene kadar belirli süreçler var. Onu o zaman aynca de- ğeriendiririz" dedi. G Ü N D E M MUSTAFA BALBAY B Baştarafı 1. Sayfada - Gazeteyi iki ay almasam beni hoş görür müsünüz? "Efendim?.." - Bak arkadaş. eşim arada bir televiz- yondaki ilanlardan etkilenir, 'şu kam- panya bitene kadar o gazeteyi alsak' der. Karşı çıkanm. Bu kez durum farklı. Oğlum okul çan- tası diye tutturdu. İki gazete birden bu konuda yarışa girmiş. Oğlumun dediği- ne göre çanta çok güzelmiş. 'llle de o gazeteyi alalım' diyor. İki gazete alacak gücümüz yok. Cumhuriyet'i bırakmaya da içim elvermiyor. Kendimi çok suçlu hissedeceğim. "Izin verirsem rahatlayacakmısınız?" - Bir parça... "Ama sadece çanta için o gazeteyi alacaksanız hesaplayın, ayda 750 bin li- ra vereceksiniz. (O hafta sonu o gaze- teler 30 bin lira oldu.) İki ayda 1.5 mil- yon lira eder. Bunu yapacağınıza çarşı- dan taksitle alsanız..." - Ama bu biraz değişik miymiş ney- miş... Sohbet uzayıp gitti. Gazetelerarasındaki promosyon sa- vaşı toplumu nerelere sürüklüyor. Öyle sanıyorum ki telefon eden okur gibi yüz- lerce, binlerce kişi böyle bir cendere içinde. Bir grup insan gazeteyle değil sade- ce gazetenin verdiğiyle ilgileniyor. Adam bayiye soruyor: - Beyfendi, bornoz veren gazete han- gisiydi? Cumhuriyet ve Medya... "Ne bileyim amca, akşam televizyon- dan dinlemedin mi?" Esnaf işe giderken bayiyi sıkı sıkı uya- rıyor: "Benim gazeteleri ayınyorsun değıl mi? 20 gün oldu. Süresi dolunca gaze- teleri senden alınm." Defalarca ateşkes ilan edilip yeniden savaşın başlatıldığı medyada promos- yonun sonu ne zaman gelecek? Şu aşamada umutlu olmak zor. Ben züccaciyecilerin, bornozculann, çatal- bıçak üreticilerinin yerinde olsam şöyle bir yöntem geliştirirdim: İki yapraklı bir gazete çıkarır. yüz bin liradan satardım. Ay sonunda gazete- leri geri getirene gazete sayısına göre ürünlerden birini verirdim. Hem tüketi- ci ne alacağını yerinde görür hem de sa- tışlar artar. Böylece o gazeteler de hakettikleri yerde, bayilerde değil mağazaların müşteri temsilcilerinin bulunduğu yer- de satılmış olur. Halıcılar, tavacılar. yorgancılar bunu ciddi ciddi düşünmeli. Bir piyasa araş- tırması yapsalar tutacağını görecekler- dir. Gazeteciden züccaciyeci oluyor da züccaciyeciden niye gazeteci olmasın? Cumhuriyet'ten iki ay izin isteyen okur, medya konusu gündeme geldik- çe kafamı kurcalıyor. Izmir Büromuzdan Ümit Otan, gaze- temizin doğrucu Davut'udur. Bir şeyi yanlış bulduysa, "Kim ne der" diye dü- şünmez. yakar sigarasını, diker gözünü, açar ağzını... Ümit'ın medyadaki değişime ilişkin geçen aylarda "Bab/te//7"adıylayayım- Ianan kitabı bu yaklaşımının bir yansı- ması. Kitapta anlatılan durum, halimize bakıp "çiftetelli" oynamanın zamanının geldiğini gösteriyor. Biraz geniş baktığımızda ister iste- mez şu soru akla geliyor: - Bu noktaya gelişte, gazete çalışan- lannın, yöneticilerinin, yazarlarının pa- yı yok mu ? Yani önce gazeteciler kirien- medi mi? Haber, tarih taslağıdır... Gazete sahibinin ekonomik bağlantı- lanna ilişkin bir gelişme oluyor. Birdiğer gazete sahibiyle bu konuda çatışma çı- kıyor. Cepheye ilk çıkan, gazetenin yazar- ları oluyor. Bütün kurşunları birbirlerine... Ve bu doğal sayıhyor. Ülkemizde Özal döneminde ayyuka çıkan bir köşe yazarlığı anlayışı vardı. Köşe yazarının gücünün kalemiyle de- ğil, Başbakan'a yakınlığıyla ölçüldüğü bir dönem. O günlerde şu tür yazılar modaydı: "Dün gece Başbakan beniaradı. Se- si bir donuktu. Endişelendim. 'Hayrola Başbakanım' dedim. Biraz duraladı. Önemli karariar alma aşamasında olduğu belliydi. Söze baş- ladı: - Kuzey Irak'ta diyorum... •Çok iyi diyorsunuz' dedim. Birlikte neler yapılabileceğini konuştuk. Son karannı sordum. Usulca seslendi. 'Mehmet' dedi, 'efendim' dedim. 'Sab- ret' dedi. 'Olur' dedim. Başbakan önemli karariar alma aşa- masında..." Bu yol, beraberinde gazeteci-patron- siyasetçi ilişkisinin iç içe girmesine ne- den oldu. Bugün benzer politikayı Çilleryürüt- meye çalışıyor. Bu ortamda Cumhuriyet, gazetecilik ilkelerinden ödün vermeksizin yayın ya- şamını sürdürüyor. Uğur Mumcu'nun deyişiyle, "Babıali'de birada" görünü- münde. Nasıl ki havanın kirlenmesirtden her canlı etkileniyorsa, medyanın kirlenme- sinden de doğal olarak Cumhuriyet ve okuru da etkileniyor. Habere ilişkin on- larca tanımdan en hoşuma giden ikisı şudur: "Haber tarih taslağının ilk aşaması- dır." "Yeryüzündeki hiçbir şey bir gün ön- ceki haber kadar bayat değildir." Bir gazetecinin idealindeki çalışma yeri, bu tanımlan bayraklaştıran kurum- dur. İyi bir okurun beklentisi de bu ilke- lerin yüceldiğini görmektir. Cumhuriyet'in taşımaya çalıştığı bu kaygıları toplumda daha geniş bir kit- lenin de taşıması dileğiyle... Kemal Sülker öldü tstanbul Haber Servisi - Sendıkacı-yazar Kemal Sülker. tedavi gördüğü Şişli Etfal Hastanesi'nde kalp ve solunum yetmezliği yüzünden yaşamını yitirdi. Kınlan bacağını tedav i için geçirdıği ameliyattan sonra fenalaşan ve Şişli Etfal Hastanesi'ne kaldırılan Kemal Sülker'in bir süredir kalp yetmezliği problemi oldugu be- lırtıldı. Ailesi. önceki gün 22.10'da yaşamını yitiren Kemal Sülker'i Tuzla'ya defnetmek ıstediklerini bildirdi. Türkiye Işçi Partisi'nde etkin eörevler üstlenen Kemal Sülker, 'l967de kurulan DİSK'in Genel Sekreterlıği görevinde bulundu. DİSK'in yapılanma ve güçlenme yıl- lannda aktif faaliyetlerde bulunan Sülker, 15-16 Haziran olaylanndan sonra tutuklandı \ e 100 gün cezaevinde kaldı Olayın üzerinden dokuz vıl geçtikten sonra beraat eden Sülker. uzun süre gazetecılikle de uğraştı. tlk yazılannı An- takya'da Yenigün ve Atayolu. Beyrut'ta çıkan Yıldız gazetelerinde yayımlayan Sülker. Istanbul'a üniversite ögrenimi için geldiğınde (1938) Hatay muhabirliğini yaptığı Tan'da gazetecihgi sürdürdü. Tan ve Gün'e gön- derdiği imzasız yazılar için o dönemin ölçüleriyle epeyce yüksek ücret alan Sülker, Yeryüzü. Yurt ve Dünya, Yürüyüş gibi sanatdergilerindede Asım Sarp takma adıyla edebiyat üzerine eleştiriler yazdı. 1961 'de Kemal İlıcakın çıkardığı Türkiye Birlik'in iki yazıişleri müdüründen biri olan Kemal Sülker. 1961 Anayasasf ndan sonra sendikalarla daha sıkı ilişkiler içeri- sine girdi. Nâzım Hikmef'lc Bursa Cczae\i'nde yattiğı dönemde tanışan Kemal Sülker'in, ünlüşaırikonualan 13 kitabı var. KanıÜar, Özer Çiller aleyhinde K a d m yönetmene • Baştarafı 1. Sayfada hazırlanarak Meclis'e sunulan rapora karşılık muhalefet milletvekilleri tara- fından hazırlanarak TBMM Başkanlı- ğı'na sunulan ek raporda. Istanbul Bankası'nın batması ve Başbakan Tan- su Çiller'in eşi Özer Uçuran Çiller'in ilgisi konusundaki iddialara geniş yer verildi. Raporda. Özer Çiller ve 26 arkada- şı aleyhine açılan Istanbul Bankası AŞ'nin sermayesinin arttınlması iş- lemlerinde yaptıklan yolsuzluklar ne- deniyle meydana gelen 509 milyon 61 bin 250 liralık zarann yüzde 54 faizi ile birlikte tahsiline ilişkin Istanbul 7. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından reddedilen davanın. Yargitay 2. Hukuk Dairesi'nce 4 *da\anın kabulü gerekti- ği" gerekçesiyle esastan bozulduğuna işaret edilerek. şöyle denildi: "Dava dosyası içerisinde bankalar yeminli murakıplanna ait 13.8.1982 gün ve 5 sa\ılı. 21.1.1993 tarih ve 16 sa- yılı raporlar mevcuttur. Bu raporlarda, ıstanbul Bankası AŞ tarafından Özer Çiller'in ortağı ve yöneticisi olduğu Marsan AŞ, Martrans Endüstri A.Ş_ Mitaş Markim AŞ. İntertrans .AŞ. Be>- nelmilel Mühendislik Taahhüt AŞ. Marmin AŞ. Serfin AŞ. Marmarin De- nizcilik AŞ. Algabalain. B.M.T. Corft isimli 12adetşirkcte7129sayılı Banka- lar Kanunu'na avkırı olarak krediler verildiği. sermayenin artınlması sıra- sında sahte çeklerle ödenmemiş serma- yevi ödenmiş gibi gösterdikleri, banka yöneticüerinin de bu konudaki u>an- lan dikkate almayarak rcsnıi makam- lan, tasarruf sahiplerini, kamuo\unu aldatarak kasıtlı ve sorumsuzca da\- randıklan belirtilmiş. Yargıtav kara- nnda da bu iddialann >e dolavısıvla davanın kabulü gerektigi \ urgulanmış- ür." Özer Çiller hakkında açılan. ancak incelenme olanağı bulunamayan diğer davalara da değinilen ek raporda. "Tes- pit edilen bu durum. Istanbul Banka- sı'nın batışı ve Ziraat Bankası'na dev- ri ile ilgili olarak Özer Çiller hakkında ciddi şaibe. iddialar ve delillerin mev- cutoldugunuortayako>maktadır""de- nıldi istanbul Bankası'nın batışı ile ilgili tüm bilgi ve belgelerin Ziraat Banka- sı Genel Müdürlüğü'nden getirtilme- si, Istanbul Bankası'nın Çillerler'eait 12 şirkete ne zaman ne kadar kredi ve teminat mektubu verdigi ve bunlann akıbetlerinin ne olduğunun araştırıl- ması gerektigi \urgulanan raporda, Ti- caret Sicil Müdürlüğü'nden de sözü edilen 12 şirketin ortaklarının ve yö- neticilerinin kimler olduğu ve şirket- lerin devam edip etmediğinin. tasfiye edilmişlerse tasfıye tarihlerinin belir- lenmesinin istendiği dile getırildi. tstanbul Bankası'nın batışının Ha- zine ve Ziraat Bankası'na kaça mal ol- duğunun da araştırılması, Özer Çil- ler'in bütün bu olaylardaki rolü ve Çil- ler ailc.sinin şahsi malvarlıklarının olumlu ya da olumsuz yöndeki etkile- rinin araştınlması gerektigi vurgula- nan raporda. "İstanbul Bankası ile ilgi- li bu araştırma ve tespitlerin behama- hal yapılnıası ve Çiller ailesinin bu id- dia ve suçlamalardan aklanması gerek- lidir. Bu incelemeler vapılmadan ko- misyonun göre\ini sona erdirmesi ÇU- lerier'i aklamak değil. üzerlcrindeki şa- ibe>i daha da arttırmaya neden olacak- tır" denildi. 6 Cuıııartesi aııneleri'ne Baştarafı 1. Sayfada film festivallerinde ödül kazandı. 30 eylülde de Çad'dakı resmi tele\izyon kanalından yayımlandı. İki hafta sonra açıklanan fetvanın gerekçesi şu: Filmdeki ıfşa edici sahne- lerin ve bir imamla vapılan söyleşinin "İslam dinine haka- ret" olarak yorumlanması ve filmin bütün dünyada Çadlı Müslümanlan "lekelemeyi amaçlıyorolması." Çad başima- mı. "Kilmi gören genç kızîann sünnetten kaçındıklannı.an- nelerin de kızlannın sünnet edilmesine karşı cıktıklarını" söyleyerek filmin "zararlanna" da de.öindi. Aynı zaman- da. fiİmin televizyonda gos- terilmesini protesto eden çe- şitli Müslüman örgütleri. TV şefinin görevinden alınması- nı istedı. Zara Mahamat Ya- coub şöyle konuştu: "Kadınların sünnet edil- mesi. İslam dinine davanan bir davranış değildir. Kökü, Afrika'ya özgü çokeski kabi- le geleneklerine uzanır. Hem Hırisrivan hem Müslüman ve hem de animastik inançlar- daki insanlar tarafından uy- gulanmıştır. Şurasınıaçıklık- la söyleyevim: Ben İslam di- nini rencide etmedim. ede- mem. Çünkü benim de dinim o." OLAYLARIN ARDENDAKT GERCEK • Baştarafı 1. Sayfada kalktı. Bu durum Anayasa Mahkemesi sürecini bera- berinde getirdi. Mahke- me, Türkiye milletvekilliği- ni ve il barajlarını iptal etti. Meclis, il barajlarında ıs- rarlı olunca, Anayasa Mahkemesi sürecini bu kez Cumhurbaşkanı Sü- leyman Demirel başlattı. Mahkeme, ikinci kez il barajlannı iptal etti. Bu süreç devam eder- ken, yasa aday belirleme yetkisini neredeyse tü- müyle genel merkezlere verdiği için adaylık kavga- sı da sürdü. Adres genel merkezler olunca, parti örgütleri is- ter istemez ikinci plana itil- di ve DYP'Iİ milletvekiileri- nin isyanıyla başlayan ye- ni bir tartışma dönemi başladı. Meclis, demokratik sis- teme saygılı olsaydı, hu- kukçuların da desteğiyle tartışılmayan bir yasa yap- saydı, yukanda sıraladığı- mız olaylar yaşanmaya- cak ve Türkiye boş tartış- malarla zaman geçirme- yecekti. Ne yazık ki bu mantığın hâlâ devam ettiği dikkati çekiyor. Meclis toplantısı öncesi siyasi partiler ve milletvekilleri "destek'pa- zarlığı yapıyor. Bir aydır yaşanan olum- suzluklar hâlâ ders olma- dtysa artık söylenecek bir şey kalmıyor. • • • I Baştarafı 1. Sayfada Tekin'ın Tekstıl Iş Sendika- sı üyesi olduâunu belirterek "Düzgün Tekin 21 \aşında genç bir fidandır. Hukuk dü- zeni varsa suçun karşılığı ka>betmek değildir. Anala- rın babalann \ üreği yanma- sın. Biz kardeşlik içinde, bir- lik ve bütünlük içinde >aşa- mak istiyoruz. Ocaklar sön- mesin istiyoruz" dcdı. Sıyası partileri kavıtsız kalmakla eleştiren Budak. milletvekili adaylannı kayıp ailelerine destek olmaya ça- gırdı. Oturma eyleminde kayıp aileleri adına okunan basın açıklamasında Fehmi Tosun (34ı isimli inşaat iş- çisinin 19 ekımden bu yana kayıp olduğu bildirildi. Açıklamadar 34 UD 597 plakalı beyaz renkli Broad- way marka bir otomobile bindınlerek kaçınldığı an- latılan Fehmi Tosun'un bu- lunması için yakınlannın emniyet, savcılık ve bakan- lıklara yaptıklan başvurula- nn sonuçsuz kaldığı anlatıl- dı. 293 «9 78(3M«T) B U L U N M A Z KÜLTÜR MERKEZİ Her yaştan insana TİYATRO KURSU Istüclal Cid. Aznavur Psi. 212,8 GalMHVJy Tf 1: 51} 74 31 • 25115 23 BUTIK ZEVNO YENİ YIL ARMAĞANLARINIZDA HIIUDISTAN - PAKISTAN EL SAIUATLARI GİYSİ ve TAKI Neşet Ömer Sk. Kadıköy İş Merkezi No. 10/21 Kadıköy TEL.: (0216) 418 12 51 (PTT ARKASI, KADflCÖY ÇARŞISIİÇİ, KARTCRYA YAM) [j H'MB ı n n JKIJB 30 Kasım. 1, 7, 8, 9,10,17 Aralık tarihlefi yerimlz kalmadı. 24 Aralık'a kadar tüm biletler satışa çıktı. Hızla tükeniyor... Sizi seviyoruz. Binlerce insanı kahkahaya boğan. derin düşiıncelere daUlıran oyunumuzu görmenizı diliyoruz. 3 KADIH Füsan ONAL * Hilifer AÇIKAUN » Tl|en PAR » Nedim SABAN SISLI GONUl ULKU/GAZANFER OZCAN TIYATROSU PER. 21.00. CUMA 21.00. C.T : 15 00 ve 21.00, PAZAR: 15 00 V» 18.00 Rezervasyon: (0.212) 230 16 18-231 XI 00 Not: 0u oyunda kimi sahneter hcnüz çapkınlık yapmamıf olanLan ve 15 yaşırt tdkil rahatsız eJehilır. KIMO?Cumartesi, Pazar 16.28 18 Kasım - 24 Aralık NAZ ERAYDA Kum,Pan,Ya. KUMPANYA SAHNESI ' ISM, TARLABAŞI ' 235 54 57 OTOPARK IMKANLARIMIZDAN YARA»LANMAK IÇIN »IZİ AKAV1NIZ. savaş oyunları yaxan: edw«rd bond her pazar 1930 - pazartesi 20:00 KEFST OYUINCULARI 246 35 89-247 36 34 LÜTFEN KIZIMLA EVLENİR MİSİNİZ1 1 Aralık Cuma 21.00 2 Aralık Cumatesi 15.00-21.00 7 Aralık Perşembe 21.00 8 Arahk Cuma 21.00 9ArahkC.tesi15.00 Biletler Vakkorama ve Roxy'de satılmaktadır. rezervasyon t e l : (0-212) 243 28 19 - 99 sıraselvıler. arslanyatagı sokak, taksım (0-212) 249 48 3? - 51 T C Kultı.r Bakartığı'nın katkılar yla Komedi ' 3 AralıkPaıar 1S.D0 10 Aralık P«ar 15.00 Neil Simon • VER ELINI DROADNVAY ORTAOYUNCILAR Ferhan Şensoy FELEK BİR GÜN SALAKKEN Cumartesi-Pazar 15.30 Cumartesi 21.00 Pazar 18.30 Ferhan Şensoy FERHANGİ ŞEYLER Cuma 21.00 1099. OYUN Ferhan Şensoy ÜÇ KURŞUNLUK OPERA Çarşamba-Perşembe 21.00 Bilet Salıs Yerleri: SES-1SS5 Ortaoyuncular Tel: 25118 65-66 Tüm VAKKORAMA Magazalan.CARSI Maslak-Bakırköy-Capitol Mağazaiarı T.C. Kültur Bakanhğı ISTANBUL DEVLET OPERA VEBALESI R. Strauss müzik-drama 1 p«rcto Oftestra Şefi: Aleıander SANDER'Sahneye Koyan: GiavCarto DEL MONACO 2AıdıkCıawksJsaâ(15.3O 14 Anfck Pwymbe saal 20.0019 Aralık Salı s r t 20.00 F. Lehar ŞEN DUL operet 3 pmrd* Oıkestra Ştfi: Sardar YALOdSahneye Koyan: Aydn GUN 5 AraMc Satı saal 20.00 A. I. Haçaturyan „ bale 3 perde Koreografi ve Sahneye Koyan:Youri Vamos Ortestra Şefi: Elşad BAGffOV 6-13 Aralıt Çarşamba saal 20,00 İstanbul Devlet Opera ve Balesi 35. YIL KUTLAMASI 7 Aralık Perşembe 20.00 KDNSSR SALONU DÜŞTEN DE GÜZEL şiir ve mûzik 2 bfilüm Uûzik Yönetmeni: Nurten T. KOLÇAK/Snr Dûzentemesi: Atilla BİRKİYE Sahne Dûzeniemesı: Yılmaz ONAY. 1-S-15 Anbk Cuma saal 19.00 G. Rossini KÜLKEDİSİ çocuk müzikali 2 perde Sihneye Koyan: Sûmeray ARIMAK Mûzik Yönetmeni: Aydın KARUBEL 2-9-16-23-30 Aralık Cumartesi saat 11.00 KAPfKOY HALK EGİTİM MERKEZİ BALEDE YENİ RENKLER VESAİRE ÇELİŞKİ OÜfLEN bala 1 parda bale 1 parda bale 1 p*rd* Koraografi ve Sahntye Koyan: ErdaJ UĞURLU Sfcel KASAPOĞLUMIBERKAN 3-10-17-24 Aralık saat 20.30 Biletler Ataturk Kultur Merkezi gışeferınde, Altunizade Capitol Danışma da satılmaktadır A.K.M. Gıje Ter: (0212} 2S1 10 23 / 251 56 00 {7 Hatj 254 Capitol Tel. 102161 391 11 20 (10 hJtl En iyi k o d ı n e y v n c u , En iyi y&nmimvn ödüllü ROSA LUXEMBURG YAZAN: REKİN TIKSOY YÖNETEN: Y. KINAN I$IK Yoğun îsfmk üx*rin& «on oyuniar 2, 9, 16 Arahk Cumartesi 15,30 2t,OO 3 |O, 17 Aralık Pazar 15,3O KOCOKSAHNE - ATLA5 *ASAX I MTO*IU TIL : 231 13 17 T.C KÜLTUR BAKANUGI VE |2tCiUl' I N KATKILA" Tiyatro İstanbul'dan iki başarılı oyun: SENEYE BUGÜN Yazan: Bernard Slade Nurseli İdiz, Can Gürzap Çeviren ve Yöneten: Gencay Gurun Dekor-Kostüm: Nılgün Gurkan (I.B.Ş.T. izniyle) 5-10 Aralık ÇETİN CEVÎZ "Peau de vache" Yazan: Barillet ve Gredy Nevra Serezli, Cihan Ünal Çeviren ve Yöneten: Gencay Gurun Dekor-Kostüm: Nügun Gurkan (I.B.Ş.T. izniyle) 12 Aralık'tan itibaren tSTEK Vakû Atanur Oğuz Lisesi Tiyatro Salonu Saü-Çarşamba-Perşembe-Cuma: 21.00 Cumartesi- 15.00-21.00 Pazar: 15.00-18 30 Biletler: Vakkorama (Akmerkez, Taksim, Suadiye) Gışe: (0-212) 275 21 10 ^raw Y ı l ı n M ü z i k a l i y i n e k a p a l ı gişe DEMETAKBAĞ SİNAN BENGİER YILMAZERDOĞAN V E 2 5 K İ Ş İ L İ K K A D R O >AZAN YILMAZ ERDOĞAN >OtTEN TURGAy KANTÛRK SEANSLAR BEŞİKTAŞ PERŞEM(E:2I 00 CUMA: 21 Q0 „ jj . _ jj _ CUMARTESİ: 21 00 PAJA«: 5 3C Ç X R U L I U H TAM: 400 000 TL M E R K E Z İ ÖĞRENCİ: 250,000 TL M fc K R fc * ' HALK GÜNÛ: 250 000 TL 2 6 0 1 1 5 5 ıli haik gûnudür) 2 2 7 6 4 6 3 Ozel YURDAER DOGULU Müzik ve Bale Kursu DERSHANEMİZ ÇOCUK KOROSUNA Efes Pilsen'in kültür ve sanata katkıları ajtarak sürecek. 8-12 Yaş grubu için öğrenci alınacaktır. İlgililerin 10.12.1995 giinüne kadar müracaat etmeleri gerekmektedir. Aynca konservatuar haarbk kurslan ve şan solfej kurs kayıtlanmız devam ediyor. •a 556 06 06 - 557 26 26 Talatpaşa Cad. No: 1 Bahçelievler Coca Cola arkası. Burma'da Gözyaşları Mûkemmel bir polıtık sınema örneğı olan filmde olaylar. 1988 yılında Birmanya'da geçıyor. Kadın muhalefet lideri Aung San Suu Kyi'nin liderliğindekı demokrası hareketi, askerı cunta tarafından kanlı bir şekılde bashrılır Kocası ve çocuğu öldürüldûklen sonra, anılardan uzaklaşfnak için tatile çıkan Laura Bovvman, bu sırada i r m a n y a ' d a d ı r I Pasaportunu kaybeflıği için ülkeden çtkamayan Laura burada yaşamında derın izler bırakacak korkunç olaylarla karşılaşır • İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ CEMAL REŞİT REY KONSER SALONU 1. ULUSLARARASI CEMAL REŞİT REY PİYANO FESTİVAÜ (2-lOAnri* 1995) • 5 3 Kültür Sanat :Ş ilanlarınız için: ^293 8 9 78 (3 hat) 3 Aralık 1995 Pazar Saat: 1930 Mısır'ın pedagog piyanisti, Franz liszt madalyalı RAMZI YASSA pekçok uluslararası ödülün de sahibi Program: P. A. Soler, Boch-Busooi, Schubert, A. Abdel-Rehim, Chopin, Liszt Bilet Fiyatları: 300.000-200.000 TL 4 Arahk 1995 Pazartesi Saat: 1930 ABD asılü piyanist, daha 8 yaşındayken Hollywood Bowl'da 10.000 kişilik bir topluluğu karşısında ilk profesyonel konserini verdL ALAN GAMPEL Program: Scrtumann, Stravinslci, Chopin Bilet Fiyatları: 300.000-200.000 TL CFtn Konur Sakmu: 232 96 30-231 54 M I AIUI KOHMr Gi(«<l: 251 56 0O AKMERKEZ M»«ma: S 2 01 7D CAPİTOL AHunlzMc. 391 19 X CAHOUSEL Sanal GifMi BjtMAy: 570 04 34712 Salcniiinuzun tû"n ffyat kadernelenrOa ögretmen^rencr-emoklı ve Büyûkşetnr Beledıyesı mensupiârma ". S0 en a; 30 kışıMı gruplara % 20 mdmm yap'lnıakladır
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog