Bugünden 1930'a 5,438,865 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

»ARALIK1995PAZAR CUMHURİYET SAYFA HABERLER CHP Genel Başkanı Baykal, parlamentonun kendisini mızıkçılara teslim etmeyeceğini söyledi ^Siyasi bunabm GB'yi etkfler' Deniz Baykal- Meclis'e göveniyorum. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) -CHP Genel Başkanı. Dışişİeri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Deniz Baykal. seçimin ertelenmesı için gınşımde bulunan u küskün"milletvekjllerinin başanya ulaşması durumunda, oluşacak sıyasi krizin, Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) ile gümrük birlığini engelleyebileceğıni belirterek "Bu durum engeüenirse, Türkive'nin gümrük birliğine girmesinde bir sorun çıkmaz" dedi. Kişisel kırgınlıklann TBMM'yi yönlendirir duruma gelmesine ızin verilmemesi gerektiğıni kaydeden Baykal, parlamentonun. kendisini "mızıkçılara" teslim etmeyeceğini savundu. Türkiye Seyahat Acentalan Birliği'nin (TÜRSAB) dün Ankara'da yapılan genel kurulunda konuşan Deniz Baykal. daha sonra gazetecilerin Türkiye gündemindeki konulara ilişkin sorulannı yanıtladı. Baykal. TBMM'nin yannkı olağanüstü toplantısında "küskünlerin zaferi" gibı bır durumun ortaya çıkması halinde ne olacağının sorulması üzerine. •'Böyle bir tabk>nun orta>a çıkması. Türkiye açısından çok üzüntü verici olur" dedi. Kişisel kırgınlıkların TBMM'yi yönlendirir duruma gelmesine ızin verilmemesi gerektiğıni kaydeden Baykal. sözlenni şövle sürdürdü: 14 Ben, izin vermeyeceğiınizi düşünüvorum. Parlamento mızıkçılara kendisini teslim etmeyecekrir. Bu aşamava bile gelinmiş olması şaşırtıcıdır, üzüntü \ericidir. Keşke bu kadar sayıda imza ortava çıkmasavdı. Ama bir kez girişim yapılmıştır. Artık bu noktadan sonra f BMM. söz konusu girişimi hak ettiği yere gönderecektir. Gönderme ve geri çevirme zorunluluğu vardır, böv le olacağını umut edhorum." Baykal. Türkiye"deki bır siyası krizin AB ile gümrük birliginı etkileyip etkilemeyeceği yolundaki bir soru üzerine. ülkede bir siyasi krizin oluşmayacağına inandığını. ancak böyle bir durumun ortaya çıkması halinde. bunun gümrük birliği açısından engelleyici olacağını kaydetti CHP lideri. "Ama ben bu aşamada böyle bir tablo görmüvorum. TBMM. vapılan bu girişimi geri çe\ irecek. Türkiye'yi bir belirsizlik ve kararsı/lık ortamma sokmayacaktır. Bu durum engellenirse. Türkiye'nin gümrük birliğine girmesinde bir sorun çıkmaz" dı\e konuştu. Baykal. "Polrak >aşamınızda bu kadar karmaşa ve belirsizliğin olduğu bir seçim yaşadınız mı" sorusuna da ^u vanıtı \erdi: "Siyasal yaşamda, her gün >eni bir gündür. Her gün, veni sonınlar ve yeni olanaklarla gelir. fçinde bulunduğûmuz durumun da kendine özgü dummlan \e vaşanmamış sıkıntılan var. Ancak şu da bir gerçek ki, Türkiye'nin müthiş gücü ve potansiveli var. Bunların hepsi bir arada. Bunlara şaşırmamak lazım. Önemli olan, olumsuzlan denetlemek. engellemek ve aşmaktır. Bizim işimiz bu. Bunu başaracağız, hiç merak etmevin. Bizi üzen tabiolar \ar, halkımızı üzen tabiolar var. Siyasette savgı kayboldu; inançlara, ilkelere bağtılık kayboldu. Seçimlerden önce koalisvonlar kuruluyor. Partiler, listelerdeki verlerini beğenmeyen milletvekillerinin peşlerinde sürükleniyor. Seçim tak\iminin iptali islenhor. Bunlar üzüntü verici olaylar. ama bunlan veneceğiz. Türkive'nin bunlara teslim olmayacağına inanıvorum. Bu girişim ve çabalar boşa çıkanlacaktır." Baykal. Demirel ile Çiller arasında. son günlerde basına yansıyan tartışmalarîa ilgili bir soru üzerine de "Ben kişisel olaylara girmiyonım. Bizim işimiz Türkiye" karşılığını verdı. HADEP'ten Menzir'e gövdegösterisi ANKARA/DİYARBAKIR - Seçime giderken Sosyalist tktidar Partisi (SİP), Demokrasi ve Değişim Partisi (DDP), Birleşik Sosyalist Parti (BSP) ile ittifak yapan HADEP, seçim propagandasına DYP adayı Necdet Menzir'e karşı gövde gösterisi yaparak başlayacak. HADEP, bugün Gaziosmanpaşa ilçesı Gazi Mahallesi'nde yapacağı şölenle, öldürülen gazetecı Hasan Ocak'ın ağabeyi Hüseyin Ocak'ı. Menzir'e rakip olarak tanıtacak. HADEP Diyarbakır adaylannın tanıtımı dolaysıyla dün düzenlenen törene katılan HADEP Genel Başkanı Murat Bozlak, ölüm pahasına olsa dahi seçimden çekilmeveceklerinı söyledi Alevilerden destek Pir Sultan Abdal Derneklen Ege Bölgesi şubelennın de desteğini alan HADEP, Güneydoğu Bölgesı'nde halkı seçim hilelerine karşı oyuna sahıp çıkmaya çağırdı. HADEP Genel Sekreteri Bahattin Günel. tstanbul 2. bölgeden aday gösterdikleri Hüseyin Ocak'ı ve bölgenin diger adaylannı Gazi Mahallesi'nde partiye destek veren aydınlarla birlikte yapacaklan bir şölenle halka tanıtacaklannı açıkladı. DYP'den tstanbul eski Emniyet Müdürü Menzir'in aday gösterildiği lstanbul 2. bölgede sembolik bir karşılaşma olacağını kabul eden Günel. "Biz gerginlik yaratmak istemiyoruz" dedi. Pir Sultan Abdal Dernekleri Izmır. Buca, Bornova. Kuşadası, Bodrum şubeleri, HADEP'e destek verdiklerini açıkiadılar. Günel, Pir Sultan Abdal Canlar Derneğı'nin partiye destek sözü verdığıni, a>mca lstanbul ve Ankaraclaki bazı Alevi derneklerinin destek mesaji gönderdiğini söyledi. Günel, belırlenen lstanbul adaylanndan birinin geri çekilerek yerine Necmi Demir'in yerleştırildiğıni söyledi. Adaylardan ikisinin yaşının tutmadığı için çekilmek zorunda kaldığını söyleyen Günel. 2 adayın da istifa ettiğini açıkladı. Günel, kendilerine Güneydoğu Bölgesi'nde rakip olarak göstenlen RP'nin. geçtiğımiz seçimlerde sadece bölgede değil bütün Türkiye'de HEP'in seçime katılmaması nedeniyle tepki oylannı aldığını da ileri sürdü. RP'nin bölgede yüzde 10'u geçemeyeceğini ilen süren Günel. seçim sandıklannın merkezlere yerleştırilmesı konusuna da dıkkat çektı. Günel, "Bölgeye yönetik hileler artacak. Ama biz vatandaşlan. oylanna sahip çıkmaya çagıracağız. Parti olarak da önlemler alacağız" dedi. Propaganda çahşmalan hakkında da bilgi veren Günel, 8 aralıkta Istanbul'da düzenleyecekleri salon toplantısının bir benzerini de Ankara'da gerçekleştireceklerini söyledi. Günel'in aktardığı bilgilere göre; HADEP, lstanbul, lzmir, Ankara. Antalya, Adana. Mersin. Dıyarbakır ve Samsun'da mitıng yapacak. HADEP ilk mitingıni Çukurova'da gerçekleştirecek. HADEP. propaganda çalışmalannda kullanılacak şarkılann seçiminde Şanar Yurdatapan'la anlaşmavı planlıvor. Seçimden çekilmeyecekler Bozlak. Dıyarbakır milletvekili adaylannın kamuoyuna tanıtılması amacıyla düzenledıği basın toplantısında. Güneydoğu'da meydana gelen olaylara değindi. Böİgede günde 25 insanın yaşamını yitirdiğını belirten Bozlak. bu ortamdan, Kürtlerin, gençlerin, aydınlann. çocuklarını kaybeden Kürt ve Türk annelennin rahatsız olduğunu söyledi. 24 Aralık genel seçımlennde HADEP'in Diyarbakır adaylan şu isimlerden oluşuvor: Murat Bozlak, Refık karakoç. Veysi Av dın, Sedat Yurttaş, Sehna Tanrıkulu. Hamza Akalın, Mehmet Can Tekin. Ahmet Yakut, Mehmet Başkurt ve Fatma Vüdınm ZLENİMLERIÇETJN YtĞENOĞLU Abdullah Öcalan her gün MED TV'den sesleniyor Gbakıldığmda, hemen herkes benzer noktalarda birleşebılir. Haydi "savaş" tanımını kullanmayalım. ama huzursuz bir bölge olduğunu herkes kabul eder. On beş yıldır sıkıyönetim ve olağanüstü hal uygulamalanyla yönetiliyor bölge. Bu venlen değerlendiren bazı "art niyetûîer'' bölgede "polis yönetiminin egemen olduğunu". dolayısıyla "kuş uçurtulmadığınr. her gün yüzlerce evin arandığını söyleyebilir; T U R K C E L L denüstün bir hizmet daha! FAKS-DATA... -* -I -f. • Dijital telefon olanaklan bir yana, uydular aracılığıyla Ingiltere'den yayın yapan MED TV'den konuşan Apo, çanak antenler aracılığıyla her akşam başta Diyarbakırlılar olmak üzere bölgedeki evlere konuk oluyor; propaganda konuşmalan yapıyor. üneydoğu'da- failı meçhullerden. yargısız ki koşullara infazlardan söz edebilir... şöyle bir Bu işin bir yanı... Peşpeşe teknolojık devrimlerin yaşandığı içinde bulunduğumuz iletişim çağında alınan bu "zecri önlemler" pek de ışe yaramamış görünüyor. Çünkü dijital telefon olanaklan bir vana. uydular aracılığıvla Ingiltere'den yayın yapan MED TV'den konuşan Apo, damlardakı çanak antenler aracılığıyla her akşam başta Diyarbakırlılar olmak üzere bölgedeki e\ lere konuk oluyor: propaganda konuşmalan yapıyor. Bölgedeki etkin devlet yönetiminin bu gelişmelerden habennın olmadığı düşünülemez bıle. Böyle yorumlayınca bu yazdıklarımın "ihbar niteliğinde kabul edümeyeceğinr umarak yine de usa gelebilecek 'Öyleyse çanak antenler neden toplanmıvor" sorusunun yanıtını "hoşgörüde'" aramak da bize düşmez sanınm... Bu sorunun yanıtı bir vana. MEDTV'yi her gün ızleyenlerle de görüştük Hiç öyle tahrik olup da o duygunun etkisiyle (rekabeti bir yana bırakın. birkaç marjinalden, uç noktadakınden başka) bölünmeden, düşmanlıktan söz edene rastlamadık. İletişim teknolojisinın birçok güce egemen olduğu Diyarbakır'da her kesimden, her kademeden konuştuğumuz insanlar, önümüzdeki 24 Aralık'ta yapılacak seçimler sonrasında bölge sorunlanna çözüm bulunacağına ılışkin umutlu görünmüyorlar. Seçim öncesinde yapılan akçalı yardımlann pek de tatmin etmediği gözlenen bu insanlann "ağzı laf yapanlarT ekonomik çözüme de inanmıyor. Köklü çözüraün "siyasi çözüm'"den geçtiğini \ urgulavarak göruşlerini şöyle dile getiriyorlar. İşte 450 Evler'den Aziz'in söyledıkleri "Ğöç ettirilenlerin tekrar köşelerine döndürülmesinL korucu sistiTiıivle biriikte olağanüstü hal uygulamasının kaldmlmasını \e siyasi çözüm getirilmesini bekliyoruz. Çünkü ekonomik çözüm. sonınu kökten çözmez." Nahva: "Bölge halkının geleceği siyasi çözüme bağhdır. Bu çözüm Türkivc'nin öbür bölgelerindeki insanlann da geleceğini avdınlatır." DYP 11 Başkanı Galip Ensarioğlu: 'Güneydoğu sorunu vanlış tanımlanıyor. Doğru tanımlamak için tartışmavaaçmak gerekivor. Bu 'bölünme' paranovasından kurtulmak gerekivor. İki sorunu da - hem sivasi hem ekonomik- bir arada çözmek gerekhor. Batı standardında bir demokrasi gerekli." Şeyhmus Diken: "Bir önyargı ortadan kaldınlmalı. Pariamentosu, üniversitek'ri. kitle örgütleri, verel birimleri ortak çözüm yollannı zoriamalı." \İ. Reşit Se>daoğlu (Eskı ANAP II Başkanı): "Yenibir demokratik hakış, yeni bir barış ortamı gerekli." FıratAnlıı HADEP II Başkanı): "Herşevden önce anlav ış değişmeli. Başta anavasa olmak üzere, Siyasi Partiler, DGM, TMY ve benzeri vasalardaki antidemokratik hükümler değiştirilmeii. \navasada >eri bulunmavan SlGK gibi demokratik rejimlerde olmavacak parlamento üstü bir kuruma. ülkede ikiü sisteme vol açan olağanüstü lial rejimine ve doğal vargıç ilkesine a>1an olan DGM gibi baskıcı dönemlerin kurum ve kuruluşlanna son yerilmelidir." İstemlenn benzerliği. farklılığı ya da eksiklığı bır yana, ortak olan tek görüş varsa o da "seçimin hiçbir şekilde sorunlara çözüm olmavacağı"... Yarın: Kuşatılmış kent urfa ^ -ı •? •t u Yurtiçinde ve yurîdışında en yaygın cep teiefonu hizmetini sunan TURKCELL, FAKS-DATA hizmeti ile MOBİL OFİS'i ayağınıza getiriyor. FAKS-DATA hizmetinden yarartanabilmeniz için; PCMCIA (Personal Computer Memory Card International Association) girişi olan dizüstü veya masaüstü bilgisayarınızm, sadece GSM telefonlarına özet PCMCIA kartını yerleştirip, iletışımı sağlayan kablo aracılığıyla, mobil telefonunuzla bağlantısmı kurmanız yeterli. Önemli olan, kullandığınız PCMCIA kartı ile cep telefonunuzun uyumlu olması. Gerekli venlen bikjisayarınıza yükledikten sonra, bilgisayarınızm klavyesinden. göndereceğiniz numarayı tuşlayarak bilgiierinizi ulaştırabilir veya size gelen bilgılerı alabilırsiniz. (Tarife ve prosedürlerin belirlenmesinı takiben faks ve data numaralarınızı almak için, başvurulannızı GSM aboneliğinizi yaptırdığınız TÜRK TELEKOM merkezlerine yapabilirsiniz.) TURKCELL Müşteri Hizmetleri: Tel: 0800 211 02 11 ücretsiz (0 212) 285 20 90 (Pbx) T Ü R K İ Y E ' N İ N C E P T E L E F O N U K A R T I TURK TELEKOM TURKCELL Umit Otan'ın Yeni Kitabı "Çaynobil" "Anadolu'yu nükleer santrallarla donatacak \ mıyız?.. Evet mı?.. Hayır mı?.. Ümıt Otan'ın kitabını: okuduktan sonra yaşadığımız olayın çapı ortaya çıkıyor... Ve insanı ürpertiyor." ilhan Selçuk ÇIKTI Dağıtım: İzmir Kitaplığı 859 Sok. Saray işhanı Konak/lzmir, Tel: 445 92 64 POLITIKA GUNLUGU HIKMET ÇETINKAYA Göktaşı... Bir kor düştü yüreklere. Bir eski sevda çığlık oldu ansızın... Gözleri, Bodrum mavisı derinliklerde kayboldu... Havada yağmur sıkıntısı vardı. Bir kıyı kasabasının insanı kahrederüyalnızlığında, umutla düş ıç içe gir- miştı. Gümüşlük'te balıkçılar ağ çekiyordu kıyıda. Beyaz badanalı evlerın önünde çocuklar top oynuyordu. Önce bır şıır geldı aklına Oktay Rifat'tan: "Köpürerek koşuyordu atlarımız/Durgun denize doğru. Bu uçuş, güvercindekıJÖzgürlük sevinci mi ne? Opüşmekyasaktı. bilirmisin,/Düşünmekyasak,/lş- gücünü savunmak yasak!" Kıyıda yürümeye başladı gökyüzüne bakarak... Puştluğun ilk resmıni küflu aynalarda yakalamıştı. Bir kadını kendi evreninde saklamıştı kimse bilmeden. Onunla evlenmiş, onunla umut örmüştü sabahlara dek. Çocukları olsun istiyordu bir açhk ormanında boy veren, aydınlık kapılara açılan. Çocuklan olsun istiyor- du dımdik ayakta durabılen, hoyratlığın içinde yeşe- ren... Şairi orada gördü ilk kez.. Şaır, gözlerinı kısarak konuşuyordu: "Gemileh sıyırtarak yürüdük, dere içine vardık; bi- rercıgara sardık eksık ve yamuk parmaklarımızla; tü- tünle seyreien zamana çömeldik, taşlara verdik beli- mizi..." Sanlıpöpüştüler. Ikısi de çok yorgundu.. işçıler, evren kovanının arıları degıl mıydi?.. Emeğin dalları çoktan kınlmıştı ve yerlerde sürük- leniyordu... Gözlen birden Bodrum mavisinın derinliklerinden sıy- nlıp bır başka koya demır attı... Bır gün önce gece yarısı ayışığına söylediğı şarkı- ları anımsadı; tüm karanlıklan birisine verecekti gece- yi durdurması için. veremeden gitti... Oysa dişli rüzgârlara karşı büyümüştü... İçindeki acı. gizlı kalmış sevdalann açık pencerele- rınde ıslık çalarak yürüdü... Önce Yıîmaz Alten öldü, on gün sonra Aziz Ça- lışlar. Dün de Kemal Sülker'ı yitirdik haberinız var mı?.. Ortada bir masa kaldı. Gümüşlük'te Türkbükü'nde birmasal başladığı yerde bittı. MasadaYeni Rakı, ye- şil zeytin, roka, beyaz peynır, ızgarada mercan vardı. Bir tek ıçer misiniz Yılmaz, Azız, Kemal ağabey? Bak Oktay Rıfat sesleniyor size, bize: "Kesıcı, delıci ve yakıcı sılahlannı çevırmişler üstü- müze, uzun gölgelı kargılanyla korkak, toplan, havan- ları, otobüslen, bazukalangibiöldürücü..." • • • Ikı tanıdık yüz, iki sevdalı yürek ayrılıyor aramızdan. sesisiz vesedasız... Ivanov'un bır şııri geliyor aklıma puslu bir lstanbul akşamında. Beşıktaş ıskelesinde bir sabah soğuktan titreyen esmer ve güzel kız kendı yalnızlığını işliyor re- simlere... iki ağaç gövdesı miyiz biz, aynı yıldınmm yaktığı, yok- sa iki alev miyız gece yarısı ormanında? Belki hıçbırisi degılız belkı de bir çıft acılı gövdeyiz... Ama o bıtmeyen öykülerın zenginleştirdiği çakıl taş- lanyız Akdeniz'in tuzlu mavisiyle yıkanan... Bır gece yansı Bodrum sokaklannda çığlık çığlığa- ^ız, üstelik sarhoşuz... - iki göktaşıyız, kayan karanlıkta... iki çatallı bır okuz, aynı yazgının fırlattığı... Aynı gizin iki seslı ağzıyız ama umutsuz. Aynı çar- mıhın iki kolu.. Tıpkı şiirdeki gibi: "ikimız tek bır sfenkiz kendimize... Tannsal mermerın mezan üzerinde..." Aziz. Yılmaz ve Kemal ağabey... Onlar da göçüp gıttıler sonsuza sevdalanyla biriik- te... • • • Yeni Rakı, beyaz peynir. ahtapot salataeh birtabak da kalamar getir Ali Usta Balıkçılar dönüyor Gümüşlük'te, Gölköy'de. Vur- gun yiyen tek bacaklı Sinan Kaptan mercanları ızga- rayakoymuş... Sahi Bebek'te nerede içmiştik en son? Demirtaş Ceyhun çözemedi, Erol Özkök'u ara- mak gerek... Yıl1980miydıne? Ben ve Demirtaş adamakıllı sahoştuk, nerede sa- bahlamıştık bilemiyorum... Ataol, Aziz'in ölüm habenni alınca hıçkıra hıçkıra ağ- lamış, ardından bir yazı yazmış... Yalnızhk nedir Ataol? Yalnızlığı salt Dimiter Boyaciev mi bilir? Bırak kârşılıklı şefkatı aramayı, kedeıii alacasında ak- şamın... Ne demiş Boyaciev: "Surada, senın pembe sabahlığının ipeğinde/Birsu- perisi dinlenmede sanki./Ve tıpkı büyü gibi, eğildiğın- de/Tatlı vücudunun kokusu sarıyor beni..." Bir kor düştü yüreklere. Bir eski sevda çığlık oldu ve kayboldu ansızın... İstanbul'a yağmur yağıyor. Ve ben her şeye karşın yağmuru ve yaşamayı seviyorum... HİKMET ÇETİNKAYA'nın YENİ KİTABI KUZU POSTUNDA KURT İsteme Adresi: Cıınıhuri>et Kitap Kuliibü Çağ Pazarlama A.Ş. Türkocağı C'ad. 39,41 Cağaloğlu/İstanbul Tel.: 512 05 05
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog