Bugünden 1930'a 5,439,797 adet makaleKatalog


«
»

3 ARALIK 1995 PAZAR CUMHURİYET SAYFA 13 Tefc 0.212.512 05 05 Foks: 0.212.512 44 97 Bir Icat' ya da proje hırsızlığı A lyanaklı Hoca'nın "milli görüş icadı" olarak tanıttığı "akıllı bi- lef'in beyni "TOM"un Ameri- kan Dallas fiımasının paten- tinde olduğunun ortaya çıkmasından sonra, Istanbul Büyükşehir Beledıye- si'nin metro ve deniz otobüslerınde kuilandığı sistemin de Istanbul Teknik Üniversitesi'nden çalındığı kokusu çı- kıyor. Istanbul'da halen deneme aşama- sında kullanılan "dokunmatik kredilı bi- let sistemi"ni, iki yıl önce KOSGEB kapmasında bir projeye katılan İTÜ Elektrik ve Elektronik Fakültesi Bilgisa- yar Mühendişliği bölümü araştırma gö- revlısi Berk Üstündağ'ın bulduğu an- laşılıyor. Üstündağ'ın bulduğu sistem, Türk Patent Enstitüsü Patent Dairesi Baş- kanlığı'nca "Faydalı Model Sicili"nde kayıtlı duruyor. Üstündağ'ın buluşunun çalınması olayında, Tayyip'in gözüne girmek is- teyen belediyenın bilgi işlem şirketi BELBİM'in Genel Müdürü Ahmet Ka- zakoğlu'nun adı geçiyor. Konudan belediyenin Bilgi İşlem Da- iresi Başkanı ismail Arslan'ın da ha- berdar olduğu sanılıyor. Hırsızlık boyutunda bir skandala adı karışan Kazakoğlu'nun, Berk Üstün- dağ'ın "akıllı bilet" içın belediyeye önerdiği prototipten yola çıkarak Anka- ra'da Furkan Makina'da oluşturduğu bir gruba ikinci bir prototip hazırlattığı söyleniyor. KOSGEB bünyesinde elektronik tar- tı kartlan üzerine çalışırken bu buluşu gerçekleştiren Berk Üstündağ'ı, Hisar Terazi'nin sahibi Rıdvan Akpınar, be- lediyenin genel sekreteri Kahraman SESSÎZSEDASIZ NURtKURJCEBE TURKIVEY/ KIMSBVE BÖlDÜfZTMEYECBĞÎZ ÇUSJKÜ OMUANÇAK Emmioğlu ile tanıştınyor. Üstündağ, belediye yetkililerinin ta- lebi doğrultusunda çalışmalarını ta- mamlıyor. Ancak daha sonra olumlu bir yanıt alamıyor ve buluşunun BELBlM'e ma- ledildiği görülüyor. MÜSİAD üyesi Rıdvan Akpınar, bu- luşun çalınması üzerine BELBİM Ge- nel Müdürü Ahmet Kazakoğlu'nu MÜ- SİAD Disiplin Kurulu'na şikâyet edıyor. Proje yöneticisi Prof.Dr. Atilla Bir- de, Istanbul Teknoloji Gelıştirme Mer- kezi'ne gönderdiği raporda, Berk Üs- tündağ'ın "TOM"dan yararlanarak be- lediyenin toplu taşımacılıkta kullanma- sına uygun kredili bilet sistemı geliştir- diğini bildiriyor... Ancak, bu buluş resmen çalınarak, "milli görüş" tarafından "icat" edılmiş oluyor! Saygısızlık •evlet Tıyatrplan, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyie, 24-30 Kasım arasında bir günü, Istanbul'da öğretmenlere ayınr... Bu yıl, 30 Kasım'da Oda Tiyatrosu ile Aziz Nesin Sahnesi'nin perdelerinin öğretmenler için ücretsiz açılacağı Milli Eğitim'e duyuruluyor... 30 Kasım akşamı sanatçılar öğretmenler için sahneye çıkmaya hazırlanırken, Oda Tiyatrosu'na 1, Aziz Nesin Sahnesi'ne 8 kişinin geldiği görülüyor... Milli Eğitim'in öğretmenlere duyuru yapmadığı ortaya çıkıyor... Sanata ve sanatçrya saygısı olmayanların "Milli Eğitim"de öbeklendiği belgeleniyor! D Mert Ali Başanr'dan SÖZDEYİŞLER Klozetin kapağını kapatınca ne falına bakılmış oluyor? '0 güzel başını göğsüme yasla' listeleri altüst edecek! olup olmayacağı bile belli ol- mayan bir "seçim" dönemi yaşıyor Türkiye... Böylesi hiç olmamıştı... Küskünlerin ola- ğanüstü toplantıya çağırdığı Meclis'te, küskünlerle kızgınlar bir arayagelebi- lirse, seçim iptal olacak... Cumhurbaşkanı Süleyman Demi- rel'e gözdağı vermeye kalkışan ve fa- kat sonra Münif Islamoğlu'nun omzu- na başını dayayıp ağlayan Başbakan Tansu Çiller'in vay haline... Seçim iptal olursa epey gözyaşı dö- keceğe benzer... Bu durumda, eski bir şarkı müzik lis- telerini altüst edebilir: -O güzel başını göğsüme yasla! Müzik listelerinden aday listelerıne geçelim... 12 Eylül öncesi Demirel, Adalet Par- tisi'nin başındayken, Elazığ Milletvekı- li Ali Rıza Septioğlunu aday göster- memişti... Septioğlu da bağımsız aday olmuştu... Türkiye'de bağımsızlann se- çilme şansı pek yoktur... Ama, Septi- oğlu seçilmişti... Demirel de, Septioğ- lu'nun "gücünü" kabul etmişti... Şim- dı Tansu Çiller, Septioğlu'nu bir kalem- de silip atmış... Kendine güveninden mi yoksa Tür- kiye'yı tanınmasından mı? Van'dan Nadir Kartal'ı da bir kalem- den silip atabildiğine göre bilmediği çok şey var demektir... Cem Vakfı'nın başındaki Izzettin Doğan la dans ederek Alevı oylannı al- maya çalışırken Çiller'in yaptığını gör- dünüz mü? Izzettin Doğan, Cem Vakfı'nın tüm partilere eşit uzaklıkta olduğunu açık- iadıktan sonra dört üyesini Çiller'e için DYP'ye milletvekili adayı yaptı... Arabuluculuğu da Aleviler'e 3 trilyon lira bağışlayan Yıldınm Aktuna üst- lendi... Cem Vakfı'nın kurucu üyelerinden Hıdır Yıldınm, Istanbul 1. bölge 5.sı- radan DYP adayı gösterildı... Aktuna, Yıldınm'ı aradığında şu yanıtı aldı: -Adaylık için başvuru yapmadım, pa- ra yatırmadım. Teşekkür ederim. Aktuna "Önemli değil" dedi. Hıdır Yıl- dınm, nezaketini bozmadı: -Ben CHP'nin üyesiyım. Yıldınm yine de aday gösterildi! Öte yandan bir başka Yıldınm, Yıl- dınm Avcı partiden dışlandı. Yıldırım Avcı ki, Demirel sıyasi ya- saklıyken, DYP'nın genel başkanıydı... Bu seçımde kapı önüne kondu... Hüsamettin Cindroruk ise evden kovuldu! Böyle siyaset olur mu? Siz asıl Meclis'te olacaklara bakın! Refah Allah'ın yardımıyla gelinken azar Erol Toy, takside gıder- ken Refahlı olduğu belli şo- förle seçim üzerine sohbete başlıyor. Şoför, kendinden emın konuşuyor: -Allah'ın yardımıyla geliyoruz. Erol Toy'un yanıtı şoför için saşırtıcı oluyor: -Allah'ın kaç oyu var? Şoför çabuk toparlanryor: -Her müslümanın oyu Allah'ın. Toy, bu kez daha da saşırtıcı bir so- ru yöneltiyor: -Allah aday mı? Şoför klasik bir soruyla yanıt veriyor: -Sen kafir misin? Toy'un yanıtı çok net oluyor: -Siz Allah'ı seçim sandığına sokmak istiyorsunuz, ben gökyüzüne çıkarıyo- rum. Sağlık dnrumu ciddiyetini koruyan hasta iyileşince sağlık durmnunun ciddiyeti kalmaz mı? M.Şeref Özsoy Özelleştirme yağmasından Artvin de nasibini aldı zelleştirmeye karşı değilmiş CHP Artvin il örgütü... Bu ayıp onlara yeter! Ama bir yandan da feryat ediyorlar... Art- vin'deki Lif Levha Fabrikası'nın 63 mil- O L Cihan Demirci 'den A F O R İ Z M A L A R Ülkedeki politıkacılann "YARARSIZ" hale dönüştüğü bir ortamda. seçmen nasıl "KARARSIZ" olmasın ki' yar liraya satılmasına karşı çıkıyorlar... 63 milyar liraya neler satılmış bir bil- seniz... Merkezi yerde 70 dönüm arazi... 40 daireli ve kaloriferli lojman... 400'er metrekareden iki katlı idare binası... Bir lokal ve iki katlı misafirhane... İdare binalannın bulunduğu iki dönü- mü kapalı toplam 7 dönüm alan... İki otomobil, bir pıkap, bir kamyon, iki traktör, iki otobüs, üç yükleyici... Artvin'de emlak komisyoncusuna verseniz 70 dönüm arazi, su içinde 100 milyara satılır... Malzeme deposunda 30 milyarlık mal duruyor... Fabrikada- ki 8 bin ton demirı hurdacıya satsanız 30 milyar eder... iki adet buhar kazanı- nın bugünkü değeri 100 milyar lira... Hepsi 63 milyar liraya satılmış... Özelleştirmeye karşı olmadığını bil- diren CHP Artvin il örgütü, satışın onaylanmaması için parti farkı gözet- meksizin tüm Artvinlileri duyarlı olma- yaçağırıyor... lyi. güzel de... Once. özelleştirmenın altına imza atan CHP duyaıiı olabılse! Cumhuriyet okurları, bugün Fenerbahçe'de bıduşuyor | adıköy'den bir Cumhuriyet telerden hiç kupon kesmemiş, dine gazetesi olan masada bizlerie bu- K okurunun, geçen perşembe saygılı ama dincilerden nefret eden, luşmalan rica olunur. Vaziyet'te yayımlanan "ilan"ı akşamlan içkisini yudumlamayı se- ^.—u. .-:.._* _ı.. ..ı 1— u.-. ven, hangi yaştan olursa olsun aile- adıköy'den bir Cumhuriyet okurunun, geçen perşembe Vaziyet'te yayımlanan "ilan"ı Cumhuriyet okurlarından bü- yük ilgi gördü. llanı bir kez daha yayım- lıyoruz: Derli toplu, yüksek tahsil gör- müş, varlıklıca, 60 yaş civannda, Kadıköy tarafında oturan bir aile, Cumhuriyet gazetesi okuyan, gaze- ler veya kişilerie ahbaplık kurmak istemektedir. Arzu edenlerin 3 Ara- lık 1995 Pazar (bugün), kerahet vak- ti saat 17.00'de Fenerbahçe'deki Turing'in Camlı Köşk'ünde kapıdan girişte sağda, üzerinde Cumhuriyet Bu buluşma belki, Kupon Kesme- yenler Derneği'nin çekirdeğini oluş- turur. E.G." Bu arada Çelik Gülersoy'un, bu bu- luşma nedeniyle Cumhuriyet okurla- rının bir masaya sığamayacağını düşü- nerek Camlı Köşk'ün saionlanndan bı- rini boş tuttuğunu belırtelim... Yaşamı boyunca de\Timci mücadelede yeralan, eski DİSK Genel Sekreteri. TİP GYK ûyesi. mücadele arkadaşımız, gazeteci-yazar KEMAL SÜLKER'İ yitırdık. Çocuklarınin ve aılesının acısını paylaşıyoruz. Anısı ışcı sınıfı mücadelesıne rehber olsun. A\. HALİT ÇELENK Av.ŞEKİBEÇELEMv NAZIM HtKMET KÜLTÜR VE SANAT VAKFI Bir ömür boyu ışçı sınıfı ve Nâzım Hıkmet üzerine degerli çalı>malar yapan vakfımızın kurulus sürecındekj katkılanyla bızı yüreklendıren. danışma kurulu uyemiz. aydın ın>jn. defierlı dost KE1VIAL SÜLKER'İ yitırdık. Ailesine ve se^eıılenne ba^saülığı dılcr. anı\ı onunde »uvgı>la egılırı/ Y ÖNETlM Kl Rl LL KİM KİME DUM DUMA BEHIÇAK ÇİZGİLÎK KÂMtL MASARACI HARBİ SEMİH POROY GADDAR DAVUT MRtKIRTCEBE BLXUT BEBEK m-RAYçtFrçt hinicilik oğvetiyorutk MIRMIRLAR UĞVRDURAK \ % -y=\—9—97 HAYt>i AHME^ 9f 1 VURUS.TA MAMA DOLu TA- 6flS H Ö r~ TARİHTE BUGÜN MVMTAZARIK\N 3 Aralık F/RCAIAMA 7OZUYL4 Û/Ş BAK/Mt.. PHZÇALAMA rozunA iL . P/Ç gAKI- İ 13OS'TE BUGÜN, KGKtAM, /AJ6IU2 Ml, KARŞ/ CW g E £ N SELKı £>E £>/? AĞfZ/St KAdAIS ESKıDİ/S. ıLKÇAĞPA tN-SAHLAG. GENeLÜKUE *UJÇÜ/C BıR SEZ PAGÇASlY- t-A DlŞLE/SİNİ OlfAgD/. Su SE2.L€fS£, SIÇAN, İCDS- TEBEK ,TAVŞAN SIS/ KEMH&CJ HAYI/ANLA&1N #&- MİK KÜLLE& PE KONUIS, &UNLAGIA OVULAN PİŞ- LE&/N GÜÇLENeCEĞi SAN/ueOl- KÖPeKLERtN O/Ç KÛUJE&I>JİN BALLA KABIŞ(M< PA AYfSI StR TSASİ3- _ LİK MACZSMeSirOl• LISTE, INSAN SİDIĞİNE KAD4IZ ~UZANMAtcrAYC>l ! 13. yÜZYTL SONLASINOA, OİÇ PISÇASl <ÜLLAWM/ YAYGlHUtşrrfOÇA, BU KONUDA GEUŞM£-L£&. HIZ.- Ş, PıŞ FtRÇALAMA TOZU y£ £N SON OA P/f MACUNU ORTA - ÇIKMlÇr/K. Dı$ MACUNU >»PfM/ 2O.YÜZYH.M OEV Bl/Z SAfJAyı OLACAKr/H
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog