Bugünden 1930'a 5,439,797 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 3ARALIK1995PAZAR HABERLER İncesu Belediye istjfası • KAYSERİ(AA)- Kaysen'nin İncesu Ilçesi Beİedive Başkanı Mehmet Gönen'in. Anavatan Partisi'nden istifa ettiği bildırildi. ANAP Kayseri tl Başkanı Hami Kjranatlıoğlu, düzenledıği basın toplantısında. belediye başkanı Gönen'in istifasından üzüntü duyduklannı belirterek "'Tüm partilerde olduğu gibi ANAP'ta da hissi hareket edenleroluyor. Ancak ANAP MKYK üyesi ve eski tçişleri Bakanı Sabahattin Çakmakoğlu ıle Mehmet Gönen'in. en kısa sürede yeniden ANAP çatısı altında toplanacaklanna inanıyoruz" dedi. 14PKKIİ olduruldu • DtVARBAKIR (Cuiîihuriyet) - Güvenlik güçlerince Gabar Dağı'nda düzenlenen operasyonlarda 6, Bingöl merkez Dallı Köyü'nde 5, Silopi'de 2, Eruh'un Yorulmaz Köyü'nde de l olmak üzere toplam 14 PKK'li öldürüldü. Siirt'te 1 terörist silahıyla birlikte yakalanırken. bölgedeki çeşitli operasyonlarda ele geçirilen 16 örgiit mensubu çıkarıldıkları mahkerhece tutuklandı. 'Demokrasi, basın ve seçim' • İstanbul Haber Servisi - Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Başkanı Nail Gürelı. basın özgürlüğünün. gazetecilerin bireysel özgürlüğü anlamına gelmediğini belirterek. "Basın özgürlüğü. halkın gerçekleri öğrenme hakkının halk adına kullanılmasıdır" dedi. Dün, 21. Yüzyıl Eğitim \e Kültür Vakfı'nm Mecidiyeköy Kültür Merkezi'nde düzenlediği toplantıda, "Demokrasi, Basın \e Seçim" konulu bir konferans veren Güreli, haberin dogru. eksiksiz ve tarafsız iletilmesinin önemini vurguladı. 'Yalan haberler RP'yi büyütüyor7 • İstanbul Haber Servisi - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan. bazı yayın organlannın çalışmalannı karalamak istediğini öne sürerek. "Basın. hakkımızda yalan yanlış yazdıkça bizi büyütüyor" dedi. Erdoğan, dün Pendik Gözdağı'nda kurulacak olan su terfi istasyonu, Şeyhli Mahallesi'nde yaptınlacak olan 1 kademe hilal konutlan ile Pendik Müftülüğü'nün temel atma ve Çamçeşme Mahallesi'nde yapımı tamamlanan atık su kanalının açılış törenlerine katıldı. Batı Trakya Gençlik Kurultayı • KOCAELİ (AA)- Batı Trakya 6. Gençlik Kurultayı, bugün lzmit'te gerçekleştirilecek. Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği Genel Merkezi'nden verilen bilgiye göre Kocaeli Yüksek Öğrenim Derneği Lokali'nde yapılacak kurultaya; Almanya. Avustralya, KKTC. Ingiltere ve Batı frakva'daki gençlik teşkilatlarının temsilcileri ile Batı Trakya Türklerinin liderleri katılacak. "Bilgisi olmayan Atatürk'ü eleştirmesin" • İZMİR(AA)-Dokuz Eylül Üniversitesi Atatürk Ilke ve Inkılaplan Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Ergün Aybars. "bilgi sahibi" olmadan Atatürk'ü eleştirmenin yanlış olduğunu söyledi. Bornova Belediyesi tarafından düzenlenen "Güncel Sorunlar Işığında Atatürkçü Düşünce" konulu toplantında konuşan Prof. Dr. Aybars, şöyle konuşru: "Kemalizmin temelinde, Atatürk'ün emperyalist güçlere karşı mücadele etmesi yatar. O, Türkiye'ye anti-emperyalizmi getiımiştir. Atatürk, Cumhuriyetin temellerini ulusal egemenlik iikesi üzerine kurdu. Her bilim adamı Atatürk'ü eleştirilebilir ama. bunu yaparken o dönemin koşullannı göz önünde bulundurmak ve konu hakkında bilgi sahibi olmak gerekir. Aksi halde ne Atatürk ne de Türkiye hakkında bir karara varabiliriz." Diyarbakır'daki Demokrasi Kurultayı'na katılanlar ateşkes için çağn yaptı: Silahlar barış için sussun• Toplantıda bir konuşma yapan Türkiye Işveren Sendikaları Genel Başkanı Refik Baydur, sorunun çözümünün kavgayla sağlanamayacağmı söyleyerek, "Diyarbakırlı kardeşim Kürtçe yayını Londra'dan değil, Ankara'dan izlesin. Münir Ceylan'ın annesi Türkçe bilmiyorsa ayıp mı?" dedi. NtZAMETTİN KAPLAN DİYARBAKIR-Demok- rasi Kurultayrnın ikincı gü- nündetartışılan "Tophımsal Uztaşma \e Demokrasi" otu- rumunda konuşmacılar, ba- rış ortamının sağlanması için PKK'ye "sflahı bırak- ma" çağnsında bulunurken, eski Petrol-Iş Sendıkası Ge- nel Başkanı MünirCeylan, PKK'siz bir çözümün dü- şünülemeyecegini sav undu. Oturumda ilk sözü alan Türkiye lşveren Sendikala- rı genel başkanı Refik Bay- dur, bağnazlığı eleştirerek. "Hiçbir bağnazm ardından gitmeyin" uyansında bu- lundu. Baydur. "Ben bir vü- cudum, Türkiye'yim. Va- ram neredeyse ben orada- yım. Bugün vararn Güney- doğu'da ve ben buradayıni" dedi. Kurultayın öncekı gün yapılan ilk panelindeki ba- zı konuşmacıları da eleşti- ren Refik Baydur şöyle dedi: "Bir siyasi partinin temsilcisi salondaki- lere 'Size bakıyorum, kavgaya hazır- sınız'dedi. Parlamentoyaçıkıp Kürt- çe yemin etmek şovenizmdir, cahil- liktir ve mesek'leri çözmez. Divarba- kırlı kardeşim Kürtçe yavını Lond- ra'dan değil. Ankara'dan i/lesin. Mü- nir Ceylan'ın annesi Türkçe bilmi- yorsa ayıp mı? Dağdaki hengameyi kaldırmaınız lannı." Islamcı yazar Ismail N'acar Diyar- bakır'da göri'ıştüğü hiç kimseden ay- nlık cümlesi duymadığına dikkat çekti. Ceylan da, Güneydoğu'da ki uyğulamalann insanlan teslimiyet- çi bir noktaya getirdiğine dikkat çe- kerek şöyle dedi: "Boyner, PKK'yı dağdan indireceğiz" dedi. PKK'nin ÇÎZMEDEN YLKARI MUSA KART 5/GOGTAL.ARt ATTt oluş nedenlerini ortadan kaldırma- dan, PkK'v i dağdan indirmek kolay değil. Kimse ele güne bayram olsun, canım sıkıldı diye dağa çıkmadı. Bu sorunun çözümlenmesi istenivursa, düşünülüyorsa PKK'siz bir çözünı düşünülemez. olamaz da." Gazetecı Ragıp Zarakolu ise. uz- laşamamanın cezasını bütün birtop- lumun gördüğünü, 1982 Anayasa- sı'nınbiranöncekaldırılmasını. ge- nel af ve kimliklerin tanınması gibi ilkadımlannatılmasıgerektiöinidi- le getirdi. DEP eski milletvekilleri Leyia Zana, Hatip Dicle, Selim Sa- dak Orhan Doğan. lbrahim Aksoy ile Mehdi Zana. Kemal Okutan ve ünlü sanatçı AhmetKayabırertelg- rafgöndererek. başlatılan "banşha- reketini" desteklediklerini bıldirdı- ler. Islamcı gazetecı-yazar Abdurrah- man Dilipakın video aracılığıyla katıldığı ikinci oturumun başında konuşan gazeteci Ragıp Duran. ba- sın özgürlüğü ve medya-okuyucu ılişkilerine değindı. Sözlerine "Di- yarbakır; hapishanesiyle, Musa An- ter. Hafız Akdemır. Namık Taran- cı'nın faili belli rinavetleri ve satırlı saldınlanyla ünlü bir kent" diye baş- layan Duran, Türkiye'de medyanın durumunun çok vahim olduğunu, Kürt meselesine devlet anlayışıyla baktığına dikkat çekti. Eski Dev-Genç başkanlanndan yazar Ertuğnıl Kürkçii kurultayda yaptıklan konuşmayı ölçüp biçmek zorunda olduklannı. çünkü dışanda kendılenni bekleyen bir dev letin ol- duğunu vurguladı. Bu tartışma ortamına gelebilmek için 74 gazeteci, 105 siyasi ve aydı- nın. binlerce sivilin ve onbinlerce gencinöldügünüsöyleven İHDGe- nel Başkanı Akın Birdal da. "Bu toplannyı>itirdiklerimizin savesinde yapr>oruz"'dedi. Avrupa standardında olduğu için değil. Avrupa'nın çıkarına olduğu için Türkiye'nin gümrük birliğine alındığını açıklayan Birdal. Avru- pa'yı ikıvüzlülükle suçladı. Birdal, " Bu süreçte silahlar susmalı. Çift ta- raflı ateşkes karan alınmalıdır. Gü- neydoğu'da silahlann gölgesinde se- çim yapılamaz, demokrasi isteniyor- sa zindanlar boşaltılmair dedi. Şıvgın, 150 milyar karşılığı listelerle oynandığmı söyledi MHP'de kurt kurdu ısınyorANKAR\ (Cumhuriyet Bürosu) - MHP'de seçilemeyecek bir sıraya yerleştirildiği için adaylıktan çeki- len ve MHP Genel Başkan Yardım- cısı Rna Müftiioglu'na karşı "*ba\- rakaçan" Ankara Milletvekili Ha- lil Şıvgın, bazı örgütlerde para kar- şılığı aday listelerinde değişiklik yapıldığını öne sürdü. Şıvgın. "Ada- na il örgütünde 150 milvar lira kar- şılığı listelerde o> namalar oldu" de- di. MHP Ankara II Başkanı Izzet Kû- çüker ise Şıvgın'ın. aday listeleri- nin belirlenmesinde örgütün fikir- lerinin alınmadığı yönündeki sav- lannın asılsız olduğunu savundu. Küçüker. "İlbaşkanlığımıztara- fmdan yapılan adav voklamasında 24 ilçe teşkilatımız Halil Şıvgın'ın adav adavı olması için bir talep ge- tirmemiştir. Dolavısıvla Şıvgın'ın açıkiamalan gerçek dışnlır" dedi. Merkez Yürütme Yi>netim Kuru- lu'nda Genel Başkan Yardımcısı Rıza ıVluftüoğlu'nun dövüldüğü yo- iundaki iddialann da asılsız olduğu- nu belirten Küçüker. "Müftüoglu. söylendiği gibi dayak yeseydi. yü- zünde ve vücudunda darp Lzlerinin oiması gerekirdi" dıye konuştu. Şıvgın'ın. Müftüoğlu'nunkendi- sini tehdit ettiğini savlayan açıkla- malannı ise talihsizlik olarak nite- leyen Küçüker. MüAüoğlu'nun Şıv- gın " ı tehdit etmesi için hiçbir neden olmadığını kaydetti. Küçüker. Genel Başkan Alpars- lan Türkeş'in damatlan ve oğlunun listelerin birinci siralannda yeral- masının da eleştirilecek biryanı ol- madığını vurgulayarak Türkeş'in "saltanat*' kurmadığını söyledi. Küçüker'in söylediklerinin doğ- ruolmadığını savunan Şıvgın, aday yoklamalannda hiçbir ilçe başkanı- nın görüşlerine yer verilmediğini öne sürdü. Şıvgın. Çubuk tlçe Baş- kanı AhmetGökmen ve Kalecik tl- çe Başkanı Hasan Erdem'in kendi- sini arayarak 24 ilçe teşkilatının bu- lunduğu listede yer alan imzalann kendilerineait olmadığını söyledik- lerini bildirdi. Müftüoğlu'nun pa- ra karşılığı bazı kişileri listelere al- dığını öne süren Şıvgın, "Adana il örgütünde 150 milvar lira para kar- şılığında aday listelerinde ov nama- lar oldu"görüşunü sav undu. MHP Genel Başkan Yardımcısı Rıza Müftüoğlu ise yaptıgı açıkla- mada. saldınya uğradığı yolundaki iddialann doğru olmadığını söyle- di. Birlesik sol Yeni parti 14 aralıkta kuruluyor GÜNNL'R İLHAN Birlesik Sosyalist Parti (BSP) ve Geleceği Birlikte Kurahm (GBK) Parti Girişi- mi'nin yeni bir parti kurma çabalan şekillendi. Yeni par- ti. calışmalann tamamlanabil- nıesı halinde 14 arslıkta ku- rulacak. Çeşitli tanımlamalarla "çok kanaflı". "çokegiUmB". "sos- jalist" aynı zamanda "Temi- nistçev reci" olan ve "siyasal İslama. şeriata, yükselen mil- liyetçiliğe vv faşizme karşı mü- cadele etmesi" hedeflenen partiyi. kurma çabasını gös- terenlere sorduk. BSP Genel Başkanı Sadun Aren, partinin sosyalist kim- lığinin altını çizdi ve "Bu parti sosyalizmi amaçiamah" dedi. Partinin amacına var-. mak için Marksizmden ve onun yol göstericiliğinden yararlanması gerektiğıni vur- gulayan Aren, şunlan söyle- di: "Sosyalizmi amaçlayan bir parti olmasını dilhonım. Adını koymazsanız olmaz. Ama 'Ben sosvalistim' der- seniz bu tanım sizi hem Tür- kiye'deki diger partilerden a> ırır. hcm de dünyada kapi- talist sistem karşısındaki ve- rinizi alırsımz." BSP ıçinde yer alan. an- cak sosyalizm vurgusunda ısraredilmesını anlamlı bul- mayan Kenan Kahon ise "Bu parti aslında sosvalistk'rin si- yasete müdahale eabasının bir ürünü. Bence kimlik tar- Oşması abartüı bir tartışma " dedi. GBK Parti Girişimcileri içindebireğilimi temsil eden Bülent Forta da "Gerek dün- va. gerek Türkive'deki tanto açısından solu yeniden bir toplumsal dalga halinegetire- bilecek olan. problemlere sol- dan, emekten vana bakabt- lecek" bir parti tanımladığı- nı söyledi. BSP ve GBK Parti Girişi- mi arasındaki görüşmeleri sürdüren ısimlerden Sanı- han Oluç da "emeğin ve öz- gürlüğün sesi" olacağını sa- v undugu partisınin Kürt so- rununun demokratık ve banş- çı çözümünü sağlamak için mücadele edeceğini söyledi. Oluç. "yükselmekte olan ırkçı-faşist hareketin karşı- sına çıkacak ve buna karşı mücadele edecek, milliyet- çiliğe, siyasal tslama, şeri- atçı anla> ışlara karşı dura- cak" bir parti tanımlaması yaparken. bu partinin özelleş- tirmeye. işçi ve emekçilere yönelik saldınlara karşı çı- kacak bir siyasal hareket ola- cağını da sözlerine ekledi. OTLAR I ORAL ÇALIŞLAR HAMBURG-Türkiye se- çim çalkantılan ile altüst olur- ken. bir grup gazeteci tama- men başka birortam içinde. başka sorunlarla yükİü bir toplantı izliyoruz. "Almanya Türk Toplunıu Kuruluş Kuruhayı" adı veri- len birtoplantıdayız. Alman- ya'da yaşayan Türkler, uzun zamandır aralannda birliği gerçekleştirmeye çalışıyor- lar ve ülke çapında bir çatı ör- gütü kurmaya gayret ediyor- lardı. Böyle bir işe kalkış- mak deveye hendek atlatmak- tan daha zordu. Çünkü her yerde olduğu gibi. burada da Türkiye'den gelenler arasın- da türlü türlü aynlıklar orta- ya çıkmıştı. Dün toplanan kurultay. iş- te böyle bir çatı için iIk adım, tarihi bir ilk adım olarak su- nuldu. Alman Federal Parla- mentosu Başkan Yardımcı- sı, Alman politikacı HansUl- rich Klose, Hamburg Eyalet Meclisi Başkanı Bayan Ute Pape ve daha birçoİc tanın- mış Alman politikacısı. bu kuruluş kurultayına katıldılar ve Türklerin çatı örgütünü desteklediklerini söylediler. Türk devletinin tavn da farkh değıldi. Büyükelçi VoJ- kan Vural da toplantıda ha- zır bulunuyordu. Ve bütün bu devlet temsilcileri konuşma- lar yaparak kuruluş kurulta- yınm önemine dikkat çeki- yorlardı. Yani Alman devle- ti ve Türk devleti, Hamburg Parlamentosu'ndaki tek Türk kökenli parlamenter Prof. Hakkı Keskin önderliğinde- ki çatı örgütünü Almanya'da- ki Türklerin meşru örgütü olarak selamlıyorlardı. Hakkı Keskin önderliğin- de gerçekleştirilen bu örgüt- Almanya'da yeni çabalarlenme, devlet desteği almak ve kamuoyunu etkılemek açı- sından önemli birbaşan sağ- lamıştı. Basın ve TV de bu ku- rultayı Alman kamuoyuna önemli bir haber olarak sun- du. Buraya kadar pek bir sorun olduğu söylenemez. Ancak. "Almanya Türktopkimu "nun tüzüğünde yer alan "Türk kökenii olmak" sözcüğünden hareketle bazı solcu Türkiye kökenli gruplarbu kurultaya tepki gösteriyorlar ve çeşitti nedenlerle böyle bir örgüt- lenmenin Türkleri temsil ede- meyeceğini söylüyorlar. A>Tica Kürt sorununun bu- rada yarattığı parçalanmada ortakbirörgütkurmayıolduk- ça zorlaştırryor. Türk milliyet- çiliği ile Kürt hareketlerinir arasmda kalan yurttaşlanmız ortak bir çatı ararken haklı olarak sıkıntı çekiyorlar. Burada insanlanmızm tep- kileri Türkiye'ye göre date değişik. Gece, otelde sosya demokrat eğilimli Türklerlt konuştuk. Onlann Türkiye'dt oy verme konusunda çok dı meraklı olmadıklan anlaşı- lıyordu. Ama bir başka kah- veden içeri girince daha de- ğişik bir manzara ilekarşıla- şıyoruz. Hemen herkes bı kahveye göre sanki Türki- ye'de yaşıyor. Uydu antenle riyle f ürkiye'deki televizyon lan izliyorlar ve bize en sıcal ve en son gelişmeler konusun da akla hayale gelmedik so rular soruyorlar. Kuruluş kurultayında ko nuşan Türkiye'nin Almany; Büyükelçisi Volkan Vural, Almanlann Türkiye'ye ön- yargılı yaklaştıklanndan söz ediyor ve Hamburg Parla- mentosu'ndaki Türkiye aley- hinde oluşan havaya dikkat çekerek "Türkiye'nin bir iş- kence ülkesi olarak gösteriî- mesi"nden vakınıvnr Vural "Bu iddiayı reddediynruz" dediği zaman salondaki Türk- lerden büyük biralkışalıyor. Aynı Türklerle kuliste konuş- sanız, Türkiye'de işkencenin var olduğunu söylüyor v e bu- nun nasıl önleneceğini bizle- re soruyorlar. Çünkü orada Almanlann önünde Türki- ye'de işkence yapıldığından söz edilmesinden hoşlanmı- yorlar. Bunu "miiti namus" olarak kabul ediyorlar. Volkan Vural bu sözleriy- le salondan alkış alıyor. Bel- ki başka bir Türkiyeli toplu- luğun önünde bu sözleri söy- lese avnı desteöi bulamaz. Buradaki yurttaşlarımız. merakla RP ve MHP'yi so- ruyorlar, Türkiye ile ilgili en- dişelerini dile getiriyorlar. Türkiye. seçim ortasında içe- riden de dışandan da parlak görünmüyor. Ama buradaki Türkler yine de kabul edile- bilir bir örgüt çatısı y aratma- nın ilk adımını attıkları için mutlular. Birçok Hamburglu tanıdığım dostumun yüzü- nün güldüğünü görüyorum. Rıı da beni mutlu edivor. Dünya gençliginin gerisinde kalmak istemeyen, iyi bir eğitim için kendisine münasip bir ülke arayan... şimdi, ders verme sırası kendisine geldiği için ANAP'a EVET diyecek GENCLERARANIYOR! ANAPA OY VER MACERAYASONVER PARTİSİ MIKRO DİNÇ TAYANÇ Kan KardeşHği! Mafya'nın temeli "kan kardeşliği"ne dayanıyor... Kan kardeşliği; karşılıklı çıkar ilişkileri ağının Mafya- casıyani!.. "Örgüt," kendisine bağlanan üyesinin "yükselme- si" için her "kolaylığı" sağlıyor; üye de örgütün her emrini "baş üstüne" eyliyor. Böylece gelsin servet- ler, hanlar hamamlar, karılar; gitsin kelleler, emekle,r gül gibi geçinip gidiliyor... \ Gelin görün ki kan kardeşliğinin bir de "yasası "vaf: Omerta! Omerta; suskunluk yasası! Omertayı boza- nın cezası; ağzına "kuş" sokularak öldürülmek!.. " Böylesine bir "son "u bile bile, kim cüret eder omej- tayı bozmaya demeyin! Kan kardeşliği, çıkar kardeş- liği... Örgütle üye arasındaki çıkar ilişkisi, bir kez txî- zulmaya görsün, öyle bir "ötmeler" başlıyor ki akılla- ra şenlik! Ötme başlayınca, örgütün babaları da kot- lan sıvayıp, ağızları tıkayacak kuşları salıveriyorlar!, Sonrası kaos! Artık kim kimin sepetler dolusu Kîrfî çamaşırını dökebilirse döküyor; kim kimi punduna getirirse, kuşu ağzına sokuveriyor ki baba kızını, kç? vefakârını tanımamacasına! * Insanoğlu kendi içinde yaşayan, ama bir türlü içf- ne girmediği ya da giremediği bu "yaşatıcı" ya da "ö?- dürûcü" dünyayla °nedense"dehşetilgileniyor... Kan kardeşliği üzerine yazılan romanlar, çevrilen filmler öte- den beri yok satıp, yok izleniyor... Hele, kitaplarda okunup, filmlerde izlenen mafya- tik hesaplaşmalar gündelik yaşamda yaşanmaya gör- sün. "Sokaktaki adam"\n ilgisi bir boyutlanıyor ki ina- nılası değil... Medyanın sayfalannı ve de ekranlannı, aslında her biri birbirinden leş kargası kan kardeşlerinin öyküle- ri kaplayıveriyor. Kimi erkek kimi dişi, kimi çirkin kimi güzel kan kardeşlerinin boy boy fotoğraflarını mı is- tersiniz, yoksa nasıl "bu yola düştüklerinin" birbirin- den acıklı ve de ibretlik öykülerini mi? Açıyorsunuz bir medya sayfasını ya da ekranını 99 kısım "tekmili birden"\ Romanlarda, ekranlarda ya da beyazperdede ol- sun, gerçek yaşamda olsun, kan kardeşlerinin en tehlikelileri "üye" oldukları çakılamayacak denli gü- zel ya da yakışıklı olanlan... Çünkü bunların öldürü- cülükleri; dayanılmaz cazibeleri, dudu dilleri, masum gülücükleri ve de inci danesi gözyaşlanyla maskele- niyor... "Baba "olduklan çakılamayan kan kardeşlerinin or- tak "tiplemesi" ise kelli felli kalıplan, oturaklı ve de tum- turaklı konuşmaları, estiklerinde mangallardaki kül- leri savurmalanyta maskeleniyor... Kan kardeşlerinin arasmda hiç mi "namus belası- na" bu yollara düşen ya da "adalet uğruna" ve "ya- kalanna yapışmak için " mafyaya bulaşan yok? Var el- bette! Kanbersiz düğün mü olur! Ama onların da "açan" yok! Ya "öyle ya da böyle" kan kardeşliğini benimsiyorlar ya da "yol kazası"na uğrayıveriyorlar... Ne zaman kan kardeşlerini anlatan bir roman oku- sam, film izlesem "son" yazısıyla birlikte, hep aynı deh- şete düşüyorum. "Bunların ne mal olduklannı bile bi- le ve de kendimi enayi yerine koymacasına böylesi- ne ucuzluklarla nasılzaman yitiriyorum; dahası, mas- kelerinin ardındaki gerçek yüzlehni aklıma bile getir- meden kendimi güzelliklerine kaptırıyorum " diye içim içimi yiyor. (Laf aramızda, bu dehşetim ve içimin içimi yeme- si yeni bir roman ya da filmin "piyasaya çıkması- na"dek sürüyor ya neyseü!) Gene de kendimi "mutlu" sayıyorum... Nasıl say- mayayım? Ya "maazallah" kan ardeşliğinin revaçta olduğu, mafyatik tiplerin sokaklarda, Meclis'lerde ci- rit attığı bir toplumda yaşam ve de okuyup izledikle- rimle yetinmeyip, çakallann gündelik yaşamımı zehir etmelerine, hem de kavganın bitip kan kardeşlerinin, kardeş kardeş üstüme çullanacaklarını bile bile, kat- lanmak zorunda olaydım halim nice olurduü! Ana fikir: Her kan kardeşinin içinde bir Drakuta ya- şarl Ana fikrin ana fikri: Kanını emdirip tükenmek is- temeyenin yapacağı tek şey, Drakulalann yüreğine kazık çakıp, ağızlarına da bir kuş tıkmaktan ibarettir. Herkes üye olabilecek Almanya'da yaşayan Türkler örgüdeniyor HAMBURG (Cumhuri- yet)- Almanya "daki Türkle- rin haklannı savunan, dini hizmet veren çok sayida der- nek ve örgüt bir araya gele- rek "Almanya Türk Toplu- rau* adıyla platform oluş- turdular. Almanya Türk Top- lumu'na, ırkçı ve şeriatçıla- nn dışında, sağ-sol eğilimli tüm dernek ve kuruluşlar üye olabilecek. Almanya Türk Toplumu kurucu üyesi ve sosyal de- mokrat Hamburs Milletve- kili Prof. Dr. Hakkı Keskin. Türk ve yabancı düşmanlı- ğına. ayrımcılığın hertürlü- süne karşı kararlı bir müca- dele vermek istediklerini be- lirterek "Amacımız, Alman- ya'daki Türklerin ve diğer göçmenlerin eşit haklara ve uygulamaiara sahipolmala- nnı sağlamaktır" dedi. Iki yıl süren yoğun çaba- lar sonrası böyle bir örgüt- lenmeye gidildiğini belirten ve kuruluş çalışmalan süren platforma ilişkin Cumhuri- yet'e görüşlerini açıklayan Hakkı Keskin. Türklerin Al- manya'da horlanmadan. dış- lanmadan. kendi onurlarıy- la yaşamaları, kültürlerini geliştirerek koruyabilmele- ri için mücadele edecekleri- ni belirterek şöyle devam et- ti: "Türk toplumunun, Al- man toplumuvta uyum içe- risindt, kimliklerini geliştire- rek yaşavabilnuieri için ça- ba göstereceğiz. Almanva'da sosyal barışın ve davanışma- nın c-şitiik temelinde gerçek- leşmesine katkıda bulunaca- Prof. Keskin, "Türkiye'ye yönelik bir çahşmanız da oia- cak mı" sorusunu şöyle va- nıtladı: "Eğerbizidoğrudan etkiliyorsa olacak. Biz de- mokrashe temelden inan- mış insanlarız. Ancak Tür- kiye'deki insan haklan, de- mokrasi ve Kürt sorunu ele alınacak. Çoğu kez haksız ve kasıtlı Türkiye'vi hedeflerin- den uzaklaştımayı amaçla- yan saldınlar oluvor. Örne- ğin Türkije'nin Avnıpa Bir- Sği'nene üveliğinin engellen- mesi için voğun bir çaba v ar. Tüm bu Türkive kaşıtı saldı- nlar bizi de burada çok de- rinden etkiliyor. Napılanlar, Almanya'da Türk toplumu- na karşı bir Türk düşman- lığı biçiminde vansıvor. tşte biz bu gelişmelere kaşı da ke- sin tavir alacağız. Protesto edeceğiz. Kitk halinde tavır koyacagız.'' İP'deyaş ortalaması 39 ANKARA (Cumhuriyet Bürosu)- İşçi Partisi'nin (İP). 24 aralık seçimlerine katılan siyasi partiler arasında en genç adaylara sahip partilerden binsı olduğu bildirildi. Adaylannın çoğunluğunu 30-40 yaşındaki kişilerin oluşturduğu IP'de. toplam adaylann yaş ortalaması 39 olarak belirlendi. İP Genel Sekreteri Mehmet Bedri Gültekin, "İP, gençliği geleceğin güvencesi olarak görmektedir" dedi. 24 aralıkta seçimlerine IP listelerinden giren milletvetili adaylanndan 152'sinin 30-35 ya§ arasmda. 168'inin 36-40 yaş arasında, 190'ının 41-50 yaş arasında, 40'ının da 50 yaşm üzerinde olduğu saptandı.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog